Mødedato: 13.06.2023, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Afrapportering af Sikker By tryghedspartnerskaber

Se alle bilag
Økonomiudvalget orienteres om status på trygheds- og kriminalitetsmålsætningerne for Københavns Kommunes tre tryghedspartnerskaber på Amager, i Tingbjerg-Husum og i Folehaven. Økonomiudvalget orienteres yderligere om status på de tre tryghedspartnerskabers igangsatte aktiviteter i 2023.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

  1. at status på tryghed og kriminalitet samt aktiviteterne i tryghedspartnerskaberne, jf. bilag 1, 2 og 3, tages til efterretning.

Problemstilling

Ved Økonomiudvalgets behandling af tryghedsplanerne 2021 for Amager og Tingbjerg-Husum Partnerskab den 8. december 2020 blev det besluttet, at Økonomiudvalget årligt forelægges afrapportering på kriminalitet og tryghed i tryghedspartnerskaberne på samme møde, som behandlingen af tryghedsundersøgelsen. Økonomiudvalget traf samme beslutning for Tryghedspartnerskabet Folehaven den 12. juni 2018. Dermed får Økonomiudvalget forelagt en samlet status for udviklingen i kriminalitet og tryghed i de tre partnerskabsområder og for hele byen. Økonomiudvalget har derudover besluttet, at der i den forbindelse for partnerskaberne fortsat skal afrapporteres på anmeldelser af kriminalitetsformerne hærværk, narkotika, trusler og chikane.

Tryghedspartnerskabernes mål

For de tre partnerskabsaftaler er målsætningerne, at

  1. Andelen af utrygge borgere i dagtimerne samt i aften- og nattetimerne i Amager Partnerskab og Tingbjerg-Husum Partnerskab skal nærme sig københavnerniveau i 2024. Det samme gælder for Tryghedspartnerskabet Folehaven i 2025. Der måles ud fra Københavns Kommunes Tryghedsundersøgelse.
  2. Udviklingen i kriminalitet i partnerskabsområdet:
    • Det samlede antal anmeldelser af borgervendt kriminalitet per 1.000 indbyggere i partnerskabsområdet, skal som minimum fastholdes på 2020-niveau (Tingbjerg-Husum og Amager) og 2021-niveau (Folehaven).
    • Antal anmeldelser på tre udvalgte gerningstyper - indbrud, tyveri/røveri og vold/våben - i partnerskabsområdet skal som minimum fastholdes på 2020-niveau (Amager og Tingbjerg-Husum) og 2021-niveau (Folehaven).

I 2021 blev det geografiske område for tryghedspartnerskaberne på hhv. Amager og Tingbjerg-Husum udvidet. Derfor kan årets resultater omkring tryghed kun direkte sammenlignes med 2021. Kriminalitetstallene for 2020 udgør baseline for partnerskabsperioden 2021-2024.

Tryghedspartnerskabet Folehaven blev med budget 2022 forlænget fra 2022 til og med 2025. Kriminalitetstallene for 2021 udgør baseline for partnerskabsperioden 2022-2025.

Løsning

Herunder afrapporteres på status på tryghed og kriminalitet i de tre partnerskaber, først sammenfattende og derefter uddybet. Tallene er derudover uddybet i bilag 1, 2 og 3.

For Amager Partnerskab ses der både et fald i den generelle utryghed og i utrygheden i aften- og nattetimerne i perioden 2022 til 2023. Disse udviklinger er statistisk signifikante. Fra 2021 til 2022 er der også sket et fald i anmeldelser af borgervendt kriminalitet, og niveauet er fortsat under gennemsnittet for hele København.

For Tingbjerg-Husum Partnerskab ses der både et fald i den generelle utryghed og i utrygheden i aften- og nattetimerne i perioden 2022 til 2023. Udviklingen i begge målinger er statistisk signifikante. Fra 2021 til 2022 er der også sket et fald i anmeldelser af borgervendt kriminalitet. Niveauet er fortsat under gennemsnittet for hele København.

For Tryghedspartnerskabet Folehaven ses der en stigning i den generelle utryghed i perioden 2022 til 2023. Udviklingen er dog ikke statistisk signifikant. Til gengæld viser undersøgelsen et fald fra 2022 til 2023 i andelen af utrygge i aften- og nattetimerne. Fra 2021 til 2022 er der også sket et fald i anmeldelser af borgervendt kriminalitet. Niveauet er i 2022 under gennemsnittet for hele København, i modsætning til 2021, hvor antallet anmeldelser af borgervendt kriminalitet var over Københavnerniveau.

Status uddybes herunder.

 

Status på tryghed i tryghedspartnerskaberne

Andel utrygge i Amager Partnerskab

Tryghedsundersøgelsen indikerer et fald i andelen af beboere i partnerskabsområdet, som føler sig utrygge i 2023 (10 %) sammenlignet med hhv. 2014 (16 %) og 2022 (17 %). Udviklingen fra 2022 til 2023 er statistisk signifikant.

Tryghedsundersøgelsen indikerer et fald i andelen af beboere, der føler sig utrygge i aften- og nattetimerne i 2023 (19 %) sammenlignet med 2014 (34 %) og 2022 (31 %). Udviklingen fra 2022 til 2023 er statistisk signifikant.

Andel utrygge i Tingbjerg-Husum Partnerskab

Tryghedsundersøgelsen indikerer et fald i andelen af beboere i partnerskabsområdet, som føler sig utrygge i 2023 (12%) sammenlignet med hhv. 2014 (22%) og 2022 (26%). Udviklingen fra 2022 til 2023 er statistisk signifikant.

Tryghedsundersøgelsen indikerer et fald i andelen af beboere, der føler sig utrygge i aften- og nattetimerne i 2023 (21%) sammenlignet med 2014 (35%) og 2022 (32%). Udviklingen fra 2022 til 2023 er statistisk signifikant.

Andel utrygge i Tryghedspartnerskabet Folehaven

Tryghedsundersøgelsen indikerer en lille stigning i andelen af beboere i partnerskabsområdet, som føler sig utrygge i 2023 (21 %), sammenlignet med hhv. 2017 (19 %) og 2022 (20 %). Udviklingen er dog ikke statistisk signifikant.

Tryghedsundersøgelsen indikerer et fald i andelen af beboere, der føler sig utrygge i aften- og nattetimerne i 2023 (29 %), sammenlignet med første måling i 2017 (32 %) og 2022 (31 %). Hverken udviklingen fra 2017-2023 eller 2022-2023 er signifikante.

Tabel 1: Udviklingen i utryghed i de tre partnerskabsområder 2021-2023

Partnerskabsområde

2022

Generel

2023

Generel

2022

Aften/nat

2023

Aften/nat

Amager

17%

10 %

31%

19 %

Tingbjerg-Husum

26%

12%

32%

21%

Folehaven

20%

21%

31%

29 %

Kilde: Tryghedsundersøgelsen 2023

Status på kriminalitet i tryghedspartnerskaberne

Amager Partnerskab

I 2022 blev der i partnerskabsområdet anmeldt 139 tilfælde af borgervendt kriminalitet, som fx lommetyveri, tyveri fra køretøjer og vold. Det svarer til 17 anmeldelser af borgervendt kriminalitet pr. 1000 indbyggere, hvilket er et fald siden 2021 (25). Antallet er lavere end gennemsnittet for hele København (40). Det fremgår derudover af tabel 2, at der i 2022 var 7 anmeldelser af indbrud, 19 anmeldelser af tyveri/røveri og 46 anmeldelser af vold/våben.

Tabel 2: Anmeldelser af borgervendt kriminalitet i Amager Partnerskab

Gerningstype

Mål

2020

(baseline)

2021

2022

Ændring

Antal anmeldelser af borgervendt kriminalitet

Minimum fastholdelse

29 anmeldelser pr. 1000 indbyggere

 

25 anmeldelser pr. 1000 indbyggere

17 anmeldelser pr. 1000 indbyggere

-12

Indbrud

Minimum fastholdelse

11

 

8

7

-4

Tyveri/Røveri

Minimum fastholdelse

49

33

19

-30

Vold/Våben

Minimum fastholdelse

53

62

46

-7

Kilde: Københavns Tryghedsundersøgelse 2023. Betegnelsen borgervendt kriminalitet følger politiets definition og omhandler følgende sagsområder: drab (mv.), færdselslov, indbrud, narkotika og smugling, røveri, sædelighed, tyveri, vold og øvrig straffelov, herunder brugstyveri. Det bemærkes, at tallene er dynamiske. Dynamiske tal opdateres løbende, hvorfor de er behæftet med usikkerhed. For eksempel kan der frafaldes sigtelser, efter opgørelsen er foretaget.

Tabel 3 viser udviklingen i antal anmeldelser for chikane, hærværk, narkotika og trusler for perioden 2020-2022. Der ses et stort fald i anmeldelser af chikane fra 81 i 2020 til 55 i 2022. Der ses desuden et fald i anmeldelser af hærværk fra 33 i 2020 til 20 i 2022, og i trusler fra 24 i 2020 til 15 i 2022. Antallet af anmeldelser af narkotika er 75 i både 2020 og 2022, men der ses et større fald fra 2021, hvor antallet af anmeldelser af narkotika var 124.

Tabel 3: Anmeldelser af udvalgte gerningstyper i Amager Partnerskab

Gerningstype

2020 (baseline)

2021

2022

Ændring

Chikane

81

62

55

-26

Hærværk

33

40

20

-13

Narkotika

75

124

75

0

Trusler

24

22

15

-9

Total

213

248

165

-48

Kilde: Københavns Politi. Det bemærkes, at tallene er dynamiske.

Tingbjerg-Husum Partnerskab

I 2022 blev der i partnerskabsområdet anmeldt 180 tilfælde af borgervendt kriminalitet. Det svarer til 16 anmeldelser pr. 1000 indbyggere, hvilket er et fald siden 2021 (19). Antallet er lavere end gennemsnittet for hele København (40). Det fremgår derudover af tabel 4, at der i 2022 var 10 anmeldelser af indbrud, 41 anmeldelser af tyveri/røveri og 57 anmeldelser af vold/våben. Det er generelt et fald siden 2021, med undtagelse af anmeldelser af tyveri/røveri, som er steget fra 32 i 2021 til 41 i 2022.

Tabel 4: Anmeldelser af borgervendt kriminalitet i Tingbjerg-Husum Partnerskab

Gerningstype

Mål

2020

(baseline)

2021

2022

Ændring

Antal anmeldelser af borgervendt kriminalitet

Minimum fastholdelse

25 anmeldelser pr. 1000 indbyggere

 

19 anmeldelser pr. 1000 indbyggere

16 anmeldelser pr. 1000 indbyggere

-9

Indbrud

Minimum fastholdelse

23

 

27

10

-13

Tyveri/Røveri

Minimum fastholdelse

53

32

41

-12

Vold/Våben

Minimum fastholdelse

78

69

57

-21

Kilde: Københavns Tryghedsundersøgelse 2023. Betegnelsen borgervendt kriminalitet følger politiets definition og omhandler følgende sagsområder: drab (mv.), færdselslov, indbrud, narkotika og smugling, røveri, sædelighed, tyveri, vold og øvrig straffelov, herunder brugstyveri. Det bemærkes, at tallene er dynamiske.

Tabel 5 viser udviklingen i antal anmeldelser for chikane, hærværk, narkotika og trusler for perioden 2020-2022. Der ses et fald i antal anmeldelser om hærværk fra 45 (2020) til 22 (2022), trusler fra 24 (2020) til 9 (2022) og narkotika fra 89 (2020) til 55 (2022). Antal anmeldelser om chikane har også haft et mindre fald fra 67 (2020) til 64 (2022).

Tabel 5: Anmeldelser af udvalgte gerningstyper i Tingbjerg-Husum Partnerskab

Gerningstype

2020 (baseline)

2021

2022

Ændring

Chikane

67

77

64

-3

Hærværk

45

31

22

-23

Narkotika

89

109

55

-34

Trusler

24

21

9

-15

Total

225

238

150

-75

Kilde: Københavns Politi. Det bemærkes, at tallene er dynamiske.

Tryghedspartnerskabet Folehaven

I 2022 blev der i partnerskabsområdet anmeldt 56 tilfælde af borgervendt kriminalitet. Det svarer til 26 anmeldelser pr. 1000 indbyggere, hvilket er et fald siden 2021, hvor antal anmeldelser pr. 1000 indbyggere var 32. Antallet er en del lavere end gennemsnittet for hele København (40). Dette gælder også når man ser bort fra tyveri, hvor Folehaven ligger på 21 anmeldelser pr. 1000 indbyggere og hele København på 26. Det fremgår derudover af tabel 6, at der i 2022 var 2 anmeldelser af indbrud, 18 anmeldelser af tyveri/røveri og 12 anmeldelser af vold/våben. Det er generelt et fald siden 2021, med undtagelse af anmeldelser af tyveri/røveri, som er steget fra 7 i 2021 til 18 i 2022.

Tabel 6: Anmeldelser af borgervendt kriminalitet i Tryghedspartnerskabet Folehaven i 2022 (baseline 2021)

Gerningstype

Mål

Baseline (2021)

2022

Ændring ift.
baseline

Antal anmeldelser af borgervendt kriminalitet

Minimum fastholdelse

32 anmeldelser pr. 1.000 indbyggere

26 anmeldelser pr. 1.000 indbyggere

 

-6,5

Indbrud

Minimum fastholdelse

6

2

-4

Tyveri/Røveri

Minimum fastholdelse

7

18

11

Vold/Våben

Minimum fastholdelse

22

12

-10

Kilde: Københavns Tryghedsundersøgelse 2023. Betegnelsen borgervendt kriminalitet følger politiets definition og omhandler følgende sagsområder: drab (mv.), færdselslov, indbrud, narkotika og smugling, røveri, sædelighed, tyveri, vold og øvrig straffelov, herunder brugstyveri. Det bemærkes, at tallene er dynamiske.

Tabel 7 viser antal anmeldelser for chikane, hærværk, narkotika og trusler i 2021-2022. Den viser, at der i 2022 var 15 anmeldelser for chikane, hvilket er et fald på 22 sammenlignet med 2021, 11 anmeldelser for hærværk, hvilket er 2 flere end i 2021, 12 anmeldelser for narkotika, hvilket er tre mere end i 2021, og 3 anmeldelser for trusler, hvilket er 2 færre end i 2021.

Tabel 7: Anmeldelser af udvalgte gerningstyper i Tryghedspartnerskabet Folehaven i 2022 (baseline 2021)

Gerningstype

2020

2021

(baseline)

2022

Ændring ift.
baseline

Chikane

42

37

15

-22

Hærværk

7

9

11

2

Narkotika

8

9

12

3

Trusler

5

5

3

-2

Kilde: Københavns Politi. Det bemærkes, at tallene er dynamiske.

Status på aktiviteter i tryghedspartnerskaberne

I bilag 1, 2 og 3 gives status på aktiviteterne i de tre tryghedspartnerskaber i perioden januar til ultimo april. Aktiviteterne er fastlagt i tryghedsplaner for hvert partnerskab.

Det er for nuværende forventningen, at alle aktiviteter kan gennemføres inden årets udgang – kun enkelte aktiviteter med et eventuelt mindreforbrug. I alle tre partnerskabet opfyldes målet om, at minimum 75 % af tryghedsplanens aktiviteter skal indeholde to eller flere samarbejdspartnere.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Økonomiudvalget vil modtage en ny afrapportering for de tre tryghedspartnerskaber i december 2023.

 

Søren Hartmann Hede / Nanna Westerby Jensen

Beslutning

Dagsordenpunkt 18: Afrapportering af Sikker By tryghedspartnerskaber (2023-0224637)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 13. juni 2023

Indstillingen blev taget til efterretning uden afstemning.

Til top