Mødedato: 04.05.2023, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Endelig vedtagelse af lokalplan Wesselsgade II, Nørrebro

Se alle bilag

Lokalplanen har til formål at bevare bygninger, gårdrum og gaderum i to karréer på Indre Nørrebro. Lokalplanen skal bl.a. bevare byhuse og en række tilbageværende karrébygninger fra 1800-tallet i Wesselsgade herunder Wesselsgade 17, der har et historisk gavlmaleri. Lokalplanen udpeger 87 træer som bevaringsværdige. Der opføres ikke nybyggeri, da lokalplanen alene har til formål at bevare lokalplanområdets unikke historie.

Indstilling

Indstilling om,

 1. at godkende lokalplan Wesselsgade II (bilag 2) med ændringer som foreslået i afsnittet Løsning, dog således, at der tillades liberale erhverv.

Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til det planmæssige aspekt af sagen, eller at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form. Det forudsættes endvidere, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 7. december 2020, at der skal udarbejdes en bevarende lokalplan for Wesselsgade herunder afgrænsningen af lokalplanen, bl.a. for at bevare bygningen på Wesselsgade 17. Området er i dag omfattet af gældende lokalplan 230 Wesselsgade, vedtaget af Borgerrepræsentationen i 1993. Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet et forslag til lokalplan Wesselsgade II. Forslaget har været i høring fra den 8. juni 2022 til den 31. august 2022. Forvaltningen har modtaget 29 henvendelser. Høringen har givet anledning til ændringsforslag, der har medført en supplerende høring fra den 21. december 2022 til den 2. februar 2023. Til den supplerende høring har forvaltningen modtaget 57 høringssvar. Den supplerende høring har givet anledning til yderligt én ændring.

Teknik- og Miljøudvalget delegerede den 24. februar 2020 kompetencen til at sende forslag til enkle lokalplaner (kategori 1) og ukomplekse lokalplaner (kategori 2) i offentlig høring til Teknik- og Miljøforvaltningen. Forslaget til lokalplan Wesselsgade II har derfor ikke tidligere været politisk behandlet.

Løsning

Lokalplanområdet ligger på Indre Nørrebro og er afgrænset af Wesselsgade, Blågårdsgade, Baggesensgade, Peblinge Dossering og Korsgade. Et stort gårdrum mellem Blågårdsgade og Wesselsgade udgør en stor del af lokalplanområdet. Omkring århundredeskiftet var området en del af den tætbebyggede bydel, der gik under navnet Den Sorte Firkant. Wesselsgade rummer desuden byhuset Wesselsgade 17, hvor tidligere statsminister Thorvald Stauning har boet. På gavlen på Wesselsgade 17 er malet et gavlmaleri i 1985 der fortæller en historie om arbejderne og truslen om atomkrig. I Wesselsgades åbne gårdrum er der flere fritstående gavle, som er et resultat af saneringen i 1980’erne. Bygningerne i området er nogle af de bedst bevarede på Nørrebro. Området består primært af ældre etagebyggeri og enkelte byhuse, som er fra før voldene faldt. Regen/Kristuskirken ligger indenfor lokalplanområdet. Langs Blågårdsgade, som er lokalcenter i kommuneplanen, er stueetagerne publikumsorienterede serviceerhverv. Området langs Blågårdsgade, som er omfattet af lokalplanforslaget, består i dag af fem liberale erhverv, herunder et yogastudie, to frisører, et kontorfællesskab, en dyreklinik samt 18 publikumsorienterede serviceerhverv herunder småbutikker og serveringssteder.

Forvaltningen foreslår at bevare alle bygninger indenfor lokalplanområdet, da bygningerne fortæller en historie om den tid, de er opført i (bilag 8). Mod gaderne må der ikke opføres altaner, mens det i gårdrummet tillades de fleste steder. 87 af træerne i det største indre gårdrum

udpeges som bevaringsværdige. Der stilles ikke krav om yderligere parkeringspladser i planforslaget, da der ikke bygges nyt, og ikke muliggøres fremtidigt nybyggeri i området.

Forslag til ændringer af lokalplanforslaget

På baggrund af den offentlige høring foreslår forvaltningen ændringer i lokalplanens bestemmelser. Det foreslås at lempe på restriktionerne for altaner mod gården, da størstedelen af høringssvarene er utilfredse med de stramme restriktioner. Forvaltningen vurderer, at altaner mod gården ikke påvirker byrummet negativt. Det forslås, at kælderetagerne mod Peblinge Dossering fastlægges til liberale erhverv, da de grundet bygningsreglementet ikke kan fastlægges til boliger. Det foreslås ydermere at udpege Regen/Kristuskirken som bevaringsværdig. Derudover foretages mindre redaktionelle ændringer. Alle ændringer fremgår af bilag 6.

Høring

De 29 modtagne henvendelser i høringsperioden er vedlagt som bilag 4. I bilag 5 er henvendelserne refereret med forvaltningens bemærkninger. Lokaludvalgets og borgernes hovedsynspunkter i høringen er sammenfattende og er anført nedenfor.

Nørrebro Lokaludvalg (henvendelse nr. 20) og borgerne har følgende hovedsynspunkter (bilag 4,):

 1. Nørrebro Lokaludvalg og borgerne er glade for bevaringen af bygningerne og det grønne i lokalplanen.
 2. Lokaludvalget og borgerne udtrykker bekymring over, at det begrænses for meget, hvor der må opføres altaner.
 3. Lokaludvalget og borgerne mener, at flere af træerne i gårdrummet bør udpeges som bevaringsværdige.
 4. Lokaludvalget og borgerne mener, at den maksimale størrelse for nyopførte skure på 10 m2 er for småt til at indeholde f.eks. cykelskure og miljøstationer.
 5. Lokaludvalget og borgerne udtrykker bekymring for et galleri i Blågårdsgade og dets fremtid, da stueetagerne mod Blågårdsgade er udlagt til publikumsorienterede serviceerhverv.

 

Forvaltningens bemærkninger

Lokaludvalgets synspunkter er sammenfaldende med borgernes henvendelser, og forvaltningen kommenterer derfor samlet nedenfor.

 1. Forvaltningen har ingen bemærkninger hertil.
 2. Forvaltningen foreslår på baggrund af høringssvarene om altanbestemmelser at lempe på retningslinjerne, så der de fleste steder mod gården vil være mulighed for altaner. Altaner ud mod gadebillede vil stadig ikke være tilladt, da det vil beskæmme et af de bedst bevarede gadebilleder på Nørrebro. Der skal i forbindelse med opsætning af altaner stadig tages hensyn til lysforhold i de underliggende boliger.
 3. Forvaltningen har lavet en grundig vurdering af alle træerne i området. De fravalgte træer er fravalgt af grunde som alder og sundhed. Bevaringsværdige træer vurderes bl.a. ud fra kriterier som alder (minimum 20 år), resterende forventede levealderen (mindst yderligere 25 år) og sundhedstilstand – krone, stamme, rødder og lign. jf. Københavns kommunes Træpolitik (BR 1. oktober 2018).
 4. Forvaltningen har efter høringssvarene fjernet bestemmelsen om den maksimale størrelse for mindre bygninger på 10 m2. Det vil betyde, at et byggeønske skal behandles individuelt i en byggesag, og lokalplanen sætter derved ikke begrænsning på størrelsen, hvis der ønskes opført eksempelvis en miljøstation.
 5. Galleriet er eksisterende lovlig anvendelse, der må blive liggende efter lokalplanen er vedtaget.

 

Henvendelse fra Regen/Kristuskirken

 1. Regen/Kristuskirken finder det bekymrende, at der ikke muliggøres nybyggeri.

 

Forvaltningens bemærkninger

 1. Forvaltningen anbefaler ikke nybyggeri og tættere byggeri i området, da formålet med lokalplanen er at bevare gårdrum, gaderum og bygningerne, da de fortæller den unikke historie om Indre Nørrebro.

 

Henvendelse fra Københavns Museum:

 1. Københavns Museum finder det positivt at samtlige bygninger udpeges som bevaringsværdige, således at både de ældste og nyeste anerkendes for deres tidstypiske udtryk.

 

Forvaltningens bemærkninger:

 1. Forvaltningen har ingen bemærkninger hertil.

 

Supplerende høring

Ændringsforslag til det oprindeligt udsendte lokalplanforslag har været i supplerende høring i lokalplanområdet fra den 21. december 2022 til den 2. februar 2023. Ændringsforslagene omhandler muligheder for renovering af bevaringsværdige bygninger, størrelse på mindre bygninger, anvendelse af kælderetager mod Peblinge Dossering og altanbestemmelser. De 57 modtagne henvendelser i forbindelse med den supplerende høring er vedlagt som bilag 9. I bilag 10 er henvendelserne refereret med forvaltningens bemærkninger. Lokaludvalgets og borgernes hovedsynspunkter i den supplerende høring er anført nedenfor.

Nørrebro Lokaludvalg har følgende hovedsynspunkter (bilag 9, henvendelse nr. 9):

 1. Lokaludvalget støtter op om bevaringen af bygningerne og egenarten i området.
 2. Lokaludvalget ønsker, at flere af de store træer i gårdrummet udpeges som bevaringsværdige.

 

Forvaltningens bemærkninger:

 1. Forvaltningen har ingen bemærkninger hertil.
 2. Se bemærkning til offentlig høring

 

Borgernes hovedsynspunkter:

 1. 45 af høringssvarene omhandler bekymringer for publikumsorienterede serviceerhverv i Blågårdsgade. Borgerne er bekymrede for, at gaden udvikler sig til en ’festgade’.
 2. Seks høringssvar er positive overfor bevaringen af bygningerne og egenarten i området.

 

Forvaltningens bemærkninger:

 1. Stueetager i Blågårdsgade er i dag udlagt til publikumsorienterede serviceerhverv og har været det siden vedtagelsen af gældende lokalplan 230 Wesselsgade fra 1993. Bestemmelsen følger Kommuneplanens bestemmelser om lokalcenter i Blågårdsgade. Det nye lokalplanforslag ændrer dermed ikke muligheden for anvendelsen i stueetagerne. I dag er fordelingen af stueetager i Blågårdsgade indenfor lokalplanområdet fem liberale erhverv samt 18 publikumsorienterede serviceerhverv.
 2. Forvaltningen har ingen bemærkninger hertil.

 

Politisk handlerum
Det kan besluttes,

 • ikke at udpege alle bygninger som bevaringsværdige.
 • stramme eller lempe altanbestemmelserne.
 • at indsnævre anvendelsen af stueetagerne i Blågårdsgade til ikke at gælde restauranter, caféer og barer. Ved ændring af anvendelsen vil eksisterende restauranter, caféer og barer stadig være eksisterende lovlig anvendelse.

 

Hvis bestemmelserne ændres, kan det resultere i, at lokalplanforslaget skal i en yderligere supplerende høring og den endelige vedtagelse vil blive rykket.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har vedtaget lokalplanen, bekendtgør Teknik- og Miljøforvaltningen denne i henhold til reglerne i planloven.

.

Søren Wille / Karsten Biering Nielsen

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 1. at godkende lokalplan Wesselsgade II (bilag 2) med ændringer som foreslået i afsnittet Løsning.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 27. marts 2023

 

Radikale Venstre stillede følgende ændringsforslag (ÆF1) som tilføjelse til 1. at-punkt:

 

“dog således, at altaner tillades i gårde og på de facader, hvor der allerede er opsat altan (herunder Peblinge Dossering 22-24).”

 

Ændringsforslaget (ÆF1) blev forkastet med 5 stemmer mod 6. Ingen undlod at stemme.

 

For stemte: B, C, F og V.

Imod stemte: A, Ø og Å.

 

Radikale Venstre stillede følgende ændringsforslag (ÆF2) som tilføjelse til 1. at-punkt:

 

“dog således, at der tillades liberale erhverv.”

 

Ændringsforslaget (ÆF2) blev vedtaget uden afstemning.

 

Den således ændrede indstilling blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til det planmæssige aspekt af sagen, eller at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form. Det forudsættes endvidere, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 25. april 2023

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 4. maj 2023

Radikale Venstre genfremsatte følgende ændringsforslag, som tilføjelse til 1. at-punkt:

 

“dog således, at altaner tillades i gårde og på de facader, hvor der allerede er opsat altan (herunder Peblinge Dossering 22-24).”

 

Det af Radikale Venstre genfremsatte ændringsforslag blev forkastet med 28 stemmer imod 27. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: C, B, F, V, I og O

Imod stemte: Ø, A og Å

 

Indstillingen blev herefter godkendt uden afstemning.

Til top