Mødedato: 10.10.2022, kl. 15:00
Mødested: Demokratigaragen, Rentemestervej 57, 2400 København NV

Drøftelse af mål for Klimaplanen KBH2025

Se alle bilag
Teknik-og Miljøudvalget skal drøfte målet for klimaplanen KBH2025 om CO2-neutralitet i 2025 set i lyset af mankoen på 390.000 tons CO2, der vil restere i 2025, som følge af at initiativet om CO2-fangst (carbon capture) på Amager Ressourcecenter (ARC) ikke nås. 

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller over for Teknik- og Miljøudvalget,

 1. at drøfte et revideret mål for klimaplanen KBH2025 samt eventuelle justeringer af indsatsen.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen vedtog Tillæg til Roadmap 2021-2025 til Klimaplanen KBH2025 den 19. august 2021. Af tillægget fremgår forskellige initiativer, der skal sikre, at Københavns Kommune når målsætningen om CO2-neutralitet i 2025. Carbon Capture på ARC var et af disse initiativer med en CO2-reduktion på 390.000 tons. Det fremgik af tillægget, at initiativet var forbundet med en række usikkerheder i form af finansiering, lovgivning og teknologi. Det fremgik også, at initiativet var afgørende for at nå målet om CO2-neutralitet i 2025.

Teknik- og Miljøudvalget blev i juli 2022 orienteret om, at ARC ikke har kunne opnå finansiering gennem statens Carbon Capture-pulje og EU's innovationsfond til realisering af et fuldskala CO2-fangstprojekt. ARC har orienteret Teknik- og Miljøforvaltningen om, at ARC på den baggrund ikke forventer at kunne etablere et fuldskala CO2-fangstprojekt inden udgangen af 2025. Som Teknik- og Miljøudvalget er orienteret om den 22. august 2022, er det forvaltningens vurdering, at den manglende finansiering af Carbon Capture på ARC betyder, at Københavns mål om CO2-neutralitet ikke kan indfries i 2025. På den baggrund skal Roadmap med tillæg revideres.

Det anbefales, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter konsekvenserne af dette i forhold til mål og indsatser i Klimaplanen KBH2025.

Løsning

Københavns Kommune har i 2020 reduceret kommunens CO2-udledning med 65% siden 2010 og det forventes, at kommunen i 2025 har reduceret sin CO2-udledning med ca. 1.774.000 tons CO2, eller ca. 82 % uden Carbon Capture ift. 2010.

Det anbefales, at Københavns Kommune fortsat arbejder for, at alle initiativer i Klimaplanen KBH2025 gennemføres inden 2025 - med undtagelse af carbon capture på ARC, som gennemføres hurtigst muligt derefter. Ved Budget 2023 blev der finansieret ca. 5000 tons CO2-reduktion i 2025 og ca.  12-13.000 tons CO2-reduktioner ved fuld indfasning fra initiativer beskrevet i Roadmap og tillægget. Der er på nuværende tidspunkt 1.800 tons CO2-reduktioner, som ikke er finansieret (600 tons fra Kommunens Skov og 100.000 træer i København, 1200 tons fra samarbejde med finansielle aktører om energioptimering i ejendomme med dårlige energimærker). Dertil kommer en usikkerhed om endelig effekt af alternativ finansiering af energirenoveringsprojekter.  

Ved Budget 2023 blev der finansieret tre CO2-reducerende initiativer fra mobilitetsområdet, som ikke indgik i Roadmap eller Tillægget. De leverer yderligere ca. 1.000 tons CO2reduktion i 2025. Dette minimerer mankoen fra de tilbageværende ufinansierede initiativer.

Hvordan tilpasses målet om CO2-neutralitet?
Det anbefales, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter, hvordan målet om CO2-neutralitet tilpasses med afsæt i følgende to modeller:

1. Målet om CO2-neutralitet tidsforskydes til et årstal efter 2025

 • Fordele: Enkel kommunikation om at målet og den samlede klimaplan fastholdes, men forsinkes nogle år.
 • Ulemper: Der er endnu usikkerhed om, hvornår det vil være muligt at gennemføre carbon capture. Beregningsgrundlaget på de øvrige initiativer vil blive forskubbet over årene på grund af den samlede emissionsudvikling i markedet, så det ikke er muligt at lave en genberegning af alle initiativer i det år, carbon capture står færdigt. Der vil formentlig blive etableret nye regnskabsmetoder med den kommende klimaplan, og der vil derfor køre to parallelle regnskabsregimer i en overgangsperiode.

2. Revideret mål om at gennemføre alle initiativer i Klimaplanen KBH2025 i 2025 - med
    undtagelse af initiativet om
carbon capture, som i stedet indgår i den kommende klimaplan

 • Fordele: Der opretholdes højest muligt aktivitetsniveau på klima og kommunikeres om det, der er nået. Der kan laves et afsluttende CO2-regnskab for de initiativer, der er gennemført i 2025. Der er kun én klimaplan efter 2025, i stedet for en ny klimaplan og en gammel klimaplan, der ikke er helt afsluttet. Carbon capture kan i den nye klimaplan tænkes bedst muligt sammen med andre fremtidige initiativer.
 • Ulemper: Målet om CO2-neutralitet i den nuværende forståelse nås ikke fuldt ud. Det kan have negativ betydning for fortællingen om København internationalt.

Forvaltningen anbefaler model 2, fordi det giver mest konsistens i klimaarbejdet kun at arbejde med en klimaplan. Dertil kommer at emissionsfaktorerne ændres over årene og CO2-reduktioner fra fx HOFORs vindmøller vil tælle mindre efter 2025, så slutresultatet kan se anderledes ud i årene efter 2025 – med eller uden carbon capture.

Hvordan håndteres CO2-mankoen frem mod 2025?

Det anbefales, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter, hvordan mankoen på 390.000 CO2 håndteres frem mod 2025. Drøftelsen kan tage afsæt i to modeller:

 1. Alle initiativer i Klimaplanen KBH2025 gennemføres som forudsat i klimaplanen.

Der kan være usikkerheder i nogle af de andre initiativer, men der sigtes mod at gennemføre planen med en manko på de 390.000 tons CO2 fra manglende carbon capture på ARC indenfor det nuværende roadmap.

  • Fordele: Der kan fokuseres på det, der er beskrevet i Klimaplanen KBH2025. Det vil sikre, at der stadig arbejdes på at opnå CO2-reduktioner, hvor det pt. er beskrevet.
  • Ulempe: Der vil ikke blive udviklet yderligere initiativer. Det er stadig usikkert om initiativerne i klimaplanen får den forventede fulde effekt. Yderligere indsatser vil derfor være en styrkelse og øge muligheden for, at mankoen ikke forøges.

Denne model forudsætter, at de manglende indsatser finansieres ved Budget 2024.

2. Alle initiativer i Klimaplanen KBH2025 gennemføres som forudsat i klimaplanen, og der arbejdes fortsat med udviklingen af nye initiativer til gennemførelse inden 2025 for enten at nedbringe mankoen eller minimere risikoen for yderligere manko, som følge at eventuelle udsving i andre initiativer.

 • Fordele: Større sandsynlighed for, at mankoen ikke forøges.
 • Ulemper: Der er pt. Ikke nogen nye indsatser, der ligger lige for og der er kort implementeringstid, der gør det usikkert om fuld effekt på nye initiativer kan opnås inden udgangen af 2025.

Denne model forudsætter, at de manglende indsatser finansieres ved Budget 2024 samt at nye initiativer ligeledes finansieres.

Forvaltningen anbefaler, at der fortsat kan udvikles nye initiativer (som i model 2), som kan medvirke til at reducere mankoen i 2025, og som også vil kunne indgå i en kommende klimaplan, hvis de ikke når at få effekt i 2025.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

På baggrund af drøftelsen vil Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægge et revideret tillæg til roadmap til politisk beslutning i Teknik- og Miljøudvalget i december 2022.

 

                             Søren Wille

                                                                      / Karsten Biering Nielsen

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 10. oktober 2022

 

Indstillingen blev drøftet.

Til top