Mødedato: 01.09.2022, kl. 16:00
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Førstebehandling af budgetforslag 2023 og overslagsårene 2024-2026

Se alle bilag

Det forelægges til Borgerrepræsentationens godkendelse, at budgetforslaget for 2023 lægges til grund for forhandlingerne om budget 2023. I budgetforslaget er der redegjort for ændringer i budgetlægningen siden Økonomiudvalgets behandling af juniindstillingen for budget 2023, jf. Økonomiudvalget den 14. juni 2022.

Budgetforhandlingerne om budget 2023 finder sted i perioden mellem Borgerrepræsentationens 1. behandling af budgetforslaget for 2023 den 1. september 2022 og Borgerrepræsentationens 2. behandling af budget 2023 den 6. oktober 2022, hvor Københavns Kommunes budget for 2023 vedtages.

Indstilling

Indstilling om,

 1. at det godkendes, at budgetforslaget for 2023 og overslagsårene 2024-2026 lægges til grund for Borgerrepræsentationens forhandlinger om budget 2023, jf. bilag 3,
 2. at korrektioner og bemærkninger til budgetforslaget for 2023 som beskrevet i bilag 2 godkendes,
 3. at det godkendes, at fristen for ændringsforslag til budgetforslaget for 2023 fastsættes til mandag den 19. september 2022 kl. 12.00 og frist for underændringsforslag til budgetforslaget for 2023 fastsættes til onsdag den 28. september 2022 kl. 12.00, samt at Økonomiudvalget er undtaget for begge frister,
 4. at det godkendes, at Økonomiforvaltningen efter budgetaftalen bemyndiges til at kunne reperiodisere anlægsmidler samt foretage justeringer af teknisk karakter mellem styringsområder, såfremt kommunernes samlede budgetter for 2023 overskrider rammerne i aftale om kommunernes økonomi for 2023,
 5. at det godkendes, at der afsættes en pulje på 545,4 mio. kr. til ekstraordinær pris- og lønfremskrivning fra 2021 til 2022 af kommunens anlægsprojekter og fondsprojekter støttet af kommunen,
 6. at det tages til efterretning, at Økonomiudvalget forelægges særskilt indstilling på Økonomiudvalgets møde den 22. november 2022 om styring af anlæg for 2023, når resultatet af den fælleskommunale budgetkoordinering kendes,
 7. at det tages til efterretning, at effektiviseringsstrategien bidrager med 232,1 mio. kr. i 2023 og frem, hvilket er 7,9 mio. kr. lavere end det forudsatte måltal på 240 mio. kr. som følge af færre indkøbseffektiviseringer, jf. bilag 6, 7 og 8,
 8. at det godkendes, at vedlagte tværgående investeringsforslag om Belysningspakke 2f, Bedre udnyttelse af mobile enheder i Københavns Kommune og Genbrug af inventar indgår i prioriteringen af investerings- og innovationspuljen for 2022 under forhandlingerne om budget 2023, jf. bilag 8,
 9. at det godkendes, at to forvaltningsspecifikke investeringsforslag, hhv. Udskiftning af gadebelysningsarmaturer og signalhoveder i Trafiksignaler til LED fremsat af Teknik- og Miljøudvalget og Konsolidering og ny teknologi fremsat af Børne- og Ungdomsudvalget, der kræver særskilt politisk prioritering, indgår i prioriteringen af investeringspuljen for 2022 under forhandlingerne om budget 2023, jf. bilag 8,
 10. at det tages til efterretning, at vedlagte forvaltningsspecifikke investerings- og innovationsforslag indgår i prioriteringen af investeringspuljen for 2022 under forhandlingerne om budget 2023, jf. bilag 7,
 11. at status på foranalyser til tværgående effektiviseringer inden for automatisering og administrative funktioner tages til efterretning, jf. bilag 10,
 12. at det godkendes, at der afsættes en reservation på 300 mio. kr. i 2023 til dækning af et potentielt tab fra kommunens investeringsforening i 2022,
 13. at det godkendes, at der afsættes en pulje på 190,5 mio. kr. til at dække merudgifter vedrørende COVID-19 og fordrevne ukrainere i 2022,
 14. at det godkendes, at der afsættes 74,6 mio. kr. i en pulje under Økonomiudvalget til oprydning i Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsportefølje,
 15. at det godkendes, at indtægtsbudgettet for betalingsparkering under Teknik- og Miljøudvalget reduceres med 44 mio. kr. i 2023 som følge af forventet lavere indtægtsniveau fra parkering, 
 16. at det godkendes, at maksimalpriserne for nybyggeri opjusteres med KL’s reviderede pris- og lønfremskrivning for 2021/2022 og fremskrives med den årlige pris- og lønfremskrivning til 2023, jf. bilag 16.

(Økonomiudvalget)

Problemstilling

Budgetforslag 2023 danner grundlag for forhandlingerne om budget 2023. De væsentligste ændringer siden Økonomiudvalgets godkendelse af juniindstillingen for budget 2023 afspejler, at udgiftsrammerne for kommunens budget 2023 er fastsat, og at Københavns Kommunes indtægter kan opgøres på baggrund af aftalen om kommunernes økonomi 2023 (økonomiaftalen for 2023) mellem regeringen og KL, tilskudsudmeldingen til kommunerne for 2023 samt nyt ledighedsskøn på baggrund af Økonomisk Redegørelse fra maj 2022.

Økonomiaftalen for 2023 mellem regeringen og KL indebærer bl.a., at kommunernes serviceramme under ét er løftet med 1,25 mia. kr. i 2023. Herudover fastsættes den samlede anlægsramme for kommunerne til 18,5 mia. kr. for 2023, hvilket er 1,4 mia. kr. lavere end anlægsrammen i 2022 på 19,9 mia. kr.

Løsning

Siden Økonomiudvalget den 14. juni 2022 godkendte juniindstillingen for budget 2023, er budgetforslaget opdateret med nye skøn for den kommunale pris- og lønfremskrivning, eventuelle tekniske udeståender er i samarbejde med forvaltningerne afklaret, og udgifter til overførselsområdet mv. er revurderet, jf. bemyndigelse fra Økonomiudvalget. De største bevægelser beskrives i bilag 2, og alle økonomiske ændringer fremgår af bilag 17.

Herudover er der på baggrund af tilskudsudmeldingen til kommunerne for 2023 indarbejdet indtægter fra skatter, tilskud og udligning i budgetforslaget. Hertil indgår kommunens indtægter som følge af lovgivningsmæssige ændringer på det kommunale område (DUT). Ændringerne er beskrevet nærmere i bilag 2 og 15. Udvalgenes budgetter er desuden blevet tilpasset med de politiske beslutninger fra Borgerrepræsentationens møde den 2. og 24. juni 2022.

Samlede udgifter i budgetforslag 2023

Budgetforslaget for 2023 indeholder udgifter for i alt 45,6 mia. kr., jf. nedenstående tabel.

Tabel. Udgifter i budgetforslag 2023

Mio. kr., 2023 p/l

Service

Nettoanlæg

Overførsler mv.

I alt

Intern Revision

18,9

0,0

0,0

18,9

Borgerrådgiveren

9,9

0,0

0,0

9,9

Økonomiudvalget

2.434,2

3.234,3

276,3

5.944,7

Kultur- og Fritidsudvalget

1.548,4

56,9

621,0

2.226,3

Børne- og Ungdomsudvalget

11.779,6

240,2

30,0

12.049,9

Sundheds- og Omsorgsudvalget

5.085,6

35,1

2.075,2

7.196,0

Socialudvalget

6.469,5

52,2

74,1

6.595,8

Teknik- og Miljøudvalget

886,4

1.308,6

82,2

2.277,2

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

1.032,9

3,9

8.224,2

9.261,0

Total

29.265,4

4.931,2

11.383,1

45.579,6

Anm.:Nettoanlægsudgifter er baseret på anden anlægsoversigt 2022 for budget 2023.

Serviceramme i budgetforslag 2023

Kommunernes samlede ramme til serviceudgifter udgør 287,4 mia. kr. i 2023, hvilket svarer til et løft på 1,25 mia. kr. i 2023 til at dække udgiftspresset som følge af den demografiske udvikling. 3,0 mia. kr. af kommunernes bloktilskud er betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i budgetterne for serviceudgifterne i 2023.

Københavns Kommunes andel af løftet på 1,25 mia. kr. svarer til 132 mio. kr., som skal kompensere for demografiske udgifter, hvilket allerede er indregnet i Københavns Kommunes serviceramme med indkaldelsescirkulæret for budget 2023. Københavns Kommune har markant befolkningstilvækst, og kommunens demografiske merudgifter udgør 123 mio. kr. i 2023 på børne- og ungeområdet, sundheds- og omsorgsområdet og socialområdet.

Københavns Kommunes serviceudgifter i 2023 omfatter bl.a. udgifter til demografi på 123 mio. kr., effektiviseringsforslag fra effektiviseringsstrategien for 2023 på 232 mio. kr. og 200 mio. kr. til prioritering af kernevelfærd. Servicebufferpuljen udgør 120 mio. kr. Tabellen nedenfor redegør for beregningen af det ledige ufinansierede servicemåltal.

Tabel. Servicerammen i budget 2023

Mio. kr., 2023 p/l

Servicerammen i budget 2023

Servicemåltal (bloktilskudsnøgle)

29.787

Serviceudgifter

 

Serviceudgifter inkl. demografi

29.265

Effektiviseringer (effektiviseringsstrategi 2023)

-232

Effektiviseringer (stigende profiler)

124

Ny kernevelfærd mv.

200

Servicebufferpulje

120

Serviceudgifter i alt

29.477

Ledigt, ufinansieret servicemåltal

310

Københavns Kommunes endelige andel af den samlede kommunale serviceramme fastlægges i den fælleskommunale budgetkoordinering mellem kommunerne frem mod den endelige vedtagelse af de kommunale budgetter senest den 15. oktober 2022.

Bruttoanlægsramme i budgetforslag 2023

Kommunernes samlede bruttoanlægsramme er 18,5 mia. kr. i 2023. Det er en reduktion af kommunernes bruttoanlægsramme på 1,4 mia. kr. 1,0 mia. kr. af kommunernes bloktilskud er betinget af, at kommunernes budgetter overholder den aftalte ramme, mens der ikke er sanktion på regnskab.

KL har som noget nyt udsendt en vejledende anlægsramme, som opgør Københavns Kommunes anlægsramme til 3.278 mio. kr. i 2023. Med tredje anlægsoversigt for 2022 kan det samlede anlægsbudget i 2023 opgøres til 4.072 mio. kr.

På grund af den iboende usikkerhed i anlægseksekveringen er det forventningen, at Københavns Kommune skal styre efter et højere anlægsforbrug end 3,3 mia. kr. for at eksekvere for 3,3 mia. kr. Derfor foreslås en styringsmodel for 2023, hvor der styres efter et anlægsmåltal på 3.770 mio. kr. (3.278 mio. kr. plus 15 pct.) i budgetaftalen for 2023. Heraf reserveres 3.428 mio. kr. til forvaltningerne til allerede besluttede projekter i fagudvalgene, og der reserveres 92 mio. kr. til centrale puljer, mens der afsættes 250 mio. kr. i måltal til budgetforhandlingerne til nye aktiviteter, herunder need to kapacitet eller fremrykning af allerede besluttede anlægsprojekter mv. Hertil kommer 105 mio. kr. i anlægsmåltal til idrætsmilliarden.

Tabel. Bruttoanlægsramme for budget 2023

Mio. kr., 2023 p/l

Budgetforslag 2023

Københavns Kommunes vejledende anlægsramme opgjort af KL

3.278

Anlægsramme til budgetforhandlingerne ved foreslået styringsmodel (3.278 mio. kr. plus 15 pct.)

3.770

Anlægsmåltal til allerede besluttede projekter i fagudvalgene, jf. nedenstående tabel.

3.428

Måltal til puljen til uforudsete udgifter

27

Måltal til investeringspulje 2023

32,5

Måltal til Overførselssagen 2022/2023

32,5

Afsat bruttoanlægsmåltal i budget 2023 i alt

3.520

Ledigt måltal til budgetforhandlingerne

250

 

Idrætsmilliarden måltal i 2023

105

Allerede anvendt måltal

23

Ledigt måltal

82

Med regeringens udspil om løft af idrætsfaciliteter i hovedstaden er der afsat en ramme til Københavns og Frederiksberg Kommuner, som giver mulighed for at øge investeringer i idrætsfaciliteter med samlet 1 mia. kr. i perioden 2022-2030. Københavns Kommunes andel udgør 860 mio. kr. Investeringerne kan foretages ud over kommunens anlægsmåltal. Profilen for udmøntning af initiativet er fastsat til 20 mio. kr. i 2022 og 105 mio. kr. årligt fra 2023 og frem. I 2023 er der med budget 2022 disponeret 23 mio. kr., og der resterer således 82 mio. kr.

Den foreslåede model vil indebære, at det afsatte måltal på 3.428 mio. kr. fordeles til de enkelte udvalg på baggrund af den enkelte forvaltnings eksekvering i regnskab 2021. Dog kan tildelingen maksimalt svare til de budgetterede udgifter i 2023 i anlægsoversigten for tredje kvartal 2022.

Tabel. Fordeling af bruttoanlægsmåltal fordelt på fagudvalg

Mio. kr., 2023 p/l

Budget 2023 i 3. anlægsoversigt 2022

Bruttoanlægsmåltal 2023

Økonomiudvalget

2.595

2.376

Kultur- og Fritidsudvalget

57

52

Børne- og Ungdomsudvalget

235

119

Sundheds- og Omsorgsudvalget

35

35

Socialudvalget

51

37

Teknik- og Miljøudvalget

1.003

806

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

4

4

I alt

3.980

3.428

Anm.: I budget 2023 i tredje anlægsoversigt 2022 indgår måltal til idrætsmilliarden på i alt 23 mio. kr. for Økonomiudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget, men er ekskl. 92 mio. kr. til centrale puljer.

Københavns Kommunes endelige andel af den samlede kommunale bruttoanlægsramme fastlægges i den fælleskommunale budgetkoordinering mellem kommunerne frem mod den endelige vedtagelse af de kommunale budgetter senest den 15. oktober 2022. Af hensyn til overholdelse af kommunernes samlede anlægsramme vil Økonomiforvaltningen med budgettets vedtagelse kunne foretage en teknisk reperiodisering af anlægsudgifterne.

Økonomiudvalget forelægges den 22. november 2022 indstilling om endelige styringsmodel for bruttoanlæg i 2023, som tager udgangspunkt i den foreslåede styringsmodel på anlæg, der kan blive justeret på baggrund af resultatet af den fælles kommunale budgetkoordinering.

Ekstraordinær pris- og lønfremskrivning af anlægsprojekter

Med økonomiaftalen for 2023 har KL opdateret pris- og lønsatsen for 2021/2022 for anlæg fra 1,4 pct. til 4,1 pct. svarende til en stigning på 2,7 pct. point. Kommunerne kompenseres ikke finansielt eller med øget måltal på baggrund af prisstigningerne. Der er ikke praksis for at foretage en efterregulering af anlægsbudgetter som følge af opdateret pris- og lønsatser for indeværende år. Som følge af den ekstraordinære stigning indstilles det at opskrive anlægsbudgetter med 2,7 pct. Der afsættes i budgetforslag 2023 en pulje på samlet set 535,8 mio. kr. hertil. Puljen kan udmøntes i fagudvalgene på de konkrete anlægsprojekter.

Fondsprojekter støttet af Københavns Kommune har tilsvarende udfordring med stigende priser. Der afsættes midler til en ekstraordinær opregulering af lånene til projekterne Vandkulturhuset på 9,2 mio. kr. og Dansehallerne på 0,4 mio. kr.

Skattesatser i budgetforslag 2023

Skattesatserne i budgetforslaget for 2023 er uændrede i forhold til 2022. I budgetforslaget for 2023 er der forudsat en indkomstskatteprocent på 23,8, grundskyldspromille på 34 og dækningsafgiftspromille på forretningsejendomme på 12,7.

Usikkerhed om ejendomsskatter

I budgetforslag 2023 udgør indtægten fra ejendomsskat, herunder grundskyld, dækningsafgift af forretningsejendomme og dækningsafgift af offentlige ejendomme, i alt 5,9 mia. kr.

Ejendomsskatten vedrørende 2023 skal opkræves på baggrund af de nye vurderinger, som endnu ikke er udarbejdet. Der vil derfor blive foretaget en foreløbig opkrævning på baggrund af de nuværende vurderinger. I takt med at de nye vurderinger udsendes, vil opkrævningen blive efterreguleret. Af Vurderingsstyrelsens opdaterede tidsplan fremgår det, at ejerboligvurderingerne vil blive udsendt før erhvervsvurderingerne, som først udsendes fra og med 2025. Der er forventes derfor tidligst i 2025 klarhed over opkrævningen vedrørende 2023. Dette skaber usikkerhed for indtægterne i 2023.

Indenrigs- og Boligministeriets statsgaranti for kommunernes indtægt fra tilskud og udligning i 2023 er beregnet på baggrund af skøn for grundskyldsprovenuet ved de nye vurderinger. Københavns Kommune budgetlægger det forventede provenu fra grundskyld på baggrund af Indenrigs- og Boligministeriets skøn for indtægten vedrørende 2023. Dette skøn afspejler den enkelte kommunes provenu, når alle kommende vurderinger er udsendt. Dækningsafgiften af forretningsejendomme er budgetlagt på baggrund af Indenrigs- og Boligministeriets udmelding af den forventede opkrævning i 2023 på baggrund af de nuværende vurderinger, som indgår i beregningen af tilskud og udligning i statsgarantien for 2023. Indenrigs- og Boligministeriets skøn indeholder dermed ikke en stigning på 37 pct. i forhold til niveauet for 2021, som er forudsat i lovforslaget for fastsættelse af Københavns Kommunes sats for dækningsafgift af forretningsejendomme på 12,7 promille.

Effektiviseringsstrategi 2023

Med indkaldelsescirkulæret for 2023 fastlagde Økonomiudvalget effektiviseringsmåltallet for 2023 til 240 mio. kr., heraf 52,9 mio. kr. som indkøbseffektiviseringer. Ved publicering af augustindstillingen for budget 2023 er der fundet tværgående indkøbseffektiviseringer for 45,0 mio. kr. på service, hvilket er 7,9 mio. kr. lavere end det forudsatte indkøbsmåltal 52,9 mio. kr. Årsagen til det lavere niveau for indkøbseffektiviseringer er bl.a. stigning i priser inden for en række varer og tjenesteydelser, som følge af Corona-pandemien og krigen i Ukraine, der har sat sig i dyrere udbud. Det lavere niveau for indkøbseffektiviseringer i 2023 håndteres med råderummet, og fagudvalgenes budgetter nedjusteres derved ikke på den baggrund.

Effektiviseringsstrategien bidrager derfor samlet set med varige effektiviseringer svarende til 232,1 mio. kr. i budget 2023. Måltallet og de stigende profiler i indstillingen er tilpasset for budgetforslag 2023, jf. bilag 6.

Investeringspuljen for 2023

Med indkaldelsescirkulæret for budget 2023 blev det besluttet, at Økonomiforvaltningen frem mod førstebehandling af budgetforslaget for 2023 vil se på behovet for at justere niveauet for investeringspuljerne. Med investeringsforslagene til budget 2023 udmøntes der samlet 347,2 mio. kr. fra investeringspuljen 2022. Der lægges op til at fastholde niveauet for investeringspuljerne på 450 mio. kr. i budget 2023, for at sikre fortsat finansiering til at understøtte de to nye målsætninger om i videst muligt omfang at indfri effektiviseringsmåltallet med investeringsforslag, og at tværgående effektiviseringer skal bidrage med mindst 80 mio. kr., jf. indkaldelsescirkulæret for budget 2023. Investeringspuljerne understøtter herudover arbejdet med at identificere effektiviseringer inden for automatisering og administrative funktioner.

Status på investeringspuljerne

Med augustindstilling godkendes 3 tværgående investeringsforslag, henholdsvis investeringsforslag Belysningspakke 2fBedre udnyttelse af mobile enheder i Københavns Kommune og Genbrug af inventar, og som indgår i prioriteringen af investeringspuljen under forhandlingerne om budget 2023, jf. bilag 8. Forslagene har en årlig samlet effektivisering på 6,1 mio. kr. ved fuld indfasning og et samlet træk på investeringspuljen på 17,6 mio. kr.

Økonomiforvaltningen har i alt modtaget 11 ansøgninger til investerings- og innovationspuljerne forud for forhandlingerne om budget 2023, inklusiv de tværgående forslag. Én af ansøgningerne til investeringspuljen Udskiftning af gadebelysningsarmaturer og trafiksignalhoveder til LED indgår som forudsætning for at indfri Teknik- og Miljøudvalgets effektiviseringsmåltal for 2023. Forslaget blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget 25. april 2022, se bilag 7. Forslaget har en tilbagebetalingstid på 13 år og forelægges særskilt for Økonomiudvalget til evt. prioritering ved forhandlingerne om budget 2023, jf. investeringspuljens kriterier godkendt af Økonomiudvalget den 14. december 2021. Børne- og Ungdomsudvalget har fremsat et investeringsforslag om Konsolidering og ny teknologi, som Økonomiforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen har drøftet. Det er vurderingen, at forslaget ikke lever op til kriterierne for udmøntning af investeringspuljerne, idet der ikke er klar sammenhæng mellem effektivisering og investering (kriterie 3), og der ikke kan redegøres for konkrete løsninger, som skal implementeres med finansiering fra investeringspuljen (kriterie 6). Evt. udmøntning fra investeringspuljen vil derfor kræve særskilt politisk prioritering til forhandlingerne om budget 2023.

De øvrige forslag er godkendt af Økonomiforvaltningen efter investeringspuljens kriterier, jf. bilag 5 og 7 og vil kunne medgå til indfrielse af forvaltningernes effektiviseringsmåltal fra 2024.

Samlet set er der indkomne ansøgninger til investeringspuljen for 90,2 mio. kr. Derudover er der 3 indkomne ansøgninger til innovationspuljen for 7,4 mio. kr. Der resterer 11 mio. kr. i innovationspuljen til udmøntning med forhandlingerne om budget 2023, jf. bilag 5. Udmøntes der midler til alle forslag, resterer der 111,1 mio. kr. fra investeringspuljerne.

Tværgående foranalyser

Med henblik på at sikre pipeline fra tværgående effektiviseringer, der kan bidrage til at indfri udvalgenes effektiviseringsmåltal i 2023 og frem, godkendte Økonomiudvalget den 15. juni 2021 10 spor med potentiale for nye tværgående effektiviseringer.

Foranalyserne har resulteret i ét tværgående investeringsforslag til forhandlingerne om budget 2023, Genbrug af inventar, som godkendes med denne indstilling, jf. bilag 8. Derudover fremsætter Beskæftigelses- og Integrationsudvalget et forslag inden for området, Automatisering af administrative funktioner i BIF til budget 2023.

De øvrige foranalyser forventes at udmønte investeringsforslag til overførselssagen 2022-2023 og budget 2024 og vil indgå i pipelinen for tværgående potentialer, jf. bilag 10. Der gives status på arbejdet med pipelinen i indkaldelsescirkulæret for budget 2024.

Politisk behandling af tværgående forslag

Økonomiudvalget godkendte med juniindstillingen, at relevante fagudvalg forelægges tværgående forslag til drøftelse forud for godkendelse i Økonomiudvalget. Fremadrettet godkendes tværgående forslag administrativt forud for drøftelse i de relevante fagudvalg, hvilket kan ske i forbindelse med behandlingen af budgettet. Herefter godkendes forslagene af Økonomiudvalget forud for efterfølgende at indgå i forhandlingerne om budget eller overførselssag. Derudover arbejdes der på at sikre en løbende pipeline for tværgående effektiviseringsforslag, som eventuelt kan indgå i fagudvalgenes behandling. I bilag 11 fremgår en nærmere proces for forelæggelse af tværgående forslag for relevante fagudvalg.

Udpegning af digitale storskalaprojekter

Økonomiudvalget skal årligt forud for budgetforhandlingerne forelægges forslag til udpegning af digitale storskalaprojekter. Økonomiudvalget skal tage til efterretning, at innovationsforslaget Voicebot i Københavns Borgerservice, som blev besluttet i overførselssagen 2021-2022, udpeges som nyt digitalt storskalaprojekt i forbindelse med budget 2023, jf. bilag 5.

Forvaltningsspecifikke automatiseringsplaner

I udmøntningen til budget 2023 forventes fremsat to forslag inden for automatisering, henholdsvis et forvaltningsspecifik investeringsforslag Automatisering af administrative funktioner i BIF og et innovationsforslag Indsigt i databaserede processer på beskæftigelsesområdet under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Dertil forventes yderligere forslag fremsat til overførselssagen 2022-2023 og frem, jf. bilag 10.

Pulje til at imødegå potentielt negativt afkast i kommunens investeringsforening for 2022

På baggrund af den negative udvikling på de finansielle markeder er afkastet i kommunens investeringsforeningen pr. 31. juli 2022 opgjort til -5,6 pct. Det svarer til et urealiseret tab på ca. 912 mio. kr. Sammen med det budgetterede positive afkast på 160 mio. kr. er formuen dermed pr. 31. juli ca. 1.072 mio. kr. under budgettet.

Udvikling på de finansielle markeder i resten af 2022 er uvist, men det er sandsynligt, at det budgetterede niveau for afkastet ikke kan opnås i 2022. For at imødegå et forventet tab ved et længerevarende kursfald afsættes der en pulje på 300 mio. kr. Økonomiforvaltningen vil frem mod overførselssagen 2022-2023 genvurdere puljen.

Pulje til finansiering af merudgifter til COVID-19 og fordrevne ukrainere

Forvaltningerne har med forventet regnskab pr. august 2022 opgjort afholdte og forventede serviceudgifter på grund af COVID-19 og fordrevne ukrainere i 2022. Der forventes 257,3 mio. kr. i merudgifter på grund af COVID-19 og 215,7 mio. kr. i merudgifter på grund af fordrevne ukrainere, hvoraf 9,8 mio. kr. er finansieret.

Kommunerne modtog i forbindelse med økonomiaftalen for 2023 kompensation vedrørende udgifter til de to områder i 2022, som dog ikke modsvarer kommunens udgifter. Regeringen og KL har aftalt at følge op på økonomien i 2022 vedrørende fordrevne ukrainere, når der er større klarhed om flygtningesituationen. Det er usikkert, i hvilket omfang kommunerne vil få yderligere kompensation.

Merudgifterne til COVID-19 finansieres af statslig kompensation på 69,5 mio. kr., reservation på 150 mio. kr. afsat i overførselssagen 2021-2022 samt 14,9 mio. kr. for lavere afregning af parkeringsindtægter med staten i 2023. Der udestår herefter finansiering vedrørende COVID-19 på 22,8 mio. kr. Merudgifterne til fordrevne ukrainere finansieres af statslig kompensation på 14,0 mio. kr. samt 24,2 mio. kr. i overskydende midler fra statslig kompensation vedrørende ændret skøn for pris- og lønniveau. Der udestår finansiering vedr. merudgifterne til ukrainere på 167,7 mio. kr.

Samlet set er der et resterende finansieringsbehov vedrørende COVID-19 og fordrevne ukrainere på 190,5 mio. kr. Der indarbejdes på den baggrund en pulje på 190,5 mio. kr. i budget 2023. Forvaltningerne får i særskilt indstilling om udgifter til COVID-19 og fordrevne ukrainere dækket merudgifter i 1. halvår. Puljen kan anvendes til håndtering af merudgifterne i 2. halvår 2022, når skønnet for disse er opdateret i forbindelse med det forventet regnskab pr. oktober.

Fordrevne ukrainere i 2023

Afledte merudgifter til fordrevne ukrainere i 2023 vil afhænge af det konkrete antal og sammensætning, dog vil håndteringen af flygtningestrømmen pålægge en væsentlig meropgave for Københavns Kommune.

Regeringen og KL er enige om at følge udviklingen vedr. fordrevne ukrainere tæt og drøfte behov for yderligere tiltag, hvis det bliver aktuelt, herunder også i forhold til betydningen for velfærdsudgifter i kommunerne i 2023. Udgifterne følges særskilt i 2023 i Københavns Kommune.  Der vil blive taget stilling til håndtering af merudgifter til ukrainske fordrevne i Københavns Kommune, når kompensationen kendes.

Oprydning i Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsportefølje

I juniindstillingen til budget 2023 fremgik det, at Børne- og Ungdomsforvaltningen havde konstateret, at der er en række anlægsprojekter, hvor den gældende bevilling er lavere end de oprindeligt afsatte projektbevillinger. Børne- og Ungdomsforvaltningen vurderer, at man ved en fejl tilbageførte 74,6 mio. kr. (2023 p/l) til råderummet med henvisning til et mindreforbrug på puljer i 2020. Det præcise beløb afklares med oprydningsarbejdet, som afsluttes i efteråret 2022. Der afsættes derfor en pulje på 74,6 mio. kr. i 2026 under Økonomiudvalget, som kan udmøntes til Børne- og Ungdomsudvalget i en særskilt sag, når de manglende bevillinger på de specifikke projekter endeligt er opgjort. Eventuelt restbeløb tilbageføres til råderummet. Der afsættes ikke anlægsmåltal til puljen, idet Børne- og Ungdomsforvaltningen har reserveret måltal hertil i 2022, og puljen reperiodiseres til 2022 i forbindelse med udmøntningen.

Reduceret indtægtsniveau for parkeringsindtægter

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer, at indtægtsniveauet for betalingsparkering udgør 507,7 mio. kr. i 2023 og frem svarende til en reduktion på 44 mio. kr. i 2023 og frem. I budget 2022 var indtægtsniveauet fastsat ud fra aktivitetstal fra perioden før COVID-19. I budget 2023 er det forventede indtægtsniveau i stedet fastsat ud fra de realiserede aktivitetstal i perioden januar til april 2022. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at mulige forklaringer kan være et fald i antallet af parkerede emissionsudledende køretøjer til fordel for nul-emissions køretøjer, der parkerer gratis, samt en øget grad af hjemmearbejde.

Teknik- og Miljøforvaltningen vil i efteråret fremlægge en analyse om, at beslutningen fra budget 2020 om at gøre det gratis at parkere for elbiler er en forklarende faktor i forhold til de lavere indtægter. Teknik- og Miljøforvaltningen vil derudover foretage en evaluering på tiltag om at fremme nulemissionskøretøjer i København frem mod budget 2024. Der afrapporteres til Teknik- og Miljøudvalget.

Justering af maksimalpriser

Maksimalpriser for nybyggeri fremskrives årligt med KL’s pris- og lønfremskrivning for anlæg, svarende til 1,7 pct. for 2022/2023. Med økonomiaftalen for 2023 har KL opdateret pris- og lønsatser for anlæg bagudrettet. Som følge af den høje efterregulering af satserne i 2021/2022 foreslås det, at maksimalpriser for nybyggeri, i lighed med regulering af de allerede vedtagne anlægsbudgetter, ekstraordinært skal reguleres med KL’s opdaterede satser for 2021/2022, udover den årlige fremskrivning til 2023. De økonomiske konsekvenser finansieres, når anlægsprojekterne besluttes med fremtidige forhandlinger.

Fastholdelse af pulje til usikkerhed i Movias budget

Som følge af de nuværende store usikkerheder i prisudviklingen garanterer Movia ikke budgetsikkerhed mellem første- og andenbehandling af budgettet. Movia vil derfor indarbejde eventuelle ændringer som følge af prisændringer mellem første- og andenbehandlingen af budgettet. Dette kan betyde, at Københavns Kommunes udgifter i 2023 stiger, og derfor fastholdes en bufferpulje til usikkerhed i Movias budget på 10 mio. kr.

Klimabudget 2023

Økonomiudvalget vedtog den 14. juni 2022 rammerne for det førsteklimabudget i forbindelse med budgettet for 2023. Her indgår Teknik- og Miljøforvaltningens status for implementering af Roadmap KBH2025 inkl. tillæg til KBH2025 Klimaplanen fremadrettet skal indgå i kommunens budgetforslag. Klimaplanen indeholder initiativer, som skal gennemføres for at indfri kommunens klimamålsætning om CO2-neutralitet i 2025, jf. bilag 4.

Derudover blev det godkendt, at klimapåvirkningen for udvalgte budgetinitiativer til forhandlingerne om budget 2023 beregnes. For at fokusere i den første udgave af et klimabudget opgøres CO2e-effekter på nybyggeri (bygninger), der kategoriseres som ’need to’ eller ’rettidig omhu’, samt øvrige initiativer for nybyggeri (bygninger) med en udgift på over 20 mio. kr. samt relevante tiltag på mobilitetsområdet. Omfanget af budgetinitiativer udvides i de efterfølgende år i takt med, at datagrundlag og beregningsmodeller mv. muliggør det.

Schrems II-dommens konsekvenser for Københavns Kommune

Økonomiforvaltningen orienterede med Indkaldelsescirkulæret for budget 2023 og overførselssagen 2021/2022 om økonomien i kommunens cloudprojekt, herunder de udfordringer EU-domstolens såkaldte Schrems II-dom har medført. Økonomien blev genberegnet og reperiodiseret med udgangspunkt i, at udfordringerne blev løst i løbet af 2022, og at projektet kunne genoptages senest ultimo 2022. EU-Kommissionen og de amerikanske myndigheder har siden tilkendegivet, at man arbejder på en ny transatlantisk aftale om udveksling af personoplysninger mellem EU og USA til løsning af de nuværende udfordringer, men der foreligger ingen konkrete tidsplaner for en ny aftale. Der er derfor fortsat en betydelig usikkerhed om projektets fremtid. Økonomiforvaltningen vil derfor påbegynde det forberedende arbejde til det tilfælde, hvor der ikke findes en løsning i 2022. Dette vil få betydning for effektiviseringscasen, idet projektet i så fald ikke længere vil kunne realiseres i sin nuværende form. Økonomiforvaltningen vil fremlægge de økonomiske og projektmæssige konsekvenser i efteråret 2022, såfremt der ikke inden da kommer en transatlantisk aftale eller øvrige konkrete politiske tiltag.

Puljer i budgetforslaget for 2023

I budgetforslaget for 2023 indgår en række afsatte puljer under Økonomiudvalget, som udmøntes med det tekniske ændringsforslag for budgetforslag 2023 med budgetaftalen eller i løbet af budgetåret, jf. tabel.

Tabel. Puljer indarbejdet i budgetforslaget 2023

Mio. kr., 2023 p/l

Service

Anlæg

Overførsler mv.

Investeringspuljen, budget 2022

-

197,4

-

Innovationspuljen, budget 2022

11,3

-

-

Investeringspuljen, budget 2023

115,0

315,0

-

Innovationspuljen, indkaldelsescirkulæret 2023

20,0

-

-

Puljen til uforudsete udgifter

67,2

27,1

-

Pulje til genopretning af veje og broer mv.

-

172,0

-

Pulje til grundkøb

-

350,0

-

Pulje til oprydning i Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsportefølje

-

74,6

-

Pulje til pris- og lønfremskrivning af anlægsprojekter

-

545,4

-

Pulje til finansiering af kommunal medfinansiering

-

-

29,7

Pulje til merudgifter for forsikrede ledige

-

-

56,9

Pulje til finansiering af merudgifter til COVID-19 og fordrevne ukrainere

-

-

190,5

Pulje til at imødegå potentielt negativt afkast i kommunens investeringsforening for 2022

-

-

300,0

I alt

213,2

1.366,5

577,1

Centrale puljer i budgetforslag 2023 er nærmere beskrevet i bilag 2.

Pulje til genopretning af veje og broer mv.

For at forhindre yderligere nedslidning af vejene er der med indkaldelsescirkulæret for 2023 indarbejdet en pulje på 172,0 mio. kr., svarende til skønnet for den årlige nedslidning af veje og broer mv. Puljen kan udmøntes med vedtagelsen af budget 2023. Såfremt der anvendes midler i 2023, kræver det prioritering af anlægsmåltal.

Pulje til grundkøb

Med indkaldelsescirkulæret for budget 2023 blev der afsat en pulje på 350 mio. kr. i 2026 til opkøb af grunde og byggerettigheder. Borgerrepræsentationen vedtog den 5. maj 2022, at de resterende omkostninger til istandsættelse af Ottiliahus, svarende til 15,0 mio. kr., finansieres via puljen til grundløb, og at der i forbindelse med budgetforslaget for 2023 vil blive tilbageført et tilsvarende beløb. Derfor er der tilbageført 15,0 mio. kr. til puljen til grundkøb med augustindstillingen.

Reel kasse

I forbindelse med 2. regnskabsprognose (augustprognosen) for 2022 er kommunens reelle kasse opgjort til 279,9 mio. kr. men forventes at stige til 779,1 mio. kr. i forbindelse med 3. regnskabsprognose (oktoberprognosen). Den forventede ændring er beskrevet i bilag 2.

Budgetnotater om need to mv. til budgetforhandlingerne

Med indkaldelsescirkulæret for budget 2023 blev det besluttet, at forvaltningerne skal udarbejde budgetnotater vedrørende need to, rettidig omhu, 1-3 specifikke udfordringer samt sager henvist fra Økonomiudvalget, Borgerrepræsentationen, overførselssager og budgetforhandlinger til de politiske forhandlinger om budget 2023. Økonomiforvaltningen er i dialog med fagforvaltningerne om budgetnotaterne.

Som noget nyt vil den centrale budgethjemmeside blive publiceret tirsdag den 30. august 2022 forud for budgetforhandlingernes start den 2. september 2022 med need to, rettidig omhu, specifikke udfordringer, overløb budgetnotater samt finansieringsnotater samt øvrige budgetnotater præsenteret for fagudvalgene inden den 26. august 2022. Efterfølgende opdateres hjemmesiden løbende. Ændringen er koordineret med forvaltningerne. Investerings- og innovationsforslag offentliggøres på budgetnotathjemmesiden forud for forhandlingerne.

Den fælleskommunale budgetkoordinering

For at sikre at kommunerne samlet set under ét overholder økonomiaftalens rammer for service, anlæg og skatter, koordinerer KL kommunernes budgetter som led i den fælleskommunale budgetkoordinering frem mod den endelige vedtagelse af de kommunale budgetter senest den 15. oktober 2022. Koordineringen kan medføre behov for, at den enkelte kommune justerer budgettet for 2023. Med indstillingen bemyndiges Økonomiforvaltningen i lighed med tidligere år til efter behov at reperiodisere anlægsmidler og foretage justeringer af teknisk karakter mellem styringsområder, såfremt kommunernes samlede budgetter for 2023 overskrider rammerne i økonomiaftalen for 2023.

Der er udarbejdet en læsevejledning til indstillingens bilag, jf. bilag 1.

Økonomi

Indstillingen medfører en række økonomiske ændringer, jf. sagsfremstillingen som besluttes med Borgerrepræsentationens endelige vedtagelse af budgettet den 6. oktober 2022. Ændringerne er beskrevet i bilag 2, og det samlede budgetforslag fremgår af bilag 3. En samlet opgørelse af ændringerne fremgår af bilag 17.

Videre proces

Budget 2023 blev sendt i høring den 9. juni 2022 pba. Indkaldelsescirkulæret og juniindstillingen for budget 2023 hos Ældrerådet, Lokaludvalgene, Handicaprådet, Dialogforum, Udsatterådet, Frivilligrådet og Ungepanelet. En række af høringsparterne har fremsendt høringssvar, som er fremsendt til Borgerrepræsentationen den 24. juni 2022. Det endelige budgetforslag sendes i høring med frist den 5. september 2022. Høringssvarene vil herefter blive sendt til Borgerrepræsentationen.

Kommunernes budgetforslag skal undergives to behandlinger i Borgerrepræsentationen med mindst tre ugers mellemrum. Dette skal sikre, at medlemmerne af Borgerrepræsentationen får mulighed for at forholde sig til budgettet på grundlag af et sammenhængende og prioriteret oplæg, og at Borgerrepræsentationen kan tage stilling til budgetforslaget med kendskab til de ønsker, der er fremkommet fra Borgerrepræsentationens medlemmer.

Fristen for indgåelse af budgetaftale og for ændringsforslag til budgetforslag 2022 er mandag den 19. september 2022 kl. 12.00. Fristen for underændringsforslag er onsdag den 28. september 2022 kl. 12.00. Økonomiudvalget er undtaget fra disse frister. Københavns Kommunes budget for 2023 vedtages af Borgerrepræsentationen den 6. oktober 2022.

Økonomiforvaltningen står til rådighed for Borgerrepræsentationens medlemmer, såfremt der er spørgsmål til kommunens budget, herunder proces og udarbejdede produkter. Medlemmerne kan henvende sig til Økonomiforvaltningens direktion herom.

 

Søren Hartmann Hede                    / Mads Grønvall

Oversigt over politisk behandling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

 1. at det godkendes, at budgetforslaget for 2023 og overslagsårene 2024-2026 lægges til grund for Borgerrepræsentationens forhandlinger om budget 2023, jf. bilag 3,
 2. at korrektioner og bemærkninger til budgetforslaget for 2023 som beskrevet i bilag 2 godkendes,
 3. at det godkendes, at fristen for ændringsforslag til budgetforslaget for 2023 fastsættes til mandag den 19. september 2022 kl. 12.00 og frist for underændringsforslag til budgetforslaget for 2023 fastsættes til onsdag den 28. september 2022 kl. 12.00, samt at Økonomiudvalget er undtaget for begge frister,
 4. at det godkendes, at Økonomiforvaltningen efter budgetaftalen bemyndiges til at kunne reperiodisere anlægsmidler samt foretage justeringer af teknisk karakter mellem styringsområder, såfremt kommunernes samlede budgetter for 2023 overskrider rammerne i aftale om kommunernes økonomi for 2023,
 5. at det godkendes, at der afsættes en pulje på 545,4 mio. kr. til ekstraordinær pris- og lønfremskrivning fra 2021 til 2022 af kommunens anlægsprojekter og fondsprojekter støttet af kommunen,
 6. at det tages til efterretning, at Økonomiudvalget forelægges særskilt indstilling på Økonomiudvalgets møde den 22. november 2022 om styring af anlæg for 2023, når resultatet af den fælleskommunale budgetkoordinering kendes,
 7. at det tages til efterretning, at effektiviseringsstrategien bidrager med 232,1 mio. kr. i 2023 og frem, hvilket er 7,9 mio. kr. lavere end det forudsatte måltal på 240 mio. kr. som følge af færre indkøbseffektiviseringer, jf. bilag 6, 7 og 8,
 8. at det godkendes, at vedlagte tværgående investeringsforslag om Belysningspakke 2f, Bedre udnyttelse af mobile enheder i Københavns Kommune og Genbrug af inventar indgår i prioriteringen af investerings- og innovationspuljen for 2022 under forhandlingerne om budget 2023, jf. bilag 8,
 9. at det godkendes, at to forvaltningsspecifikke investeringsforslag, hhv. Udskiftning af gadebelysningsarmaturer og signalhoveder i Trafiksignaler til LED fremsat af Teknik- og Miljøudvalget og Konsolidering og ny teknologi fremsat af Børne- og Ungdomsudvalget, der kræver særskilt politisk prioritering, indgår i prioriteringen af investeringspuljen for 2022 under forhandlingerne om budget 2023, jf. bilag 8,
 10. at det tages til efterretning, at vedlagte forvaltningsspecifikke investerings- og innovationsforslag indgår i prioriteringen af investeringspuljen for 2022 under forhandlingerne om budget 2023, jf. bilag 7,
 11. at status på foranalyser til tværgående effektiviseringer inden for automatisering og administrative funktioner tages til efterretning, jf. bilag 10,
 12. at det godkendes, at der afsættes en reservation på 300 mio. kr. i 2023 til dækning af et potentielt tab fra kommunens investeringsforening i 2022,
 13. at det godkendes, at der afsættes en pulje på 190,5 mio. kr. til at dække merudgifter vedrørende COVID-19 og fordrevne ukrainere i 2022,
 14. at det godkendes, at der afsættes 74,6 mio. kr. i en pulje under Økonomiudvalget til oprydning i Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsportefølje,
 15. at det godkendes, at indtægtsbudgettet for betalingsparkering under Teknik- og Miljøudvalget reduceres med 44 mio. kr. i 2023 som følge af forventet lavere indtægtsniveau fra parkering, 
 16. at det godkendes, at maksimalpriserne for nybyggeri opjusteres med KL’s reviderede pris- og lønfremskrivning for 2021/2022 og fremskrives med den årlige pris- og lønfremskrivning til 2023, jf. bilag 16.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 24. august 2022

 

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 1. september 2022

Indstillingen blev godkendt uden afstemning. 

Ved forhandlingernes afslutning blev budgetforslaget således oversendt til Borgerrepræsentationens 2. behandling torsdag den 6. oktober 2022.

Der blev fastsat frist for ændringsforslag til budgetforslag 2023 mandag den 19. september 2022 kl. 12.00 og frist for underændringsforslag til onsdag den 28. september 2022 kl. 12.00.

Til top