Affaldssortering for virksomheder

Som virksomhed har I pligt til at sortere alt affald fra, der kan genanvendes. Læs om regler for erhvervsaffald og få hjælp til sortering og håndtering af virksomhedens affald.

Få hjælp til at sortere og håndtere jeres affald

Læs om reglerne for håndtering af forskellige typer affald og få tips til, hvordan I kan arbejde med affaldshåndtering i virksomheden.

Hvis din virksomhed deler udendørs arealer med private boliger, er der nogle bestemte regler, som I skal være opmærksomme på, når I skal deles om pladsen.

Brug også vores vejledende sorteringsskilte og hæng dem op ved affaldsbeholderne, så I kan se, hvad der skal sorteres i de forskellige beholdere.

Vejledende guide til sortering (sorteringskriterier)

Vis alle

Affald til deponi

Må indeholde

Porcelæn, keramik, spejle, asbest, blød PVC, opfej fra gaderne

Må ikke indeholde

Restaffald og genanvendeligt affald

Elektronik

Må indeholde

Alt, der er energidrevet eller med ledning.

Må ikke indeholde

Lyskilder, batterier og akkumulatorer, røgdetektorer, gasudladningslamper, udstyr, der indeholder lukkede radioaktive kilder og inficeret medicinsk udstyr

Opbevaring

Hold elektronikaffaldet rent og tørt.

Bortskaffelse

Hvor elektronikaffaldet skal hen, afhænger af bl.a., hvornår udstyret er markedsført og arten og mængden af udstyret. Som udgangspunkt er det producenten eller importøren af udstyret, der står for indsamlingen og for den efterfølgende behandling. I kan kontakte producent eller importør for at få oplyst, hvad I konkret skal gøre.

Farligt affald

I skal altid være opmærksomme på, hvordan I får håndteret det farlige affald fra jeres virksomhed. Alt farligt affald skal altid håndteres korrekt uanset mængden.

Er I i tvivl, om jeres affald er farligt affald, så skriv til os

På miljøstyrelsens hjemmeside kan du holde dig orienteret om informerer om klassificering og håndtering af farligt affald.

Emballage, der har indeholdt farligt affald, kan også være farligt affald. Spørg jeres indsamler eller på genbrugsstationen, hvis I er i tvivl.

I kan komme af med virksomhedens farlige affald enten ved at lave en aftale med en privat affaldsindsamler eller ved at aflevere det på genbrugsstationen. På genbrugsstationen kan I højest aflevere 200 kg om året, og I skal købe særskilt billet. Husk at få kvittering for aflevering, så I kan dokumentere korrekt behandling.

Se priser for erhvervsadgang på ARC's hjemmeside

Bemærk, at fustager ikke er farligt affald, men kan være farligt gods, da beholderen er under tryk.

Fritureolie

Må indeholde

Friture- og madolie fra tilberedning af mad.

Må ikke indeholde

Madrester.

Opbevaring

Opbevar fritureolien i lukkede beholdere, fx tønder.

Håndtering

Alle restauranter skal have en fedtudskiller i vasken, men fedtudskillere håndterer ikke jeres fritureolie. I må ikke hælde olie i kloakken, den skal i den relevante affaldsbeholder. Kontakt en indsamler for at få en ordning.

Søg om tilslutning af spildevand til kloak på Byg og Miljø.

Glas

Må indeholde

Flasker, glasemballage, konservesglas og drikkeglas.

Må ikke indeholde

Porcelæn, keramik, krystalglas, hærdet og lamineret glas, bilruder, trådglas, spejle, planglas, termoruder, elpærer.

Opbevaring

Tøm glas for indhold, så godt I kan. Som udgangspunkt behøver I ikke at skylle dem.

Haveaffald

Må indeholde

Græs, grene, blomster, blade og lignende.

Må ikke indeholde

Papir, pap, plast eller andre ikke-komposterbare materialer, jord og sten mv. I kan aflevere trærødder og stød særskilt til neddeling på genbrugsstationen mod betaling.

Afbrænding af haveaffald

I må ikke brænde haveaffaldet.

Kompost

I kan kompostere mindre mængder haveaffald og vegetabilsk madaffald fra egen produktion. Komposteringen skal foregå i en beholder, der er sikret mod rotter og andre skadedyr. Placer beholderen i det fri og mindst 5 m fra vinduer til beboelsesrum eller køkken. Kompostjord må kun bruges på egen matrikel.

Er jeres komposteringsplads større end 15 m2, skal I anmelde den til os. Hvis jeres plads er mindre, skal I kun anmelde den, hvis I modtager affald fra andre producenter.

Anmeld kompostering inden I begynder

Senest 14 dage inden I begynder at kompostere, skal I anmelde det til os. I skal sende anmeldelsen på mail, og vi skal bruge følgende oplysninger:

  • Navnet på den person, der er ansvarlig for den daglige drift
  • Beholdertype og antal
  • Har I en organisk ordning til øvrigt madaffald? Hvis ja, skal I oplyse volumen og tømningsfrekvens, samt hvem der afhenter affaldet. 
  • Hvad der skal komposteres
  • Virksomhedens navn, adresse og underskrift

Send anmeldelse af kompostering til os

Hvornår skal der tages prøver af komposten?

Hvis komposten bruges uden for jeres matrikel, fx hvis I sælger eller giver den til andre, så skal I udtage prøver af komposten. Prøven skal analyseres på et akkrediteret laboratorium. Analyseresultaterne skal godkendes af os, inden I må sælge komposten eller give den videre til andre.

Hvis I kun bruger komposten på virksomhedens egen matrikel eller fællesgård, skal der ikke tages prøver af komposten.

Madaffald

Afhængigt af din virksomheds affaldsproduktion, kan ordningen bestå af én eller flere fraktioner: madaffald uden fødevareemballage og/eller madaffald i fødevareemballage.

Madaffald uden emballage:

Må indeholde

Kaffegrums gerne med papirfiltre, kasserede fødevarer, skræller, afskær og lignende fra produktion, tilberedte og rå fødevarer, afskårne blomster.

Må ikke indeholde

Emballage. Se mere under "Madaffald med emballage".

Opbevaring

For at undgå lugtgener eller uhygiejniske forhold skal I sørge for, at affaldet bliver hentet mindst en gang om ugen. Spørg altid affaldsindsamleren om madaffaldet skal afleveres i beholderen uden pose eller kan afleveres i en bestemt type pose. Sørg også for at gøre affaldsspandene ordentlig rene efter hver tømning. Flere affaldsindsamlere tilbyder rengøring af beholderen eller ombytning til en ren beholder som en del af servicen ved hver tømning.

Madaffald med emballage:

Må indeholde

Kasserede fødevarer inklusiv deres originalemballage. Eventuelt også uemballeret madaffald. Der kan være forskel på, hvilke emballagetyper ordningerne på markedet kan tage, fx er glas og metalemballager ikke altid omfattet. Kontakt en godkendt affaldsindsamler og hør hvad deres ordninger omfatter.

Må ikke indeholde

Tom fødevareemballage.

Opbevaring

For at undgå lugtgener eller uhygiejniske forhold skal I sørge for, at affaldet bliver hentet mindst en gang om ugen. Sørg også for at gøre affaldsspandene ordentlig rene efter hver tømning. Flere affaldsindsamlere tilbyder rengøring af beholderen eller ombytning til en ren beholder som en del af servicen ved hver tømning.

Mad- og drikkekartoner

Må indeholde

Mælkekartoner, kartoner til drikke, kartoner til mad fx flåede tomater

Må ikke indeholde

Papkrus og andet plastbelagt pap, emballageposer til fx kaffe- og chips, pizzabakker

Opbevaring og indsamling

Opbevar mad- og drikkekartoner tørt og rent. Mad- og drikkekartoner indsamles sammen med plast i den kommunale affaldsordning. Hvis jeres virksomhed benytter en privat indsamler, så aftal med denne, om mad- og drikkekartoner skal indsamles separat eller sammen med plast.

Metal

Må indeholde

Diverse metaltyper og -emner, foliebakker, konservesdåser, værktøj af metal

Må ikke indeholde

Elektronik, gas- og trykflasker, metalemner med olie/tjære/miljøfarlige stoffer, og isoleringsmaterialer.

Opbevaring

Så rent som muligt.

Pap

Må indeholde

Både tykt og tyndt papmateriale, papkasser, bølgepap, skotøjsæsker, kartonemballage fra fødevarer og produkter, paprør fra køkkenrulle og toiletruller

Må ikke indeholde

Pizzabakker, papkrus, mad- og drikkekartoner, aviser, ugeblade, plastemballage, flamingo.

Opbevaring

Stil pappet, så det ikke bliver beskidt eller vådt, for så kan det ikke genanvendes. Fold pappet sammen og gør det fladt, så udnytter I beholderne mest muligt og sparer plads.

Papir

Må indeholde

En blanding af forskellige papirtyper som f.eks. aviser, ugeblade, brevpapir, kontorpapir, makuleret papir og lignende. I må gerne lade hæfteklammer, clips og mindre stykker tape være på papiret.

Må ikke indeholde

Plastchartek, affaldssække af plast, toiletpapir, karton, pap, bøger, beskidt papir eller ringbind.

Opbevaring

Sørg for at opbevare papiret, så det ikke bliver beskidt eller vådt for så kan det ikke genanvendes.

Fortroligt papir

Fortroligt papir skal også sorteres til genanvendelse. I kan få en transportør eller en affaldsindsamler til at makulere papiret enten hos jer eller på et anlæg.

Plast

Må indeholde

Plast uanset farve, alle hårde og bløde plastmaterialer fx emballage fra mad, folier, poser, dunke, bakker.

Må ikke indehold

PVC, bionedbrydeligt plast og bioposer, plastdunke med faremærker, medicinemballage, let antændelige væsker og lignende, flamingo, ABS-plast fra biler, akrylplast, "bigbags".

Opbevaring

Opbevar plasten tør og rent. Luk luften ud af store dunke, så godt I kan. Tøm emballagen for indhold, så godt I kan. I behøver ikke at skylle den som udgangspunkt.

Særlige ordninger for plast

Hvis jeres virksomhed har store mængder ensartet plast, så kan det eventuelt betale sig at etablere en særskilt ordning for denne type plast. Tal med jeres indsamler om, hvorvidt det vil være en fordel for miljøet og virksomhedens økonomi.

Restaffald

Må indeholde

Flamingo, pizzabakker, sammenblandede materialer, cigaretskod, gulvopfej, bleer og hygiejnebind.

Må ikke indeholde

Genanvendeligt affald, farligt affald, elektronik, spraydåser og maling.

Opbevaring

I en lukket affaldsbeholder

Tekstiler

Må indeholde

Al slags tekstilaffald – gerne det med huller, revner og pletter såsom tøj, sengelinned, viskestykker, hatte og duge.

Må ikke indeholde

Tekstiler, som ikke er ødelagte og kan genbruges af andre, bør afleveres til velgørende formål. Gulvtæpper med gummibelægning, sko, støvler, tasker og bælter.

Opbevaring

Sørg for at opbevare tekstilerne, så det ikke bliver vådt.

Træ

Må indeholde

Som udgangspunkt både behandlet/malet og ubehandlet træ

Må ikke indeholde

Trykimprægneret træ og paller

Opbevaring

Stil træet et rent og tørt sted

Bemærk: Der kan være private affaldsindsamlere, der kræver andre sorteringsløsninger, som I skal aftale indbyrdes. Tal med jeres indsamler om mulighederne for at få skræddersyet løsninger til jeres affald.

Når affaldet er sorteret, er det jeres ansvar, at det bliver behandlet korrekt. Der findes forskellige muligheder at vælge imellem.

Ordninger for afhentning af affald

Vis alle

Privat indsamler og transportør

Affaldsproducerende virksomheder skal have egne affaldsordninger. I skal kontakte en privat affaldsindsamler eller transportør og indgå en aftale med dem. Hvis jeres virksomhed deler udendørs arealer med private boliger, kan I benytte de kommunale ordninger imod betaling.

Læs om de kommunale indsamlingsordninger for erhvervsaffald

Indsamler

En indsamler skal være godkendt og registreret i affaldsregistret hos Energistyrelsen. De sørger for, at affaldet bliver afhentet, indberettet og leveret til et godkendt behandlingsanlæg. Affaldsindsamleren kan også hjælpe jer med at finde ud af, hvilke beholdere jeres virksomhed skal have, hvor mange beholdere I skal have, og hvor ofte de skal tømmes.

Der findes mange forskellige affaldsindsamlere i København, og derfor kan det være en god ide at ringe til nogle stykker og høre, hvad de forskellige kan tilbyde. Det er fx en god idé at afklare, om de kan levere affaldsdata, så I kan følge med i, hvordan det går med jeres sortering. I kan desuden bruge affaldsdata som dokumentation på jeres sortering over for Københavns Kommune.

Ønsker I ikke at have en privat indsamler til virksomhedens affald, kan I også vælge at aflevere det genanvendelige og farlige affald på genbrugsstationen mod betaling.

I kan finde godkendte indsamlere på Energistyrelsens hjemmeside

Transportør

En transportør er registreret hos Energistyrelsen, og sørger for at hente og transportere jeres affald. I har selv ansvar for, at affaldet bliver afleveret til et godkendt affaldsbehandlingsanlæg og fx genanvendt korrekt samt for at indberette til affaldsdatasystemet.

I kan finde registrerede transportører i Energistyrelsens affaldsregister

Ejendommens kommunale ordninger

Virksomheder, der deler udendørs arealer med private boliger, kan vælge at benytte én eller begge kommunale affaldsordninger for hhv. restaffald og genanvendeligt affald til materialenyttiggørelse mod betaling.

OBS: Virksomheder, der ønsker at benytte ordningen for genanvendeligt affald, må ikke have større mængder genanvendeligt affald end en almindelig husholdning.

Hvis virksomheden fx har for meget pap til at bruge den kommunale affaldsordning for genanvendeligt affald, udelukker det ikke, at virksomheden kan bruge de kommunale beholdere til fx metal eller papir.

Læs mere om de to kommunale ordninger for erhvervsaffald

Genbrugsstationer

Virksomheder må gerne benytte genbrugsstationerne til det genanvendelige og farlige affald mod betaling. Men genbrugsstationerne tager ikke imod restaffald, madaffald og brugt fritureolie. Restaffald og madaffald skal indsamles enten via den kommunale ordning eller via en privat indsamler. Fritureolie skal altid indsamles via en privat indsamler. I kan få dokumentation for, at I har afleveret affaldet på genbrugsstationen.

Betaling til genbrugsstationen

Har I bil med erhvervsnummerplade, så vil betaling til genbrugsstationen ske automatisk, da bilens nummerplade vil blive registreret.

Har I ikke erhvervsnummerplade, eller kommer I på cykel, så foregår betalingen enten over SMS eller print af engangsbillet, som kan købes via ARC's hjemmeside.

Læs mere om specifikke regler og priser for erhvervsaffald på ARC's hjemmeside

Benytter I en af genbrugsstationerne i omegnskommunerne, kan I læse mere på Vestforbrændings hjemmeside.

Læs vejledning for erhvervskunder på Vestforbrændings hjemmeside

Vær opmærksom på, at der i nogle tilfælde er krav om, at I skal have udfyldt en erhvervskvittering, inden I må aflevere jeres affald. Dette kan I også læse mere om på ovenstående hjemmesider.

Klinisk risikoaffald

I skal altid sortere jeres kliniske risikoaffald, uanset om I har meget eller lidt.

Klinisk risikoaffald omfatter

  • spidse og skarpe genstande fx skalpeller, kanyler og lignende
  • kemikalieaffald fra mindre producenter
  • vævsaffald
  • forsøgsdyr
  • smitteførende affald

Er I i tvivl, om jeres affald er klinisk risikoaffald, så skriv til erhvervsaffald@kk.dk.

Producerer jeres virksomhed klinisk risikoaffald, skal I selv indgå aftale med en godkendt affaldsindsamler.

Den kommunale indsamlingsordning for klinisk risikoaffald er afskaffet pr. 1. januar 2019. Kommunen anviser klinisk risikoaffald til behandling på Amager Ressource Center.

Video: Din virksomhed skal have en ordning til erhvervsaffald

Video Url

Videoer om affaldssortering

Se vores andre videoer om erhvervsaffald og lær om, hvilke typer affald du som virksomhed skal sortere og få hjælp til, hvordan I indretter jeres affaldssystemer.

Regler på affaldsområdet

Reglerne om erhvervsaffald fremgår af affaldsbekendtgørelsen samt kommunens Regulativ for Erhvervsaffald.

Kontakt

Affald og ressourcer - Erhverv

Njalsgade 13

2300 København S

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00