Kommunens indsamlingsordninger for erhvervsaffald

Læs mere om Københavns Kommunes to indsamlingsordninger for erhvervsaffald. De to ordninger trådte i kraft d. 1. juli 2023.

De to ordninger er: 

  • Ordning for restaffald 
  • Ordning for genanvendeligt affald (madaffald, papir, pap, glas, plast, metal, mad- og drikkekartoner, farligt affald og tekstilaffald). Ordningen kaldes også affald egnet til materialenyttiggørelse.

Click for English version on international.kk.dk

Ønsker I at til- eller framelde jer de kommunale ordninger?

Hvis I ønsker at til- eller framelde jer de kommunale indsamlingsordninger, skal I klikke på nedenstående link. I skal bruge jeres virksomheds MitID for at til- eller framelde jer.

Brug klare sække til dit restaffald

Fra d. 1. januar skal virksomheder, der bruger den kommunale ordning til restaffald bruge klare, gennemsigtige affaldssække. Sæt en plakat og flyer op ved affaldsbeholderen, så dine ansatte kan se, hvordan affaldet skal håndteres.

Læs svar på ofte stillede spørgsmål om de to indsamlingsordninger for erhvervsaffald

Vis alle

Hvem kan benytte de kommunale indsamlingsordninger for erhvervsaffald?

Hvis jeres virksomhed ligger i en ejendom med private husholdninger (blandede bolig- og erhvervsejendomme), kan I som udgangspunkt benytte indsamlingsordningerne.

De eneste krav er:

  1. at jeres genanvendelige affald i art og mængde svarer til en husholdnings
  2. at restaffald bliver afleveret i klare gennemsigtige sække

Genanvendeligt affald er de ni affaldstyper: Madaffald, papiraffald, papaffald, glasaffald, plastaffald, metalaffald, mad- og drikkekartonaffald, farligt affald og tekstilaffald. 

I hvilket omfang kan virksomheder benytte ordningen for genanvendeligt affald?

Som virksomhed må I kun benytte den kommunale indsamlingsordning for genanvendeligt affald i et omfang, der svarer til en husholdnings. Det vil sige, at kommunen kun tilbyder indsamling i de samme beholdertyper og med samme tømningsfrekvens, som vi tilbyder husholdninger.

Har I bestemte affaldstyper, hvor mængden overstiger en husholdnings, skal I indgå en aftale med en privat affaldsindsamler eller følge de fastlagte regler for affald omfattet af udvidet producentansvar. I kan også mod betaling benytte genbrugsstationerne til nogle af affaldstyperne. 

Find jeres nærmeste genbrugsstation her.

Hvad er retningslinjerne for brug af de kommunale indsamlingsordninger for erhvervsaffald? 

Hvis I som virksomhed benytter de kommunale indsamlingsordninger for erhvervsaffald, betyder det, at I benytter de samme beholdere som husholdningerne i jeres ejendom. I skal derfor følge de samme regler som husholdningerne.

Læs retningslinjer for brug af de kommunale indsamlingsordninger.

Senest den 1. januar 2024 skal I bruge klare sække til jeres restaffald, og I skal benytte den grønne biopose til madaffald i de kommunale ordninger. 

Hvilke alternativer har I som virksomhed, hvis I ikke vil benytte de kommunale affaldsordninger?

De to nye affaldsordninger er et tilbud fra kommunen, som I kan vælge at takke ja eller nej til. Det gør I ved at til- eller framelde jer ordningerne. Til- og frameldinger effektueres som udgangspunkt efter løbende måned + 30 dage.

Til- eller frameld jer en eller begge ordninger via Erhvervsportalen.

Som affaldsproducerende virksomhed har I flere alternative muligheder at benytte: 

  1. I kan vælge at indgå aftale med en privat affaldsindsamler, som opstiller private beholdere til jer. Dermed må I ikke benytte de kommunale beholdere, der er opstillet i gårdene. 
  2. I kan også benytte genbrugsstationerne til nogle af affaldstyperne.

Jeres virksomhed har pligt til at sortere affald, uanset hvilken løsning I vælger.

Læs mere om de forskellige affaldsordninger.

Hvad koster de kommunale indsamlingsordninger for erhvervsaffald?

Københavns Kommunes Borgerrepræsentation har vedtaget bestemte markedspriser for 2023.

Læs mere om markedspriserne.

Hvad skal I gøre, hvis I har fået digital post om, at I er tilmeldt de nye erhvervsaffaldsordninger?

Hvis I har fået digital post fra os om automatisk tilmelding, har vi, ud fra oplysningerne i CVR, vurderet, at jeres virksomhed må benytte de kommunale indsamlingsordninger for erhvervsaffald. I skal dog være opmærksomme på, at jeres virksomhed kun må benytte ordningerne for genanvendeligt affald i et omfang, der svarer til en husholdnings. 

Der er tale om et tilbud, som I kan takke nej til. Det skal I gøre ved aktivt at framelde jer den ene eller begge ordninger.

Frafmeld jer en eller begge ordninger via Erhvervsportalen.

Hvis I ikke framelder jer begge ordninger, vil I få tilsendt den første faktura i løbet af efteråret 2023. 

Hvis I framelder jer ordningerne, skal I selv sørge for at bortskaffe jeres affald på ansvarlig vis, og I må ikke benytte de kommunale affaldsbeholdere. Senest ved ophøret af den ene af eller begge de kommunale ordninger skal I have indgået og opstartet en aftale med en privat affaldsindsamler, som opstiller private beholdere til jer og henter jeres affald. I kan mod betaling benytte genbrugsstationerne til nogle af affaldstyperne. Bemærk at kommunen kan kræve, at I fremviser dokumentation for jeres affaldshåndtering.

Hvad skal I gøre, hvis I ikke har fået digital post om de kommunale erhvervsaffaldsordninger men ønsker at bruge dem?

Hvis I ikke har fået digital post fra os, har vi, ud fra oplysningerne i CVR, vurderet, at jeres virksomhed ikke må/vil benytte de kommunale indsamlingsordninger for erhvervsaffald. Det kan skyldes, at vi, baseret på oplysningerne om fx jeres virksomheds branchekode og antallet af ansatte, har vurderet, at jeres virksomhed enten producerer for meget affald eller slet ikke producerer noget affald.

Hvis I ønsker at benytte de kommunale ordninger, er I velkomne til at kontakte os.

Husk, at I som virksomhed stadig har pligt til at sortere alt affald fra, der kan genanvendes.    

Læs mere om affaldssortering for virksomheder.

Har de kommunale indsamlingsordninger for erhvervsaffald nogen sammenhæng med det tidligere lovpligtige erhvervsaffaldsgebyr?

Nej, de to nye indsamlingsordninger for erhvervsaffald har ingen sammenhæng med det tidligere lovpligtige erhvervsaffaldsgebyr, som kommunen opkrævede indtil den 1. januar 2019. 

Læs mere om erhvervsaffaldsgebyret.

Læs svar på ofte stillede spørgsmål om betydningen af de nye erhvervsaffaldsordninger for grundejere

Vis alle

Må du som grundejer fortsat viderefakturere en del af affaldsgebyrerne til virksomheder?

Med virkning fra den 1. juli 2023 opkræves virksomhederne direkte af kommunen, og de skal betale markedspriser fremfor de affaldsgebyrer, som opkræves hos husholdninger.

Fra den 1. juli 2023 skal du altså ikke længere skullet viderefakturere en del af affaldsgebyrerne til virksomhederne. 

Hvor kan du som grundejer se, om virksomhederne betaler for at bruge jeres affaldsbeholdere?

På Nem Affaldsservice kan du læse mere om dine affaldsordninger, fx hvornår du næste gang får hentet affald, hvordan du tilmelder dig SMS-service, og hvordan du kontakter os.

Vi er ved at udvikle systemet, så det på sigt også kan vise dig, hvilke nogle virksomheder i din ejendom, der benytter de kommunale affaldsordninger, men det er ikke klar endnu.

Gå til Nem Affaldsservice.

Hvor kan du se, om opkrævningen af affaldsgebyrer for 2. halvår 2023 for din ejendom skal reguleres?

Du kan ikke selv se, om opkrævningen for din ejendom skal reguleres eller ej, men det holder vi øje med. Du skal heller ikke gøre noget for at igangsætte en eventuel regulering, for det sker automatisk hos os. Reguleringen vil ske på en ny ejendomsskattebillet for 2023.

Hvornår kan du som grundejer forvente, at en eventuel regulering af 2. halvårs opkrævning sker?

Vi behandler sagerne så hurtigt som muligt og kontakter dig, hvis dette medfører ændringer for din ejendom. Vi forventer at have færdigbehandlet alle sager senest i december 2023.

Stil spørgsmål via Nem Affaldsservice

Skriv til os via Nem-affaldsservice. Indtast din adresse eller ejendomsnummer og klik på "SØG". Vælg ”SPØRGSMÅL TIL ERHVERVSAFFALD”. Vælg enten ”SPØRGSMÅL SOM VIRKSOMHED” eller ”SPØRGSMÅL SOM GRUNDEJER ELLER AFFALDSANSVARLIG”.

Regler om kommunal indsamling af erhvervsaffald

Reglerne om kommunal indsamling af erhvervsaffald fremgår af miljøbeskyttelsesloven, affaldsaktørbekendtgørelsen samt kommunens Regulativ for Erhvervsaffald.

Kontakt

Affald og ressourcer - Erhverv

Njalsgade 13

2300 København S

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00

Har du brug for at skrive til os?

Kontakt os via selvbetjeningen Nem Affaldsservice. Indtast din adresse eller ejendomsnummer og klik på "SØG". Vælg ”SPØRGSMÅL TIL ERHVERVSAFFALD”.