Mødedato: 13.06.2023, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Fremtidig drift på linje 5C og 350S

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til, om Københavns Kommune kan godkende, at det undersøges, om linje 5C og 350S, der i dag kører parallelt mellem Nørreport st. og Ring 3 ved Herlev Bymidte, kan sammenlægges. Undersøgelsen vil medføre en udskydelse af Movias udbud af linje 5C med den konsekvens, at omstillingen af buslinje 5C til nulemissionsbusser først kan ske i marts 2026, fremfor i december 2025. Dermed nås målet om 100 % nulemissionsbusser tre måneder senere end planlagt (december 2025). Linje 5C kører i dag på CO2-neutral biogas, men er ikke en nulemissionsbus.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at det godkendes, at Økonomiforvaltningen overfor Movia accepterer, at der igangsættes et projekt, der skal undersøge mulighederne for sammenlægning af linje 5C og 350S og dermed udskyde omstillingen af linje 5C til nulemissionsbus til marts 2026.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen godkendte den 2. februar 2023, jf. bilag 4, en indstilling om forceret ophør af fem buskontrakter (linje 12, 21, 33, 37 og 78) for dermed at opnå en omstilling til 100 % nulemissionsbusser i 2025 (jf. bilag 4). I indstillingen var det forudsat, at linje 5C senest i december 2025 blev omstillet til nulemission. Linje 5C kører i dag på CO2-neutral biogas, men er ikke nulemission og støjfri som elbusser.

Kontrakterne på den kommunale linje 5C og den regionale linje 350S kan indgå i Movias næste busudbud med driftsstart i december 2025. Økonomiforvaltningen har meddelt Movia, at Københavns Kommune ønsker at genudbyde driften på linje 5C med omstilling til nulemissionsbusser senest i 2025.  Movia har i forbindelse med udbud af buslinjerne foretaget en overordnet vurdering af mulighederne for at optimere driften på de to linjer, og har foretaget en indledende vurdering af fordele og ulemper ved en sammenlægning af driften. Movia har oplyst, at vurderingerne indikerer et optimeringspotentiale ift. forbedring af servicen til passagererne samt en reduktion i driftsomkostningerne. Dette skyldes, at der i dag er en dårlig udnyttelse af de mange bustimer, der er på strækningen mellem Ring 3 ved Herlev Bymidte og Nørreport St., grundet parallelkørsel mellem linje 5C og 350S, hvor der er manglende mulighed for at lave sammenhængende køreplaner.

Som del af det indledende arbejde, har Movia set på optimering af linjeføringen med fjernelse af driften på de ikke-passagertunge strækninger mellem Sundbyvester Plads og Københavns Lufthavn (5C) og mellem Malmparken station og Ballerup station (350S), samt en sammenlægning af 5C og 350S til én linje, så udfordringen med klumpning af busserne reduceres. På den baggrund har Movia foreslået, at det undersøges nærmere, hvilke muligheder og effekter, der vil være ved at sammenlægge linje 5C og 350S. Arbejdet med undersøgelsen vil dog medføre en udskydelse af udbuddet af linje 5C, med den konsekvens, at linjen først kan omstilles til nulemission i marts 2026.

Løsning

I dag kører linje 5C mellem Københavns Lufthavn og Herlev Hospital med 15 afgange i timen i myldretiden og dagtimerne via Amagerbrogade, Nørrebrogade og Frederikssundsvej. Hver anden bus vender dog ved Husum Torv, og kun hver tredje bus kører mellem Sundbyvester Plads og lufthavnen. Linje 350S, der finansieres af Region Hovedstaden, kører i dag mellem Ballerup st. og Nørreport st. med 5 afgange i timen i myldretiden og 4 afgange i de øvrige dagtimer (jf. bilag 2).

Parallelkørslen på linjerne mellem Nørreport st. og Ring 3 giver mulighed for at undersøge en sammenlægning af de to linjer. Dette kræver dog en yderligere kortlægning og analyse af centrale spørgsmål, herunder bl.a. finansieringsmodel, øvrig busbetjening samt eventuelle nødvendige opgraderinger af stoppestedsforhold. Derfor har Movia foreslået, at der igangsættes en undersøgelse, der skal behandle fem temaer, som er beskrevet nærmere nedenfor.

Tema 1: Forslag til driftsoplæg til en ny, sammenlagt linje på de nuværende 5C og 350S-strækninger

Hovedformålet med arbejdet er at undersøge muligheden for at sammenlægge linje 5C og 350S. Arbejdet skal opstille forslag til linjeføring, frekvens, driftsdøgn på ny sammenlagt buslinje og beregne busøkonomi for de enkelte medejere af linjen. 

Tema 2: Udarbejdelse af forslag til juridisk bindende samfinansieringsaftale mellem de involverede parter

Region Hovedstaden medfinansierer i dag ikke kommunalt ejede buslinjer. Region Hovedstaden har i dag fuldt ejerskab over de regionalt finansieret buslinjer, herunder linje 350S. Der skal derfor udarbejdes et forslag til en aftale mellem de fremtidige finansierende parter, med angivelse af rammerne for fordeling af udgifterne, mulighederne for justeringer i driften og regler for eventuel udtrækning fra aftalen.

Tema 3: Forslag til valg af fremtidigt busmateriel, herunder drivmiddel, passagerkapacitet og indretning

Medejerne af buslinjen skal opnå enighed om valg af materiel på en eventuel ny sammenlagt linje, herunder længde på busmateriel, krav til indretning samt krav om emissionsfrit drivmiddel.

Tema 4: Tilpasning af lokalt busnet

Det foreløbige forslag til sammenlægningen af de to buslinjer indebærer nedlæggelse af betjeningen mellem Malmparken st. og Ballerup st. (350S) samt mellem Sundbyvester Plads og lufthavnen (5C). Der gennemføres en analyse af tilpasninger af det øvrige busnet, for at sikre en fortsat god betjening for de passagerer, der i dag benytter én af de to linjer på de angivne strækninger. Analysen skal også indeholde beregninger af de driftsøkonomiske konsekvenser med eventuelle justeringer, herunder fordeling mellem de involverede parter.

Tema 5: Screening af eventuelle forslag til mindre, anlægsinvesteringer

Projektet skal undersøge, om der er behov for mindre anlægsinvesteringer i f.eks. stoppestedsforhold eller for at forbedre busfremkommeligheden.

Undersøgelsen ledes af Movia med tæt involvering af Region Hovedstaden, Københavns Kommune, Herlev Kommune, Tårnby Kommune og Ballerup Kommune i både styre- og projektgrupper. Movia vil afslutningsvis udarbejde en samlet afrapportering af undersøgelsens dele til de involverede parter.

Igangsættelse af undersøgelsen forudsætter, at alle deltagende kommuner og Region Hovedstaden godkender dette.

Hvis Borgerrepræsentationen ikke godkender Københavns deltagelse i undersøgelsen, vil den ikke blive gennemført, og linje 5C og 350S vil blive udbudt normalt med driftsstart i december 2025.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. ­Projektet finansieres af Movia via de administrative omkostninger.

Videre proces

Godkender Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen indstillingen, vil Økonomiforvaltningen meddele Movia, at Københavns Kommune kan godkende, at Movia kan igangsætte arbejdet med at undersøge den fremtidige drift på linje 5C og 350S, samt at Københavns Kommune dermed accepterer, at linje 5C først kan overgå til nulemission i marts 2026 som sammenlagt eller selvstændig linje.

Analysens resultat skal skabe grundlag for en politisk beslutning i de involverede kommuner og Region Hovedstaden om det kommende udbud af de to linjer. Hvis analysens resultater viser, at der ikke er acceptable muligheder for en sammenlægning, eller hvis kommunerne og regionen ikke kan blive enige om en samlet model inkl. finansieringsfordeling, så vil de til buslinjer blive udbudt hver for sig.

Økonomiudvalget vil primo 2024 blive forelagt et forslag om fremtidig drift på linje 5C til godkendelse inden en ekstraordinær trafikbestilling i april 2024. Forinden forventes der gennemført en høring blandt relevante lokaludvalg.

I marts 2026 igangsættes driften af en ny sammenlagt linje, eller på linje 5C og 350S, hvis de to buslinjer ikke lægges sammen.

 

Søren Hartmann Hede / Nanna Westerby Jensen

 

Beslutning

Dagsordenpunkt 10: Fremtidig drift på linje 5C og 350S (2023-0145273)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 13. juni 2023

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Enhedslisten afgav følgende protokolbemærkning:

”Enhedslisten stemmer alene for at sætte gang i en undersøgelse af mulighederne for at sammenlægge 5C og 350S. Men vi vil være særlig opmærksom på, om der fortsat er busbetjening mellem Herlev og Ballerup Psykiatri, samt om transporten for studerende til Ballerup DTU forringes.

På lige fod vil vi være opmærksomme på om borgere på Amager har reelle alternative muligheder for offentlig transport.”

Til top