Mødedato: 26.04.2023, kl. 08:30
Mødested: Rådhuset, stuen, værelse 43/44

2. behandling af budgetforslag 2024

Se alle bilag

Børne- og Ungdomsudvalget skal med denne sag godkende udvalgets budgetforslag 2024, der indeholder nye effektiviseringer for 46,0 mio. kr. på udvalgets område. Derudover skal udvalget følge op på investeringsforslag fra 2018 og frem samt godkende obligatoriske bilag til kommunens budget.

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget (BUU),

  1. at udvalget godkender forslag til opfyldelse af kravet om nye effektiviseringer på 46,0 mio. kr., hvoraf 4,0 mio. kr. er til finansiering af udløb,
  2. at udvalget beslutter, hvilke bevillingsudløb, der er relevante at videreføre til forhandlinger om budget 2024, og hvilke udløb, som udvalget selv finansierer med sit budgetforslag,
  3. at udvalget godkender de obligatoriske bilag til kommunens budget: opfølgning på investeringsforslag fra 2018 og frem, udvalgsafsnit, takstbilag og bevillingsoversigt til budgetforslag 2024.

Problemstilling

BUU skal aflevere et budgetbidrag med effektiviseringer for 92,8 mio. kr. til Økonomiudvalget (ØU). Hertil kommer der finansiering af afdrag på internt lån på 0,7 mio. kr. i 2024 og den manglende effektivisering på 2,3 mio. kr. ved den annullerede investeringscase ”Bæredygtige udflyttere fra budget 2022. Derudover besluttede udvalget ved 1. behandling af budgetforslaget 2024 den 8. marts, at forvaltningen i budgetforslaget skulle indarbejde yderligere effektiviseringer for 4,0 mio. kr. til udvalgets egen finansiering af udløb. Dermed skal der samlet findes effektiviseringer for 99,8 mio. kr.

Der er vedtaget en række effektiviseringer for i alt 53,8 mio. kr. Det er 35,0 mio. kr. i stigende profiler fra effektiviseringer, som er vedtaget i tidligere budgetter, 17,4 mio. kr. fra udvalgets investeringsforslag og 1,4 mio. kr. i tværgående effektiviseringer. Der udestår dermed at finde nye effektiviseringer for 46,0 mio. kr., hvoraf 4,0 mio. kr. er til finansiering af udløb.

Med udgangen af 2023 udløber der bevillinger for 62,2 mio. kr. Det betyder, at de tilhørende aktiviteter ophører, hvis der ikke findes finansiering til en fortsættelse. Udvalget skal i sit budgetforslag tage stilling til håndteringen af udløb.

Udvalget skal godkende opfølgning på investeringsforslag, udvalgsafsnit, takstoplysninger og bevillingsoversigt, som er obligatoriske bilag til budgetforslaget.

Løsning

På baggrund af 1. behandling af budgetforslaget har forvaltningen tilrettet flere effektiviseringsforslag og sammensat et budgetforslag på 14 effektiviseringsforslag for i alt 46,0 mio. kr., som er præsenteret i tabel 1. Det er angivet i tabellen, hvilke forslag det er muligt at fremrykke eller skalere. Nogle af forslagene reducerer lønbudgettet til 0.-6. års dagtilbud og kan derfor påvirke minimumsnormeringerne. Det er uddybet i bilag 2, som også beskriver statens sanktionsmuligheder, hvis en kommune ikke lever op til loven om minimumsnormeringer.

Der er yderligere syv alternative forslag, som præsenteres i tabel 2. Udvalget kan prioritere mellem disse eller vedtage andre løsninger, hvis det ønskes at nedjustere i størrelsen eller helt udtage nogle af effektiviseringsforslagene i tabel 1. Alle effektiviseringsforslag fremgår af bilag 1.1-1.21.

Tabel 1. Budgetforslag 2024 (mio. kr. i P/L2024)

 

Forslag til opfyldelse af effektiviseringskrav

2024

Varig

Skalérbare forslag:

 

 

1.1

Kortere åbningstid i dagtilbud

-15,9

-23,8

1.2

Lokal prioritering af effektiviseringer

-8,7

-8,7

1.3

Yderligere tilpasning af pulje til pædagogstuderendes lønnede praktik

- 5,3

- 5,3

1.4

Prisstigninger på EAT (2,5 kr. pr. EAT-måltid og reduktion i tilskud til madskoler)

-3,4

-3,4

1.5

10% reduktion i aktivitetspuljen til ungeværker

-3,0

-3,0

Forslag, som kan fremrykkes:

 

 

1.6

Afskaffelse af særbevillinger til Nørre Fælled Skole og Tingbjerg Skole samt deres fritidstilbud

-1,7

-7,9

1.7

Indførelse af brugerbetaling på fritidstilbud ved Tingbjerg Skole

-1,1

-2,6

1.8

Afskaffelse af særbevilling til integrationsløft (indfases med 50% fra skoleåret 24/25)

-0,5

-2,5

Øvrige forslag:

 

 

1.9

HK-ansatte til IT-understøttelse i PLC fremfor lærere

-1,5

-2,9

1.10

Ekstra effektivisering på implementering af grønnere og billigere buspark

-2,9

-2,9

1.11

Effektivisering ved opsigelse af lundtoftegade 21 og 23

-1,4

-1,4

1.12

Bortfald af tilskud til skoletjenesten samt tilførsel af midler til åben skole fra 2026 og frem

-

-1,4

1.13

Opsigelse af lokaler på Baldersgade i Fritidscenter Ydre Nørrebro

-0,4

-0,4

1.14

Sænkning af tilskud til privat pasning

-0,3

-0,3

 

Hovedtotal

-46,0

-66,7

I tabellen herunder er der alternative forslag for i alt 22,0 mio. kr.

Tabel 2. Alternative effektiviseringsforslag til budget 2024

 

Alternative forslag

2024

Varig

Skalérbare forslag:

 

 

1.15

Forøget forældrebetaling for KKFO (A)

-11,2

-11,2

1.16

Afskaffelse af kutymefridage for alle medarbejdere i Børne- og Ungdomsforvaltningen

-3,5

-3,5

1.17

Flere pædagoger til understøttende undervisning (A)

-1,4

-3,4

1.18

Øget deltagerbetaling for kolonier

-1,0

-1,0

1.19

Nedjustering af kapacitet i Ungdomsskolens almenundervisning

-0,5

-0,5

Øvrige forslag:

 

 

1.4 Nedlukning af EAT-skolemad 

    -19,9

    -39,7

1.20

Afskaffelse af ikke-lovpligtig modersmålsundervisning

-3,1

-7,5

1.21

Effektiviseringer i Ungdommens Uddannelsesvejledning (A)

-1,2

-1,2

 

Alternative forslag i alt

-41,8

       -68

Alle forslag, der direkte berører enkelte enheder, er sendt til disse enheder. Forslag, der rammer mere generelt i forvaltningen, er sendt i høring i en budgetarbejdsgruppe under HovedMED, hvor alle faglige organisationer er repræsenteret. Herudover er alle forslag også sendt i høring hos Skole og Forældre, Københavns Forældreorganisation og Ungerådet. Høringssvar fra bestyrelser og de nævnte organisationer er samlet i bilag 8. 

Alle øvrige henvendelser, som forvaltningen har modtaget i relation til denne sag, er samlet i et notat på aflæggerbordet.

Udløb af bevillinger
Ved 1. behandling af budgetforslaget den 8. marts drøftede udvalget bevillingsudløb på 62,2 mio. kr. Udvalget ønskede, at der i forvaltningens budgetforslag indgik effektiviseringer til finansiering af udløb for i alt 4 mio. kr.

På baggrund af udvalgets drøftelse ved 1. behandlingen forslår forvaltningen, at der til budget 2024 udarbejdes budgetnotater for videreførelse af udløb for i alt 53,6 mio. kr. Det drejer sig om udløb vedrørende Plads til Forskellighed, lejrskoler, specialtandlæger, Ledelseskraft i Tingbjergs dagtilbud, Ledelsesuddannelse på dagtilbud og udsatte børn i idrætsforeninger.

Udvalget kan i sit budgetforslag vælge selv at finansiere øvrige udløb, som det kan være relevant at videreføre. Det er en række mindre udløb for i alt 8,0 mio. kr., som vedrører projektet ung mor på vej, skolehaver, grøn folkeskole, undervisningsprojektet ”Spis din by”, Åben skole, musiktilbud og Normstormerne.

Alle udløbene er beskrevet nærmere i bilag 3.

Opfølgning på investeringsforslag
I bilag 4 gennemgås de relevante investeringsforslag for BUF. Der følges i alt op på 19 investeringsforslag. Heraf forløber implementeringen af 11 forslag efter planen, mens det i de resterende 8 forslag har været nødvendigt at korrigere tidsplanen for implementeringen. Heraf er 4 af investeringsforslagene forsinket grundet Schrems II-dommen, der omhandler EU-regler ift. IT-tekniske løsninger, hvor oplysninger opbevares i tredjelande. Disse forslag er forsinket omkring et halvt til et helt år. Alle forslag forventes fortsat fuldt implementeret og forsinkelserne har ikke betydning for at indhente de samlede effektiviseringer.

Udvalgsafsnit, takstbilag og bevillingsoversigt
Udvalget skal tage stilling til tre obligatoriske bilag som også skal indgå i budgetbidraget 2024 til ØU. Udvalgsafsnittet (bilag 5) beskriver kort udvalgets overordnede opgaver og største udfordringer i de kommende år samt evt. intern omprioritering. Takstoversigten (bilag 6) viser udvalgets takster, som har ændret sig med de vedtagne korrektioner til budgettet, p/l fremskrivning og antal pladser. Bevillingsoversigten (bilag 7) giver et overblik over udvalgets budget fordelt på bevillinger i perioden 2022-2026.

Politisk handlerum

BUU skal finde effektiviseringer i budgetforslaget, men udvalget kan i budgetforslaget vælge mellem forvaltningens forslag og scenarier eller finde effektiviseringer på anden vis.

Økonomi

Ingen yderligere bemærkninger.

Videre proces

Når udvalget har godkendt budgetforslaget, afleveres det til ØU, med henblik på at indgå i forhandlingerne om budget 2024.

 

Tobias Børner Stax                                                 Sti Andreas Garde

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning på mødet den 26. april 2023:

I tilknytning til indstillingens 1. at-punkt besluttede udvalget, at følgende forslag til opfyldelse af effektiviseringskravet bortfalder, idet udvalget ønskede, at bevillingsudløb videreføres til forhandlingerne om budgettet for 2024:

”1.5 10% reduktion i aktivitetspuljen til UngeVærker”, ”1.7 Indførelse af brugerbetaling på fritidstilbud ved Tingbjerg Skole”, ”1.9 HK-ansatte til IT-understøttelse i PLC fremfor lærere” og ”1.12 Bortfald af tilskud til skoletjenesten samt tilførsel af midler til åben skole fra 2026 og frem”.

Udvalget ønskede at bidraget til effektiviseringskravet i forslag ”1.6 Afskaffelse af særbevillinger til Nørre Fælled Skole og Tingbjerg Skole samt deres fritidstilbud” reduceres til 0,7 mio. kr. i 2024 og 4,9 mio. kr. varigt. Forslaget modificeres således, at fritidstilbuddet ved Tingbjerg Skole udgår, og den resterende effektivisering indfases med 1/3 i skoleåret 2024/25, 2/3 i skoleåret 2025/26 og fuld indfasning fra og med skoleåret 2026/27.

Udvalget ønskede, at bidraget til effektiviseringskravet i forslag ”1.8 Afskaffelse af særbevilling til integrationsløft (indfases med 50% fra skoleåret 24/25)” reduceres til 0,2 mio. kr. Forslaget modificeres således, at Tagensbo Skole udgår af forslaget, og den resterende effektivisering indfases med 1/3 i skoleåret 2024/25, 2/3 i skoleåret 2025/26 og fuld indfasning fra og med skoleåret 2026/27.

Udvalget ønskede at bidraget til effektiviseringskravet i forslag ”1.2 Lokal prioritering af effektiviseringer (ekskl. 0.-5. år dagtilbud)” øges til 10,5 mio. kr.

Udvalget ønskede, at forslag ”1.19 Øget deltagerbetaling for kolonier” bidrager til effektiviseringskravet med 1,0 mio. kr.

Indstillingens 1. at-punkt blev med ovenstående ændringer godkendt uden afstemning.

I tilknytning til indstillingens 2. at-punkt besluttede udvalget, at samtlige bevillingsudløb videreføres til forhandlingerne om budgettet for 2024.

I tilknytning til indstillingens 3. at-punkt stillede Socialistisk Folkeparti følgende ændringsforslag:

”At der i det obligatoriske udvalgsafsnit tilføjes følgende på side 2 efter første afsnit: "Samtidig er der sket en generel stigning i mistrivsel blandt børn og unge bredt set. Det er en bekymrende tendens, som kræver en bred palette af forebyggelsesindsatser.”"

Ændringsforslaget blev godkendt uden afstemning.

Med ovenstående ændring blev indstillingens 3. at-punkt godkendt.

Socialistisk folkeparti og Alternativet ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen: ”Vi lægger særlig vægt på at bevare indsatsen "Ung mor på vej" og at sikre kvaliteten i Skolehaverne gennem en samlet pakke for Grøn Folkeskole (herunder De Glade Rødder + Ellebjerg Skolehave). Indsatsen for "Ung mor på vej" bør løftes i samarbejde med SOU. Det er afgørende, at budgetforhandlingsparterne før aftalen om budgettet bliver gjort klart opmærksom på, hvilke additionelle midler på daginstitutionsområdet, der skal til for at imødekomme kravet om minimumsnormeringer. Status ift. overholdelse af loven om minimumsnormeringer bør løbende overvåges".

Socialistisk Folkeparti ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen, hvilket Enhedslisten tilsluttede sig: ”Det er vigtigt for os at loven om minimumsnormeringer overholdes, og vi er derfor forbeholdne overfor de spareforslag der rammer dagtilbud, fordi det ikke på nuværende tidspunkt er klart, hvordan det påvirker minimumsnormeringer. Vi er særligt forbeholdne for det reducerede tilskud til pædagogstuderendes lønnede praktik, og vil følge det nøje. Vi ser samtidig frem til, at der findes nye penge til byens børn ved budgetforhandlingerne - så vi sikrer at Københavns Kommune også har minimumsnormeringer i 2024 og frem".

Enhedslisten ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen, hvilket Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti tilsluttede sig: ”Vi tager forbehold for de videre budgetforhandlinger, og peger på, at der ligger en række vigtige og store udløb, som det er afgørende at få videreført med efterårets budgetaftale”.

Alternativet ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen: ”Vi er negativt stemt over for besparelsen på tilskud til praktikstuderendes løn. Vi så samtidig gerne, at udvalget allerede på dette møde øjeblikkeligt reddede udløbene under Skolehaverne (Ellebjerg Skolehave og De Glade Rødder) samt Ung mor på vej.”

Til top