Databeskyttelse i Kultur- og Fritidsforvaltningen

Her kan du læse om Kultur- og Fritidsforvaltningens håndtering og brug af data. Har du spørgsmål til behandlingen af personoplysninger, kan du kontakte os nederst på siden.

Kultur- og Fritidsforvaltningen varetager en række opgaver inden for f.eks. Københavns kulturliv, Borgerservice, folkeregistrering, huslejenævn m.v., hvor det kan være nødvendigt at indsamle og behandle en række personoplysninger.

Det kan fx være oplysninger om navn, telefonnummer og e-mailadresse, men det kan også være personoplysninger om helbred eller økonomiske forhold m.v.
Vi indsamler udelukkende data, der er nødvendige for at opfylde forvaltningens forpligtelser. Behandlingen af personoplysninger sker kun med hjemmel i loven.

Behandling af almindelige personoplysninger sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e. 

Behandling af eventuelle følsomme personoplysninger sker på baggrund af databeskyttelseslovens § 9, stk. 2, litra g.

Behandling af CPR-nummer sker på baggrund af databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Det afhænger af den konkrete situation og sag, hvilke typer af personoplysninger der behandles.
 

Oplysningspligt og persondata

Vis alle

TV-overvågning

Kultur- og Fritidsforvaltningen har etableret TV-overvågning på en række af forvaltningens lokationer, f.eks. biblioteker, idrætsanlæg m.v. 
Der er skiltning omkring TV-overvågningen på de pågældende lokationer.
Der er tale om en behandling af personoplysninger, når der optages og gemmes videomateriale, hvor der fremgår personer. 

Kultur- og Fritidsforvaltningen behandler således personoplysninger om brugere og ansatte på de pågældende lokationer i forbindelse med TV-overvågningen.

Formålet med TV-overvågningen er at skabe tryghed og forebygge kriminalitet på forvaltningens faciliteter i overensstemmelse med lov om TV-overvågning.

Modtagere af dine personoplysninger

Personoplysningerne videregives til politiet, såfremt politiet anmoder herom i forbindelse med en efterforskning. Der sker ikke videregivelse til andre modtagere.

Opbevaring af dine personoplysninger

Optagelserne fra TV-overvågningen opbevares i 30 dage, hvorefter de automatisk slettes. Sletningen udskydes for så vidt angår optagelser, som politiet har brug for, såfremt der anmodes herom.

Det er kun en afgrænset gruppe af medarbejdere, der har adgang til optagelserne fra forvaltningens TV-overvågning, der opbevares og administreres i et centralt system.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du kan læse mere om TV-overvågning her.
 

Udstedelse af sundhedskort

Københavns Kommune (Kultur- og Fritidsforvaltningen) udsteder sundhedskort til borgerne iht. sundhedslovens § 12. Herudover administrerer kommunen valg og skift af praktiserende læger, f.eks. i forbindelse med flytninger, i henhold til bekendtgørelsen om valg og skift af alment praktiserende læge § 4. 

Kommunen administrerer endvidere visse typer af refusion efter sundhedsloven i henhold til bekendtgørelse om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven.

I forbindelse med ovenstående behandler Københavns Kommune nødvendige personoplysninger om borgerne.

Der behandles almindelige personoplysninger i form af navn, adresse og familieforhold.

Der behandles endvidere fortrolige personoplysninger i form af CPR-nummer, indkomstforhold og eventuel beskyttet adresse.

Der behandles i nogle tilfælde følsomme personoplysninger i form af helbredsoplysninger.

Modtagere af dine personoplysninger

Københavns Kommune videregiver i forbindelse med behandlingen oplysninger til andre kommuner, Region Hovedstaden og Styrelsen for Patientklager i henhold til regelgrundlaget. 

Eventuel videregivelse af oplysningerne afhænger af sagens karakter. 

Opbevaring af dine personoplysninger

Oplysningerne opbevares i op til 5 år efter afslutning af sagen, hvorefter oplysningerne slettes eller arkiveres i henhold til arkiveringsreglerne. Opbevaringen sker med henblik på dokumentationsformål.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Bevillingsnævn

Københavns Kommune (Kultur- og Fritidsforvaltningen) har etableret et Bevillingsnævn i henhold til restaurationslovens § 10. 

I forbindelse med Bevillingsnævnet tager kommunen stilling til ansøgninger om alkoholbevillinger i samarbejde med politiet og relevante interessenter. 

Sager om alkoholbevillinger modtages fra politiet, jf. lovens § 10, stk. 1, visiteres i nævnets sekretariat og afgøres i selve Bevillingsnævnet. 

Kommunen behandler endvidere sager om udvidelse af åbningstid på steder, der serverer mad og/eller drikkevarer, i henhold til restaurationslovens § 28. 

I forbindelse med ovenstående behandler kommunen nødvendige personoplysninger om ejere af enkeltmandsvirksomheder, direktions- og bestyrelsesmedlemmer i selskaber m.v. og ansatte bestyrere i restaurationsvirksomheder. 

Der behandles almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mail, ansættelsesforhold, kvalifikationer (uddannelse m.v.) og ejerforhold. Der behandles endvidere i nogle tilfælde fortrolige personoplysninger som CPR-nummer og indkomstforhold.

Modtagere af dine personoplysninger

Oplysningerne videregives til politiet, idet det fremgår af restaurationslovens § 10, stk. 2, at sagerne om alkoholbevilling skal behandles i forhandling med politiet.

Opbevaring af dine personoplysninger

Oplysningerne opbevares i op til 5 år efter afslutning af sagen, hvorefter oplysningerne slettes eller arkiveres i henhold til arkiveringsreglerne. Opbevaringen sker med henblik på dokumentationsformål.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Bopælskontrol

Københavns Kommune (Kultur- og Fritidsforvaltningen) fører kontrol med bopælsregistreringer i henhold til § 10 i lov om Det Centrale Personregister (CPR-loven). 

Formålet er at sikre, at borgere er korrekt bopælsregistreret i CPR med særligt henblik på, at offentlige ydelser i den forbindelse udbetales på korrekt grundlag. 

I forbindelse med ovenstående behandler kommunen en række forskellige nødvendige personoplysninger, der er af relevans for bopælsforholdene. 

Der behandles almindelige personoplysninger i form af navn, adresse, telefonnummer, ansættelsesforhold, familieforhold, ejerforhold, forbrugsoplysninger. 

Der behandles endvidere fortrolige personoplysninger i form af CPR-nummer, indkomstforhold, eventuel beskyttet adresse, kontooplysninger og visse sociale forhold.

Modtagere af dine personoplysninger

Oplysningerne deles med indenrigsministeriet i forbindelse med klager, idet ministeriet fungerer som klageinstans for sager efter CPR-loven.

Oplysninger deles i visse tilfælde endvidere med andre kommuner eller myndigheder i form af Skatteforvaltningen, Udbetaling Danmark eller politiet, såfremt Københavns Kommune i forbindelse med behandlingen bliver bekendt med oplysninger, der er af relevans for disse myndigheder.

I forbindelse med registreringer i Det Centrale Personregister (CPR) deles oplysninger med Indenrigsministeriet, der administrerer CPR.

Opbevaring af dine personoplysninger

Oplysningerne opbevares i op til 5 år efter afslutning af sagen, hvorefter oplysningerne slettes eller arkiveres i henhold til arkiveringsreglerne. Opbevaringen sker med henblik på dokumentationsformål.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Bødeforlæg efter CPR-loven

Københavns Kommune (Kultur- og Fritidsforvaltningen) udsender bødeforlæg i forbindelse med anmeldelser af flytning, der indgives for sent i henhold til lov om Det Centrale Personregister (CPR-loven). 
Det fremgår af CPR-lovens § 57, at visse overtrædelser af loven kan straffes med bøde, herunder for sen anmeldelse af en flytning. Formålet er at sikre, at borgerne anmelder flytninger inden for kort tid, så deres bopælsregistrering i CPR er korrekt. 

Kommunen udsender alene et bødeforlæg, der er et frivilligt tilbud om at erkende den for sent anmeldte flytning og betale beløbet med henblik på en hurtig afslutning af sagen. Et bødeforlæg er således ikke en afgørelse. 

Hvis man ikke ønsker at betale bødeforlægget, f.eks. fordi man er uenig i overtrædelsen, så skal sagen behandles af politiet. Kommunen fremsender sagen til politiet, hvis bødeforlægget ikke betales frivilligt.

I forbindelse med ovenstående behandler kommunen en række nødvendige personoplysninger. 

Der behandles almindelige personoplysninger om navn, adresse, boligforhold og flytninger. 

Der behandles fortrolige personoplysninger om CPR-nummer og eventuel beskyttet adresse.

Der behandles endvidere oplysninger om strafbare forhold, idet overtrædelse af CPR-loven er strafbar med bøde. Denne behandling sker i henhold til databeskyttelseslovens § 8, stk. 1 og 2, nr. 3.

Modtagere af dine personoplysninger

Personoplysningerne videregives til politiet i forbindelse med sager, hvor bødeforlægget ikke betales frivilligt.

Videregivelsen sker med henblik på den videre behandling af sagen i disse tilfælde, der skal foretages af politiet og domstolene. Oplysningerne videregives ikke til andre modtagere.

Opbevaring af dine personoplysninger

Oplysningerne opbevares i op til 5 år efter afslutning af sagen, hvorefter oplysningerne slettes eller arkiveres i henhold til arkiveringsreglerne. Opbevaringen sker med henblik på dokumentationsformål.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Folkeregisteret

Folkeregisteret i Københavns Kommune (Kultur- og Fritidsforvaltningen) administrerer lov om Det Centrale Personregister (CPR-loven). Folkeregisteret modtager og behandler anmeldelser af flytning og udrejse og følger generelt op på, at borgernes bopælsregistreringer bliver opdateret i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Formålet er at sikre, at borgerne er korrekt bopælsregistreret i CPR, idet denne registrering er af betydning i en række forskellige sammenhænge i den offentlige forvaltning. 

I forbindelse med ovenstående behandler kommunen en række nødvendige personoplysninger af betydning for bopælsforholdene. 

Der behandles almindelige personoplysninger om navn, adresse, kontaktoplysninger, boligforhold, forbrugsoplysninger, ejerforhold og familieforhold.

Der behandles fortrolige personoplysninger om CPR-nummer, indkomstforhold, visse sociale forhold (f.eks. hjemløshed) og eventuel beskyttet adresse. 

Modtagere af dine personoplysninger

Oplysningerne deles med indenrigsministeriet i forbindelse med klager, idet ministeriet fungerer som klageinstans for sager efter CPR-loven.

Oplysninger deles i visse tilfælde endvidere med andre kommuner eller myndigheder som Skatteforvaltningen, Udbetaling Danmark eller politiet, såfremt Københavns Kommune i forbindelse med behandlingen bliver bekendt med oplysninger, der er af relevans for disse myndigheder.

I forbindelse med registreringer i Det Centrale Personregister (CPR) deles oplysninger med Indenrigsministeriet, der administrerer CPR.

Opbevaring af dine personoplysninger

Oplysningerne opbevares i op til 5 år efter afslutning af sagen, hvorefter oplysningerne slettes eller arkiveres i henhold til arkiveringsreglerne. Opbevaringen sker med henblik på dokumentationsformål.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Huslejenævn og Beboerklagenævn

Københavns Kommune (Kultur- og Fritidsforvaltningen) har etableret Huslejenævn og Beboerklagenævn i henhold til henholdsvis lejelovens kapitel 9 og almenlejelovens kapitel 17. 

Nævnene behandler sager om tvister mellem parter i forbindelse med lejeboliger, f.eks. uenighed om husleje, fraflytningsopgørelser m.v.

Formålet med behandlingen er at håndtere tvister i forbindelse med lejeboliger og på den måde understøtte boligmarkedet i kommunen. 

I forbindelse med ovenstående behandler kommunen en række nødvendige personoplysninger af betydning for sagerne om lejemål. 

Der behandles almindelige personoplysninger om navn, adresse, kontaktoplysninger, boligforhold, ejerforhold og familieforhold.

Der behandles fortrolige personoplysninger om CPR-nummer, eventuel beskyttet adresse og økonomiske forhold.

Modtagere af dine personoplysninger

Der deles adresseoplysninger med boligministeriet.

Der deles oplysninger med politiet i henhold til lov om boligforholds § 22.

Der deles oplysninger med Grundejernes Investeringsfond (GI) i henhold til lov om boligforhold § 22.  

Opbevaring af dine personoplysninger

Oplysningerne opbevares i op til 5 år efter afslutning af sagen, hvorefter oplysningerne slettes eller arkiveres i henhold til arkiveringsreglerne. Opbevaringen sker med henblik på dokumentationsformål.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

International House

Københavns Kommune (Kultur- og Fritidsforvaltningen) har etableret et International House, jf. bl.a. CPR-lovens § 6, stk. 9. 

International House har til formål at hjælpe internationale borgere, der kommer til Danmark, i forhold til udstedelse af CPR-nummer, sundhedskort, MitID, Digital Post, sprogundervisning m.v.

I forbindelse med ovenstående behandler kommunen en række nødvendige personoplysninger om de internationale borgere. 

Der behandles almindelige personoplysninger i form af navn, adresse, fødselsdato, nationalitet, familieforhold, foto og opholdsgrundlag.

Der behandles fortrolige personoplysninger i form af CPR-nummer og eventuelt beskyttet adresse. 

Modtagere af dine personoplysninger

Kommunen deler personoplysninger med andre kommuner, når dette er relevant, f.eks. hvis borgeren skal bo i en anden kommune. Der deles endvidere oplysninger med politiet, hvis dette er relevant, ligesom der i forbindelse med registreringer i Det Centrale Personregister (CPR) deles oplysninger med Indenrigsministeriet, der administrerer CPR.

Opbevaring af dine personoplysninger

Oplysningerne opbevares i op til 5 år efter afslutning af sagen, hvorefter oplysningerne slettes eller arkiveres i henhold til arkiveringsreglerne. Opbevaringen sker med henblik på dokumentationsformål.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Afholdelse af valg

Københavns Kommune (Kultur- og Fritidsforvaltningen) administrerer afholdelsen af valg i kommunen i henhold til henholdsvis folketingsvalgloven, kommunal- og regionalvalgloven og Europa-Parlamentsvalgloven.

Kommunen administrerer i den forbindelse organiseringen af valgsteder, valgtilforordnede, valgstyrere m.v. Formålet hermed er at sikre, at valg bliver afholdt på hensigtsmæssig vis. 

Kommunen behandler i forbindelse med afholdelsen af valg en række nødvendige personoplysninger. 

Der behandles almindelige personoplysninger om navn, adresse, kontaktoplysninger og nationalitet. 

Der behandles fortrolige personoplysninger om CPR-nummer og eventuel beskyttet adresse.

Der behandles følsomme personoplysninger om politisk overbevisning.

Modtagere af dine personoplysninger

Kommunen deler personoplysninger med andre offentlige myndigheder, der spiller en rolle i forhold til afholdelsen af valg. 

Der er tale om politiet, andre kommuner og Indenrigsministeriet, ligesom der efterfølgende deles oplysninger med Københavns Universitet i forbindelse med forskning. 

Opbevaring af dine personoplysninger

Kommunen opbevarer oplysninger om deltagere i valgafholdelsen i op til 6 år, hvorefter oplysningerne slettes eller arkiveres i henhold til arkiveringsreglerne. Opbevaringen sker med henblik på dokumentationsformål. 

Oplysninger om de opstillede personer (navn, partitilhørsforhold og stemmetal) opbevares på ubestemt tid. Dette skyldes, at gennemsigtighed i afholdelsen af valg er af væsentlig demokratisk samfundsmæssig interesse, hvorfor disse oplysninger er underlagt et særligt dokumentationsbehov.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Vielser

Københavns Kommune administrerer prøvelsen af ægteskabsbetingelser i henhold til ægteskabslovens §§ 13 og 19. 

Kommunen foretager endvidere borgerlige vielser i henhold til ægteskabsloven af både danske og udenlandske borgere. Formålet hermed er at sikre, at adgangen til at blive viet er åben for alle i overensstemmelse med ægteskabslovens § 18. 

Kommunen behandler i forbindelse med vielser en række nødvendige personoplysninger om borgerne, der ønsker at blive viet. 

Der behandles almindelige personoplysninger om navn, adresse, kontaktoplysninger, familieforhold og nationalitet.

Der behandles fortrolige personoplysninger om CPR-nummer og eventuel beskyttet adresse.

Der behandles følsomme personoplysninger om seksuel orientering og i visse tilfælde helbredsforhold, f.eks. når syns- eller hørenedsættelse medfører særlige behov.

Modtagere af dine personoplysninger

Personoplysninger deles med andre relevante myndigheder på vielsesområdet i form af Folkekirken og Digitaliseringsstyrelsen i forbindelse med registrering af vielsen. 


Der deles endvidere oplysninger med Indenrigsministeriet, der administrerer Det Centrale Personregister (CPR), i forbindelse med registrering af vielsen i CPR for borgere, der har et CPR-nummer. 

Opbevaring af dine personoplysninger

Oplysningerne opbevares i op til 10 år efter afslutning af sagen, hvorefter oplysningerne slettes eller arkiveres i henhold til arkiveringsreglerne. Opbevaringen sker med henblik på dokumentationsformål.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Borgerservice

Københavns Kommune har i overensstemmelse med borgerservicecenterloven oprettet et Borgerservicecenter, der er placeret i Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Formålet med Borgerservice er at betjene borgerne ved personligt fremmøde og telefonisk kontakt og at fungere som borgernes indgangspunkt til det offentlige. 

Borgerservice bistår borgerne med en lang række serviceydelser, herunder bistand til udfyldelse af blanketter og ansøgninger m.v. samt videresendelse heraf til rette modtager.

Borgerservice udsteder ligeledes officielle dokumenter, f.eks. kørekort og pas i henhold til bekendtgørelserne om henholdsvis kørekort og pas, ligesom kommunens CVR-post modtages og visiteres i Borgerservice.

I forbindelse med ovenstående behandler Borgerservice nødvendige personoplysninger. Der kan være tale om mange forskellige kategorier af personoplysninger, idet det afhænger af den konkrete sag. Oplysningerne modtages ofte fra borgeren selv i forbindelse med betjening.

Modtagere af dine personoplysninger

Borgerservice videresender som et led i betjeningen oplysninger, f.eks. blanketter og ansøgninger, til de rette modtagere. Modtagere er andre afdelinger i kommunen, andre kommuner eller øvrige myndigheder, f.eks. Udbetaling Danmark, Skatteforvaltningen eller politiet.

Det afhænger af den konkrete betjening, om oplysninger videregives og til hvilken modtager, og borgeren inddrages som udgangspunkt i forbindelse med videregivelsen.

Opbevaring af dine personoplysninger

Borgerservice gemmer i mange tilfælde dine oplysninger i op til 5 år. I forbindelse med udstedelse af pas/kørekort slettes foto og fingeraftryk efter 30 dage.

Opbevaringen har til formål at dokumentere den betjening, som man har fået i Borgerservice.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Stadsarkivet

Københavns Kommune (Kultur- og Fritidsforvaltningen) administrerer Københavns Stadsarkiv. 

Arkivet modtager og opbevarer oplysninger og sager m.v., der i henhold til arkiveringsreglerne vurderes at være bevaringsværdige. 

Formålet hermed er at sikre, at oplysninger ikke bliver bortskaffet, hvis de på grund af deres karakter bør bevares. 

Kommunen opbevarer i forbindelse med stadsarkivet personoplysninger. 

Der opbevares i den forbindelse alle kategorier af personoplysninger, idet stadsarkivet opbevarer en lang række forskellige typer af sager og oplysninger.

Modtagere af dine personoplysninger

Kommunen deler oplysningerne med andre offentlige myndigheder og visse borgere, f.eks. forskere. 

Deling af oplysningerne sker på baggrund af en accept fra Datatilsynet, idet der er tale om arkiverede oplysninger. 

Opbevaring af dine personoplysninger

Personoplysningerne opbevares uden slettefrist, idet der er tale om et arkiv til opbevaring af oplysninger, der er blevet vurderet til at være bevaringsværdige, jf. herved databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra j. 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

FerieCamp

Københavns Kommune (Kultur- og Fritidsforvaltningen) administrerer tilskud til afholdelse af FerieCamp-aktiviteter i skoleferierne.  Kommunen promoverer endvidere sådanne aktiviteter og bidrager til koordinering og planlægning. 

Formålet hermed er at sikre, at der bliver afholdt relevante aktiviteter i skoleferierne til fordel for børnene i byen.  

Kommunen behandler i forbindelse med tilskudsadministrationen nødvendige personoplysninger. 

Der behandles almindelige personoplysninger om navn, telefonnummer og mailadresser vedrørende ansøgeren. 

Der behandles i sjældne tilfælde fortrolige personoplysninger om CPR-nummer, såfremt tilskud skal udbetales til en enkeltperson. Der behandles endvidere fortrolige personoplysninger, såfremt der er tale om en beskyttet adresse.

Modtagere af dine personoplysninger

Kommunen deler oplysningerne med leverandører af de anvendte IT-systemer. 

Opbevaring af dine personoplysninger

Kommunen opbevarer personoplysningerne i op til 5 år. Opbevaringen sker med henblik på dokumentationsformål. 

Personoplysninger opbevares i forbindelse med nyhedsbrev indtil tilmelding til nyhedsbrevet opsiges. 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

FritidsGuiderne

Københavns Kommune (Kultur- og Fritidsforvaltningen) administrerer FritidsGuiderne København. FritidsGuiderne matcher børn og unge med idræts- og fritidsaktiviteter, der passer til deres behov. 

FritidsGuiderne formidler kontakt mellem familierne og en relevant idræts- eller fritidsforening i byen. Formålet hermed er at understøtte, at børn og unge i kommunen deltager i fritidsaktiviteter.

I forbindelse med ovenstående behandler kommunen nødvendige personoplysninger.

Der behandles almindelige personoplysninger om børnene, forældre og kontaktpersoner i foreningerne vedrørende navn, adresse, fødselsdato, kontaktoplysninger samt eventuel ansøgt eller tildelt kontingentstøtte. 

Der behandles fortrolige personoplysninger, såfremt der er tale om en beskyttet adresse.

Modtagere af dine personoplysninger

Personoplysninger deles med leverandøren af FritidsGuidernes IT-system. 

Personoplysninger videregives endvidere med henblik på at formidle kontakt mellem den pågældende familie og idræts- eller fritidsforening. 

Opbevaring af dine personoplysninger

Kommunen opbevarer personoplysningerne i op til 5 år. Opbevaringen sker med henblik på dokumentations- og statistikformål.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Kontingentstøtte

Københavns Kommune (Kultur- og Fritidsforvaltningen) administrerer kontingentstøtteordningen, der modtager ansøgninger fra foreninger m.v. om økonomisk støtte til børn og unges deltagelse i fritidsaktiviteter.

Formålet hermed er at sikre, at børn og unge i kommunen har mulighed for at deltage i en fritidsaktivitet på trods af eventuelle økonomiske barrierer. 

I forbindelse med ovenstående behandler kommunen nødvendige personoplysninger. 

Der behandles almindelige personoplysninger om navn, adresse og kontaktoplysninger omkring den pågældende familie. 

Der behandles fortrolige personoplysninger, såfremt der er tale om en beskyttet adresse.

Det er foreningerne, der foretager afklaringen af, hvorvidt den pågældende familie opfylder kriterierne for at modtage kontingentstøtte. Kommunen modtager ikke de konkrete oplysninger, der ligger til grund for denne vurdering. 

Modtagere af dine personoplysninger

Kommunen deler personoplysninger med leverandører af de anvendte IT-systemer. 

Personoplysninger deles ikke med andre modtagere.

Opbevaring af dine personoplysninger

Kommunen opbevarer personoplysningerne i op til 5 år. Opbevaringen sker med henblik på dokumentationsformål. 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Udlejning af idrætsfaciliteter

Københavns Kommune (Kultur- og Fritidsforvaltningen) udlejer idrætsfaciliteter til kommunens borgere. Faciliteterne er beliggende i Grøndal MultiCenter og Bellahøjhallerne.

Formålet hermed er at sikre, at borgerne har adgang til idrætsfaciliteter.

I forbindelse med udlejningen behandler kommunen nødvendige personoplysninger.

Der behandles almindelige personoplysninger om navn, betalingsoplysninger og kontaktoplysninger.

Der behandles fortrolige personoplysninger, såfremt der er tale om en beskyttet adresse.

Modtagere af dine personoplysninger

Personoplysningerne deles med leverandører af de anvendte IT-systemer. 

Der videregives ikke personoplysninger til andre modtagere.

Opbevaring af dine personoplysninger

Kommunen opbevarer personoplysningerne i op til 5 år. Opbevaringen sker med henblik på dokumentationsformål.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Events

Københavns Kommune (Kultur- og Fritidsforvaltningen) yder tilskud til afholdelsen af events i kommunen, f.eks. i forhold til scenekunst, teater og musik.

Formålet hermed er at understøtte et aktivt og forskelligartet kulturliv i byen. 

I forbindelse med ovenstående behandler kommunen nødvendige personoplysninger om ansøgere.

Der behandles almindelige personoplysninger om navn, adresse, kontaktoplysninger, ansættelsesforhold, foto/video, ejerforhold, uddannelse/kvalifikationer og kontooplysninger.

Der behandles fortrolige personoplysninger om CPR-nummer, eventuel beskyttet adresse, børneattester (hvis eventet involverer børn)

Der kan i visse tilfælde behandles følsomme personoplysninger om religiøs overbevisning eller seksuel orientering, f.eks. hvis der er tale om tilskud til en organisation med et sådant formål, at der kan udledes sådanne oplysninger om medlemmerne.

Modtagere af dine personoplysninger

Personoplysningerne deles med leverandører af de anvendte IT-systemer. 

Oplysningerne videregives ikke til andre modtagere.

Opbevaring af dine personoplysninger

Kommunen opbevarer personoplysningerne i op til 2 år efter afslutning af sagen. Opbevaringen sker med henblik på dokumentationsformål.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Folkeoplysning

Københavns Kommune (Kultur- og Fritidsforvaltningen) administrerer folkeoplysningsområdet i henhold til folkeoplysningsloven.

Kommunen vurderer, hvorvidt en forening kan betragtes og modtage tilskud som folkeoplysende forening, jf. folkeoplysningslovens § 5.

Ved en folkeoplysende forening forstås en forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning eller frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, jf. folkeoplysningslovens § 4.

I forbindelse med ovenstående behandler kommunen nødvendige personoplysninger om foreningernes medlemmer og bestyrelse. 

Der behandles almindelige personoplysninger om navn, adresse, kontooplysninger og kontaktoplysninger.

Der behandles fortrolige personoplysninger om CPR-nummer, eventuel beskyttet adresse og børneattester (ift. foreninger der involverer børn).

Der behandles efter omstændighederne følsomme personoplysninger om etnicitet, politisk/religiøs overbevisning, seksualitet og helbred, såfremt der er tale om en forening med et sådant formål, at der kan udledes sådanne oplysninger om medlemmerne. 

Modtagere af dine personoplysninger

Personoplysninger deles med leverandører af de anvendte IT-systemer. 

Personoplysninger deles endvidere efter omstændighederne med andre kommuner, politiet og indenrigsministeriet. 

Opbevaring af dine personoplysninger

Personoplysningerne anvendes år for år i forbindelse med årligt tilskud og slettes som udgangspunkt ikke, så længe der ydes tilskud.  Opbevaringen sker med henblik på dokumentationsformål. 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Legater og fonde

Københavns Kommune (Kultur- og Fritidsforvaltningen) behandler ansøgninger til legater og fondsmidler. 

Formålet hermed er at sikre, at der kan ydes fonds- og legatstøtte til relevante modtagere.

I den forbindelse behandler kommunen nødvendige personoplysninger om ansøgerne. 

Der behandles almindelige personoplysninger om navn, adresse, kontaktoplysninger, ejerforhold, familieforhold, foto/video, kontooplysninger og kvalifikationer/uddannelse.

Der behandles fortrolige personoplysninger om CPR-nummer, indkomstforhold, børneattest (hvis relevant) og eventuel beskyttet adresse. 

Modtagere af dine personoplysninger

Kommunen deler personoplysninger med leverandører af de anvendte IT-systemer. 

Personoplysninger (CPR- eller CVR-nummer) videregives endvidere til Skatteforvaltningen i forbindelse med tildeling af støtte. 

Opbevaring af dine personoplysninger

Kommunen opbevarer personoplysningerne i op til 5 år. Opbevaringen sker med henblik på dokumentationsformål.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Biblioteker

Københavns Kommune (Kultur- og Fritidsforvaltningen) stiller en række biblioteker til rådighed for byens borgere. 

Formålet hermed er at sikre, at alle borgere har adgang til medier i form af bøger og film m.v., ligesom bibliotekerne spiller en stor rolle i at understøtte børnenes udvikling. 

Bibliotekerne tilbyder endvidere borgerne adgang til computer og internet samt mulighed for at printe. 

I forbindelse med driften af bibliotekerne behandler kommunen nødvendige personoplysninger. 

Der behandles almindelige personoplysninger om navn, adresse og kontaktoplysninger.

Der behandles fortrolige personoplysninger om CPR-nummer og eventuel beskyttet adresse. 

I forbindelse med printydelser kan der midlertidigt behandles alle typer af personoplysninger, såfremt disse indgår i det printede materiale. 

Modtagere af dine personoplysninger

Kommunen deler personoplysninger med andre kommuner, f.eks. i forbindelse med bestilling af bøger til biblioteker i andre kommuner. 

Kommunen deler endvidere oplysninger med leverandører af bibliotekernes IT-systemer.

Opbevaring af dine personoplysninger

Kommunen opbevarer personoplysningerne i op til 2 år. Opbevaringen sker med henblik på dokumentationsformål. 

Brugeroplysninger behandles så længe, der er en aktiv bruger. Inaktive brugere på bibliotekernes platform slettes efter 2 års inaktivitet. 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Kommunikation

Københavns Kommune (Kultur- og Fritidsforvaltningen) benytter diverse digitale kommunikationsplatforme til at få relevante oplysninger ud til borgerne.

Formålet hermed er at sikre, at kommunens borgere gøres bekendte med kampagner, kulturelle tilbud og information om kommunens virksomhed og tiltag m.v. 

I forbindelse med kommunikationsindsatsen behandler kommunen sommetider nødvendige personoplysninger. 

Der behandles almindelige personoplysninger om navn, adresse og kontaktoplysninger. Dette gælder f.eks. for brugere af platformen BrugByen, der bruges til at formidle byens kulturelle tilbud til borgerne. 

Der anvendes endvidere billeder og video, der sommetider viser genkendelige personer. I så fald indhentes der samtykke fra de pågældende personer. 

Der behandles fortrolige personoplysninger, såfremt der er tale om en beskyttet adresse.

Modtagere af dine personoplysninger

Personoplysninger deles med leverandøren af kommunens kommunikationssystem. 

Ved deling af billeder eller video på baggrund af samtykke deles de pågældende medier med kommunens følgere på den pågældende digitale platform.

Opbevaring af dine personoplysninger

Kommunen opbevarer personoplysningerne i op til 5 år. Opbevaringen sker med henblik på dokumentationsformål og statistik. 

Inaktive brugere af platformen BrugByen slettes efter 12 måneders inaktivitet.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Frivillige

Københavns Kommune (Kultur- og Fritidsforvaltningen) anvender frivillige, der bidrager til afholdelsen af forskellige events i kommunen. 

Formålet hermed er at sikre, at de kulturelle events kan afholdes på hensigtsmæssig vis.

I forbindelse med ovenstående behandler kommunen nødvendige personoplysninger til at administrere og rekruttere de frivillige borgere.

Der behandles almindelige personoplysninger om navn, adresse, nationalitet og kontaktoplysninger.

Der behandles fortrolige personoplysninger, såfremt der er tale om en beskyttet adresse.

Modtagere af dine personoplysninger

Kommunen deler personoplysningerne med arrangører af de events, som de frivillige skal deltage i. 

Der deles ikke personoplysninger med andre modtagere.

Opbevaring af dine personoplysninger

Kommunen opbevarer personoplysningerne så længe, at man er aktiv frivillig.

Oplysningerne slettes efter 3 års inaktivitet.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Svømmehaller

Københavns Kommune (Kultur- og Fritidsforvaltningen) driver en række svømmehaller i kommunen, der stilles til rådighed for borgerne. 

Formålet hermed er at understøtte idræt og folkesundheden i kommunen ved at sikre, at borgere, skoler og foreninger m.v. har adgang til svømmefaciliteter.

I forbindelse med driften af svømmehaller behandler kommunen nødvendige personoplysninger.

Der behandles almindelige personoplysninger om navn, adresse, betalingsoplysninger, kontaktoplysninger og foto (årskort). 

Der behandles fortrolige personoplysninger, såfremt der er tale om en beskyttet adresse.

Modtagere af dine personoplysninger

Kommunen deler personoplysninger med leverandøren af kommunens IT-system til salg af billetter.

Der deles ikke personoplysninger med andre modtagere.

Opbevaring af dine personoplysninger

Kommunen opbevarer personoplysningerne i op til 5 år. Brugeroplysninger opbevares så længe, man har en aktiv bruger. Inaktive brugere slettes som udgangspunkt efter 5 års inaktivitet. 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Museer

Københavns Kommune (Kultur- og Fritidsforvaltningen) driver museer med relevans for byen. Der er blandt andet tale om Københavns Museum og Thorvaldsens Museum. 

Formålet hermed er at sikre, at byens historie bevares og kan formidles til borgerne. Museerne bidrager endvidere til arkæologiske indsatser, f.eks. i forbindelse med indleveringer af genstande fra borgere og byggerier.

I forbindelse med driften af museerne behandler kommunen nødvendige personoplysninger. 

Der behandles almindelige personoplysninger om navn, adresse og kontaktoplysninger samt betalingsoplysninger. 

Der behandles fortrolige personoplysninger, såfremt der er tale om en beskyttet adresse.

Modtagere af dine personoplysninger

Kommunen deler personoplysninger med leverandører af kommunens IT-systemer i forbindelse med booking (fra skoler m.v.) og betaling. 

Opbevaring af dine personoplysninger

Kommunen opbevarer personoplysningerne i op til 5 år. Opbevaringen sker med henblik på dokumentationsformål.

Oplysninger om personer, der indleverer genstande, opbevares uden slettefrist, idet der er behov for at kunne dokumentere, hvor genstandene kommer fra.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Kunst

Københavns Kommune (Kultur- og Fritidsforvaltningen) yder tilskud i forbindelse med kunst.

Formålet hermed er at sikre, at kommunen har en engageret og forskelligartet kunstscene.

I forbindelse med tilskud behandler kommunen nødvendige personoplysninger om ansøgerne. 

Der behandles almindelige personoplysninger om navn, adresse, kontaktoplysninger, ansættelsesforhold, foto, kvalifikationer og kontooplysninger.

Der behandles fortrolige personoplysninger om CPR-nummer og eventuel beskyttet adresse. 

Modtagere af dine personoplysninger

Kommunen deler personoplysninger med Skatteforvaltningen i forbindelse med ydelsen af tilskud.

Kommunen deler endvidere personoplysninger med leverandøren af kommunens tilskudssystem.

Oplysninger deles ikke med andre modtagere. 

Opbevaring af dine personoplysninger

Kommunen opbevarer personoplysningerne i op til 5 år. Opbevaringen sker med henblik på dokumentationsformål.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Kontakt

Jesper Gjøtterup Andersen

Databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, Jesper Gjøtterup Andersen, på følgende måder:

På e-mail: dpo@kk.dk

På telefon: 33 66 33 66

Ved brev: Suhmsgade 4, 1125 København K, Att: Databeskyttelsesrådgiveren

www.kk.dk/databeskyttelse