Mødedato: 30.11.2023, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Københavns Kommunes kønsligestillingspolitik 2023-2026

Se alle bilag

Københavns Kommunes kønsligestillingspolitik har været i høring i fagudvalgene og i offentlig høring. Det har givet anledning til nogle justeringer i udkastet til kønsligestillingspolitikken, som hermed forelægges til endelig godkendelse i Borgerrepræsentationen.

Økonomiforvaltningen anbefaler desuden, at Økonomiudvalget beslutter at udarbejde en handleplan med konkrete indsatser for at understøtte implementering af kønsligestillingspolitikken på udvalgets ressortområde. 

Indstilling

Indstilling om,

  1. at Københavns Kommunes kønsligestillingspolitik, jf. bilag 3, godkendes.

(Økonomiudvalget)

Problemstilling

Borgerrepræsentationen (BR) besluttede i 2021 at styrke Københavns Kommunes (KK) ligestillingsindsats ved at samle det overordnede og koordinerende ansvar for kommunens kønsligestillingsindsatser under Økonomiudvalget (ØU). Det blev desuden besluttet, at der skal udvikles en kønsligestillingspolitik med fokus på kønsligestilling for borgere i KK.

Den 30. august 2022 godkendte ØU politikkens ramme, herunder at kønsligestillingspolitikken skal samle personalerettede og borgerettede kønsligestillingsindsatser, samt danne ramme for eksisterende og/eller nye kønsligestillingsindsatser i KK. Det blev desuden besluttet, at LGBTI+ politikken, som udløber i 2023, fremover videreføres som en del af kønsligestillingspolitikken. LGBT+ området indgår således som et særskilt indsatsområde i kønsligestillingspolitikken for at sikre videreførelsen af relevante indsatser. ØU godkendte endvidere, at politikken skal bestå af to tværgående niveauer: vision og overordnede indsatsområder (Bilag 1).

ØU godkendte den 23. maj at sende udkast til politikken i høring samt, at fagudvalgene efter den endelige godkendelse af politikken selv vurderer, om det er relevant at udarbejde handleplaner i forbindelse med implementering af kønsligestillingspolitikken på de respektive udvalgs områder (Bilag 2).

Løsning

Udkastet til kønsligestillingspolitikken har været i høring i kommunens fagudvalg og i offentlig høring i perioden 1. juni til 30. august 2023.

KK’s fagudvalg og lokaludvalg samt en række råd og organisationer på køns- og ligestillingsområdet er blevet inviteret til høringen. Derudover har udkastet til kønsligestillingspolitikken været offentligt tilgængeligt på KK’s høringsportal. Der er indkommet høringssvar fra følgende 16 eksterne høringsparter:

Borgerrådgiveren, DareGender, Forum For Mænds Sundhed, Foreningen Transpersoner i Danmark, Foreningen for Støtte til Transkønnede Børn, Institut for Menneskerettigheder, KVINFO, LGBT+ Danmark, Sabaah, Handicaprådet, Ældrerådet, Brønshøj-Husum Lokaludvalg, Christianshavns Lokaludvalg, Indre By Lokaludvalg, Valby Lokaludvalg, Vesterbro Lokaludvalg.

Derudover har kommunens fagudvalg afgivet høringssvar.

Væsentlige bemærkninger fra høringen
Høringssvarene er bearbejdet i samarbejde med forvaltningerne og har givet anledning til mindre justeringer i politikkens indhold. Der er fx tilføjet i begrebsafklaringen, at ligestilling også er et redskab til at modvirke sexisme og/eller diskrimination. Endvidere er trivsel blandt børn og unge med LGBT+ baggrund blevet tilføjet til indsatsområdet om børn, unge og deres forældre. Alle justeringer i kønsligestillingspolitikken fremgår af bilag 3. 

Der er blandt høringsparterne generelt opbakning til, at KK får en kønsligestillingspolitik, der dækker både det personalerettede og borgerrettede område. Derudover er der blandt flere høringsparter opbakning til politikkens definition af og brede tilgang til kønsligestilling.

Herudover bemærkes, at 9 ud af 16 eksterne høringssvar efterspørger konkretisering af, hvordan politikken omsættes til konkrete initiativer og handling, fx i handleplaner. Derfor oplyses høringsparterne i høringsnotatet om, at politikken er udformet pba. ØU’s beslutning den 30. august 2022 om, at kønsligestillingspolitikken skal bestå af en række overordnede indsatsområder, og at politikken konkretiseres ifm. fagudvalgenes implementering af politikken. Desuden oplyses, at ØU den 23. maj 2023 besluttede, at det er op til den enkelte forvaltning, om der skal udarbejdes handleplaner, eller om den enkelte forvaltning fx implementerer politikken i regi af øvrige politikker, strategier mv. Det fremgår også i høringsnotatet, at politikken følges af en årlig afrapportering til ØU, hvor der vil blive gjort status på forvaltningernes konkrete implementering af politikken.

Opsummering af høringssvar og Økonomiforvaltningens (ØKF) svar hertil fremgår af høringsnotatet i bilag 4, og de samlede høringssvar i fuld længde fremgår af bilag 5.

Justering af begrebet ”LGBTI+” til ”LGBT+”
Udover justeringer fra høringssvarene foreslår ØKF desuden at ændre begrebet LGBTI+ til LGBT+ i politikken. ”I’et” i betegnelsen ”LGBTI+” blev en del af KK’s LGBTI+ politik i 2019 pba. input fra eksterne høringsparter. ”I’et” står for ”interkøn” eller ”intersex” og betegner en persons køn, hvis personen har medfødt variation i fysiske kønskarakteristika. Flere gange i LGBTI+ politikkens periode har betegnelsen foranlediget spørgsmål om I’ets betydning og hvorfor KK ekspliciterer dette køn i samlebetegnelsen. Da det er udbredt at anvende betegnelsen LGBT+, og +’et sikrer inklusion af andre kønsidentiteter og seksuelle orienteringer end betegnelsens nævnte, foreslår ØKF, at indsatsområdet i kønsligestillingspolitikken justeres til ”LGBT+”.  

Handleplaner og implementering af politikken
I forbindelse med høringen har flere fagudvalg taget stilling til, om der skal udarbejdes handleplaner ifm. udvalgenes implementering af politikken. Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget har således besluttet at udarbejde handleplaner. Børne- og Ungdomsudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samt Socialudvalget har besluttet ikke at udarbejde særskilte handleplaner, idet indsatser på området er integreret i øvrige strategier og handleplaner. Teknik- og Miljøudvalget træffer beslutning herom den 18. december 2023.

ØKF anbefaler, at ØU udarbejder en handleplan med konkrete indsatser for at understøtte implementering af kønsligestillingspolitikken på ØU’s ressortområde. ØKF er i gang med skabe overblik over relevante, konkrete indsatser i forvaltningens enheder, og anbefaler, at disse samles i en handleplan, der synliggør og styrker retningen for ØU’s indsatser.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Såfremt ØU godkender indstillingen, forelægges kønsligestillingspolitikken BR til endelig godkendelse den 30. november 2023. Kønsligestillingspolitikken vil blive layoutet efter endelig godkendelse. Høringsnotatet videresendes til relevante høringsparter.

Efter politikkens godkendelse skal udvalgene implementere politikken på eget ressortområde, fx ved at udvikle handleplaner og/eller prioritere konkrete indsatser. Der vil blive fulgt op på udvalgenes implementering i forbindelse med den årlige kønsligestillingsredegørelse til ØU i 2024.

Såfremt ØU godkender indstillingen, får udvalget ØU’s egen handleplan med konkrete indsatser til godkendelse i første halvår af 2024.

 

Søren Hartmann Hede / Nicolai Kragh Petersen 

Oversigt over politisk behandling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at Københavns Kommunes kønsligestillingspolitik, jf. bilag 3, godkendes.

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

     2. at det godkendes, at Økonomiforvaltningen udarbejder en handleplan med konkrete                         indsatser for at implementere kønsligestillingspolitikken på Økonomiudvalgets ressortområde.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 21. november 2023

 

Indstillingens 1. at-punkt blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Indstillingens 2. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 30. november 2023

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

 

Det Konservative Folkeparti afgav følgende nye protokolbemærkning:

”I Det Konservative Folkeparti er vi glade for at vi i Danmark hen en ligestillingslov der forbyder enhver forskelsbehandling på baggrund af køn. Vi er betænkelige ved at Københavns Kommune har brug for en separat kønsligestillingspolitik for at opfylde ligestillingsloven, da det står tydeligt i lovteksten, at den gælder enhver arbejdsgiver, myndighed og organisation inden for offentlig forvaltning.”

 

Alternativet afgav følgende protokolbemærkning:

"Vi er glade for, at kommunen arbejder hen mod færre strategier. Men vi begræder, at der ikke længere er en LGBT+politik for kommunen. Ambitionsniveauet for LGBT+segmentet er p.t for lavt i Københavns Kommune, og der er behov for øget fokus, herunder på LGBT+segmentets mistrivsel på børne- og ungdomsområdet."

Til top