Søg

Digital Post fra offentlige myndigheder

Du har med ny Digital Post flere muligheder for at modtage din post fra offentlige myndigheder.

Legater for trængende

Københavns Kommune administrerer en række legater med det formål at hjælpe særligt trængende.

Legater for trængende

Grosserer Niels Brocks og Hustru Lene Bredals legat - Brudeudstyrslegat

Du har pt. mulighed for at søge en legatportion i forbindelse med afholdelse af bryllup. Der er tale om ”Grosserer Niels Brocks og Hustru Lene Bredals Legat til medgiftsudstyr (brudeudstyrslegat) for kunstnere og professionister (håndværkere)”, der er tilladt nedlagt. Størrelsen af legatportionen er min. 10.000 kr.

Læs mere om dette legat og betingelser for at søge det nedenfor. Ansøgningsskema med tilhørende vejledning kan downloades nedenfor under Dokumenter.

Du skal sende ansøgningen til:

Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat og Byudvikling
Rådhuset
1550  København V

eller du kan aflevere din ansøgning i Københavns Borgerservice.

 

Trangslegat 2022 til københavnske folkepensionister med tillægsprocent på 100

Næste ansøgningsrunde for
- trængende københavnske folkepensionister med tillægsprocent på
  100 og
- trængende enlige københavnske forsørgere
  er i perioden den 1. august til den 30. september 2022.

Disse legater - trængende københavnske folkepensionister og trængende enlige københavnske forsørgere - uddeles i midten af december 2021, hvor alle ansøgere får skriftligt svar.

Emmy og Edvard Arnhofs Legat for huslejehjælp til allerfattigste syge i København

Fundatsformål

Huslejehjælp til de fattigste syge i København

Kan søges af

Uddeling finder sted blandt ansøgere til kommunens almindelige trangslegat.
Ansøgere skal være folkepensionist og have en personlig tillægsprocent på 100.
Der anvendes ansøgningsskema. Ansøgningsperioden er 1. august - 30. september.
Ansøger skal bo i Københavns Kommune og have boet her uafbrudt de seneste 2 år.
Betingelserne skal være opfyldt pr. 30. september.

Der kan kun søges trangslegat hvert andet år.

I ansøgningsperioden kan ansøgningsskema downloades - se øverst på denne side.

 

Postadresse - ingen personlige henvendelser
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat og Byudvikling
Rådhuset
1599  København V

Grosserer Niels Brocks og Hustru Lene Bredals til medgiftsudstyr

Medgiftsudstyrs- og trangslegat for trængende af den borgerlige eller anden honet stand eller kunstnere/professionister samt til fattige enker eller enkemænd, med fortrinsret for slægtninge af legatstifterne

Fundatsformål

Medgiftsudstyrs- og trangslegat.

Legatet kan pt. søges som støtte til brudeudstyr af kunstnere og professionister (håndværkere)

I forbindelse med nedlæggelsen af ”Grosserer Niels Brocks og Hustru Lene Bredals Legat til medgiftsudstyr (brudeudstyrslegat) for kunstnere og professionister (håndværkere)”) kan man nu søge en legatportion på min. 10.000 kr. i forbindelse med afholdelse af bryllup.

I skal ifølge legatets vedtægt opfylde følgende betingelse for at komme i betragtning:

 • Begge parter skal have fast bopæl i Københavns Kommune
 • Ansøgningen skal være indsendt, inden ægteskabet indgås
 • En af ansøgerne skal være kunstner eller håndværker
 • En af ansøgerne skal være dansk statsborger
 • I skal være ”trængende”. Det vil sige, at jeres samlede bruttoindtægt ikke overstiger 489.000 kr., jf. seneste årsopgørelse.

Ansøgningen skal sendes til legat@kk.dk.

Vær opmærksom på, at legatets midler uddeles efter først-til-mølle-princippet. Det vil sige, at vi løbende indstiller ansøgere, der opfylder betingelserne, til en legatportion. Beløbet udbetales dog først, når der er indsendt dokumentation for ægteskabets indgåelse, typisk i form af en kopi af vielsesattesten.

Ansøgninger

Ansøgningsskema med vejledning kan downloades, se nedenfor under Dokumenter.
Uddeles efter først-til-mølle-princippet.

Postadresse - ingen personlige henvendelser

Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat og Byudvikling
Rådhuset
1599  København V

Bystævneparkens Venner

Fundatsformål

Humanitært arbejde i Bystævneparken, herunder opmuntring og støtte for beboerne.

Kan søges af

Beboerne i Bystævneparkens plejehjem.

Henvendelse

Ved ansøgning skal henvendelse ske til forstanderen ved et af de 6 plejehjem i Bystævneparken, evt. til forstander Charlotte Agger, Plejecentret Pilebo.

Evt. yderligere information. Ingen personlig henvendelse
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat og Byudvikling
Rådhuset
1599 København V

Harriet Førslev og Edna Vernings fond til fordel for beboerne i Utterslevgaard

Fundatsformål

Støtte til fordel for beboerne i pensionistboligerne Utterslevgaard. 

Kan ikke søges

Yderligere information
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat og Byudvikling
Rådhuset
1599  København V

Grosserer A.W. Galle og hustru Karen Galles legat

Fundatsformål

Fremme af blindes mulighed for at få adgang til litteratur og lignende på bånd eller andre opgaver til gavn for blinde. 

Kan ikke søges.
Uddeling til legatformålet finder for tiden sted efter indstilling af Dansk Blindesamfund. 

Yderligere information
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat og Byudvikling
Rådhuset
1599  København V

Københavns Kommunes Fællesfond til fordel for børn og unge

Fundatsformål

Støtte til projekter, institutioner samt personer med tilknytning til Københavns Kommune til fordel for børn og unge, fortrinsvis til formål, der ikke i forvejen modtager støtte fra det offentlige.

Kan søges af

Personer, institutioner samt foreninger mv. med tilknytning til Københavns Kommune. Bemærk at legatet ikke kan søges til uddannelsesformål, herunder studierejser.

Ansøgninger

Ansøgningsperiode: Hele året 
Ansøgningsskema: Nej 

Yderligere information
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat og Byudvikling
Rådhuset
1599  København V

Københavns Kommunes fælleslegat for beboerne i Sølund (tidligere Nørre Hospital)

Fundatsformål

Opmuntring og støtte for beboerne på Nørre Hospital. 

Kan ikke søges

Eventuel henvendelse til Centerchefen i Plejecentret Sølund, Ryesgade 20, 2200 N. telefon 82 32 50 50

Yderligere information
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat og Byudvikling
Rådhuset
1599  København V

Københavns Kommunes legat for institutioner

Fundatsformål

Almennyttige institutioner, bortset fra børne- og ungdomsarbejde.

Kan søges af

Almennyttige og velgørende københavnske institutioner og foreninger, bortset fra børne- og ungdomsarbejde.

Ansøgninger

Ansøgningsperiode: Hele året.
Ansøgningsskema: Nej.

Postadresse - ingen personlige henvendelse

Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat og Byudvikling
Rådhuset
1599 København V

Københavns Kommunes legat for værdige, trængende personer

Fundatsformål

Værdige, trængende personer med bopæl i Københavns Kommune.

Kan søges af

1. Trangslegat til københavnske folkepensionister:

Ansøger skal være folkepensionist og have en personlig tillægsprocent på 100.
Der anvendes ansøgningsskema. Ansøgningsperioden er 1. august - 30. september.
Ansøger skal bo i Københavns Kommune og have boet her uafbrudt de seneste 2 år.
Betingelserne skal være opfyldt pr. 30. september.

I ansøgningsperioden kan ansøgningsskema og vejledning downloades - se nederst på denne side.

Folkepensionister kan kun søges trangslegat hvert andet år.

2. Trangslegat til trængende enlige københavnske forsørgere:

Ansøger skal være enlig forsørger og have hjemmeboende børn under 18 år.
Der lægges vægt på ansøgers økonomiske forhold.
Der anvendes ansøgningsskema (fælles). Ansøgningsperioden er 1. august - 30. september.
Ansøger skal bo i Københavns Kommune og have boet her uafbrudt de seneste 2 år.
Betingelserne skal være opfyldt pr. 30. september.

I ansøgningsperioden kan ansøgningsskema og vejledning downloades - se nederst på denne side.

Hvis der er mange, der opfylder betingelserne for at modtage et legat, kan en ansøger dog højst tildeles ét legat hver andet år.

Postadresse - ingen personlige henvendelser
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat og Byudvikling
Rådhuset
1599 København V

Direktør Michael Hermann Nielsens mindelegat, afd. A

Fundatsformål

Slægtslegat. Kan kun søges af familiemedlemmer.

Kan søges af

Værdige, trængende personer, som er ægte descendenter af afdøde direktør Michael Hermann Nielsens forældre, gårdejer Jørgen Nielsen og Ane Nielsen, født Jørgensen, Dramstrup, Nørre Jærnløse sogn, eller

 • som er hans gudbørn, eller
 • som i mindst 10 år har været ansat hos ham eller i de forretningsudsalg, i hvilke han har haft aktieinteresser.

Legatet er under opløsning og kan ikke søges. 

Postadresse - ingen personlige henvendelser
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat og Byudvikling
Rådhuset
1599 København V

Det Nissenske Kapelgods - til enlige københavnske mødre

Som enlig mor med hjemmeboende børn under 18 år kan du søge Det Nissenske Kapelgods –  til enlige mødre. Legatet bliver uddelt én gang om året.

For at komme i betragtning til legatet for enlige mødre skal du opfylde følgende betingelser:

 • Du skal bo i Københavns Kommune og have boet her uafbrudt de sidste to år 
 • Du skal have hjemmeboende børn under 18 år
 • Din bruttoårsindtægt må ikke overstige 311.000 kroner.  (Du kan se din bruttoårsindtægt på din seneste årsopgørelse fra Skattestyrelsen)
 • Hvis der er mange, der opfylder betingelserne for at modtage et leg kan en ansøger dog højst tildeles et legat hvert andet år.

Sådan søger du legatet

Ønsker du at søge legatet, skal du udfylde et ansøgningsskema. Du kan hente skemaet på Københavns Kommunes hjemmeside om legater fra den 1. august til den 30. september, se nedenfor (Ansøgningsskema - Københavns Kommunes trangslegater (trængende enlige forsørgere). Du kan også hente skemaet i Københavns Borgerservice. Du kan også ringe til kommunen på tlf. 33 66 33 66 og få skemaet tilsendt.

Skemaet kan du enten aflevere i Københavns Borgerservice eller sende til Kultur- og Fritidsforvaltningen, Sekretariat og Byudvikling, Rådhuset, 1599  København V.

Du skal søge senest den 30. september.

Så hurtigt får du svar

Du får skriftligt svar i slutningen af november fra

Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat og Byudvikling
Rådhuset
1599  København V

Det Nissenske Kapelgods - til slægtninge efter legatstifterne

Fundatsformål

Trængende personer af legatstifternes familie
 

Kan søges af

Trængende personer af legatstifternes familie - Hans Nicolai Nissens og hustru Eva Catharine Pechüle, testamente af 6. oktober 1767.
Slægtskab med legatstifterne skal dokumenteres første gang legatet søges.
Der lægges vægt på ansøgers økonomiske forhold, hvorfor årsopgørelse fra ansøger, evt. ægtefælle/samlever og ansøgers forældre skal vedlægges (kun årsopgørelse fra forældrene, hvis ansøger er under 20 år).

Der anvendes ansøgningsskema

Ansøgningsperioden er 1. april - 30. juni.
I ansøgningsperioden kan ansøgningsskema og vejledning downloades - se nederst på denne side.

Postadresse - ingen personlige henvendelser
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat og Byudvikling
Rådhuset
1599 København V

Georg og Emilie Petersens legatfond

Fundatsformål

 1. Trængende unge mennesker under uddannelse, og 
 2. Støtte til ferie- og svagbørnskolonier, institutioner og lignende for børn og unge.

Kan søges af

 1. Til studier og etablering for københavnske studerende, som har boet i  Københavns Kommune de seneste 3 år, og 
 2. Københavnske institutioner, foreninger m.v.

Ansøgning

 1. Ansøgningsperioden for studerende er 1. februar-31. marts. Man søger via ansøgningsskemaet for Uddannelseslegater​
 2. Ansøgningsperioden for støtte til ferie- og svagbørnskolonier, institutioner og lignende for børn og unge er hele året. Der er ikke noget ansøgningsskema.

Man søger fundatsformål nr. 2 ved at skrive til adressen: 

Postadresse - ingen personlige henvendelse
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat og Byudvikling
Rådhuset
1599 København V

Salomon Soldin og hustru Hanne Soldins legat

Fundatsformål

Til private københavnske stiftelser for ældre personer for at hjælpe stiftelserne til fortsat virksomhed og som  huslejehjælp til værdige, trængende personer i Københavns Kommune.

Kan søges af

Private københavnske stiftelser for ældre personer for at hjælpe stiftelserne til fortsat virksomhed. 

Ansøgningsperiode: Hele året.
Intet ansøgningsskema

Huslejehjælp til værdige, trængende personer i Københavns Kommune
Uddeling finder sted blandt ansøgere til kommunens almindelige trangslegat.

Ansøgere skal være folkepensionist og have en personlig tillægsprocent på 100.

Der anvendes ansøgningsskema. Ansøgningsperioden er 1. august - 30. september.

Ansøger skal bo i Københavns Kommune og have boet her uafbrudt de seneste 2 år.

Betingelserne skal være opfyldt pr. 30. september.

Der kan kun søges trangslegat hvert andet år.

I ansøgningsperioden kan ansøgningsskema downloades på denne side.

Postadresse - ingen personlige henvendelser

Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat og Byudvikling
Rådhuset
1599 København V

Tandlæge Agnes Wibeks mindelegat

Fundatsformål

Til enlige trængende kvinder. I praksis blandt ansøgere til Københavns Kommunes legat for værdige, trængende personer.

Kan søges af

Ansøgere skal være folkepensionist og have en personlig tillægsprocent på 100.

Der anvendes ansøgningsskema. Ansøgningsperioden er 1. august - 30. september.

Ansøger skal bo i Københavns Kommune og have boet her uafbrudt de seneste 2 år.

Betingelserne skal være opfyldt pr. 30. september.

Der kan kun søges trangslegat hvert andet år.

I ansøgningsperioden kan ansøgningsskema downloades - se øverst på denne side.

Postadresse - ingen personlige henvendelser

Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat og Byudvikling
Rådhuset
1599  København V

Legater

Rådhuspladsen 1

1550 København V