Centrale enheder i Børne- og Ungdomsforvaltningen

De centrale enheder består af Center for Policy, Fagligt Center, Administrativt Ressourcecenter og Ledelsessekretariatet, herunder MED.

Center for Policy

Center for Policy har ansvar for at udarbejde gode og helhedsorienterede politiske sager samt administrative og politiske beslutningsoplæg for forvaltningens samlede virksomhed. Center for Policy sikrer overblikket over den politiske sagsportefølje, interessentvaretagelsen og årshjulet for faste sager. Centeret driver Effektiviseringsprogrammet, FSR-programmet og Organisations- og kulturforandringsprogrammet.

Kontorchefer: Sti Andreas Garde (Ressourcer), Mette Seneca Kløve (Fagligt indhold og kvalitet) og Nina Hemmersam (Organisation og ledelse).

Fagligt Center

Fagligt Center har ansvar for, at skoler, institutioner og familier modtager faglig support af høj kvalitet. Centeret varetager support-, drifts- og udviklingsopgaver i tæt samarbejde med områdeforvaltning, skoler, institutioner og familier med udgangspunkt i deres behov. Fagligt Center har den overordnet ledelse og styring af bydækkende enheder som Ungdommens Uddannelsesvejledning, Københavns Kommunes Ungdomsskole, Børnecenter København, Børne- og Ungdomstandplejen, Uddannelsescenter UiU og Center for Specialundervisning for Voksne, Afdelingen for Bæredygtig Udvikling og den regionale enhed Skoletjenesten.

Centerchefer: Birgitte Lund Flansmose.

Administrativt Ressourcecenter

Administrativt Ressourcecenter har ansvar for, at skoler, institutioner og familier modtager administrativ support af høj kvalitet. Centeret varetager opgaver på tværs af økonomi, udbud og indkøb, kapacitet, ressourcestyring, ledelsesinformation og digitalisering. Administrativt Ressourcecenter har et stærkt samarbejde med Københavns Ejendomme og Koncernservice. Centret står samtidig for den overordnet ledelse og styring af Dagplejen, Pladsanvisningen, Forældrebetalingen, Rengøringssektionen og Gårdmandskorpset.

Centerchefer: Arne Bjerre Hårbo (Digitalisering og Administrativ Understøttelse), Mette KIlde Corfitzen og Rikke Clausen. 

Ledelsessekretariatet

Ledelsessekretariatet har ansvaret for at betjene Børne- og Ungdomsudvalget, borgmesteren og direktionen og sikre gode, professionelle rammer for deres arbejde. Ledelsessekretariatet har desuden ansvaret for opgaver i relation til arbejdsmiljø og MED-arbejdet (medindflyselse, medbestemmelse og medansvar), herunder betjeningen af HovedMED.

Ledelsessekretariatet er organiseret omkring fem hovedopgaver: 

  • Borgmesterbetjening
  • Udvalgsbetjening
  • Direktionsbetjening
  • MED-sekretariatet
  • Kommunikation og presse

 Sekretariatschef: Tine Weber.