Inspiration og materialer til affaldssortering

Find inspiration og materialer til at gøre det lettere at håndtere virksomhedens affald.

Materialerne og de forskellige anbefalinger kan bruges af både store og små virksomheder. Benyt jer af de anbefalinger og materialer, der giver bedst mening for jeres virksomhed.

Få vejledning til affaldsløsninger

Har I spørgsmål til jeres affaldssortering, eller ønsker I idéer til bedre affaldsløsninger i virksomheden? Så kontakt virksomhedens affaldsindsamler eller kontakt en affaldskonsulent fra Københavns Kommune.

Brug jeres affaldsindsamler

Jeres affaldsindsamler kan fx:

  • hjælpe jer med at vurdere, hvor meget kapacitet I har behov for til jeres affald. Kapacitet handler både om størrelse på beholdere, antal beholdere og tømmehyppighed. I nogle tilfælde kan det også være en fordel at vælge rumopdelte beholdere.
  • komme på besøg og give konkret rådgivning om, hvilke typer affald I bør fokusere på i netop jeres lokaler, og hvor meget plads I skal forvente at bruge. Nogle affaldsindsamlere tilbyder også konkrete affaldsløsninger til indendørs sortering.
  • levere data om jeres affald. Brug dem aktivt til at se, hvordan det går med affaldssorteringen og genanvendelsen hos jer, og fortæl medarbejdere og kunder om udviklingen. Nogle virksomheder bruger affaldsdata som dokumentation i den årlige bæredygtighedsrapport. Bemærk, at vi også kan bede om dokumentation for jeres virksomheds genanvendelse af affald og håndtering af farligt affald.

Få hjælp og vejledning af kommunens erhvervsaffaldskonsulenter

I er altid velkomne til at spørge os om regler og praktiske løsninger på håndtering af affald.

Vores erhvervsaffaldskonsulenter kommer også gerne på tilsyn i jeres virksomhed. Ved tilsyn gennemgår vi virksomheden og håndhæver regler for affaldssortering.

I den forbindelse kan vi vejlede om bedre sortering og muligheder for at nedbringe affaldsmængderne generelt. Det kunne fx være ved at udskifte engangsprodukter med andre typer løsninger.

Skriv en mail til os, hvis I ønsker et affaldstilsyn af en erhvervsaffaldskonsulent

Inspiration til affaldshåndtering

Vis alle

Organiser jeres affaldshåndtering

Det kan være en hjælp at sætte jeres affaldssortering i system og fordele ansvaret for affaldssortering på flere hænder. Det motiverer og skaber større ejerskab. Og det gør affaldssortering til en fælles indsats.

Udnævn en affaldsansvarlig

Den affaldsansvarlige vil have ansvaret for at drifte jeres affaldsløsninger, herunder sikre rammerne for gode affaldsrutiner og jævnlige tømninger. Det kan være en servicemedarbejder, en vicevært, en miljøspecialist, facility management eller en helt femte. Derfor er det også vigtigt, at opgaverne for den affaldsansvarlige skal være nemme at give videre, så der altid er én, medarbejderne kan spørge til råds om sortering.

Lav evt. fælles affaldsløsning med andre virksomheder

Hvis der er flere virksomheder tilknyttet den samme gård/karré, så kan det være en god idé at lave en fælles, privat ordning, som må bruges af flere virksomheder. Det sparer plads, og der vil være mindre kørsel i forbindelse med afhentning af affaldet. Hvis affaldsbeholderne bliver fyldt hurtigere, så aftal med renovatøren, at tømmehyppigheden skal øges.

Gør det til en del af oplæringen og hverdagen

Indarbejd affaldssortering som en naturlig del af virksomhedens DNA, fx gennem løbende oplæring af nye medarbejdere. I kan også formulere et skriv til personalehåndbogen eller intranettet, som beskriver jeres guidelines for håndtering og affaldssortering. Husk også at tale om affaldssortering, så det bliver en del af hverdagens.

Uddel tømningsansvaret

Hvis I ikke har personale ansat til formålet, er det en god idé at udnævne flere medarbejdere, der har ansvar for at tømme jeres interne affaldsspande. På den måde bliver arbejdsbyrden mindre, og medarbejderne føler et større ejerskab, når de får tildelt et ansvar. Det kan også være en god idé at indføre faste tømningstidspunkter på dagen eller ugen, så det bliver en del af rutinen.

Stil krav til jeres samarbejdspartnere

Har I en aftale med et rengøringsfirma, så husk at stille krav om, at sorteret affald skal i de rette beholdere, og at rengøringsfirmaet skal melde tilbage, hvis de opdager fejlsorteringer. Skriv også i kontrakten med jeres indsamler, at de skal melde tilbage, hvis der er problemer med sorteringen.

Indret arbejdspladsen, så det er let at sortere

En gennemtænkt indretning hjælper til bedre sortering. Her er et par anbefalinger til, hvordan I kan gøre det i virksomheden.

Afdæk jeres behov

Afdæk hvilke og hvor mange typer affald, I skaber i forskellige lokaler. Involvér de relevante medarbejdere, så I kan indrette deres del af arbejdspladsen efter netop deres behov. Stil fx affaldsbeholderen til mad ved siden af kaffemaskinen, så kaffegrumset kan sorteres, og gør det nemt at komme af med æbleskrog og lignende til madaffald.

Lav fast plads og tydelig skiltning

Sørg for at alle affaldsstationer er udstyret med skilte, billeder og/eller piktogrammer, så alle let kan afkode, hvilke typer affald der hører til hvor. Det gør også, at hver affaldsløsning får en fast plads, der er let at huske.

Brug sorteringsvejledningen fra Københavns Kommune samt de nationale piktogrammer, så farvekoder og piktogrammer går igen på både beholdere og skilte indendørs og udendørs. Det gør det alt sammen nemmere at sortere korrekt.

Brug klare sække/affaldsposer

Ved at bruge klare affaldssække er det let for jer at se, hvad der havner i skraldespanden, og om der sker misforståelser med sorteringen.

Lav eventuelt en central affaldsstation

Er der langt ud til affaldscontainerne, kan det give mening at etablere en affaldsstation, hvor I kan opbevare affaldet, indtil I kan aflevere det i de udendørs containere.

Gør det svært at smide affald til restaffald

Restaffald er ofte den lette løsning, når man er i tvivl om, hvor affaldet skal smides ud. Derfor kan I med fordel stille spanden til restaffald længst væk i køkkenet, på kontoret, i affaldsgården eller i kantinen.

Som tommelfingerregel skal restaffald maksimalt udgøre 30 procent af jeres affaldsmængder. I kan med affaldsdata fra jeres affaldsindsamler se, hvorvidt I lever op til dette mål.

Kommunikér om affald til medarbejdere

Kommunikér om affald til medarbejdere

Inddrag medarbejdere i affaldsløsningerne og fortæl jævnligt om jeres håndtering af affaldet, da det bidrager til større motivation.

Lad ledelsen være afsender på ny information

Selvom I har udnævnt en affaldsansvarlig, er det en god idé at lade ledelsen være afsender på de mest centrale informationer om sorteringen. Det kan styrke motivationen til at sortere blandt ansatte.

Giv løbende påmindelser

Det er vigtigt at holde kontinuerligt fokus på affaldssorteringen. Derfor kan I med fordel bruge interne nyhedsbreve og personalemøder til at oplyse om nye tiltag eller ændringer – fx nye affaldsspande, ændringer i jeres affaldsdata, introduktion af nye affaldsambassadører mm.

Fortæl om, hvordan det går med sorteringen

Jeres affaldsindsamler kan give jer månedlige eller kvartalsvise tal på jeres affaldssortering. På den måde kan I følge med i, hvor meget I er lykkedes med at minimere jeres restaffald. Fortæl resten af arbejdspladsen om resultaterne og brug dem som udgangspunkt for fælles mål. Flere virksomheder bruger det eksempelvis strategisk i deres årlige bæredygtighedsrapport.

Gør affaldssortering meningsfuldt

Det er vigtigt, at alle i virksomheden ved, hvordan I sorterer affaldet – og hvorfor. Her er nogle gode grunde til, hvorfor I skal sortere – både for jeres virksomhed og for miljøet:

Grund nr. 1: Det er godt for klimaet

Når I affaldssorterer, bidrager I til en højere genanvendelsesprocent. Det gør en forskel for klimaet, idet færre ressourcer ender med at gå op i røg, og vi derved sammen udleder mindre CO2.

Grund nr. 2: Bedre brug af ressourcerne

Med korrekt sortering er I med til at sikre, at flest mulige materialer kan genanvendes, ligesom der spares på brugen af nye ressourcer.

Grund nr. 3: Det er et krav

Foruden gevinsterne for miljøet og jeres virksomhed, er affaldssortering et krav, som alle arbejdspladser er forpligtet til at overholde.

Grund nr. 4: Det kan styrke CSR-profilen

Når I skaber rammer for let affaldssortering, viser I ansatte og kunder, at I tager aktivt ansvar. Bruger I en privat indsamler, kan I bruge affaldsdata til at understøtte en grøn profil gennem årlige CSR-rapporter.

Gør det synligt, at affaldssortering nytter

Mind jer selv, jeres kollegaer eller kunder om de gode grunde til sortering. Udskriv vores plakat ”Affaldssortering nytter” og hæng den op i virksomheden.

Hent plakaten "Affaldssortering nytter" til jeres virksomhed

Sæt fokus på affaldsminimering

Korrekt affaldssortering er vigtigt – men forebyggelse af affald er også vigtigere. Her har I nogle anbefalinger til, hvordan I kan minimere jeres affaldsmængder.

Erstat engangsservice med porcelæn og glas

Selvom porcelæn og glas skal vaskes, så er det stadig bedre end at bruge engangsservice.

Hvis I alligevel bruger engangsservice, så vær opmærksom på, at selvom engangsservicen er af biobaseret eller bionedbrydeligt materiale, er der ingen garanti for, at den kan genanvendes. Ofte skal disse materialer kasseres som restaffald. Tal med din indsamler om, hvorvidt de kan indsamle den pågældende type engangsservice til genanvendelse.

Erstat papirhåndklæder med vaskeklude

Papirhåndklæder udgør i nogle virksomheder en stor andel af restaffaldet. Hvis I har en ordning for vask af andre materialer i forvejen, så kan det være en god idé at erstatte papirhåndklæder med tørring ved luft eller stof i stedet.

Send emballagen retur til genanvendelse

Stil krav til jeres leverandører om, at de skal tage tom emballage retur, hvis de har en aftale til genanvendelse. Det kunne fx være paller eller papkasser fra de varer, I modtager. Eller spørg leverandøren, om de kan udskifte papkasser til plastkasser, der kan klappes sammen, og på den måde kan bruges igen og igen.

Del ud af jeres overskudslager

Find aftagere af de ting, I ikke længere selv skal bruge. Det kunne fx være stole, der er kommet i overskud på jeres kontor. I kan eventuelt indgå en aftale med andre lignende virksomheder i lokalområdet, så I kan udveksle overskudsvarer mellem hinanden.

Undgå madspild ved at dele ud

I kan fx lave en løsning, hvor personale/gæster kan tage overskudsmad med hjem, inden I lukker. Hvis I er en større virksomhed, kan I lave faste aftaler med organisationer eller lignende, der uddeler mad til socialt udsatte eller sælger det til små priser.

Reparer jeres ting

Undersøg hvorvidt de ting, der skal smides ud, alligevel kan repareres. Det kan både gavne pengepungen og miljøet, at flere materialer bliver genbrugt – enten i sin nuværende form eller måske i en helt ny funktion.

Se hvad andre virksomheder gør

Der er mange måder at arbejde med affaldssortering og -håndtering i virksomheder. Derfor har vi samlet et par eksempler på, hvordan nogle virksomheder griber affaldssortering an i hverdagen, som I kan lade jer inspirere af.

Fokus på praktiske løsninger hos Flying Tiger Copenhagen

På hovedkontoret for virksomheden Flying Tiger Copenhagen er der fokus på at få praktik og affaldssortering til at gå op i en højere enhed. Kontoret er blandt andet indrettet med beholdere til madaffald ved alle kaffemaskiner, så kaffegrumset nemt kan sorteres fra. I produktionskøkkenet har personalet fået en trioløsning, der indebærer, at de kan sortere emballager i metal og plast sammen med mad- og drikkekartoner i én og samme beholder. Alt sammen for at gøre det lettere at sortere korrekt.

Affaldssortering handler om tydelig skiltning hos Kvickly Nørrebro

I Kvickly Nørrebro er der kommet øget fokus på affaldssortering blandt medarbejderne i bagerudsalget. Her er sorteringsskilte blevet en vigtig del af indretningen, da de viser, hvad der må komme i de enkelte affaldsbeholdere, og hvor de skal placeres. Samtidig er der blandt medarbejderne fokus på at være gode forbilleder og hjælpe hinanden med sorteringen i hverdagen, så det bliver en fælles vane at affaldssortere.

Læs mere om affaldshåndtering og løsninger i de to virksomheder Flying Tiger Copenhagen og Kvickly Nørrebro

Nogle spørgsmål fra virksomheder går igen omkring håndtering af affald, og her kan I læse svarene på nogle af dem.

Læs svar på ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffald

Vis alle

Er der krav til dokumentation for vores affaldssortering?

Ja, affaldsproducerende virksomheder i Københavns Kommune skal sikre en høj reel genanvendelse af affaldet og kunne dokumentere, hvor stor en del af de enkelte affaldsfraktioner der reelt bliver forberedt med henblik på genbrug eller genanvendelse.

Hvis I indgår en aftale med en godkendt affaldsindsamler, overgår dokumentationsansvaret automatisk til denne.

Hvis I har brug for det, kan de fleste affaldsindsamlere give jer affaldsdata, så I selv kan holde øje med jeres genanvendelse.

Hvor rent skal affaldet være?

Hvis I benytter en privat affaldsindsamler, skal I altid spørge dem først, da der kan være forskellige krav til renhed.

Bruger I de kommunale ordninger, så gælder nedenstående som udgangspunkt.

  • Fødevareemballager af metal, glas, plast samt mad- og drikkekartoner skal være tømt og så vidt muligt skrabet ud. I behøver ikke bruge vand, men I er velkomne til at skylle affaldet, hvis det passer bedst i situationen. Det vigtigste er, at I som virksomhed sorterer. Hvis fx plastbeholderen tømmes regelmæssigt, undgår I, at beholderen lugter unødigt som følge af fødevareemballager.
  • Pap, karton og papir skal som udgangspunkt være rent og tørt. For papirsposer og kartonemballager anvendt til tørre fødevarer, fx brød og kiks, skal krummer mv. rystes ud af posen.

Skal alle affaldsspande markeres med det nationale piktogramsystem?

Det er et krav, at udendørs beholdere, der er beregnet til de ti husholdningslignende typer affald er mærket med de nationale piktogrammer for affald senest pr. 31. december 2022.

De ti husholdningslignende affaldstyper er pap, papir, plast, glas, metal, mad, rest, tekstil, farligt affald og mad- og drikkekartoner.

Ved udendørs events er det også et krav, at affaldsbeholdere er markeret med piktogrammerne.

Det er ikke et krav, at de indendørs beholdere er mærket, men det er en god idé at benytte samme piktogrammer på de indendørs sorteringsbeholdere, som på de udendørs. På den måde vil der være en tydelig sammenhæng mellem de indendørs og udendørs beholdere. Spørg eventuelt jeres affaldsindsamler om de også kan tilbyde piktogrammer til de indendørs beholdere.

Hvad kan vi gøre, hvis vi mangler plads?

Hvis I har begrænset plads til affaldsbeholdere, kan I muligvis indsamle nogle af affaldstyperne i samme beholder. Spørg jeres indsamler, hvilke typer affald det vil give mening at blande sammen i jeres virksomhed til kombineret indsamling. Kapaciteten kan også reguleres ved at ændre i beholderstørrelse eller tømmehyppighed.

Er der flere virksomheder tilknyttet jeres gård/karré, så kan det også være en god idé, at I laver en fælles, privat ordning. Det sparer plads, og der vil være mindre kørsel i forbindelse med afhentning.

Hvem har ansvar for hygiejne omkring affaldet?

Det er jer som virksomhed, der har ansvaret for, at der ikke opstår uhygiejniske forhold, som lugt og spild af affald, omkring jeres affaldsbeholdere.

Beholderne skal holdes rene, så der ikke opstår uhygiejniske forhold, der kan tiltrække måger, rotter eller andre skadedyr. I kan typisk tilkøbe vask af beholdere gennem jeres affaldsindsamler.

Skal affaldet sorteres i poser eller ej?

Tørre affaldsfraktioner som pap, papir, metal, glas, skal lægges i beholderne som løst affald uden pose.

Plast og mad- og drikkekartoner kan enten lægges løst i beholderen eller i sække uden at slå knude på sækken.

Restaffald skal altid sorteres i poser eller sække. Husk at binde knude på posen. Det mindsker støvende og uhygiejniske forhold i og omkring affaldsbeholderne. 

Brug klare, gennemsigtige poser og sække til restaffaldet, så man kan se eventuelle fejlsorteringer.

Madaffald kan også afleveres i poser, men der kan være private ordninger, hvor det hældes direkte i beholderne.

Kontakt

Affald og ressourcer – Erhverv

Njalsgade 13

2300 København S

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00