Mødedato: 01.06.2023, kl. 17:00
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Frigivelse af midler til Saxtorphsvejområdet, Valby

Se alle bilag

I Budget 2022 besluttede Borgerrepræsentationen, at Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med borgerne og Valby Lokaludvalg skulle igangsætte et arbejde for at forbedre de trafikale forhold i kvarteret omkring de tre nyere børneinstitutioner på Saxtorphsvej. Det arbejde er nu så langt, at midlerne til fysiske anlæg kan frigives, og de planlagte arbejder gennemføres, herunder at Borgerrepræsentationen bemyndiger Teknik- og Miljøforvaltningen til at overtage de to berørte private fællesveje til offentlig vej.

Indstilling

Indstilling om,

 1. at der frigives en anlægsbevilling på 2,1 mio. kr. til den fysiske gennemførelse af projektet ”Trafiksanering af området omkring Saxtorphsvej, Valby” på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg jf. økonomiafsnittet,
 2. at Teknik- og Miljøforvaltningen bemyndiges til at overtage de to private fællesveje Ole Borchs Vej og Stadfeldtsvej, som er berørt af trafikomlægninger.

Det forudsættes, at anlægsudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets anlægsmåltal i 2023.

Det forudsættes endvidere, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

Der er siden 2013 opført tre store børneinstitutioner på Saxtorphsvej, hvilket har medført trafikale gener for beboerne i nærheden af børneinstitutionerne. Disse forhold har løbende givet anledning til drøftelser mellem kommunen og borgerne. I Budget 2022 (BR 7. oktober 2021) (A, B, F, O, V, Q, Ø, Å og Kåre Traberg Smidt) besluttede Borgerrepræsentationen at igangsætte et arbejde for i dialog med borgerne, at afbøde generne og finde nye løsninger på de trafikale problemer, jf. bilag 7.

På den baggrund skal Teknik- og Miljøudvalget tage stilling til projektet, og Borgerrepræsentationen til at frigive anlægsmidler, så de fysiske tiltag kan gennemføres, samt kommunens overtagelse af to private fællesveje.

Løsning

Trafikplanen ”Trafiksanering af området omkring Saxtorphsvej, Valby” er et resultat af samarbejde og dialog med borgere og grundejerforeninger i området, samt Valby Lokaludvalg.  Som indledning blev der den 9. juni 2022 afholdt et åbent borgermøde, hvor lokaludvalget, grundejerforeningerne og interesserede borgere fra området deltog. På dette møde tilkendegav borgerne, hvilke problemer de så i området og i nogen grad, hvilke løsninger de efterspurgte. En del borgere tilkendegav, at der skulle langt mere vidtgående løsninger til, herunder en omformning af Vigerslev Allé. Denne løsning ligger uden for det afsatte budget og er skitseret i afsnittet politisk handlerum og bilag 3-6.

For at konkretisere trafikplanen for lokalområdet blev der nedsat en gruppe af borgere, som sammen med kommunes trafikrådgiver skulle finde de bedste løsninger inden for de afsatte midler i Budget 2022.

En del af løsningsmulighederne indgik i Budget 2022 om trafiksanering af området omkring Saxtorphsvej, herunder at det kan forventes, at de to private fællesveje i området bliver belastet med trafik i en sådan grad, at de bør overtages til offentlig vej lige som de andre veje i kvarteret.

I dialog med borgerne er forvaltning og trafikrådgiver desuden nået frem til en løsning, hvor området, som er vist på bilag 2, trafikdæmpes til en anbefalet hastighed på 30 km i timen ved at tilføje de nødvendige supplerende hastighedsdæmpende foranstaltninger. Dette er i overensstemmelse med projektet for en generel nedsættelse af hastigheden i København (BR 24. juni 2022). Derudover indføres en tidsbegrænset ”ensretning” af Saxtorphsvej ved hjælp af indkørselsforbud for motorkøretøjer fra Vigerslev Allé på hverdage fra kl. 7-9 og kl. 15-17. Valget af tidsbegrænsning er truffet på baggrund af de lokale ønsker om at have så lille genevirkning for beboerne som muligt, men forbuddet mod indkørsel kan opjusteres til at dække hele dagen, hvis det ønskes på et senere tidspunkt. Med disse indsatser vurderer forvaltningen, at plantning af træer, som indgik i Budget 2022, ikke vil have en yderligere effekt på trafikdæmpning, jf. afsnit ’Parkering og træer’. Dog vil kvarteret dermed ikke opnå en større begrønning, hvilket indgik som en fordel ved løsningen med at plante træer.

Overtagelse af Ole Borchs Vej og Stadfeldtsvej

Forbud mod indkørsel til Saxtorphsvej fra Vigerslev Allé vil øge trafikken på de to private fællesveje Ole Borchs Vej og Stadfeldtsvej. På grund af den øgede gennemkørende trafik igangsætter Teknik- og Miljøforvaltningen derfor procedurerne jf. Lov om offentlige veje og Forvaltningsloven om overtagelse til offentlig vej.

Som alternativ hertil vurderer forvaltningen ikke, at hverken en lukning af de to veje for bilkørsel, så biler kun kan komme ind og ud til de to veje fra Vigerslev Allé, eller en ensretning af de to veje, er mulige løsninger. En lukning er ikke mulig, da der på de to veje i så fald vil mangle vendemulighed for tunge køretøjer. En ensretning vurderes kun at have begrænset effekt, da de i forvejen næsten fungerer som ensrettede.

Parkering og træer
Trafiksaneringen af området omkring Saxtorphsvej har ikke konsekvenser for parkering eller eksisterende træer. I Budget 2022 indgår plantning af fire vejtræer mellem Vigerslev Allé og Stadfeldtsvej med henblik på at opnå en hastighedsdæmpende og trafiksikkerhedsmæssig effekt. Dette ville medføre nedlæggelse af fire parkeringspladser. Der er med den nu foreslåede løsning ikke behov eller grundlag for at gennemføre disse tiltag.

Politisk handlerum

 • Dialogen med borgerne og lokaludvalget har vist, at der er et ønske om at inddrage en strækning på Vigerslev Allé i en samlet forbedring af de trafikale forhold i området, jf. bilag 5 og 6. Projektet skal bearbejdes yderligere, men forvaltningen vurderer, at det er teknisk gennemførligt. Dette projekt ligger udenfor det økonomiske og politiske råderum, der er i det afsatte budget, lige som det bør koordineres med andre indsatser på Vigerslev Allé i de kommende år. Forvaltningens foreløbige anlægsoverslag for den viste strækning er vurderet til ca. 23 mio. kr. Da forventede andre tiltag på resten af Vigerslev Allé ikke er planlagt i detaljen eller indbyrdes koordineret, er eventuel følgevirkning af disse tiltag ikke indregnet og indgår ikke i overslaget. Finansiering af ønsker til Vigerslev Allé kan henvises til forhandlingerne om budget 2024 ved at vedtage et ændringsforslag herom.
 • Der kan for at tilføre mere grønt til kvarteret vælges nedlagt fire parkeringspladser og i stedet plante fire vejtræer. Den præcise placering af træerne vil blive fastlagt i dialog med beboerne. Det forventes ikke muligt at etablere erstatningspladser i kvarteret.

Økonomi

I Budget 2022 blev der afsat 2,3 mio. kr. (2022 p/l) til at ensrette og trafiksanere Saxtorphsvej samt at overtage to private fællesveje. Heraf blev 0,7 mio. kr. (2022 p/l) stjernemarkeret og dermed frigivet med budgetvedtagelsen.

I første sag om bevillingsmæssige ændringer (BR 2. juni 2022) blev budgettet opskrevet med 0,5 mio. kr. (2022 p/l).

Med denne indstilling skal de resterende midler frigives, jf. tabel 1.

Tabel 1. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg

Aktivitet / projekt

Bevilling (nr. og navn)

Funktion

Beløb i 1.000 kr. (2023 p/l)

2023

TMU

Saxtorphsvej, trafiksansering

2000 – Ordinær anlæg

2.28.23.3

2.076

I alt

-

-

-

2.076

 

I Budget 2022 blev der afsat afledte driftsmidler på 0,4 mio. kr. (2022 p/l) i 2024 og frem. Midlerne er placeret under Økonomiudvalget og vil i forbindelse med ibrugtagningen blive overført til Teknik- og Miljøudvalget.

Videre proces

Når Borgerpræsentationen har godkendt indstillingen, forventes de fysiske tiltag etableret i efteråret 2023. Derefter afholder forvaltningen, efter Valby Lokaludvalgs ønske, sammen med lokaludvalget et borgermøde, hvor tiltag, effekt og eventuelt behov for justeringer drøftes. Teknik- og Miljøudvalget orienteres, såfremt der er behov for væsentlige ændringer.

Teknik- og Miljøforvaltningen igangsætter desuden partshøring i forbindelse med overtagelsen af Ole Borchs Vej og Stadfeldtsvej. Afgørelse forventes primo 2024.

 

Søren Wille / Peter Højer

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

 1. at projektet ”Trafiksanering af området omkring Saxtorphsvej, Valby” i bilag 2 danner grundlag for anlæg.
   
  Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
   
 2. at der frigives en anlægsbevilling på 2,1 mio. kr. til den fysiske gennemførelse af projektet ”Trafiksanering af området omkring Saxtorphsvej, Valby” på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg jf. økonomiafsnittet.
 3. at Teknik- og Miljøforvaltningen bemyndiges til at overtage de to private fællesveje Ole Borchs Vej og Stadfeldtsvej, som er berørt af trafikomlægninger.

 

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 8. maj 2023

 

Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet stillede følgende ændringsforslag som tilføjelse til 1. at-punkt:

 

 

”dog således, at der opsættes skilte om ærindekørsel og etableres gennemgående fortov ved Mansasvej samtidig med, at vejene overtages af kommunen.”

 

 

Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.

 

 

Indstillingens således ændrede 1. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

 

 

Indstillingens 2.-3. at-punkt blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

 

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

 

”Det Konservative Folkeparti har hele vejen igennem fundet placeringen af 3 store institutioner side om side på en villavej, helt igennem forkert og finder at projektet aldrig burde være gennemført – en alternativ lokation burde være fundet.”

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget forudsætter, at anlægsudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets anlægsmåltal i 2023.

 

Økonomiudvalget forudsætter endvidere, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 23. maj 2023

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 1. juni 2023

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

 

Det Konservative Folkeparti videreførte følgende protokolbemærkning, som Alternativet tilsluttede sig:

”Partierne har hele vejen igennem fundet placeringen af 3 store institutioner side om side på en villavej, helt igennem forkert og finder at projektet aldrig burde være gennemført – en alternativ lokation burde være fundet.”

Til top