Mødedato: 13.06.2017, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Anlæg af aktivitetspark i Scandiagade, Kgs. Enghave

Se alle bilag
For at gøre Scandiagade til en rekreativ attraktion for hele Sydhavnen skal der tages stilling til projektforslag for en ny aktivitetspark i Scandiagade og frigivelse af midler til anlæg.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

  1. at der frigives en anlægsbevilling 6,235 mio. kr. til anlæg af aktivitetspark i Scandiagade. Anlægsbevillingen skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets Ordinær anlæg i 2018, jf. bilag 5.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

Problemstilling

I Budget 2016 (Borgerrepræsentationen den 1. oktober 2015) (A, B, C, F, I, O og V) blev der afsat 7,125 mio. kr. til ”Aktivitetspark i Scandiagade”, heraf blev 1,0 mio. kr. af den afsatte bevilling stjernemarkeret til projektering.

Der skal tages stilling til forslag for ”Aktivitetspark i Scandiagade” og frigivelse af anlægsmidler, så anlægsprojektet kan udføres.

Løsning

Midterrabatten i Scandiagade, hvor aktivitetsparken skal anlægges, indeholder i dag en række lindetræer plantet i grupper af fire. Træerne står i græs, og ned gennem midterrabatten løber en selvtrådt sti, som mest benyttes af hundeluftere, jf. bilag 2. Aktivitetsparken vil omdanne Scandiagade til et sammenhængende grønt og attraktivt mødested for beboerne i Sydhavn og samtidig fungere som en grøn forbindelse mellem det nye og gamle Sydhavn og den kommende metrostation på Mozart Plads. Anlægget af parken skal gennemføres samtidig med, at gaden skal omdannes til forsinkelses- og skybrudsgade (Borgerrepræsentationen den 30. april 2015). Projektforslaget for Scandiagade fremgår af bilag 3.

Aktivitetsparken i Scandiagade består af otte haver, der er forsænket en meter under terræn for at kunne opsamle og tilbageholde i alt 1.500 m3 regnvand ved et skybrud. Haverne, som anlægges mellem gadens eksisterende træer, får hver deres kendetegn, inventar og naturtræk: En have med plantekasser til dyrkning, en stenhave, en sommerfuglehave og en forsøgshave m.v. Forsøgshaven, der skal modtage al hverdagsregn fra den vestlige vejbane i Scandiagade, lades urørt for at forvaltningen kan drage erfaringer om øget biodiversitet og lokalafledning af regnvand til gavn for fremtidige bynatur- og klimaprojekter. Haverne beplantes med en varieret fauna for at styrke biodiversiteten i overensstemmelse med strategien for ”Bynatur i København” (Borgerrepræsentationens den 10. december 2015) og ”Fællesskab København” (Borgerrepræsentationen den 26. november 2015). Generelt består beplantningen af et varierende græsdække af eng- og naturgræsser, vilde urter og engblomster samt blomstrende og frugtbærende buske og træer, som vil kunne tiltrække forskellige typer insekter, bløddyr, pattedyr og fugle.

Et slynget trædæk forløber som en bro henover de sænkede haver mellem de eksisterende lindetræer, og danner dermed et sammenhængende og varieret forløb mellem Sydhavnsgade og Borgmester Christiansens Gade, og er samtidig med til at gøre parken tilgængelig for personer med funktionsnedsættelse, jf. bilag 3. Trædækket udgør derved tilgængelighedselementet i projektet. Bassinerne er for små til, at der kan laves ramper ned i hvert enkelt bassin samtidig med, at de skal kunne tilbageholde den krævede mængde vand ved skybrud.

Udfor Scandiagade 70 og 26 anlægges to pladser, som gør det muligt også at bruge parken til lokale begivenheder som fejringer og markeder i overensstemmelse med strategien for ”Fællesskab København” (Borgerrepræsentationen den 26. november 2015). Den ene plads etableres ud for Scandiagade 70 mod øst og med kig til Frederiksholms Kirke. Pladsen bliver belagt med en fast belægning af teglsten, som dels markerer pladsen og samtidig giver bedre mulighed for at bruge pladsen efter regnvejr. Den anden plads anlægges ud for Scandiagade 26, og pladsen anlægges med en grusbelægning samt borde og bænke.

I den nordlige ende af Scandiagade, tæt ved Sydhavnsgade, opstribes en del af vejbanen til boldbaner, og der opstilles basketballkurve. Boldbanen fungerer samtidig som vendeplads for biler. Forenden af boldbanen er der en ca. tre meter høj støjskærm ud mod Sydhavnsgade, jf. bilag 3D.

Scandiagade ligger uden for byggepladsen til den fremtidige metrostation på Mozart Plads og forvaltningen forventer derfor ikke, at arbejderne omkring den kommende metrostation vil påvirke anlægget af parken i Scandiagade.

Konsekvenser for træer, jf. bilag 3B
For at skabe en lys og urban plads med fast belægning og med åben himmel ud for Scandiagade 70 forslås det, at der fældes to lindetræer (64 år) ud af strækningens i alt 32 eksisterende træer, som udover 28 lindetræer består af tre spidsløn og en pil. Ingen af de to træer er fredede, bevaringsværdige eller ikoniske, jf. Københavns Kommunes træpolitik (Borgerrepræsentationen den 26. maj 2016).

Der plantes i alt 21 træer af arter som stilkeg, fuglekirsebær, avnbøg, lærk, hassel, hvidtjørn og hyld, jf. bilag 3. Forvaltningen vurderer, at det er nødvendigt at fælde de to træer for at kunne skabe en lys, anvendelig og attraktiv plads til events og begivenheder. Der er udbredt lokal opbakning til forslaget.

Forvaltningen vurderer, at der er muligt at gennemføre projektet uden at fælde træerne. Dette vil betyde, at pladsen bliver mindre lys, og at den i stedet belægges med grus, hvilket vil gøre pladsen mindre anvendelig efter regnvejr.

Parkeringspladser
Der bliver ikke nedlagt parkeringspladser i forbindelse med anlæg af aktivitetsparken i Scandiagade.

Høring og Borgerinddragelse
Det fremlagte projektforslag er godkendt af politiet.

Projektforslaget har været forelagt styregruppen for områdefornyelsen Sydhavnen, som bakker op om projektforslaget. Styregruppen består af repræsentanter for Kgs. Enghave Lokaludvalg og repræsentanter for de lokale beboere og aktører, jf. uddrag af referat fra områdefornyelsen Sydhavnens styregruppemøde i bilag 4.

Forvaltningen har i perioden 2015-2017 løbende gennem workshops og dialog inddraget områdets borgere, erhvervsdrivende og øvrige interessenter i arbejdet med at udforme en park til Scandiagade. Projektforslaget er generelt blevet positivt modtaget af de borgere, der har deltaget i borgerinddragelsen.

Forsinkelse af projektet
Projektet er et år forsinket. Forsinkelsen skyldes indførelse af nye EU-udbudsregler pr. 1. januar 2016 (tre måneder), og at den oprindelige tidsplan (ni måneder) var for optimistisk projektets størrelse og kompleksitets taget i betragtning. Fx er klimasikringsdelen, herunder forudsætningerne for de hydrauliske løsninger, først kommet endeligt på plads i april 2017. Forvaltningen orienterede om forsinkelsen på Borgerrepræsentationens møde 10. november 2016 og på Teknik- og Miljøudvalgets møde 7. marts 2017 ved første reperiodisering.

Økonomi

I Budget 2016 (Æ61) blev der afsat 7,125 mio. kr. (2016 p/l) til ”Aktivitetspark i Scandiagade”. Af de 7,125 mio. kr. blev 1,0 mio. kr. stjernemarkeret og dermed frigivet med vedtagelsen af Budget 2016 (Borgerrepræsentationen den 1. oktober 2015). Med denne indstilling skal de resterende 6,125 mio. kr. (2016 p/l) frigives til detailprojektering og anlæg af ”Aktivitetspark i Scandiagade”. De 6,125 i 2016 p/l svarer til 6,235 mio. kr. i 2017 p/l. De 6,235 mio. kr. skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, jf. bilag 5.

Videre proces

Projektet hovedprojekteres og sendes i udbud i efteråret 2017. Anlæg forventes udført i perioden fra marts til november 2018.

 

Pernille Andersen                              /Anders Møller

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at projektforslaget danner grundlag for detailprojektering og anlæg af aktivitetspark i Scandiagade, jf. bilag 3.
      
    Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
     
  2. at der frigives en anlægsbevilling 6,235 mio. kr. til anlæg af aktivitetspark i Scandiagade. Anlægsbevillingen skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets Ordinær anlæg i 2018, jf. bilag 5.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 29. maj 2017

1. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

2. at-punkt blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Dagsordenspunkt 47: Anlæg af aktivitetspark i Scandiagade, Kgs. Enghave (2017-0059855)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 13. juni 2017

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.
Til top