Andre sager i Beboerklagenævnet

Læs om Beboerklagenævnets øvrige områder.

Beboerklagenævnets øvrige områder

Vis alle

Ret til bytte

Nævnet kan afgøre, hvorvidt lejer generelt har ret til at bytte sin bolig. Nævnet kan ikke godkende eller tilsidesætte en konkret bytteaftale.

Ved indbringelsen bør der fremsendes egen lejekontrakt samt korrespondancen med boligselskabet om bytningen.

Formkrav ved varslinger

Beboerklagenævnet kan ikke tage stilling til lejens størrelse men derimod om en varsling opfylder reglerne.

Ventelister

Beboerklagenævnet kan ikke hjælpe lejeren med at få anvist en anden bolig, men nævnet kan tage stilling til tvister om anvisning af en anden bolig.

Fællesantenner

Som udgangspunkt fordeles udgifterne til fællesantenne eller programforsyning udefra ligeligt på alle lejemål i ejendommen. Hvis der er individuelt valg af programudbud, skal der dog kun betales for de programmer, der er adgang til.

Individuel råderet

Lejeren har ret til at installere hjælpemidler i lejemålet, når lejeren forinden underretter boligselskabet. Ved fraflytning hæfter lejeren for reetablering.

Lejeren har desuden ret til at foretage forbedringer i det lejede efter nærmere aftale med boligselskabet.

Ret til fremleje

Nævnet kan afgøre, hvorvidt lejer generelt har ret til at fremleje sin bolig. Nævnet kan ikke godkende eller tilsidesætte en konkret fremlejeaftale.

Ved indbringelsen bør der fremsendes egen lejekontrakt samt korrespondancen med boligselskabet om fremlejen.

Indflytningsmangler

Hvis der er mangler ved lejemålet ved indflytningen, bør lejer inden 14 dage efter indflytning indgive en mangelliste til boligselskabet.

Lejeren hæfter ikke for disse mangler ved fraflytning.

Hvis der er indflytningsmangler, man gerne vil have udbedret med det samme – men som udlejer ikke vil udbedre – kan man indbringe en sag herom for beboerklagenævnet.

Når sagen indbringes, bør det præciseres (gerne i punktform), hvilke indflytningsmangler der klages over.

Nævnet kan give boligselskabet påbud om at udbedre manglerne inden en nærmere fastsat tidsfrist.

Ret til fortsættelse af lejemålet

Når lejeren dør har ægtefællen ret til at fortsætte lejemålet. Det samme gælder for personer, der i mindst 2 år umiddelbart før dødsfaldet, havde fælles husstand med lejeren.

Desuden kan både boligselskabet og dødsboet opsige lejemålet med sædvanligt varsel.

Tilbagebetaling af depositum

Når der indbringes en sag om tilbagebetaling af depositum eller beboerindskud, bør det præciseres (gerne i punktform), hvilke konkrete hæftelser der klages over.

Manglende vedligeholdelse

Når der indbringes sag om vedligeholdelsesmangler, bør det præciseres (gerne i punktform), hvilke mangler der klages over.

Nævnet kan give boligselskabet påbud om at udbedre manglerne inden en nærmere fastsat tidsfrist.

Beboerdemokratiske beslutninger

Beboerklagenævnet kan ikke tage stilling til selve den beboerdemokratiske beslutning, men derimod om beslutningen er lovligt taget, eksempelvis ved stemmeflertal mv.

Det er vigtigt, at tvisten indbringes senest 4 uger efter beslutningen.

Kontakt

Jura og Huslejenævn

Nyropsgade 3

1602 København V