Søg

Teknik- og Miljøforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen er ansvarlig for drift og udvikling af byen til gavn for københavnerne, erhvervsliv og andre brugere af byen.

Forvaltningen

  • servicerer borgere og erhvervsliv inden for miljø, lokalplaner, byggeri og trafik
  • holder rent og vedligeholder veje, parker og broer, der binder byen sammen
  • står for drift af kirkegårde og parkeringskontrol
  • fornyer nedslidte byområder og skaber grønne områder og byrum, der giver københavnerne mulighed for leg, bevægelse og oplevelser.

Forvaltningen har ca 2.050 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 3 mia. kr. 

Afdelinger i Teknik- og Miljøforvaltningen

Bygge-, Parkerings- og Miljømyndighed

Vi behandler ansøgninger om nybyggeri og ombygninger og sikrer, at virksomheder overholder regler om miljøbeskyttelse.

Vi regulerer parkeringen af biler og andre køretøjer på kommunens arealer.

Afdelingen Bygge-, Parkerings- og Miljømyndighed løser disse opgaver.

Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold

Vi gør en stor indsats for at gøre det hurtigt og let at komme rundt i byen på cykel, i offentlig transport eller i bil. Vi arbejder på, at København også fremover er attraktiv, sikker og let at bevæge sig rundt i for de gående, især der, hvor flest færdes – ved trafikknudepunkter, på strøggader og i Indre By. 

En lang række opgaver hænger sammen med de mange klimasikringsprojekter, som skal gennemføres i byen i de kommende år. Forvaltningen indarbejder klimasikring i renovering og anlæg af parker, pladser og cykelstier. Vi koordinerer de mange byggeprojekter for at sikre grundlaget for en sammenhængende drift af byens arealer og infrastruktur.

Områdefornyelserne med udvikling af udsatte boligområder er også en del af opgaven. 

Medarbejderne i afdelingen Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold udfører opgaverne.

Parker, Kirkegårde og Renhold

Vi sørger for at holde byen ren og grøn og får byen til at fungere hver dag. Vi tømmer affaldsspande, fejer, slår græs, plejer grønne områder og rydder sne. Vi passer og plejer de københavnske kirkegårde og sørger for bemandede legepladser til byens børn. Vi planter og passer gadetræer og bekæmper rotter og andre skadedyr.  

Medarbejderne i afdelingen Parker, Kirkegårde og Renhold løser opgaverne.

Plan, Analyse, Ressourcer og CO2-reduktion

De mange planer, der sammen tegner rammerne for udviklingen af København, fx på klimaområdet, ressourcer- og spildevand, lokalplaner, almene boliger, bliver udarbejdet og koordineret af afdelingen Plan, Analyse, Ressourcer og CO2-reduktion.

Vi sørger desuden for myndighedsarbejde, drift og udvikling af håndteringen af byens affald og ressourcer.

Afdelingen Plan, Analyse, Ressourcer og CO2-reduktion løser opgaverne.

Stadsarkitekten er også en del af afdelingen Plan, Analyse, Ressourcer og CO2-reduktion.

Læs mere på siden Byudvikling om nogle af de initiativer og strategier, forvaltningen arbejder med for at sikre gode rammer for københavnere, virksomheder og gæster i byen og for at håndtere de udfordringer, som befolkningsvækst og klimaforandringer giver byen på sigt.

Mere om Teknik- og Miljøforvaltningen

Det politiske udvalg 

Teknik- og Miljøudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver om teknik og miljø.

Teknik- og Miljøborgmesteren

Ninna Hedeager Olsen er borgmester for Teknik- og Miljøforvaltningen og formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Kontakt

Teknik- og Miljøforvaltningen

Postboks 457

1550 København V