Tilsynspolitik og -rapporter i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

I hjemmeplejen/-sygeplejen, på midlertidige døgnpladser (MTO) og plejehjem gennemføres regelmæssigt interne/eksterne tilsyn med kvaliteten.

Alle tilsyn er organisatoriske tilsyn - dvs. tilsyn med plejeenheder og ikke med den enkelte medarbejder.

Pligten til at føre tilsyn

Tilsyn er en del af kommunens opgave med at sikre og udvikle kvaliteten. 

Der gennemføres årlige kommunale tilsyn jf. servicelovens § 151 på de kommunale og private plejehjem, i hjemmeplejen og den kommunale sygepleje samt på de midlertidige døgnpladser, herunder rehabiliteringscentre, palliative tilbud og akutplejeenheden.  

Københavns Kommune fører tilsyn med den kommunale sygepleje for at sikre at kvaliteten af sygepleje lever op til gældende lovgivning om vederlagsfri sygepleje efter lægehenvisning, jf. Sundhedslovens § 139.

Tilsyn med madservice gennemføres via brugerundersøgelserne og tilsyn med genoptræning foregår som interne kvalitetsundersøgelser.

Styrelsen for Patientsikkerhed fører sundhedsfagligt tilsyn på udvalgte enheder jf. Sundhedslovens § 213 samt Ældretilsyn efter servicelovens § 83-87.

Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter servicelovens § 151 c.  dvs. personlig og praktisk hjælp og madservice. Tilsynspolitikken beskriver Sundheds- og Omsorgsudvalgets udmøntning af tilsynsforpligtelsen med tilbud efter servicelovens § 83; 83a samt 86.

Hent Tilsynspolitik for tilbud efter § 83 (pdf)

Mere om tilsyn

Vis alle

Kommunale tilsyn efter serviceloven

Sundheds- og Omsorgsudvalget har besluttet, at de uanmeldte kommunale tilsyn skal afspejle de væsentlige punkter vedrørende kvaliteten i den leverede indsats:

 • Får borgerne den hjælp, de har behov for, indenfor de gældende rammer?
 • Leveres hjælpen i den kvalitet, som relevant lovgivning, politiske beslutninger og vejledninger foreskriver?
 • Oplever borgerne, at de får hjælp og støtte, så de kan mestre deres egen hverdag?
 • Er der tilstrækkelig ledelsesmæssig og organisatorisk understøttelse?

Spørgsmålene konkretiseres for de forskellige tilsynsområder, dvs. hjemmepleje, den kommunale sygepleje, plejecentre og midlertidige døgnophold.

Indholdet i tilsynene fastlægges og tilpasses årligt ud fra ny lovgivning, nye politiske beslutninger og nye eller ændrede faglige vejledninger samt andre relevante forandringer. Tilsynskonceptet forelægges hvert år for Sundheds- og Omsorgsudvalget. 

Der anvendes 5 mulige resultater for det kommunale tilsyn, som benyttes både på målniveau og som samlet tilsynsvurdering:

 1. Særdeles tilfredsstillende
 2. Meget tilfredsstillende
 3. Tilfredsstillende
 4. Mindre tilfredsstillende
 5. Ikke tilfredsstillende

De enheder, der får konstateret alvorlige fejl og mangler eller alvorlig kritik ved det uanmeldte tilsyn, modtager et opfølgende tilsyn efter mindst tre måneder med henblik på at kontrollere, at der er fulgt op på anbefalingerne. 

Revisions- og rådgivningsvirksomheden BDO varetager de kommunale tilsyn på vegne af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og gennemfører årligt ét uanmeldt tilsyn med hver kommunal og privat enhed.

Tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed fører det overordnede tilsyn med sundhedsforholdene og den sundhedsfaglige virksomhed på sundhedsområdet jf. Sundhedsloven §213. 

Tilsynet omfatter alle offentlige og private institutioner, virksomheder og behandlingssteder, hvor der udføres sundhedsfaglig behandling af autoriserede sundhedspersoner eller af personer, der handler på deres ansvar (f.eks. på bosteder).

Det gælder alle behandlingssteder, hvor eller hvorfra sundhedspersoner udfører undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient.

Det sundhedsfaglige tilsyn

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemfører risikobaserede tilsyn. Styrelsen har forpligtelse til at gennemføre tilsyns- og læringsaktiviteter for alle typer af behandlingssteder i sundhedsvæsenet, hvor der udføres sundhedsfaglig behandling.

Styrelsen udvælger temaer og målepunkter ud fra en vurdering af, hvor der kan være risiko for patientsikkerheden og tager hensyn til behandling af særligt svage og sårbare grupper.

Styrelsen udvælger i øjeblikket behandlingssteder til tilsyn på stikprøvebasis som led i afdækningen af risikoprofilen for forskellige typer af behandlingssteder. Styrelsen arbejder løbende på også at kunne udvælge det enkelte behandlingssted ud fra en risikovurdering.

På baggrund af tilsynet kategoriseres behandlingsstederne i følgende kategorier:

 • Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden
 • Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden
 • Større problemer af betydning for patientsikkerheden
 • Kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden.

Styrelsens kategorisering sker på baggrund af en samlet sundhedsfaglig vurdering af patientsikkerheden med konkret afsæt i de målepunkter, der er gennemgået. Der er i vurderingen lagt vægt på både opfyldte og uopfyldte målepunkter.

Behandlingsstedet har pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten på behandlingsstedets hjemmeside i samme periode som rapporten er offentliggjort på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.

Læs mere om sundhedsfaglige tilsyn på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside (stps.dk)

Det social- og plejefaglige tilsyn (”Ældretilsynet”)

Ældretilsynet er et supplement til de eksisterende tilsyn, hvor Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med kvaliteten af den social- og plejefaglige indsats efter servicelovens § 83 – 87 på ældreområdet.

Tilsynet har fokus på:

 • Personlig og praktisk hjælp og madservice
 • Rehabiliteringsforløb 
 • Aflastning og afløsning 
 • Midlertidige ophold
 • Genoptræning og vedligeholdelsestræning.

Målepunkterne for tilsynet er inddelt i seks temaer:

 1. Selvbestemmelse og livskvalitet – herunder værdig død
 2. Trivsel og relationer
 3. Målgruppe og metoder
 4. Organisation, ledelse og kompetencer
 5. Procedurer og dokumentation
 6. Aktiviteter og rehabilitering.

Tilsynet er en 4-årig forsøgsordning, der udspringer af SATS-puljeaftalen for 2018-21. Tilsynet bliver evalueret løbende i den fireårige forsøgsperiode.

Læs mere om ældretilsynet på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside (stps.dk)

Tilsynspolitik

Kontakt

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Borups Allé 41

2200 København N

Telefontider

Mandag

08:30 - 15:00

Tirsdag

08:30 - 15:00

Onsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 15:00

Fredag

08:30 - 14:00