Mødedato: 13.06.2023, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Tre timers tidsbegrænsede parkeringszoner i Kongens Enghave, Bispebjerg, Strandvejen og Grøndal

Se alle bilag

Før Borgerrepræsentationen kan tage stilling til en indstilling, skal Økonomiudvalgets erklæring om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, økonomiske forhold eller almindelige administrative forhold, indhentes, jf. Københavns Kommunes styrelsesvedtægt § 12, stk. 5.

I nærværende indstilling, skal Økonomiudvalget således alene tage stilling til den foreslåede erklæring i afsnittet "Indstilling".

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til etablering af tidsbegrænsede parkeringszoner i fire områder og Borgerrepræsentationen skal frigive anlægsmidler.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

 1. at der frigives en anlægsbevilling på 5,8 mio. kr. til etablering af de tidsbegrænsede parkerings-zoner på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, jf. økonomiafsnittet.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

Problemstilling

Der findes i dag syv tidsbegrænsede zoner med tre timers tidsbegrænsning på hverdage kl. 8-19 i Københavns Kommune. De har til formål at begrænse trængsel, særligt fra udefrakommende parkering, og kan give beboere bedre mulighed for at finde parkering i nærheden af deres bolig. Med  Budget 2022 (Borgerrepræsentationen (BR) 7. oktober 2021) (A, B, F, O, V, Ø, Frie Grønne og (løsgænger) Kåre Traberg Smidt)) blev det vedtaget, at der skal etableres 15 nye tidsbegrænsede parkeringszoner med tre timers tidsbegrænsning i otte områder, og at der skal udarbejdes en model for gæstelicenser i Københavns Kommune.  

Teknik- og Miljøforvaltningen har haft forslag til tidsbegrænsede parkeringszoner i de første fire områder i høring, med henblik på, at Teknik – og Miljøudvalget skal vedtage zonernes afgrænsning, samt det tidsrum, hvori der skal gælde tre timers tidsbegrænsning. Borgerrepræsentationen skal frigive den resterende anlægsbevilling til at etablere alle de tidsbegrænsede zoner, som besluttet i Budget 2022, så den videre implementering kan igangsættes, umiddelbart efter der er vedtaget en model for gæstelicenser, som skal gælde i Københavns Kommune. 

Løsning

Det blev i Budget 2022  vedtaget at oprette yderligere 15 tidsbegrænsede zoner med tre timers tidsbegrænsning, hvoraf syv skal træde i kraft i december 2022 (fase 1), og otte i marts 2023 (fase 2). I forbindelse med udmøntningen skulle forvaltningen komme med endeligt oplæg til afgrænsning og forslag til, i hvilket tidsrum den tre timers tidsbegrænsning skal gælde.

Denne indstilling omhandler fase 1, hvor der skal udmøntes syv af de zoner, der blev vedtaget i Budget 2022. I forbindelse med afgrænsningen stiller forvaltningen forslag om, at oprindelige syv zoner udmøntes som fire nye tidsbegrænsede zoner med tre timers tidsbegrænsning, der gælder på hverdage fra kl. 8.00-22.00. De nedenstående fire zoner dækker det samme geografiske område, som de oprindelige syv zoner (bilag 2):

 • en tidsbegrænset zone i Kongens Enghave (to zoner i budgetaftalen)
 • en tidsbegrænset zone i Grøndal (Vanløse) (to zoner i budgetaftalen)
 • en tidsbegrænset zone langs Strandvejen Ydre Østerbro (to zoner i budgetaftalen)
 • en zone i Bispebjerg

Kommunen kan med udgangspunkt i færdselslovens § 92 træffe bestemmelse om standsning og parkering på kommunale veje og på private fællesveje, og afholder jf. lov om private fællesveje § 57, stk. 2 omkostningerne hertil. Det gælder også for indførsel af tidsbegrænsede zoner.

Forvaltningen foreslår, at der indføres tre timers tidsbegrænsning på hverdage fra kl. 8.00-22.00, hvilket er en udvidelse af det tidsrum, der gælder i de nuværende tidsbegrænsede zoner. Det skyldes, at tidsbegrænsning indtil kl. 19.00, kun i begrænset omfang reducerer udefrakommende køretøjer i aftentimerne, fordi man ved brug af p-skive kan parkere fra kl. 16.00 til kl. 8.00 næste dag. Desuden er det med budgetaftale 2022 besluttet, at der skal etableres en gæstelicensordning. Det betyder, at flere personer undtages restriktionerne i de tidsbegrænsede zoner, og at effekten på begrænsning af trængsel derfor reduceres. En udvidelse af det tidsrum, hvori tidsrestriktionen gælder, har til formål at sikre, at parkeringszonen i højere grad reducerer antallet af personer, der søger gratis og tidsubegrænset parkering i aften – og nattetimerne. Model for gæstelicenser forventes afklaret efter drøftelse i forligskredsen for Budget 2022, som finder sted i august 2022, og behandles efterfølgende i en særskilt indstilling til Teknik- og Miljøudvalget.

Høring

Der er afholdt borgermøder i alle de berørte områder og forvaltningens forslag var været i offentlig høring fra den 21. marts til og med den 2. maj 2022. Der er indkommet 133 unikke høringssvar fra borgere, jf. bilag 4, hvor også forvaltningens bemærkninger for hvert område fremgår.

Høringssvar fra lokaludvalg og borgere:

1. Kongens Enghave Lokaludvalg er som udgangspunkt positive overfor tre timers tidsbegrænset parkeringszone, men ønsker, at den også gælder om lørdagen og at Trekantsgrunden udgår af zonen. I 17 ud af 41 unikke høringssvar efterspørges der, at tidsbegrænsningen skærpes, ved at gælde i et længere tidsrum, samt forskellige ønsker til ændring af zonens afgrænsning.

2. Bispebjerg Lokaludvalg er generelt meget positive overfor forslaget men ønsker en udvidelse af det foreslåede område, samt at der skal gælde samme tidsbegrænsning i den eksisterende tidsbegrænsede zone Nordvest. Samlet gives der i 31 af de 47 høringssvar udtryk for ønske om at udvide parkeringszonen til området omkring Grundtvigskirken.

3. Østerbro Lokaludvalg giver udtryk for, at en tidsbegrænset parkeringszone vil være et fint værktøj til at afhjælpe parkeringsproblemer i deres område, men ønsker bedre mulighed for parkering ved Svanemøllehavnen. I otte af 19 høringssvar efterspørges det, at Svanemøllehavnen enten ikke omfattes af tidsbegrænsning, eller at tidsbegrænsningen ophører tidligere i dette område.

4. Vanløse Lokaludvalg giver udtryk for, at de ser positivt på forslaget om at indføre en tidsbegrænset p-zone i deres område, men er kritiske overfor en eventuel beslutning om at undtage elbiler fra tidsbegrænsning.  I 9 af de 16 høringssvar ønsker borgerne at strækningen Hulgårdsvej 2-72 indgår i zonen.

5. Overordnede høringssvar fra borgere: 
98 af høringssvarene giver udtryk udfordringer med at finde parkering i områderne og overordnet ønske om at indføre tre timers tidsbegrænsede p-zoner. En del borgere er dog bekymrede for, hvordan tidsbegrænsning påvirker deres mulighed for besøg.

Forvaltningens bemærkninger

1. Kongens Enghave

Forvaltningen har udtaget et mindre område af zonen, betegnet ”Trekantsgrunden” (lokalplan nr. 584 Sydhavnsgade), da der anvendes en relativt lav parkeringsnorm indenfor lokalplanområdet. De få parkeringspladser, der etableres i lokalplanområdet, placeres hovedsageligt på privat grund. Det betyder, at der ikke etableres ret mange parkeringspladser i området, som vil kunne omfattes af den kommunale parkeringszone. Hvis Trekantsgrunden indgår i den kommunale tidsbegrænsede zone, kan det medføre, at beboerne vælger at parkere ude i den kommunale zone, uden at området bidrager med parkeringspladser, som de omkringliggende beboere kan anvende. Det kan medføre forskydning af parkering fra de tiltænkte parkeringspladser inden for lokalplansområdet til det omkringliggende område.

2. Bispebjerg 

På baggrund af høringen, foretager forvaltningen en supplerende høring for at afklare, om der kan etableres en yderligere udvidelse af Bispebjerg-zonen med en geografisk afgrænsning, som også omfatter området omkring Grundtvigskirken. Teknik– og Miljøudvalget vil ultimo 2022 få en orientering om evt. indlemmelse af området i den kommende tidsbegrænsede zone Bispebjerg. Forvaltningen vil desuden i 2023 følge op på, om etablering af den nye tidsbegrænsede zone medfører et behov for at ændre tidsbegrænsning i den eksisterende tidsbegrænsede zone Nordvest jf. bilag 4.

3. Strandvejen - Ydre Østerbro 

På baggrund af høringen udtages Svanemøllehavnen af zoneforslaget, og erstattes af strækningstavler med tidsbegrænset parkering i perioden 8.00-19.00enten alle eller en del af p-pladserne, for at sikre, at alle p-pladserne ikke optages af udefrakommende parkering fra nærliggende boligområder.  

4. Grøndal - Vanløse 

Det har ikke været forvaltningens hensigt, at strækningen  Hulgårdsvej 2-72 ikke skulle indgå i parkeringszonen. Aftegning på kort ved høring har skulle illustrere, at de bagvedliggende private veje ikke indgik i forslag til zonen. Forvaltningen har forståelse for at borgerne har været i tvivl. Aftegning på kortet er derfor ændret.

5. Forvaltningens overordnede bemærkninger: 
Forvaltningen vurderer, at projektforslaget overordnet set imødekommer ønsket fra borgere og lokaludvalgene om at begrænse antallet af udefrakommende køretøjer, og dermed forbedre adgang til parkering for beboerne i områderne. Forvaltningen anerkender, at det også vil medføre nogle begrænsninger i muligheden for at have gæster og øvrige besøgende i bil.

Samlet set har bemærkningerne givet anledning til ændringer i projektforslaget, som fremgår ovenfor og uddybet i bilag 4. En nærmere redegørelse for afgrænsning af hvert af områderne fremgår af bilag 3.

Politisk handlerum
Etablering af tidsbegrænsede zoner er en lokal restriktion, som kommunen som vejmyndighed indfører jf. færdselslovens § 92. På den baggrund kan kommunen selv bestemme, hvilke regler der skal gælde i de tidsbegrænsede zoner samt evt. undtagelser til reglerne.

 • På den baggrund, kan Teknik- og Miljøudvalget beslutte at ændre på de tidsrum, hvori tidsbegrænsningen  skal gælde, eller afgrænsning af de enkelte områder.

Udvalget kan derfor også beslutte at restriktionerne i de nye zoner skal gælde i det samme tidsrum (8-19) som i de nuværende zoner. Det vil gøre det nemmere for både gæster og andre udefrakommende at parkere i områderne i aftentimerne og derved i mindre grad begrænse adgangen til parkering og gøre det sværere for borgerne i området at finde ledig parkering i nærheden af deres bolig. Dette skal ses i lyset af, at det samtidig er besluttet, at der skal indføres en model for gæstelicenser, som yderligere vil reducere effekten af de indførte restriktioner. Modellen forventes vedtaget i efteråret 2022.

Økonomi

I Budget 2022 (BR 7. oktober 2021) (A, B, F, O, V, Ø, Frie Grønne og (løsgænger) Kåre Traberg Smidt) blev der afsat 7,0 mio. kr. (2022 p/l) til høring, parkeringsudstyr og udgifter til bygherreorganisation, hvoraf 1,2 mio. kr. (2022 p/l) var stjernemarkeret og dermed frigivet med budgetvedtagelsen. Med denne indstilling skal de resterende 5,8 mio. kr. (2022 p/l) frigives.

Tabel 2 Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg

Aktivitet/projekt

Bevilling
(nr. og navn)

Funktion

Beløb i 1.000 kr. (2022 p/l)

2022

2023

I alt

TMU

Etablering af tidsbegrænsede zoner

2000 – Ordinær anlæg

2.22.07.3

2.457

3.297

5.754

I alt

 

 

 

2.457

3.297

5.754

I Budget 2022 blev der afsat afledte driftsmidler for projektet på 3,3 mio. kr. i 2022, 15,7 mio. kr. i 2023 og på 17,1 mio. kr. i 2023 og frem.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, igangsætter Teknik- og Miljøforvaltningen partshøring af de berørte vejejere på private fællesveje i områderne, og indhenter politiets samtykke til etablering af de fire tidsbegrænsede zoner. Borgere i de berørte områder informeres via Digital post om mulighederne for at ansøge om licens. Skiltning forventes opsat i december 2022, hvor zonerne træder i kraft. Etablering i december 2022 forudsætter, at det er muligt at indhente og modtage politiets samtykke senest i september 2022. 

 

Søren Wille / Lena Kongsbach

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

 1. at der indføres en tretimers tidsbegrænset zone i tidsrummet 8-22 i området ”Kongens Enghave” jf. løsningsafsnittet og bilag 3.
 2. at der indføres en tretimers tidsbegrænset zone i tidsrummet 8-22 i området ”Bispebjerg”jf. løsningsafsnittet og bilag 3.
 3. at der indføres en tretimers tidsbegrænset zone i tidsrummet 8-22 i området ”Strandvejen - Ydre Østerbro” jf. løsningsafsnittet og bilag 3.
 4. at der indføres en tretimers tidsbegrænset zone i tidsrummet 8-22 i området ”Grøndal” jf. løsningsafsnittet og bilag 3.


  Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,


 5. at der frigives en anlægsbevilling på 5,8 mio. kr. til etablering af de tidsbegrænsede parkerings-zoner på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, jf. økonomiafsnittet.

 

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 20. juni 2022

 

Det Konservative Folkeparti stillede følgende ændringsforslag som nyt at-punkt (ÆF1):

 

”at Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder et oplæg til udstedelse af sommerlicenser for kolonihaveejere i parkeringszonerne.”

 

Ændringsforslaget (ÆF1) blev vedtaget uden afstemning.

 

Det Konservative Folkeparti stillede følgende ændringsforslag som tilføjelse til 1.-4. at-punkt (ÆF2):

 

”dog således, at tidsrummet for tidsbegrænset parkering ændres til perioden kl. 08-19.”

 

Ændringsforslaget (ÆF2) blev forkastet med 2 stemmer mod 9. Ingen undlod at stemme.

 

For stemte: C.

Imod stemte: A, B, F, V, Ø og Å.

 

Socialistisk Folkeparti og Venstre stillede følgende ændringsforslag som tilføjelse til 1.-4. at-punkt (ÆF3):

 

”dog således, at tidsrummet for tidsbegrænset parkering ændres til perioden kl. 08-21.”

 

Ændringsforslaget (ÆF3) blev forkastet med 4 stemmer mod 7. Ingen undlod at stemme.

 

For stemte: C, F og V.

Imod stemte: A, B, Ø og Å.

 

Indstillingens 1.-4. samt nye at-punkt blev godkendt med 9 stemmer mod 2. Ingen undlod at stemme.

For stemte: A, B, F, V, Ø og Å.

Imod stemte: C.

 

Indstillingens 5. at-punkt blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med 9 stemmer mod 2. Ingen undlod at stemme.

 

For stemte: A, B, F, V, Ø og Å.

Imod stemte: C.

 

Indstillingen blev standset af Morten Melchiors (C), jf. kommunestyrelseslovens § 23, og indstillingen indbringes dermed i sin helhed til afgørelse i Borgerrepræsentationen.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 16. august 2022

 

Indstillingen blev efter anmodning fra Teknik- og Miljøforvaltningen taget af dagsordenen ved mødets start.

Beslutning

Dagsordenpunkt 27: Tre timers tidsbegrænsede parkeringszoner i Kongens Enghave, Bispebjerg, Strandvejen og Grøndal (2022-0114475)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 13. juni 2023

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Til top