Københavns kriseberedskab

Kommunen har et beredskab, hvis der sker noget uventet i København – ulykker eller katastrofer som epidemier, kemikalieulykker osv.

Beredskabet skal sikre, at kommunens funktioner opretholdes og fungerer på trods af den uventede situation.

Beredskabet er beskrevet i en såkaldt beredskabsplan. Den består af en generel del, som gælder for alle forvaltninger, og af delplaner for de enkelte forvaltninger. Dertil kommer specielle planer, såsom kriseledelsesplan og kommunikationsplan.

Alt efter hændelsens karakter kan beredskabet aktiveres på forskellige niveauer, hvilket er et skøn fra direktøren for Hovedstadens Beredskab.

I beredskabsplanen er præcist skitseret, hvem der har ansvar for hvad. Proceduren er klar fra den enkelte medarbejders og afdelings rolle til organisationen som helhed.

Om kriseberedskab

Vis alle

Forvaltningernes ansvarsområder

Økonomiforvaltningen er ansvarlig for koordineringen af kommunens samlede beredskab på tværs af forvaltningerne, samt for kriseledelsesplanen og kommunikationsplanen. Betjening af Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget og Overborgmesteren står forvaltningen ligeledes for, samt betjening af eksterne forsyningsleverandører af el og naturgas.

Socialforvaltningen har ansvaret for at hjælpe borgere med midlertidig indkvartering, genhusning, krisehjælp og anden social hjælp. Dette sker i samarbejde med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Børne- og Ungdomsforvaltningen er ansvarlig for hjælpe de enkelte institutioner under krisesituationen. Derudover skal de stille lokaler til rådighed for opsamling eller indkvartering af borgere.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har ansvaret for midlertidig indkvartering, genhusning, krisehjælp og anden social hjælp. Dette sker i samarbejde med Socialforvaltningen.

Teknik- og Miljøforvaltningen varetager ud over det almindelige miljø-, sne- og stormberedskab myndighedsopgaven i forhold til forsyningsområderne vand, afløb, fjernvarme og bygas, herunder kontakten til Københavns Energi.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har ansvar for at hjælpe de enheder, der hører under deres ressort. Eksempelvis at sikre oplysninger fra Folkeregistret, information til borgerne fra biblioteker, evakuering af eksempelvis idrætsområder og bevaring af kulturelle værdier.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har det overordnede ansvar for at aktivere hele sundhedsvæsenet, herunder sygehusberedskabet, beredskabet i den primære sundhedstjeneste, lægemiddelberedskabet og det kriseterapeutiske beredskab.

Kommunens overordnede kriseberedskab

Kriseledelsen består af overborgmesteren, Teknik- og Miljøforvaltningens borgmester og Sundheds- og Omsorgsforvaltningens borgmester. Kan suppleres med andre ressortborgmestre. Kriseledelsen er beslutningsdygtig indtil Økonomiudvalget eller Borgerrepræsentationen er fremmødt, herefter har de en rådgivende funktion med udarbejdelse af beslutningsoplæg.

Krisestaben består af de administrerende direktører i henholdsvis Økonomiforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, samt direktøren for Hovedstadens Beredskab og kommunikationschefen fra Økonomiforvaltningen. Krisestaben ledes af den adm. dir. fra Økonomiforvaltningen. Krisestaben træffer strategiske beslutninger og bistår Kriseledelsen.

Støttefunktionen for krisestaben ledes af økonomidirektøren i Økonomiforvaltningen og består af kontorchefer fra relevante kontorer. Støttefunktionen understøtter politikerne, kriseledelsen og krisestaben i deres arbejde.

Den Administrative Stab består af repræsentanter fra alle kommunens forvaltninger, brandvæsenet, Frederiksberg Kommune, Sygehusvæsenet og Københavns Politi. Staben ledes af direktøren for Hovedstadens Beredskab. Den administrative stabs opgave er at sikre koordineringen af kommunens indsatser på tværs af forvaltningerne og fungerer som et supplement til den normale operative ledelse i kommunen.

Krisegruppe og evt. beredskabsgrupper i hver forvaltning med hver sin beredskabsplan, der beskriver, hvilke opgaver den pågældende forvaltning skal løse i en krisesituation og hvordan. Krisegruppen arbejder sammen med Den Administrative Stab og består af relevante chefer og medarbejdere i den pågældende forvaltning.

I krisesituationer aktiveres kommunikationsplanen, så københavnerne herigennem sikres flest muligt opdaterede oplysninger på Københavns Kommunes hjemmeside.

Information i forbindelse med en krise

I en katastrofesituation vil Københavns Kommunes hjemmeside henvises til en side, som udelukkende omhandler katastrofen. Dette vil sikre borgerne nem adgang til vigtig information.

Vores normale forside vil i en større katastrofesituation blive erstattet med en særlig katastrofeforside. Forsiden vil udelukkende omhandle katastrofesituationen. Den særlige forside vil samle al relevant information, man har brug for.

Der er i en krisesituation udpeget kommunikationsansvarlige medarbejdere, som udelukkende vil fokusere på at opretholde et højt informationsniveau.

Katastrofeforsiden er udviklet og indarbejdet i hjemmesidens teknik, således at eksisterende funktioner og informationer (serviceinformation, selvbetjening, politisk mødemateriale m.v.) stadig kan anvendes.

Ved brand og andre ulykker

Københavns Kommune har udarbejdet en beredskabsplan og etableret en kriseledelse med henblik på at kunne opretholde og videreføre samfundets funktioner i tilfælde af ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger.

I henhold til Beredskabsloven skal en kommune planlægge for at opretholde og videreføre samfundets funktioner i tilfælde af ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. Københavns Kommune har udarbejdet en beredskabsplan og etableret en kriseledelse. Planen og kriseledelsen afprøves hvert år ved flere øvelser. En gang i hver valgperiode bliver kommunens beredskabsplan revideret for at sikre, at beredskabet kan håndtere de risici, der er i kommunen. Hovedstadens Beredskab er ansvarlig for at koordinere planlægningen af kommunens samlede beredskab.

Økonomiforvaltningen

Rådhuspladsen 1

1550 København V