Mødedato: 25.08.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Godkendelse af tillæg til Principaftale om anlæg af Lynetteholm og ejerorientering om revideret anlægsbudget

Se alle bilag
Borgerrepræsentationen skal godkende tillæg til Principaftalen fra 2018 om anlæg af Lynetteholm. Tillægsaftalen indebærer, at Transportministeriet og Københavns Kommune skal arbejde for at gennemføre Folketingets forligskredsaftale af 31. maj 2022 om ”Tilpasning af Lynetteholm og forundersøgelse af stormflodssikring”. By & Havn har som følge heraf revideret anlægsbudget og businesscase, hvilket skal tages til efterretning.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at tillægsaftale til Principaftale fra 2018 om anlæg af Lynetteholm (bilag 1) godkendes,
  2. at By & Havns reviderede anlægsbudget, businesscase og udbud af Lynettholms fase 2 (bilag 2) tages til efterretning og det meddeles selskabet, at der ikke ønskes et ekstraordinært interessentskabsmøde.

(Økonomiudvalget)

Problemstilling

Den 31. maj 2022 blev der indgået en aftale mellem de politiske partier i Folketinget bag Lynetteholm om ”Tilpasning af Lynetteholm og forundersøgelse af stormflodssikring”. Som følge af aftalen i Folketinget har By & Havn revideret anlægsprojektet mv. for etablering af Lynetteholm.

Løsning

Staten og Københavns Kommune inkorporerer aftalen om ”Tilpasning af Lynetteholm og forundersøgelse af stormflodssikring” som et tillæg til Principaftalen om Lynetteholm af 2018 og er enige om at arbejde for at gennemføre indholdet i aftalen.

Med godkendelse af tillægget til principaftalen tilpasses anlægget af Lynetteholm således, at det havbundsmateriale, der skal afgraves i forbindelse med anlæg af fase 2, indbygges i fase 1 i stedet for at blive klappet, som pt. er den metode, der fremgår af anlægsloven for Lynetteholm.

By & Havn vil skulle ansøge den kompetente myndighed, Trafikstyrelsen, om godkendelse af en projekttilpasning til anlægsloven. I forbindelse med Trafikstyrelsens myndighedsbehandling af ansøgningen vil der blive foretaget en miljøscreening og eventuelt miljøvurdering af de konkrete ændringer af anlægget.

Aftalen betyder, at anlægget af fase 2 udskydes med ca. et år, da fase 2 først kan påbegyndes i gravesæsonen efter færdiggørelse af fase 1. Med aftalen vil perimeteren desuden blive tilpasset således, at også den nordlige del etableres som en stendæmning i stedet for en spunsvæg, hvilket giver en økonomisk besparelse og muliggør, at importeret stål erstattes af sten mv. Derudover igangsættes med aftalen yderligere offentlig dialog om projektet og enkelte supplerende undersøgelser af bl.a. priselasticitet på jord mv.

Lynetteholm og herunder Lynetteholms kystlandskab udgør en del af den samlede fremtidige stormflodssikring af København. Staten og kommunen igangsætter med tillægsaftalen desuden forundersøgelsen af en samlet stormflodsplan for København, og som del af tillægget til principaftalen aftales det, at det er målsætningen, at Københavns Kommunes garanti for kystlandskabet bortfalder, når finansieringsmodellen for den samlede stormflodssikring af København foreligger. Forundersøgelsen sker i samarbejde med berørte kommuner og andre aktører, herunder de store infrastrukturejere.

Aftalen har økonomiske og tidsmæssige konsekvenser for etableringen af perimeteren for Lynetteholms fase 2 og modtagelse af overskudsjord. På den baggrund har By & Havns bestyrelse den 29. juni 2022 godkendt et ændret anlægsbudget, businesscase og udbudsproces vedrørende etableringen af Lynetteholm (fase 2).

En sådan beslutning skal efter selskabets vedtægter forelægges selskabets ejere, der dermed gives mulighed for at løfte beslutningen til ejerniveau ved, at der indkaldes til et ekstraordinært interessentskabsmøde. Her kan ejerne træffe beslutning om ethvert forhold (med få undtagelser) vedrørende selskabet – forudsat enighed.

By & Havns reviderede businesscase viser et overskud på 7 mio. kr., jf. bilag 2. På den baggrund ses der ikke behov for, at sagen behandles særskilt på et ekstraordinært interessentskabsmøde.

Økonomi

Det fremgår af aftalen mellem forligspartierne i Folketinget, at Lynetteholms kystlandskab virker som stormflodssikring, og Lynetteholm derfor bidrager til stormflodssikring af København med mindst 400 mio. kr., svarende til den underskudsgaranti Københavns Kommune har stillet vedrørende kystlandskabet.

By & Havn anlægger og finansierer forsat Lynetteholms perimeter, herunder kystlandskabet. By & Havn vil mellemfinansiere udgiften til kystlandskabet, som i sidste ende forventes afklaret i den generelle finansieringsmodel for en samlet stormflodssikring. Københavns Kommunes garanti bortfalder, når der foreligger en finansieringsmodel for en samlet stormflodssikring af København.

Videre proces

Transportministeriet og Udviklingsselskabet By & Havn vil blive orienteret om Borgerrepræsentationens beslutning, og anlægget af Lynetteholms fase 2 vil blive igangsat.

 

Søren Hartmann Hede            /               Nanna Westerby Jensen

Oversigt over politisk behandling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at tillægsaftale til Principaftale fra 2018 om anlæg af Lynetteholm (bilag 1) godkendes,
  2. at By & Havns reviderede anlægsbudget, businesscase og udbud af Lynettholms fase 2 (bilag 2) tages til efterretning og det meddeles selskabet, at der ikke ønskes et ekstraordinært interessentskabsmøde.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 16. august 2022

 

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag:

 

”At sagen sendes tilbage til Økonomiforvaltningen med henblik at det undersøges, hvorvidt der er gennemført undersøgelser af havneslamdepotet og hvad resultatet af disse undersøgelser i givet fald er”.

 

Det af Enhedslisten fremsatte ændringsforslag med forkastet med 8 stemmer mod 4. Ingen medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: Ø

Imod stemte: A, C, B, F, V og I.

 

Indstillingen blev herefter anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 8 stemmer mod 4. Ingen medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: A, C, B, F, V og I.

Imod stemte: Ø.

 

Et samlet Økonomiudvalg afgav følgende protokolbemærkning:

”Økonomiudvalget ønsker frem mod indstillingens behandling i Borgerrepræsentationen et notat der beskriver om havneslamdepotet er undersøgt og hvad disse undersøgelser i givet fald har resulteret i. ”

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 25. august 2022

Enhedslisten og Alternativet fremsatte følgende nye ændringsforslag (ÆF1):

”At sagen sendes tilbage til Økonomiforvaltningen med henblik på, at det afklares om fortsat arbejde med Lynetteholm, herunder med opgravning og deponering af slam, kan medføre risiko for forurening af vandet i havnen, som det fx sås med skummet tidligere på året, hvor prøver senere har vist giftstoffer, der kan udgøre en risiko for mennesker.”

Det af Enhedslisten og Alternativet fremsatte ændringsforslag (ÆF1) blev forkastet med 37 stemmer imod 16. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø og Å

Imod stemte: A, C, B, F, V, D og O

 

Indstillingen blev herefter godkendt med 36 stemmer imod 17. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, C, B, F, V og O

Imod stemte: Ø, Å og D

 

Et samlet Økonomiudvalg videreførte følgende protokolbemærkning:

”Økonomiudvalget ønsker frem mod indstillingens behandling i Borgerrepræsentationen et notat, der beskriver, om havneslamdepotet er undersøgt, og hvad disse undersøgelser i givet fald har resulteret i.”

Til top