Sammenlægning af lejligheder

Få et overblik over de krav, du skal opfylde, hvis du ønsker at sammenlægge lejligheder. Find ud af hvordan du får en tilladelse.

3 betingelser, du skal opfylde for at sammenlægge lejligheder

 1. den sammenlagte lejligheds etageareal inklusiv ændrede adgangsarealer må ikke overstige 150 m²
 2. du har dokumentation for frivillig fraflytning
 3. den beboer, der skal bo i de sammenlagte lejligheder, er indforstået med, at lejlighederne lægges sammen, og ønsker at overtage den sammenlagte bolig.

Når du under særlige forhold vil sammenlægge større lejligheder

Du kan søge om tilladelse til at sammenlægge boliger, hvor etagearealet af den sammenlagte lejlighed inklusive ændrede adgangsarealer er op til 180m², når et af følgende forhold er gældende for mindst én af lejlighederne:

 • gammeldags toiletforhold eller bademuligheder, fx når der ikke er etableret bad i boligen
 • etageareal på maksimalt 55 m²
 • uhensigtsmæssig indretning, fx særligt dårlige lysforhold eller støjbelastninger.

Når du vil sammenlægge lejligheder i villaer og byggeforeningshuse til enfamiliehuse

Hvis du ønsker at sammenlægge lejligheder i almindelige tofamiliehuse eller byggeforeningshuse, så der kun vil være én bolig i ejendommen, er der ikke arealmæssige begrænsninger for din sammenlægning.

Din sammenlægning har betydning for de andre lejligheder i din opgang

Størrelsen af en bolig omfatter også fælles adgangsarealer fx trappeopgange. Adgangsarealerne er fordelt ligeligt på lejlighederne i en opgangen. Når der bliver færre lejligheder i en opgang, vil boligerne derfor beregningsmæssigt blive større. Uanset at der ikke sker ombygninger af de øvrige lejligheder.

Det er etagearealet af den sammenlagte lejlighed inklusive ændrede adgangsarealer, der ikke må overstige 150 m² (og i særlige tilfælde 180 m²).

NB: Beregningen af arealerne er gældende for ansøgninger modtaget fra 1. juli 2020.

Se, hvordan boligens samlede areal beregnes på retsinformation.dk

Ændringer i Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Hvis du i din ansøgning om sammenlægning har oplyst om planlagte bygningsændringer, vil vi opdatere dine BBR-oplysninger i forbindelse med vores sagsbehandling.

Hvis du får samtykke til at sammenlægge en villa eller et byggeforeningshus til et enfamiliehus, bliver ændringen først registreret i BBR, når du oplyser om, at der er udført fysiske bygningsændringer, der medfører, at enfamiliehuset fremstår som én bolig. Fx at du har fjernet køkkenet i den ene bolig eller har gennembrudt den væg, der før opdelte boligerne. Hvis du ikke udfører fysiske ændringer ved sammenlægning af en villa eller byggeforeningshus, vil enhederne fortsat fremgå som to eller flere enheder i BBR.

Hvis du udfører den fysiske sammenlægning på et senere tidspunkt, skal du efterfølgende sende en mail til bbr@kk.dk med henvisning til dit byggesagsnummer.

Trin 2: Når du laver din ansøgning

Se hvilket materiale du skal sende ind, og hvordan du søger om samtykke eller tilladelse til at sammenlægge lejligheder.

Når du sender din ansøgning, er det vigtigt, at du vedlægger det materiale, vi har beskrevet her på siden. Ellers risikerer du at din ansøgning bliver afvist.

For dig, der ikke skal have en byggetilladelse

Hvis din sammenlægning ikke kræver byggetilladelse, skal du:

 1. Bruge en underskrevet fuldmagt
 2. Have dokumentation for frivillig fraflytning
 3. Beskrive, hvad du søger om tilladelse til at udføre
 4. Oplyse om fælles adgangsarealer
 5. Vise på tegninger, hvordan din sammenlægning vil se ud

Send din ansøgning om samtykke til sammenlægning af lejligheder

Når du får vores samtykke

Du modtager vores samtykke til sammenlægningen på mail, hvorefter vi afslutter sagen.

_____________________________________

For dig, der skal have en byggetilladelse

Du skal svare på og dokumentere de 7 punkter her på siden. Dokumentationen skal indgå i din byggeansøgning.

Søg om byggetilladelse via ansøgningsportalen Byg og Miljø

Læs hvorfor det kan være en god idé at søge hjælp hos en privat byggerådgiver

1. Du skal bruge en underskrevet fuldmagt

Sådan udfylder du en fuldmagt

2. Du skal have dokumentation for frivillig fraflytning

Du skal dokumentere frivillig fraflytning af beboere, som senest har været eller fortsat er tilmeldt folkeregistret på den adresse, der skal sammenlægges med din lejlighed.

Dokumentation for frivillig fraflytning kan være én af følgende:

3. Beskriv, hvad du søger om tilladelse til at udføre

Du skal oplyse, hvilke lejligheder du ønsker at sammenlægge:

 • Adresse og etage på de lejligheder du ønsker at sammenlægge
 • Størrelsen af de enkelte lejligheder og på den sammenlagte lejlighed inklusiv ændrede adgangsarealer
 • Om der er særlige forhold, der begrunder en sammenlægning over 150 m² inklusiv ændrede adgangsarealer
 • Om du foretager ombygninger, fx laver hul i skillevæggen mellem lejlighederne

4. Oplys om fælles adgangsarealer

Når du sammenlægger lejligheder, skal de fælles adgangsarealer fordeles ligeligt mellem de lejligheder, der er tilbage efter sammenlægningen.

Du skal derfor oplyse hvilke enheder, både boliger og erhvervsenheder, der har adgang til de trappeopgange der støder op til lejlighederne du ønsker at sammenlægge.

NB: Beregningen af fælles adgangsarealer er gældende for ansøgninger modtaget fra 1. juli 2020.

5. Vis på tegninger, hvordan din sammenlægning vil se ud

Du skal sende to målfaste plantegninger:

 • en tegning, der viser, hvordan de boliger, du ønsker at sammenlægge, ser ud nu, og
 • en tegning, der viser, hvordan den sammenlagte lejlighed kommer til at se ud.

Se et eksempel på en plantegning til sammenlægning af lejligheder

Få hjælp til at anskaffe en plantegning

6. Indplacer dit byggeri i en brandklasse og konstruktionsklasse

Dit byggeri skal være indplaceret i en brand- og konstruktionsklasse, når du søger om byggetilladelse til sammenlægning.

Sammenlægning af lejligheder "ryg mod ryg", det vil sige over flere trappeopgange, skal som udgangspunkt indplaceres i brandklasse 3 eller 4.

Sådan indplacerer du dit byggeri i en brandklasse

Sådan indplacerer du dit byggeri i en konstruktionsklasse

7. Udfyld erklæring om tekniske forhold i byggeriet

Du skal vælge, hvilke tekniske kapitler i bygningsreglementet, der stiller krav til din ombygning. Når byggeriet er færdigt, skal du dokumentere, at byggeriet overholder kravene.

Under "Væsentlige tekniske kapitler" kan du se eksempler på, hvilke kapitler der ofte er relevante, når lejligheder skal lægges sammen.

 

Trin 3: Før du begynder et byggeri, der kræver byggetilladelse

Før du går i gang med dit byggeri, skal du have din byggetilladelse. Du modtager byggetilladelsen i Byg og Miljø, når din ansøgning er godkendt.

Byggetilladelsen gælder i 1 år. Du skal give os besked om, at du har begyndt byggeriet inden byggetilladelsen udløber. Ellers er din tilladelse ugyldig.

Sådan giver du besked om, at du påbegynder byggeriet

 

Trin 4: Før du må tage dit byggeri i brug

Når din ombygning er færdig, skal du sende dokumentation for, at byggeriet overholder lovgivningen. Herefter får du din tilladelse til at tage byggeriet i brug.

Du skal selv dokumentere, at du overholder lovgivningen

Når du færdigmelder dit byggeri, skal du dokumentere, at du overholder de tekniske kapitler, du valgte, da du søgte din tilladelse. Du skal også skrive under på at du overholder lovgivningen. Dokumentationen har du kunnet indsamle undervejs i byggeprocessen og færdiggøre, når byggearbejdet er afsluttet.

Under "Væsentlige tekniske kapitler" kan du se eksempler på, hvordan du kan dokumentere, at kravene er overholdt.

Sådan færdigmelder du dit byggeri

Du skal modtage en tilladelse til at tage byggeriet i brug

Når vi modtager din færdigmelding, kontrollerer vi, at du har sendt dokumentation for de tekniske kapitler, som dit byggearbejde er omfattet af.

Er din dokumentation fyldestgørende, sender vi dig en tilladelse til at tage ombygningerne i brug.

Hvis du bliver udtaget til stikprøvekontrol

Hvis dit byggeri bliver udvalgt til stikprøvekontrol, hører du fra os inden for 1 måned efter, du har modtaget din tilladelse til at tage byggeriet i brug.

Læs mere om stikprøvekontrol af byggesager

Kontakt