Mødedato: 09.01.2023, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 51

Drøftelse af evaluering af model for udlejningsløbehjul og -cykler. Ændring af takster for administration af udlejningsløbehjul og -cykler

Se alle bilag
Teknik- og Miljøudvalget skal på baggrund af evaluering af model for udlejningsløbehjul og -cykler, drøfte evalueringen og Borgerrepræsentationen skal tage stilling til, at taksterne for udbydere af udlejningsløbehjul og udlejningscykler justeres til et niveau, der modsvarer de faktiske udgifter forvaltningen har til administration og tilsyn med udlejningsløbehjul og -cykler.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller overfor Teknik- og Miljøudvalget,

  1. at model for udlejningsløbehjul og -cykler på baggrund af evaluering drøftes, jf. bilag 2, 3, 4 og 5.

    Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
  2. at godkende, at taksterne justeres som beskrevet i afsnittet Løsning. Der skal på den baggrund gives en indtægts- og udgiftsbevilling på-0,4 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift, jf. økonomiafsnittet.

Problemstilling

I forbindelse med at Borgerrepræsentationen den 20. maj 2021 besluttede taksterne for udlejningsløbehjul og -cykler blev det også besluttet, at forvaltningen skulle evaluere modellen for udlejningsløbehjul og -cykler efter et år. Evalueringen er vedlagt indstillingen som bilag 2, 3, 4, og 5. Evalueringen viser, at den nuværende model overordnet fungerer, men at der er behov for takstjustering.

Borgerrepræsentationen vedtog desuden, at Teknik- og Miljøforvaltningen opkræver et administrationsgebyr (takst), der modsvarer forvaltningens udgifter til ordningen om udlejningsløbehjul og -cykler.

De nuværende takster medfører, at udgifter til administration og kontrol af udlejningsløbehjul ikke kan indeholdes i de nuværende takster med det nuværende kontrolniveau, mens antallet af udlejningscykler er steget markant, hvorfor forvaltningen forventes at have et stort overskud, som tilbagebetales til operatørerne af udlejningscykler

Løsning

Drøftelse af evaluering

 Den nuværende model for løbehjul (bilag 3) fungerer generelt godt i den forstand, at der sjældent bliver konstateret løbehjul til udlejning udenfor parkeringsområderne. Pr. august 2022 var der således alene registreret og afhentet et enkelt løbehjul, som stod ulovligt, og der er endnu ikke registreret og afhentet løbehjul i forbudszonen. Der er steder, hvor der med fordel kunne afmærkes fysisk til løbehjul fremfor den virtuelle afgrænsning for at gøre parkeringen lettere for brugerne.  

Forvaltningen lægger således op til, at udvalget drøfter, om der ønskes justeringer af – eller tilføjelser til - modellen for udlejningsløbehjul og -cykler som den fungerer i dag. Udvalgets drøftelse kan tage udgangspunkt i, men er ikke begrænset til, nedenstående punkter:

Løbehjul

  • justeringer af forbudszonens afgrænsning
  • justeringer i antallet af udlejningshubs
  • mulighed for etablering af udlejningshubs i forbindelse med trafikale knudepunkter i forbudszonen
  • fysisk afmærkning af udlejningshubs i byrummet.

Cykler

  • om der skal være kontrol med udlejningscyklerne ud over de nuværende stikprøvekontroller.

Takster

Borgerrepræsentationen vedtog den 20. maj 2021, at Teknik- og Miljøforvaltningen opkræver et administrationsgebyr (takst), der modsvarer forvaltningens udgifter til ordningen om udlejningsløbehjul og -cykler. Taksten for udlejningsløbehjul blev på daværende tidspunkt sat til 378 kr. pr. enhed pr. år, mens den for udlejningscykler blev sat til 117 kr. pr. enhed pr. år på baggrund af daværende oplysninger om antal enheder (bilag 2). Taksterne modsvarer 0,6 årsværk til administration og to årsværk til tilsyn med udlejningsløbehjul og 0,4 årsværk til administration af udlejningscykler.

Udgifterne til administration og tilsyn af løbehjulene udgør pt. et samlet årligt underskud på 48.400 kr. til forvaltningen med den nuværende takst (bilag 6).For så vidt angår cykler, er der kommet mange flere udlejningscykler siden 2021 og taksterne for administration af ordningen for udlejningscykler overstiger derfor de faktiske udgifter betydeligt med 552.850kr.Forvaltningen er forpligtet til at sikre at Københavns Kommune ikke tjener penge på udlejningscykler, hvorfor overskuddet skal tilbagebetales til operatørerne af udlejningscykler.

Da taksterne skal modsvare de reelle udgifter til kontrol og tilsyn og da aktivitetsniveauet kan ændre sig løbende, foreslår Teknik- og miljøforvaltningen, at taksterne justeres årligt alt efter det forventede aktivitetsniveau.

Taksten for udlejningsløbehjul foreslås øget til 394 kr. pr. enhed pr. år, så de modsvarer de faktiske forventede udgifter til administration og tilsyn.

Taksten for udlejningscykler foreslås nedsat til 39 kr. pr. enhed pr. år for at modsvare de faktiske forventede udgifter til administration for udlejningscykler.

Ifølge lovgivningen kan vejmyndigheden, altså Teknik- og Miljøforvaltningen, lade det indgå som et vilkår i aftalen, at vejmyndighedens omkostninger til administration og tilsyn betales af udlejningsoperatøren. Det fremgår klart af forarbejderne til lovgivningen, at vejmyndigheden ikke må have overskud på ordningen og taksterne skal derfor fastsættes ud fra et hvile-i-sig-selv princip.

De foreslåede ændrede takster er baseret på, at Teknik- og Miljøudvalget vælger at beholde det nuværende kontroltryk på udlejningsløbehjul og -cykler, samt fordelingen af årsværk på administration på 0,6 til udlejningsløbehjul og 0,4 til udlejningscykler. Såfremt Teknik- og Miljøudvalget beslutter at ændre på kontroltrykket eller fordelingen af årsværk, skal taksterne tilsvarende ændres, så disse modsvarer det reelle forventede udgiftsniveau alt efter hvad kontroltrykket og fordelingen af årsværk udmønter sig i.

Bilag 7 til denne indstilling er Rambølls rapport fra september 2022, der omhandler udlejningsløbehjul i København med den nuværende forbudszone i Indre By. Rapporten skal betragtes som et partsindlæg, og dermed ikke som en del af forvaltningens evaluering.

Politisk handlerum

Teknik- og Miljøudvalget kan på baggrund af evalueringen rejse ønske om ændring af modellen for udlejningsløbehjul og -cykler, herunder om det nuværende kontrolniveau skal strammes. Et strammere kontrolniveau vil have indflydelse på taksterne.

Økonomi

Den foreslåede takstændring er beregnet ud fra de faktiske udgifter, som forvaltningen har haft i 2022 og dermed de tilsvarende udgifter som forvaltningen forventer at have i 2023. Det medfører, at der er usikkerheder, der følger af, ataktivitetsniveauet ikke kan fastsættes endeligt. Taksterne fremgår af takstkataloget for 2023. Det er disse takster der ønskes ændret jf. tabel 1.

Tabel 1. Fremadrettede takster for udlejningsløbehjul og -cykler

 

2022

2023

Forventet indtægt i 2023

Forventet udgift i 2023

Løbehjul Administration og tilsyn, pr. enhed omfattet af aftale

378 kr.

394 kr.

1.260.800 kr.

 

 

 

1.260.800 kr.

Cykler administration, pr. enhed omfattet af aftale

117 kr.

39 kr.

274.950 kr.

 

 

 

274.950. kr.

Total

-

-

1.535.750 kr.

1.535.750 kr.

På baggrund af ovenstående ønsker forvaltningen at korrigere det nuværende indtægts- og udgiftsbudget på 1,9 mio. kr. i 2023 og frem.

Tabel 2. Bevillingsmæssige konsekvenser

 

 

 

At-punkt

Udvalg

Bevillingsnavn

Funktion

Indtægt (I) /

Beløb i 1.000 kr.*

Varig?

Udgift (U)

(2023 p/l)

ja/nej

 

2023

2024

I alt

 

2

TMU

1000

2.22.07.1

I

374

374

748

Ja

2

TMU

1000

2.22.07.1

U

-374

-374

-748

Ja

I alt

-

-

-

-

0

0

0

-

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har drøftet model for udlejningsløbehjul og -cykler og forvaltningens forslag til ændrede takster og Borgerrepræsentationen har godkendt ændringen af taksten, vil forvaltningen opkræve taksterne over for operatørerne af udlejningskøretøjer.

Forvaltningen vil opkræve et beløb årligt alt efter de forventede udgifter til administration og tilsyn for 2024 og fremadrettet. Det ændrede takstniveau vil fremgå af takstkataloget for 2024.

 

                      Søren Wille

                      / Lena Kongsbach

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 9. januar 2023

 

Indstillingens 1. at-punkt blev drøftet.

 

Enhedslisten og Venstre stillede følgende ændringsforslag om erstatning af 2. at-punkt (ÆF1):

 

”at indstillingens 2. at-punkt sendes tilbage til Teknik- og Miljøforvaltningen med henblik på yderligere oplysninger og beregninger for takster.”

 

Ændringsforslaget (ÆF1) blev vedtaget uden afstemning.

 

Enhedslisten og Venstre stillede følgende ændringsforslag som nyt 3. at-punkt (ÆF2):

 

”at Teknik- og Miljøudvalget forelægges opdateret indstilling for model for udlejningsløbehjul og -cykler.”

 

Ændringsforslaget (ÆF2) blev vedtaget uden afstemning.

 

Radikale Venstre og Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

 

"Partierne er som udgangspunkt positive overfor udlejnings el-løbehjulene, da de kan være med til at skabe et mere bæredygtigt samfund med mindre transportformer som alternativ til pladskrævende og fossile køretøjer. De regler, der er blevet evalueret, finder vi for restriktive og ønsker derfor at tilpasse reglerne på baggrund af den udvikling teknologien har taget, og de behov som el-løbehjulene potentielt kan imødekomme.”

Til top