Mødedato: 13.06.2017, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Mandat til etablering af et interessentskab mhp. evt. varetagelse af afvikling af Tour de France i Danmark i 2019, 2020 eller 2021

Se alle bilag
Indstilling om Borgerrepræsentationens godkendelse af etablering af og indtrædelse som medejer af et interessentskab, der i givet fald vil skulle forestå planlægning og afvikling af et Tour de France, Grand Départ.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler, 

  1. at overborgmesteren, med forbehold for Finansudvalgets godkendelse af Erhvervsministeriets aktstykke om statens hæftelse, gives mandat til, på Københavns Kommunes vegne, at medvirke til etableringen af og indtrædelse som medejer af et interessentskab, jf. afsnittet Løsning,

  2. at Københavns Kommunes indtræden sker i overensstemmelse med og inden for rammerne af vedlagte udkast til samarbejdsaftale med bilag, jf. bilag 11 og 12.

Problemstilling

Den 20. juni 2016 blev det officielle danske bud på afholdelse af Tour Projektet i Danmark i 2019, 2020 eller 2021 overrakt til Amaury Sport Organisation (A.S.O.) i Paris. A.S.O. har rettighederne til Tour de France.

Forud herfor havde Københavns Kommune den 16. juni 2016 sammen med Erhvervs- og Vækstministeriet (nu Erhvervsministeriet), Roskilde Kommune, Odense Kommune, Vejle Kommune og Sønderborg Kommune indgået en hensigtserklæring om sammen at ville tiltrække og afvikle en del af Tour de France i Danmark i 2019, 2020 eller 2021 med Grand Départ i København og to efterfølgende etaper på strækningerne Roskilde-Odense og Vejle-Sønderborg.

Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen behandlede senest sagen den 8. marts 2016 og 26. maj 2016.

Det følger af hensigtserklæringen samt af aktstykke nr. 131, vedtaget af Folketingets Finansudvalg den 23. juni 2016, der giver de fem kommuner hjemmel til at deltage i Tour Projektet, at opfyldelsen af aftalen med A.S.O. om Tour Projektet i Danmark, herunder afviklingen af projektet, vil blive forankret i et interessentskab (Interessentskabet), som vil blive ejet af Erhvervsministeriet og de fem kommuner (interessenterne).

Formålet med denne indstilling er at give overborgmesteren mandat til på kommunens vegne at indtræde som medejer af Interessentskabet og i den forbindelse tiltræde vedlagte udkast til samarbejdsaftale med bilag (Bilag 1), der siden indgåelsen af hensigtserklæringen er blevet forhandlet mellem Erhvervsministeriet og de fem kommuner.

Som bilag 2 er vedlagt et notat, udarbejdet af advokatfirmaet Horten, der har bistået med at udarbejde udkastet til samarbejdsaftalen. Notatet uddyber de kompetencemæssige og økonomiske forhold i forbindelse med Tour Projektet.

Det vides endnu ikke, om A.S.O. ønsker at indgå en aftale om afvikling af Tour Projektet i Danmark. En aftale vil normalt blive indgået med startbyen ca. 2 år før afviklingen i det pågældende land. Det er imidlertid tidligere set, at en start-by er sprunget fra, og der hurtigt derefter skulle findes en ny by. En afvikling i Danmark i 2019 forventes ikke, idet Bruxelles officielt har fået tilsagn fra A.S.O. nyligt. 

Forhandlingsforløbet med A.S.O. vil i givet fald blive meget kort – forventeligt 2–3 måneder. Det stiller derfor krav til, at organiseringen og de retlige rammer for samarbejdet mellem Erhvervsministeriet og de fem kommuner ligger fast allerede nu, for det tilfælde at A.S.O. retter henvendelse med et ønske om indgå en aftale om et Tour Projekt i Danmark, således at Interessentskabet vil kunne etableres umiddelbart efter modtagelsen af en anmodning fra A.S.O. om forhandling og indgåelse af en aftale.      

Løsning

I hensigtserklæringerne er det besluttet i givet fald at forankre Tour Projektet i et Interessentskab, som stiftes af Erhvervsministeriet og de fem kommuner. Interessentskabet vil have til formål at varetage den overordnede koordinering før, under og efter Tour Projektet.

A.S.O. vil stille krav om, at en aftale om Tour de France Grand Départ indgås med regeringen og/eller en kommune. Aftalen vil derfor i givet fald blive underskrevet af erhvervsministeren og Københavns Kommunes overborgmester. Samarbejdsaftalen med bilag indebærer, at Interessentskabet med de øvrige kommuner som medinteressenter gennem en aftale med Erhvervsministeriet og Københavns Kommune får ansvaret for at opfylde aftalen med A.S.O. 

Aftalestrukturen med de respektive parter, dvs. A.S.O., Erhvervsministeriet og Københavns Kommune og Interessentskabet er beskrevet i bilag 2.

Interessentskabet finansieres gennem indskud fra interessenterne (Erhvervsministeriet og de fem kommuner) på i alt 72 mio. kr. Regionerne bidrager med i alt 15 mio. kr., men bliver ikke medejere af Interessentskabet. Herudover forventes indtægter på ca. 3 mio. kr. fra andre kilder, herunder ved salg af sponsorater.

Budgettet er på ca. 79,5 mio. kr., jf. bilag 8 til udkast til samarbejdsaftale. Der udestår en endelig afklaring af Interessentskabets momsmæssige status, hvilket p.t. drøftes med SKAT. 

Ejerskabet af Interessentskabet vil blive fordelt ud fra Erhvervsministeriets og kommunernes forholdsmæssige indskud ud af de 72 mio. kr., som indskydes af interessenterne:

  • Erhvervsministeriet: 17 mio. kr. ud af 72 mio. kr. (ca. 23,61 %)
  • Københavns Kommune (Grand Départ): 25/72 (ca. 34,72 %)
  • Roskilde Kommune (startby): 5/72 (ca. 6,94 %)
  • Odense Kommune (målby): 10/72 (ca. 13,89 %)
  • Vejle Kommune (startby): 5/72 (ca. 6,94 %)
  • Sønderborg Kommune (målby): 10/72 (ca. 13,89 %)

Kommunens indflydelse i Interessentskabet vil ske gennem:

  • Interessentmøderne, som er Interessentskabets øverste myndighed. Interessentmødet afholdes mindst én gang årligt. På interessentmødet har hver interessent en stemmevægt, der svarer til ejerandelen. Det betyder, at Københavns Kommune har 25 ud af 72 stemmer. Beslutninger på interessentmødet træffes som udgangspunkt med simpelt flertal. Væsentlige beslutninger træffes dog ved enstemmighed, herunder beslutninger om yderligere kapitalindskud fra interessenterne, optagelse af lån, ændring af samarbejdsaftalen, indskrænkning eller udvidelse af Interessentskabets omkostninger, optagelse af nye interessenter og udtræden af en interessent samt opløsning af Interessentskabet.
  • Bestyrelsen, hvor hver kommune har en plads, Københavns Kommune dog to pladser. Fra kommunerne deltager borgmesteren som medlem, fra Københavns Kommune overborgmesteren og Kultur- og Fritidsborgmesteren. I bestyrelsen har hvert medlem én stemme. Overborgmesteren er født formand. Der udpeges et byrådsmedlem som personlig suppleant, hvilket skal indgå i forbindelse med konstitueringen efter kommunalvalget 2017. Fra Erhvervsministeriet deltager en repræsentant på direktørniveau. Der er ikke honorar knyttet til bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen træffer som udgangspunkt beslutning med simpelt flertal, dog kræver en række beslutninger af væsentlig karakter enighed.

Den daglige ledelse varetages af lederen af Projektsekretariatet, som bestyrelsen ansætter og fører tilsyn med.

Interessentskabsformen indebærer, at kommunen hæfter solidarisk, direkte og ubegrænset for Interessentskabets forpligtelser. Hvis der således er et merforbrug i Interessentskabet, hæfter kommunen over for tredjemand (kreditorerne). I det indbyrdes forhold mellem interessenterne er det aftalt, at hver interessent i det endelige forhold hæfter forholdsmæssigt i henhold til sin ejerandel. Dette er uddybet og eksemplificeret i bilag 5 til udkast til samarbejdsaftale.

Det er Økonomiforvaltningens vurdering, at udkastet til samarbejdsaftale for Interessentskabet giver Københavns Kommune en hensigtsmæssig og fornøden indflydelse på de beslutninger, der skal træffes i Interessentskabet.

Økonomi

Københavns Kommunes indskud på 25 mio. kr. i Interessentskabet forfalder i princippet ved kommunens indtræden i Interessentskabet. Beløbet indbetales dog til Interessentskabet efterhånden som Interessentskabet har behov for likviditeten, forventeligt i tre rater: En tredjedel ved stiftelse af Interessentskabet og en tredjedel hver 1. januar i de to følgende år. De momsmæssige drøftelser kan betyde, at denne kadence justeres.

Tour Projektet vil medføre yderligere udgifter for kommunen til bl.a. lokal markedsføring, lokale sideevents, afskærmning, vejmæssige forhold, beredskabsforhold mv.

Økonomiudvalget har godkendt, at Københavns Kommunes direkte udgifter på 25 mio. kr. indarbejdes i budgetforslaget for det år, hvori et værtskab i givet fald skal afholdes, samt at de øvrige udgifter i forbindelse med afholdelsen indgår i budgetforhandlingerne for det pågældende år.

En del af fællesomkostningerne til konsortiet vil eventuelt skulle afholdes tidligere end det kalenderår, hvor Tour’en afholdes i Danmark. Indstilling om bevilling til afholdelse heraf vil i givet fald blive forelagt Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Videre proces

Hvis A.S.O. beslutter at indlede kontraktforhandlinger om et dansk værtskab for Tour de France, vil Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen få forelagt en indstilling om godkendelse af udmøntningen af forslaget til organisering med videre.

 

Peter Stensgaard Mørch                   /Søren Tegen Pedersen

Beslutning

Dagsordenspunkt 13: Mandat til etablering af et interessentskab mhp. evt. varetagelse af afvikling af Tour de France i Danmark i 2019, 2020 eller 2021 (2017-0206993)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 13. juni 2017

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 9 stemmer mod 2. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, B, F, V, O og C.

Imod stemte: Ø og I.

Til top