Mødedato: 05.05.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Endelig vedtagelse af lokalplan Tunnelfabrikken med kommuneplantillæg, udbygningsaftale og miljørapport, Østerbro

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til endelig vedtagelse af lokalplan Tunnelfabrikken med tilhørende tillæg til kommuneplan og udbygningsaftale. Planforslaget vil muliggøre, at Tunnelfabrikken og nærliggende ny bebyggelse ved Oceanvej i Nordhavn kan udvikles med bl.a., kultur- og fritidsaktiviteter, erhverv samt private og almene ungdomsboliger.

Indstilling

Indstilling om,

 1. at godkende lokalplan Tunnelfabrikken (bilag 2) med miljørapport (bilag 13), dog således, at belægningsmulighederne på P-pladsen ændres, så der kan lægges armeret græs og grus i stedet for asfalt for at skabe en stemning af midlertidighed for de fleste P-pladser og skabe sammenhæng med området,
 2. at godkende forslag til tillæg til Kommuneplan 2019 (bilag 2) med miljørapport (bilag 13),
 3. at godkende udbygningsaftale (bilag 7) indgået med grundejerne.

(Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget)

Problemstilling

En grundejer har anmodet kommunen om nyt plangrundlag for at muliggøre ombygning og opførelse af 80.100 m2 serviceerhverv, private kollegieboliger, almene ungdomsboliger nord for Tunnelfabrikken og kulturfunktioner mv. ved Oceanvej i Ydre Nordhavn.

 Lokalplanforslaget med kommuneplantillæg, udbygningsaftale og miljørapport blev behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 11. oktober 2021 med henblik på en endelig vedtagelse. På mødet vedtog et flertal at imødekomme to høringssvar fra bygherre og grundejer, som efterspurgte, at lokalplanområdet skulle udvides og etableres med 403 parkeringspladser i overensstemmelse med den oprindelige indstilling til Teknik- og Miljøudvalget af 11. januar 2021. Sagen blev derfor sendt tilbage til forvaltningerne med henblik på at udvide lokalplanområdet mod nordøst med parkeringsområdet. Lokalplanforslaget med miljørapport blev sendt i fornyet høring sammen med kommuneplantillægget, der var i uændret form, fra den 6. december 2021 til den 31. januar 2022. Udbygningsaftalen blev desuden tilrettet. Forvaltningerne har i høringsperioden modtaget ni henvendelser. Høringen har ikke givet anledning til ændringsforslag.

Løsning

Området ved og omkring Tunnelfabrikken er placeret i Ydre Nordhavn i et område, der er skabt ved opfyldning mellem 1974-1980. Nordhavn er præget af den eksisterende havnedrift ved Orientbassinet/Levantkaj med containerterminalen, som ligger syd for lokalplanområdet og krydstogtterminalen øst for området. Der er enkelte andre erhvervshavneaktiviteter, herunder Unicef’s lagerhal og store ubebyggede arealer med selvplantede græs, urter og mindre træer.

Lokalplanen og kommuneplantillægget for Tunnelfabrikken vil udgøre det planmæssige grundlag for omdannelsen af en del af det tidligere havneområde og bl.a. give mulighed for serviceerhverv med værksteder og kulturaktiviteter, herunder koncerter, kreative erhverv, restauranter og butikker. Med planforslagene bevares Tunnelfabrikken som bygning, men med en ny anvendelse. Der placeres i alt ca. 68.000 m2 herunder 13.500 m2 private kollegieboliger, ca. 51.500 m2 serviceerhverv, værksteder og kultur i den eksisterende Tunnelfabrik samt 3.000 m2 detailhandel. Der placeres 4.500 m2 (svarende til 25 %) nybyggede almene ungdomsboliger nord for Tunnelfabrikken. Derudover muliggøres det, at Airtrix Klatre & Trampolinpark, der holder til i lagerbygningen vest for Tunnelfabrikken, foreløbigt kan blive liggende. Planforslagene er i overensstemmelse med Strukturplan 2018 for Nordhavn (Teknik- og Miljøudvalget (TMU) 13. maj 2019). Af lokalplanen fremgår kort med områdets placering i Nordhavn (bilag 2 s. 7) samt foto af eksisterende forhold (bilag 2 s. 3).
Lokalplanområdet er i Kommuneplan 2019 udpeget som byudviklingsområde og kan som udgangspunkt planlægges som bilfrit, da kommende metrostationer vil gøre lokalplanområdet stationsnært. Et område kan ifølge administrationsgrundlag for bilfrie bydele gøres helt bilfrit, hvis 1/3 af lokalplanområdet ligger i det stationsnære kerneområde dvs. indenfor 600 m cirkelslag til en station. Der er i dag en gangafstand på 1,4 km til nærmeste metrostation Orientkaj, men med etablering af de to kommende metrostationer i lokalplanområdet, Levantkaj og Krydstogtkaj, vil der være en gangafstand på ca. 350 m fra nærmeste station. Det skal dog bemærkes, at de to kommende metrostationer ikke er endeligt besluttet og tidligst forventes anlagt i 2030.

Høring

Forvaltningen har modtaget ni henvendelser i høringsperioden (bilag 5). I bilag 6 er henvendelserne refereret med forvaltningernes bemærkninger. Der blev afholdt digitalt borgermøde den 24. marts 2021 i forbindelse med den første høringsperiode, hvor ca. 30 borgere deltog. Referat af mødet er vedlagt (bilag 9). Borgernes hovedsynspunkter er anført nedenfor.

Østerbro Lokaludvalg har følgende hovedsynspunkter (bilag 5 henvendelse nr. 3):

Østerbro Lokaludvalg har genfremsendt høringssvar fra den offentlige høring i foråret 2021, hvor af det fremgik, at de som udgangspunkt var positivt indstillet over for planforslaget, herunder de kulturelle aktiviteter og de almene boliger. Desuden fremførtes at:

 1. Projektet savnede boliger for andre aldersgrupper fx seniorboliger. Dette for at skabe en blandet by.
 2. Lokaludvalget fastholdt synspunktet fra den indledende proces vedr., at der ikke må bygges på den østlige side af Tunnelfabrikken, idet området skal reserveres til naturpark.
 3. Lokaludvalget var positive overfor Borgerrepræsentationens beslutning om mindre parkering (Borgerrepræsentationen (BR) 4. februar 2021).

Forvaltningernes bemærkninger

 1. Lokalplanforslagets bestemmelser er ikke til hinder for, at der indtænkes andre boligtyper, herunder seniorboliger. Forvaltningen er enig med bygherre i, at området ikke på nuværende tidspunkt egner sig til seniorboliger på grund af beliggenheden i et område, der i en årrække fortsat anvendes til havneformål. Tunnelfabrikken kan synes isoleret med stor afstand til andre boligområder. Forvaltningen vurderer derfor, at området ikke på nuværende tidspunkt er attraktivt til fx seniorboliger. Det vil kunne indtænkes i nærområdet, når den øvrige del af det omgivende område i Nordhavn planlægges, hvilket i kommuneplanen er sat til byudvikling efter 2031.
 2. Lokalplanforslaget indeholder ikke byggeri øst for Tunnelfabrikken. En 100 ha naturpark øst for Tunnelfabrikken er ikke en del af kommuneplanens rammer eller i overensstemmelse med Strukturplan 2018 for Nordhavn (bilag 2, s. 7). Det fremgår af kommuneplanen, at der øst for lokalplanområdet er et ”potentialeområde for nye store og mellemstore grønne områder”. Dette er i overensstemmelse med Strukturplanen 2018, der viser et mindre grønt område ved Tunnelfabrikken. Det foreslås, at der i lokalplanområdet etableres grønne byrum syd for Tunnelfabrikken. Det oplyses i øvrigt, at der i området nord for Tunnelfabrikken er planlagt et 28 ha rekreativt område benævnt ”Naturpark Nordhavn”.
 3. Idet Tunnelfabrikken i en årrække vil ligge uden en omkringliggende bydannelse og uden at være en sammenhængende del af bymiljøet og faciliteterne i Indre Nordhavn, anbefaler Teknik- og Miljøforvaltningen, at kravet til antallet af parkeringspladser fastlægges i overensstemmelse med parkeringsnormerne i kommuneplanen. I den konkrete vurdering af antallet af parkeringspladser er der lagt vægt på, at pladserne til afholdelse af events med op til 4.500 deltagere kan dobbeltudnyttes til Tunnelfabrikkens daglige funktioner. På den måde er antallet af parkeringspladser, der skal etableres, reduceret med ca. 180 pladser, så der i alt etableres 403 parkeringspladser.

Øvrige henvendelser (bilag 5 henvendelse nr. 2, 4 og 5)

 1. Østerbro Havne Komité, DN København (Danmarks Naturfredningsforening) og Friluftsrådet København foreslår i lighed med lokaludvalget at etablere en 100 ha stor naturpark øst for Tunnelfabrikken. Som følge af dette ønsker Østerbro Havne Komité og DN København, at parkeringspladsen nordøst for Tunnelfabrikken udgår af lokalplanområdet.
 2. Friluftsrådet foreslår, at parkeringspladsen etableres som midlertidig grusplads, og at pladsen, når der er kommet en metrostation i nærheden, herefter etableres som rekreativt område med mulighed for bevægelsesaktiviteter og naturnydelse.
 3. DN København efterlyser derudover en samlet planlægning af Nordhavn. Det anføres, at den nuværende strukturplan ikke bør indgå som grundlag for lokalplanen, fordi den ikke er gældende eller i overensstemmelse med kommuneplanen. Der ønskes ikke ungdomsboliger, nord for Tunnelfabrikken eller liberale erhverv og administration i Tunnelfabrikken. Det ønskes, at der afsættes 10-18 ha til idræt på arealerne ud til Skudehavnsløbet.
 4. Metroselskabet finder, at parkeringspladsen nordøst for Tunnelfabrikken bør gøres midlertidig eller placeres et andet sted, da den kan være i konflikt med den ene af de to linjeføringer der er planlagt for Metro.

Forvaltningernes bemærkninger

 1. For så vidt angår ønsker om en naturpark henvises til bemærkninger til lokaludvalgets henvendelse. Teknik- og Miljøudvalget har den 11. oktober 2021 besluttet, at lokalplanområdet skal udvides og etableres med 403 parkeringspladser i overensstemmelse med den oprindelige indstilling til Teknik- og Miljøudvalget af 11. januar 2021.
 2. Parkeringspladsen i området nordøst for Tunnelfabrikken etableres på den eksisterende belægning, der er i beton. By & Havn forudsætter i deres parkeringsstrategi (bilag 11), at der etableres et parkeringshus som en del af byudviklingen i Nordhavn efter 2027. Parkeringspladser forventes derfor midlertidigt placeret på terræn indtil de omkringliggende områder skal udbygges, og det vurderes, at den mest bæredygtige løsning vil være at bibeholde den eksisterende belægning. Lokalplanbestemmelserne om udformningen af udearealer og krav om plantning af minimum 112 nye træer tilgodeser naturnydelse og bevægelsesaktiviteter i lokalplanområdet.
 3. Teknik- og Miljøudvalget tog den 13. maj 2019 Strukturplan 2018 med tilhørende anbefalinger fra forvaltningen til efterretning. Strukturplanen er en samlet plan for byudviklingen af Nordhavn udarbejdet af By & Havn som grundejer. Strukturplan 2018 har ikke retsvirkning overfor kommunen eller grundejer, og indgår derfor ikke som retligt grundlag for sagsbehandlingen. Det bemærkes, at muligheden for liberale erhverv og administration i Tunnelfabrikken er i overensstemmelse med målsætningerne i Kommuneplan 2019. Skudehavnsløbet er ikke omfattet af denne lokalplan.
 4. Se forvaltningens bemærkning 2 om parkeringspladser. Det kan tilføjes, at lokalplanforslaget indeholder en fleksibilitet i forhold til placeringen af de enkelte parkeringspladser. Placering kan derfor tilpasses, når det endelige projekt for Metro kendes.

Politisk handlerum

Det kan besluttes at vedtage planforslagene med supplerende ændringer. Større ændringer, fx om parkering, bebyggelsens mulige anvendelse, størrelse, højde, placering og arkitektur, vil forudsætte ny høring og evt. revision af bygherres projekt inden endelig vedtagelse af planforslagene.

Ændringer af lokalplanforslaget, der ikke er i overensstemmelse med Kommuneplan 2019, vil forudsætte udarbejdelse af tillæg til kommuneplanen inden endelig vedtagelse af planforslagene.

Økonomi

Udbygningsaftale

Der er udarbejdet en frivillig udbygningsaftale i henhold til planlovens § 21 b. Aftalen omfatter etablering af en stiforbindelse for gående og cyklister fra Indre Nordhavn til Tunnelfabrikken (bilag 7). Stiforløbet er blevet tilpasset i forhold til det aftaleudkast, som blev godkendt af Borgerrepræsentationen den 4. februar 2021 på baggrund af nye oplysninger fra Vejdirektoratet om anlægsarbejdet i forbindelse med Nordhavnstunnellen. Stiforløbet i udbygningsaftalen vil på sigt bestå af en forlængelse af ”Det Grønne Loop” fra Indre Nordhavn. Indtil ”Det Grønne Loop” kan etableres på tværs af Svanemølleholm Øst, vil de bløde trafikanter ledes af de eksisterende veje (Sundkrogsgade og Baltikavej mfl.). Sikker krydsning af Oceanvej muliggøres af et støttepunkt.

Driftsudgifter

Kommunen får overdraget signalanlægget ved støttepunktet på Oceanvej samt strækningen på Oceanvej fra krydset Oceanvej/Kattegatvej/Baltikavej frem til og med støttepunktet vederlagsfrit, når de er færdiganlagt og godkendt af kommunen. Desuden får kommunen vederlagsfrit overdraget de dele af stiforbindelsen, der anlægges som en permanent del af ”Det Grønne Loop”. Hvis udbygningsaftalen vedtages, afsættes der 945.000 kr. i årlig afledt drift til projektet. Beløbet indarbejdes i en kommende budgetindstilling i en pulje under Økonomiudvalget. Midlerne udmøntes, når Teknik- og Miljøforvaltningen overtager driften, efter anlæggene er gennemført og ibrugtaget.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har vedtaget lokalplanen med tillæg til kommuneplan, udbygningsaftale og miljørapport, bekendtgør Teknik- og Miljøforvaltningen denne i henhold til reglerne i planloven.  

 

Søren Hartmann Hede Søren Wille

 

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 1. at godkende lokalplan Tunnelfabrikken (bilag 2) med miljørapport (bilag 13).

  Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,
 2. at godkende forslag til tillæg til Kommuneplan 2019 (bilag 2) med miljørapport (bilag 13).
 3. at godkende udbygningsaftale (bilag 7) indgået med grundejerne.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 4. april 2022

 

Enhedslisten, Alternativet, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Venstre stillede følgende ændringsforslag som tilføjelse til 1. at-punkt:

 

”dog således, at belægningsmulighederne på P-pladsen ændres, så der kan lægges armeret græs og grus i stedet for asfalt for at skabe en stemning af midlertidighed for de fleste P-pladser og skabe sammenhæng med området.”

 

Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.

 

Den således ændrede indstillings 1. at-punkt blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet afgav følgende protokolbemærkning:

 

“Partierne bakker op om parkeringspladserne i forbindelse med etableringen af Tunnelfabrikken givet den ringe grad af adgang til offentlig transport. Vi vil genbesøge behovet for parkering på sigt i takt med området byudvikles og i fremtiden kan betragtes som stationært.”

 

Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet afgav følgende protokolbemærkning:

 

"Partierne opfordrer til anlæggelse af el-delebilsordning til lokalplanen, og at der arrangeres busser fra nordhavnsmetroens sidste stop ved større events."

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 26. april 2022

 

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 5. maj 2022

Helle Bonnesen (Det Konservative Folkeparti) og Jean Thierry (Enhedslisten) var begge inhabile og forlod derfor salen under sagens behandling.

 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

 

Enhedslisten, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Alternativet genfremsatte følgende protokolbemærkning fra Teknik- og Miljøudvalget:

“Partierne bakker op om parkeringspladserne i forbindelse med etableringen af Tunnelfabrikken givet den ringe grad af adgang til offentlig transport. Partierne vil genbesøge behovet for parkering på sigt i takt med området byudvikles og i fremtiden kan betragtes som stationært.”

 

Enhedslisten, SF og Alternativet genfremsatte følgende protokolbemærkning fra Teknik- og Miljøudvalget:

"Partierne opfordrer til anlæggelse af el-delebilsordning til lokalplanen, og at der arrangeres busser fra nordhavnsmetroens sidste stop ved større events.”

Til top