Mødedato: 16.11.2022, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, stuen, værelse 43/44

Ny model for anvisning af børn - efter høring

Se alle bilag

Børne- og Ungdomsudvalget (BUU) skal tage stilling til justering af anvisningsmodellen på dagtilbudsområdet efter høringsperiodens afslutning. Justeringen skal medvirke til tidligere besked til forældre om tilbud af plads, bedre styringsmuligheder for institutionerne samt en forenkling af arbejdsgange imellem forvaltningen og institutionerne. Høringsrunden giver ikke anledning til ændringer ift. de foreslåede justeringer af anvisningsmodellen.

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget (BUU),

1. at forslag til ny pladsanvisningsmodel på 0-6 årsområdet godkendes - og at implementering af de foreslåede justeringer til anvisningsmodellen påbegyndes pr. 1. januar 2023.

Problemstilling

Den 21. september 2022 besluttede BUU at sende forslaget til justering af anvisningsmodellen på dagtilbudsområdet i høring. Høringen er nu afsluttet, og udvalget skal tage endelig stilling til forslaget.

Løsning

I den justerede model for anvisning er det primære mål, at forældrene fremover vil få tilbud om plads på en institution væsentligt tidligere end det sker i dag. De foreslåede justeringer vil betyde, at langt hovedparten af forældrene vil få besked om en tilbudt plads ca. 4 måneder før deres barn skal starte.

I den justerede anvisningsmodel indføres en aftalebaseret model, der indebærer, at pladsanvisningen løbende afholder møder med klynge- og netværksledere og deres pladsansvarlige medarbejdere. Hver klynge/netværk vil holde møder to gange årligt med Pladsanvisningen. På baggrund af de aftaler, der indgås på møderne, er det Pladsanvisningen (og altså ikke institutionerne, som det har været hidtil), der beslutter, hvornår der sendes tilbud om pladser til de forældre, der står på ventelisten, jf. bilag 3.

Behandling af høringssvar
Der er i alt indsendt 19 høringssvar (se bilag 1 og 2). De 17 af høringssvarene er afsendt af kommunale eller selvejende institutioner, klynger eller netværk. Herudover har et administrationsselskab for selvejende institutioner (SPIA) og Københavns Forældreorganisation (KFO) afgivet høringssvar. I nedenstående afsnit opsummeres høringssvarene.

Det er forvaltningens vurdering, at svarene ikke giver anledning til ændringer ift. de foreslåede justeringer af anvisningsmodellen.

Fælles for en stor del af de indkomne høringssvar er en tilkendegivelse af, at det er en god idé at muliggøre tidligere besked om ledige institutionspladser til nye forældre. Især KFO betoner det positive for forældrene ved, at forældrene kan få tidligere besked om plads i institution. Samtidig ønsker KFO, at de fire måneders frist gøres til et reelt politisk vedtaget servicemål i kommunen. 

Et gennemgående tema i de indkomne høringssvar fra kommunale såvel som selvejende institutioner er en bekymring for, at de foreslåede justeringer vil betyde mindre fleksibilitet i pladsanvisningen. Flere nævner eksempelvis, at de to årlige møder er for lidt og for ufleksibel en kontakt for institutionerne at have med Pladsanvisningen. Samtidig er institutionerne bekymrede for, at de får tomme pladser, fordi der ikke kan tilbydes pladser med kort varsel til forældre med børn på venteliste, når der kommer en udmeldelse af et andet barn med kort varsel.

Det er forvaltningens vurdering, at institutionernes bekymring på dette punkt kan håndteres inden for rammerne af de foreslåede justeringer i anvisningsmodellen. Det er ikke meningen, at de to årlige møder skal erstatte den løbende, tætte dialog mellem Pladsanvisningen og institutionerne. Denne dialog vil altså i høj grad fortsat finde sted, men vil blot blive suppleret med en fast mødekadence, hvor de længere linjer i anvisningsmønstret for institutionerne vil blive drøftet og aftalt.

Ligeledes vil der ikke ske ændringer ift. anvisning af børn på ventelisten, når der uventet kommer en ledig plads med kort varsel pga. udmeldelse af et andet barn. Ligesom det er tilfældet i dag, vil den plads hurtigst muligt blive tilbudt til den første på institutionens venteliste – og skal altså ikke afvente et af de to årlige møder mellem institutionen og Pladsanvisningen. 

Flere institutioner udtrykker ligeledes en bekymring for, om der vil være mindre fleksibilitet ift., hvornår pladser kan anvises til nye børn, når der ofte vil være forskelle og usikkerheder forbundet med det præcise tidspunkt for skolestart. Denne problematik er især gældende for de børn, der skal starte på privatskoler, fordi de ofte først sent ved, om de får plads på den ønskede skole.

Med den nuværende praksis er det også i dag en reel udfordring for institutionerne og Pladsanvisningen, at der ofte er usikkerhed om, hvornår skolestartende børn udmeldes af deres institutioner (og dermed frigør en plads i institutionen til et nyt barn). Udfordringen bliver dog ikke mere kompliceret eller problematisk for institutionerne med de foreslåede justeringer til anvisningsmodellen. Ligesom det er tilfældet i dag, vil institution og pladsanviser have en dialog om, hvor stor usikkerheden er for den pågældende institution – og drøfte hvordan den kan håndteres ift. anvisning af nye børn. Eneste forskel vil derfor være, at denne dialog også vil ske på de to årlige møder, og dermed tidligere og mere systematisk end det er tilfældet i dag.

SPIA og enkelte selvejende institutioner påpeger i deres høringssvar, at det for de selvejende institutioner vil være problematisk, hvis de pålægges at lade sig repræsentere af deres netværkskoordinator på de to årlige møder med Pladsanvisningen. Det skyldes, at selvejende institutioner – i modsætning til kommunale – er selvstændige juridiske enheder og har en selvstændig økonomi.

Forvaltningen vurderer i denne forbindelse, at det vil være en god idé, at de selvejende institutioner selv beslutter, om de vil lade sig repræsentere af deres netværkskoordinator, eller om de selv ønsker at deltage på møderne mellem institutioner/netværk og Pladsanvisningen.

Samlet set er det forvaltningens vurdering ud fra de indkomne høringssvar, at der er behov for yderligere dialog med institutionerne omkring samarbejdet mellem Pladsanvisningen og institutionerne, som det er skitseret i justeringerne til pladsanvisningsmodellen. Pladsanvisningen vil derfor fortsætte den dialog, der har været med institutionerne under forberedelserne af den nye model. Der planlægges derfor afholdt en række informations- og dialogmøder mellem Pladsanvisningen og institutionerne i slutningen af 2022 og starten af 2023.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Intet yderligere.

 

Tobias Børner Stax                                             Sti Andreas Garde

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning på mødet den 16. november 2022:

Indstillingen blev godkendt, idet a) der – fx i tilknytning til udvalgets strategi - følges op på hvorvidt besked om pladstilbud 4 måneder før start skal være et egentligt servicemål og b) udvalget forelægges en særskilt afrapportering vedr. effekten af den nye pladsanvisningsmodel når denne har været i fuld drift i 6 måneder.

Til top