Mødedato: 16.06.2020, kl. 15:00
Mødested: Udvalgsværelse D (Rådhuset, 1. sal)

Valg af små storbyteatre og øvrige teatre i scenekunstpakken 2021-2024

Se alle bilag
Kultur- og Fritidsudvalget skal beslutte, hvilke teatre der skal indgå i lille storbyteaterordningen, samt hvilke øvrige teatre der skal være en del af scenekunstpakken 2021-2020. Udvalget skal desuden fordele den økonomiske ramme mellem de valgte teatre.

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, hvilke teatre der skal være små storbyteatre i perioden 2021-2024
  2. at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, hvilke øvrige teatre der skal indgå i scenekunstpakken i perioden 2021-2024
  3. at Kultur- og Fritidsudvalget fordeler den økonomiske ramme mellem de valgte teatre.

Problemstilling

Aftalerne med de nuværende 12 små storbyteatre udløber med udgangen af 2020, og der skal derfor indgås nye aftaler for den kommende fireårige periode. Samtidig udløber rammeaftalen mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet om statens tilskud til de små storbyteatre.

26 teatre har ansøgt om at blive små storbyteatre. Udvalget skal, ud fra de tidligere vedtagne principper, fordele rammen mellem de ansøgende teatre (bilag 1 og bilag 2).

Udover de 12 små storbyteatre giver Københavns Kommune også tilskud til en række andre teatre i scenekunstpakken. Flere af disse aftaler udløber ligeledes med udgangen af 2020. Kultur- og Fritidsudvalget skal derfor beslutte, hvilke øvrige teatre der skal indgå i en scenekunstpakke for 2021-2024. 

Otte teatre har ansøgt om at blive en del af en scenekunstpakke i perioden 2021-2024 (bilag 3).

For et geografisk overblik over de teatre, der har ansøgt som henholdsvis lille storbyteater og teater i scenekunstpakken henvises der til bilag 5.  

Løsning

I henhold til § 16 b i lov om scenekunst yder staten tilskud til små storbyteatre. Statens tilskud til den enkelte kommunes små storbyteatre fastsættes i en budgetaftale mellem staten og kommunen. Kulturministeriet har sendt et udkast til en ny budgetaftale mellem Kulturministeriet og Københavns Kommune for 2021-2024.

Af udkastet fremgår, at statens bevilling i aftaleperiodens første år udgør 14,9 mio. kr. Herefter reduceres tilskuddet hvert år med -486.291 kr. som led i en omfordeling af statens tilskud til små storbyteatre. Statens bevillinger p/l-reguleres.

Herudover forventer Kulturministeriet fortsat at afsætte en årlig særbevilling af tipsmidlerne, hvoraf de 0,96 mio. kr. vil tilfalde Københavns Kommune, så den samlede bevilling fra staten i 2021 vil være 15,8 mio. kr. 

Med forbehold for finanslovens vedtagelse og Borgerrepræsentationens tilslutning til de årlige budgetter forventes det samlede tilskud til små storbyteatre i aftaleperioden at være som vist i nedenstående tabel.

Tabel 1. Oversigt over samlet tilskud til små storbyteatre (2020 p/l)

 

2021

2022

2023

2024

Kulturministeriet

(inkl. tipsmidler)

15.875

15.388

14.902

14.416

Københavns Kommune

28.283

28.283

28.283

28.283

I alt

44.158

43.671

43.185

42.699

 
Da Kultur- og Fritidsudvalget vedtog den nuværende scenekunstpakke for 2017-2020, blev der udover aftalerne med de 12 små storbyteatre afsat 16,2 mio. kr. til scenekunst. Heraf modtog flere teatre mv. allerede varige tilskud. Det samlede tilskud til scenekunstpakken er i 2020 18,4 mio. kr. Dette skyldes blandt andet tilførsel af midler til puljen til teater på pleje- og aktivitetscentre ved budgetforhandlingerne for 2020 (bilag 4).

Økonomi

Den kommunale andel af tilskuddet til de små storbyteatre i 2021-2024 udgør 28,2 mio. kr. (2020-niveau). Der anvises dækning for beløbet i de enkelte budgetår på konto nr. 3.35.62.1.

Videre proces

Forvaltningen igangsætter forhandlinger om vilkår og aktivitetsniveau med de valgte teatre. De øvrige ansøgere meddeles afslag.

De indgåede aftaler forelægges Kultur- og Fritidsudvalget og Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg til godkendelse i september. 

 

Mette Touborg

                                        /Mads Kamp Hansen

 

 

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 16. juni 2020:

Der blev begæret afstemning om følgende af Christopher Røhl Andersen stillede ændringsforslag til nedenstående forslag til Scenekunstpakke 2021-2024: 

ZEBU reduceres med 100.000 kr.

Sorte Hest reduceres med 300.000 kr.

Teatergrad forøges med 100.000 kr.

Glimt forøges med 100.000 kr.

Der ydes et tilskud på 200.000 kr. til Hils din mor. 

Et mindretal (Christopher Røhl Andersen og Maria Frej) stemte for ændringsforslaget.

Et flertal (Tue Hækkerup, Henrik Appel Esbensen, Jonas Bjørn Jensen, Rikke Lauritzen, Jens Kjær Christensen, Franciska Rosenkilde, Kim Hjerrild og Flemming Steen Munch) stemte imod.

Ændringsforslaget blev således forkastet. 

 

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog herefter Scenekunstpakke 2021-2024 - omfattende dels små storbyteatre, dels andre teatre og puljemidler - med følgende indhold:

 

Små storbyteatre

Det lille teater

4.500

Teater Hund

2.900

Anemonen

2.300

ZEBU

3.000

Zeppelin

2.900

Husets teater

5.000

Sort/Hvid

5.000

Teater V

5.000

Grob

5.000

Sydhavn Teater

2.800

Grønnegård

1.500

Teatergrad

900

Glimt

900

Sorte Hest

2.300

Øvrige teatre i Scenekunstpakken

KIT

800

Batida

1.000

HAUT

500

Teater Glad

200

I alt

46.500

Finansiering (stat og KK)

44.158

Contact

250

HAUT

520

Batida

620

I alt finansiering

45.548

Den manglende finansiering tilvejebringes af Kultur- og Fritidsudvalgets disponible midler de enkelte år, idet det bemærkes, at den statslige finansiering nedtrappes over årene. 

 

En indstilling om frivilligt teater forelægges Kultur- og Fritidsudvalget på et senere tidspunkt. 

 

 

Til top