Mødedato: 23.11.2023, kl. 16:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

Tilskud til ny frivillighedsindsats

Se alle bilag

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage til efterretning, at der gives tilsagn til en ansøgning fra Kulturens Selvstændige om tilskud til etablering og drift af en ny indsats for episodisk eventfrivillighed, som igangsættes 1. kvartal 2024. Der er årligt i perioden 2024-2027 afsat 1,56 mio. kr. til tilskuddet.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har modtaget tre ansøgninger om tilskud fra hhv. foreningen Kulturens Selvstændige, foreningen Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby (forkortet: VSV) og Fonden Den Selvejende Institution EnergiCenter Voldparken (forkortet: DSI ECV).

Kultur- og Fritidsforvaltningen har foretaget en teknisk vurdering af ansøgningerne på baggrund af fire ansøgningskriterier. På den baggrund imødekommes ansøgningen fra Kulturens Selvstændige imødekommes, og samtidig gives afslag på ansøgningerne fra Frivilligcenter VSV og Fonden DSI ECV.

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller:

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager til efterretning, at der gives tilsagn til ansøgningen fra Kulturens Selvstændige, og at der samtidig gives afslag på ansøgningerne fra Frivilligcenter VSV og Fonden DSI ECV.

Problemstilling

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 8. juni, at forvaltningen skulle arbejde videre med en ny indsats for episodisk eventfrivillighed (KF038). Ved Budget 2024 blev bevillingsudløbet på 0,6 mio.  kr. i 2024-2027 videreført til etablering og drift af en ny indsats for episodisk eventfrivillighed i København. På mødet d. 28. september 2023 afsatte Kultur- og Fritidsudvalget den resterende finansiering til indsatsen på 1,2 mio. kr. i 2024 og 0,9 mio. kr. i 2025-2027 fra udvalgets disponible midler. Dermed er der samlet set afsat 1,56 mio. kr. årligt i tilskud til etablering og drift af en ny indsats for episodisk eventfrivillighed i 2024-2027, og 0,3 mio. kr. i 2024 til forlænget drift af CPH Volunteers og overdragelse.

Ansøgningen fra Kulturens Selvstændige indstilles til tilsagn, hvilket betyder, at Kulturens Selvstændige tildeles et øremærket tilskud til aktiviteter i forbindelse med etablering og drift af en ny indsats for episodisk eventfrivillighed.

Løsning

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet 28. september 2023, at offentliggøre muligheden for tilskud til en ny indsats for episodisk eventfrivillighed på kk.dk. Annonceringsteksten, der er vedlagt i bilag 1, indeholder bl.a. følgende evalueringskriterier:

  1. Den ansøgte indsats’ offentlige værdiskabelse.
  2. Ansøgers samlede evne til at løfte de aktiviteter, som ansøger beskriver.
  3. Ansøgers evne til at IT-understøtte indsatsen.
  4. Ansøgers evne til at tilvejebringe anden finansiering end tilskuddet – evt. til parallelle og relaterede indsatser.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har på baggrund af en annoncering af tilskuddet modtaget tre ansøgninger (bilag 2).

De tre ansøgere er foreningen Kulturens Selvstændige, Frivilligcenter VSV og Fonden DSI ECV, og de har alle ansøgt om et tilskud svarende til de maksimale beløb på 1,56 mio. kr. årligt i perioden 2024-2027.

Ansøgningen fra Fonden DSI ECV har et omfang på 16.541 tegn. Dette er en overskridelse på 38% ift. ansøgningens maksimale omfang på 12.000 tegn. Ansøgningen opfylder dermed ikke de formelle krav til ansøgningens maksimale omfang beskrevet i annonceringsteksten jf. bilag 1.

Forvaltningen har foretaget en teknisk vurdering af ansøgningerne på baggrund af, hvordan de opfylder de fire kriterier, og tildelt dem en score på 1-5 (bilag 3). På baggrund af forvaltningens samlede vurdering gives tilsagn til ansøgningen fra Kulturens Selvstændige, og der gives dermed afslag til Frivilligcenter VSV og Fonden DSI ECV.

 

Kulturens Selvstændiges projekt Kulturens Frivillige

Kulturens Selvstændige er en non-profit forening, der blev grundlagt i januar 2022. Foreningen har til formål at styrke udviklingsmulighederne for iværksættere, kollektiver, freelancere og hybride kulturaktører i Danmark indenfor de kulturelle, kunstneriske og kreative discipliner. Foreningen indgår ifm. det ansøgte projekt Kulturens Frivillige i konsortium med IT-leverandøren Xooom Aps og Rethinkers, som er Aarhus’ indsats for episodisk eventfrivillighed, der har eksisteret siden 2017. I ansøgningen lægges vægt på et tydeligt kulturfokus, en høj grad af realisme i et ambitiøst projekt, en lovende IT-understøttelse og en lovende plan for at tilvejebringe anden finansiering.

Ansøgningen fra Kulturens Selvstændige gives på den baggrund til tilsagn.

 

Frivilligventer VSVs projekt WE DO CPH

Foreningen Frivilligventer VSV er en forening, der blev stiftet i 2003. Foreningen driver det lokale frivilligcenter for Vesterbro, Kgs. Enghave og Valby. Foreningens formål er at synliggøre og oplyse om frivilligt socialt arbejde i lokalområdet. Herunder at skabe nye og styrke eksisterende netværk og samarbejdsflader, understøtte og styrke brobygningen og samarbejdet mellem bydelenes frivillige og offentlige indsatser m.v. Foreningen indgår ifm. det ansøgte projekt WE DO CPH i konsortium med IT-leverandøren Crewplan. I ansøgningen lægges vægt på inklusion af flere borgere i frivilligt arbejde – herunder socialt og psykisk udsatte og sårbare. Ansøgers fokus er lokalt og socialt, og der er en klar sammenhæng med foreningens eksisterende aktiviteter.

Når ansøgningen alligevel tildeles afslag, så skyldes det bl.a., at der savnes en mere tydelig værdiskabelse på kulturområdet og en mere tydelig fremstilling af projektets aktiviteter og planlagte partnerskaber. Desuden er der lagt vægt på, at dele af den nødvendige funktionalitet endnu ikke er udviklet.

 

Fonden DSI ECVs projekt Volunteer in Copenhagen

Fonden DSI ECV er en registreret socialøkonomisk virksomhed, der blev etableret i 2011. Foreningen har til formål at drive og udvikle EnergiCenter Voldparken, og har derudover en række underformål. Herunder at arbejde for, at EnergiCenter Voldparken udvikler sig til et unikt og bredspektret kultur- og fritidscenter for brugerne og foreningerne på EnergiCenter Voldparken, samt for borgerne i bydelen og i København i øvrigt. Foreningen indgår ifm. det ansøgte projekt Volunteer in Copenhagen ligeledes i konsortium med IT-leverandøren Crewplan. I ansøgningen lægges vægt på at opdyrke en frivilligindsats med et socialt, kulturelt og lokalt fokus med udgangspunkt i faciliteterne og aktørerne i EnergiCenter Voldparken.

Når ansøgningen alligevel tildeles afslag, så skyldes det bl.a., at der savnes en nærmere beskrevet effekt af indsatsen, kompetencerne ift. indsatsen og forståelsen af Kultur- og Fritidsområdets behov.  Planen for tilvejebringelse af yderligere finansiering er ikke fyldestgørende. Desuden er der i vurderingen lagt vægt på, at dele af den nødvendige funktionalitet endnu ikke er udviklet.

Med hensyn til udarbejdelsen af den endelige tilskudsaftale med tilskudsmodtager, vil Kultur og Fritidsforvaltningen lægge vægt på at have indblik i og understøtte etableringen af indsatsen samt at evaluere indsatsen tidligt og løbende i 2024.

 

Økonomi

Indstillingen har ingen særskilte økonomiske konsekvenser.

Videre proces

På baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning vil Kultur- og Fritidsforvaltningen meddele hhv. tilsagn og afslag til ansøgerne. Derefter vil Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejde en tilskudsaftale med tilskudsmodtager.

 

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 23. november 2023

 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top