Mødedato: 25.08.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Endelig vedtagelse af lokalplan Tagensvej 40, Nørrebro

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til endelig vedtagelse af lokalplan Tagensvej 40. Planforslaget muliggør opførelse af nybyggeri på 4.100 m2 til boliger og serviceerhverv.

Indstilling

Indstilling om,

 1. at godkende lokalplan Tagensvej 40 (bilag 2) med ændringer som foreslået i afsnittet Løsning.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

Ejer af Tagensvej 40 ønsker at opføre ny bebyggelse til familie- og ungdomsboliger og publikumsorienteret serviceerhverv. Gældende lokalplan giver ikke mulighed for det ønskede byggeri. Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet et forslag til lokalplan. Planforslaget har været i høring fra den 17. december 2021 til den 11. februar 2022. Forvaltningen har modtaget 12 henvendelser. Høringen har givet anledning til ændringsforslag fra forvaltningen.  

Teknik- og Miljøudvalget delegerede den 24. februar 2020 kompetencen til at sende forslag til enkle lokalplaner (kategori 1) og ukomplekse lokalplaner (kategori 2) i offentlig høring til Teknik- og Miljøforvaltningen. Forslaget til lokalplan har derfor ikke tidligere været politisk behandlet.

Løsning

Tagensvej 40 ligger på Nørrebro tæt på krydset mellem Jagtvej og Tagensvej, der er præget af meget trafik. Gadeforløbet på Tagensvej fra Jagtvej til Rovsingsgade er karakteriseret af sammensatte bebyggelser med boliger, kollegier, serviceerhverv og institutioner på 4-5 etager fra forskellige tidsperioder. Facaderne ud mod Tagensvej er varierede i udtryk, farver og materialer, og enkelte steder er facadebilledet brudt af gavle, mindre bebyggelser og servicestationer. Lokalplanområdet har tidligere rummet en ubemandet tankstation.

Ejer ønsker at opføre 2.900 m2 nye boliger og 1.200 m2 dagligvarebutik på grunden. Byggeriet består af én samlet bygning i op til 6 etager. Stueetagen fastlægges til publikumsorienteret serviceerhverv med mulighed for liberale erhverv. Bygherre ønsker at etablere en dagligvarebutik i hele stueetagen, men den fastsatte anvendelse muliggør også, at der fx kan placeres et beboerlokale. Boligerne placeres på 2-6 etage. Lokalplanen fastsætter at 67 % af boligetagearealet kan anvendes som private kollegie- og ungdomsboliger. Det resterende boligetageareal skal anvendes som private familieboliger. Facaderne skal være tegl i farverne lys grå, rød eller gul. Facaden i stueetage skal være i tegl eller natursten og adskille sig i farve fra resten af facaden for at markere publikumsorienterede anvendelser mod byrummet.

Planforslaget muliggør tre tekniktårne med en højde på 2,8 m og to trappe- og elevatortårne på henholdsvis 3 og 3,8 m på taget af byggeriet, som sikrer adgang til opholdsarealer på taget fra begge opgange. Kommuneplanen muliggør, at tårnene kan opføres udover kommuneplanrammens fastlagte bygningshøjde på 20 m.

Størstedelen af grunden bliver bebygget, hvorfor samtlige friarealer placeres på to tagterrasser. Den ene tagterrasse placeres over serviceerhverv i stueetagen ud mod nabogården og skal opføres med mindst 45 % bede og beplantning herunder ni nye træer. Den anden tagterrasse placeres over boliger på 6. etage ud mod Tagensvej og skal opføres med mindst 35 % bede og beplantning.

En række større træer placeret på nabomatriklen til Tagensvej 40, men udenfor lokalplanområdet, er fældet som følge af nedrivningen af tankstationen og den efterfølgende oprensning af grunden. Tilladelsen til nedrivning af tankstationen blev meddelt forud for offentliggørelsen af lokalplanforslag for Tagensvej 40. Forvaltningen har derfor ikke haft mulighed for at nægte hverken nedrivningen af tankstationen eller fældning af træerne.  

Forslag til ændringer af lokalplanforslaget
På baggrund af den offentlige høring foreslår forvaltningen én ændring. Det foreslås, at den maksimale højde af trappetårne på taget ændres fra 2,8 m til 3 m af hensyn til brand- og konstruktionsforhold. Alle ændringer fremgår af bilag 5.

Byliv

Lokalplanen sikrer, at der opføres publikumsorienteret serviceerhverv med mulighed for liberale erhverv i stueetagen mod Tagensvej. Halvdelen af facadelængden i stueetagen fastlægges med vinduer i klart glas, som skal sikre åbenhed mod gaden. Lokalplanen fastlægger en opholdstrappe, som giver mulighed for at forbinde nabogården med tagterrassen over stueetagen (bilag 2 s. 39). Størrelsen af opholdsarealer i gårdrummet øges og opholdstrappen medvirker til, at der etableres byrum med variation i udtryk og opholdsmuligheder. Samtidig vil byggeriet fungere som støjafskærmning mod Tagensvej.

Parkering

Kommuneplanen stiller krav om, at der skal fastsættes en parkeringsnorm for biler på 1 parkeringsplads pr. 250 m2 etageareal for boliger, 857 m2 for kollegie- og ungdomsboliger og 214 m2 for erhverv. Det svarer til, at der skal etableres ca. 15 pladser. Pladserne placeres henholdsvis i parkeringskælder og på terræn. Parkeringsnormen for cykelparkering er 4 pr. 100 m2 etageareal. Det svarer til ca. 161 pladser. 15 cykelparkeringspladser placeres på terræn og de resterende cykelparkeringspladser placeres i kælder.

Høring
De 12 modtagne henvendelser i høringsperioden er vedlagt som bilag 4. I bilag 5 er henvendelserne refereret med forvaltningens bemærkninger. Borgernes hovedsynspunkter i høringen er anført nedenfor.,

Nørrebro Lokaludvalg har følgende hovedsynspunkter (bilag 4 henvendelse nr. 6):

 1. Nørrebro Lokaludvalg er utilfreds med at samtlige udearealer tilknyttet byggeriet placeres på tage. De mener, at dette resulterer i at udearealerne bliver svære at tilgå for beboerne.
 2. Lokaludvalget tvivler på, hvorvidt at byggeriet, der er muliggjort med lokalplanforslaget, faktisk er en ’huludfyldning’ i henhold til Kommuneplan 2019, da der er tale om en selvstændig og fritstående bygning.

Forvaltningens bemærkninger

 1. Adgangen til tagterrasserne sikres med krav om niveaufri adgang, dvs. at der er adgang til tagterrasserne med elevator. Forvaltningen vurderer, at dette sikrer beboere og brugere i ejendommen god mulighed for tilgå og bruge udearealerne.
 2. Kommuneplanen indeholder ikke en præcis beskrivelse af huludfyldning. Forvaltningen anser projektet som en huludfyldning, idet det ønskede nybyggeri lukker en stor åben karre med byggeri i samme højde som det eksisterende. Forvaltningen mener at det er hensigtsmæssigt, at gavlene ikke opføres opad tilstødende bebyggelser mod nord og syd for lokalplanområdet, da der er hhv. et større gavlkunstværk og et boligbyggeri med facade mod lokalplanområdet. Bestemmelsen muliggør at bebyggelses- og friarealprocenten kan overskrides, hvis de ubebyggede arealer vurderes tilfredsstillende. Forvaltningen vurderer, at udformningen af de ubebyggede arealer sikrer tilfredsstillende opholdsarealer. Byggeriet fastlægges med to tagterrasser som skal indrettes med grønne arealer, træer samt opholds- og sidde muligheder. Begge tagterrasser etableres med støjafskærmning mod støjen fra Tagensvej, og kan tilgås med elevatorer og flere trapper.

Hovedsynspunkter i borgernes henvendelser

 1. I fire henvendelser er der ønsker om, at der opføres almene boliger i byggeriet.
 2. Tre henvendelser udtrykker et ønske om flere grønne områder, for eksempel lommeparker, da et nybyggeri på 6 etager vil fortætte området yderligere.
 3. I én henvendelse er der bekymring for at nybyggeriet vil forringe lysforhold på naboejendommene samt påvirke eksisterende gårdrum med skygger.
 4. I én henvendelse udtrykkes der bekymring for at eksisterende gårdrum vil blive påvirket af højere støjbelastning pga. vareindkørslen til erhverv i stueetagen.
 5. Én henvendelse mener, at det i lokalplanforslaget er uklart, hvorvidt det nye byggeri får lov til at anvende eksisterende gårdrum.

Forvaltningens bemærkninger

 1. Forvaltningen har mulighed for at fastlægge op til 25 % almene boliger. Kommunens administrationsgrundlag for almene boliger fastsætter imidlertid, at krav om 25 % almene boliger ikke stilles, hvis det samlede boligetageareal er under 3.200 m2 samt at der i skoledistriktet er over 30 % eksisterende almene boliger. Det gør sig gældende i denne lokalplan, hvorfor forvaltningen ikke stiller krav om 25 % almene boliger.
 2. Forvaltningen vurderer ikke, at det er hensigtsmæssigt at etablere en grøn park på Tagensvej 40, der er plaget af trafikstøj fra Tagensvej og til dels også Jagtvej. På grund af vejstøjen er det en god placering til en fortætning, der skærmer den eksisterende grønne gård mod trafikstøjen. Der er i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen foretaget støjberegninger, som viser, at grænseværdierne for støj i boligerne kan overholdes med gennemprøvede løsninger.
 3. Forvaltningen vurderer, at skyggegenerne er acceptable og forventelige i en bymæssig kontekst. Forvaltningen har udarbejdet skyggediagrammer for lokalplanforslaget. Skyggediagrammerne viser, at nabogården primært påvirkes af skygger i marts kl. 12 og juni kl. 16. På de øvrige tidspunkter ændres skyggeforholdene ikke væsentligt (bilag 2 s. 12).
 4. Forvaltningen vurderer, at der samlet set vil være en reduktion af støj i eksisterende gårdrum, da det muliggjorte byggeri vil fungere som støjafskærmning fra trafikstøjen på Tagensvej. Det forventes dog, at der i perioder kan opstå støj i forbindelse med varelevering til serviceerhverv i stueetagen.  
 5. Forvaltningen har muliggjort en opholdstrappe langs skel til gårdrummet på nabomatriklen, som sikrer at nybyggeriet langs skel fremstår mindre og giver en blødere overgang til gårdrummet. Den endelige brug af gårdrummet på nabomatriklen og tagterrassen på det muliggjorte byggeri, er et privatretlig forhold mellem de to grundejere.  

Politisk handlerum

 • For det kommende nybyggeri kan udvalget fx vælge at ændre omfanget af og placering af byggeriet, anvendelsen samt den ydre udformning af bygningerne og indretningen af udearealer. En ændring af udformningen og omfanget af byggeriet, kan kræve en supplerende høring og at projektet udskydes.
 • Det kan desuden besluttes at ændre på antallet og højden af tekniktårne. Det vil betyde, at bygherre skal finde alternative løsninger til placering af teknik. Elevator- og trappetårne er en forudsætning for at tagterrassen kan anvendes som friareal, og det anbefales derfor ikke at disse ændres, da friarealet er en forudsætning for projektet. Det kan i stedet besluttes at byggeriet reduceres med én etage.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har vedtaget lokalplanen, bekendtgør Teknik- og Miljøforvaltningen denne i henhold til reglerne i planloven.

 

Søren Wille                       / Karsten Biering Nielsen

 

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 1. at godkende lokalplan Tagensvej 40 (bilag 2) med ændringer som foreslået i afsnittet Løsning.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 13. juni 2022

 

Alternativet stillede følgende ændringsforslag:

 

” at farven lys grå fjernes fra facadefarverne i lokalplansforslaget”

 

 

Ændringsforslaget blev forkastet med 1 stemme mod 10. Ingen undlod at stemme.

For stemte: Å.

Imod stemte: A, B, C, F, V og Ø.

 

 

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med 7 stemmer mod 4. Ingen undlod at stemme.

For stemte: A, B, C, F og V.

Imod stemte: Ø og Å.

 

 

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

 

”Konservative støtter lokalplanen på trods af den lave parkeringsnorm, da der er tale om en del ungdomsboliger, samt boliger der er placeret tæt på Metro.”

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til det planmæssige aspekt af sagen, eller at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form. Det forudsættes dog, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 16. august 2022

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen med 8 stemmer mod 4. Ingen medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: A, C, B, F, V og I.

Imod stemte: Ø.

 

Enhedslisten afgav følgende protokolbemærkning:

”Enhedslisten er imod den konkrete lokalplan, da vi mener byggeriet bliver for presset og tæt, udearealerne bliver ovenikøbet på taget og der bliver rigtig meget støjpåvirkning af boligerne.”

 

Det Konservative Folkeparti videreførte deres protokolbemærkning fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 13. juni 2022:

”Det Konservative støtter lokalplanen på trods af den lave parkeringsnorm, da der er tale om en del ungdomsboliger, samt boliger der er placeret tæt på Metro.”

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 25. august 2022

Indstillingen blev godkendt med 34 stemmer imod 16. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, C, B, F, V, D og O

Imod stemte: Ø og Å

 

Det Konservative Folkeparti videreførte følgende protokolbemærkning:

”Det Konservative Folkeparti støtter lokalplanen på trods af den lave parkeringsnorm, da der er tale om en del ungdomsboliger, samt boliger der er placeret tæt på Metro.”

 

Enhedslisten videreførte følgende protokolbemærkning, som Alternativet tilsluttede sig:

”Enhedslisten er imod den konkrete lokalplan, da vi mener byggeriet bliver for presset og tæt, udearealerne bliver ovenikøbet på taget og der bliver rigtig meget støjpåvirkning af boligerne.”

Til top