Søg tilladelse til råden over vejareal

Du skal søge tilladelse til at opstille container, stillads, skurvogn, kran eller parkere flyttebil m.m. på vejareal.

Her finder du de oplysninger, du skal bruge, når du skal ansøge om tilladelse til at opstille container, stillads, skurvogn, kran, flyttebil m.m. på vejareal.

Her kan du også finde information om reglerne for fx parkering af flyttebil.

Hvad er et vejareal?

Et vejareal omfatter både kørebane, cykelsti, fortov, gågader, rabatter og torve. Det afgørende er ikke, hvordan vejarealet ser ud, men om vejbestyrelsen/vejmyndigheden administrerer arealet som del af vejen. Spørg os, hvis du er i tvivl.

Er vejen en privat fællesvej?

Ønsker  du at opstille materiel på vejarealet på en privat fællesvej, så skal du være opmærksom på, at vejmyndighedens påtænkte afgørelse skal sendes i partshøring, inden en tilladelse kan udstedes. Sagsbehandlingstiden er ca. 15 arbejdsdage. Læs mere under ’spørgsmål og svar om opstilling på vejareal’.

Hvad skal I gøre, når I vil søge om tilladelse til midlertidigt at råde over et vejareal?

 1. Tjek, at I overholder kommunens betingelser
  Hent Københavns Kommunes betingelser (pdf)
 2. Tjek, at I overholder gældende love og regler i øvrigt
 3. Tjek, at jeres materiel ikke vil stå i vejen for andre aktiviteter på stedet
  Tast adressen på Koordineringskort PRO
  Her har du adgang til det professionelle kortmateriale. Du kan bl.a. finde vejstatus for både aktive og kommende tilladelser, og ikke mindst et tegneværktøj til brug for afspærringsplaner.
 4. Lav en afspærringsplan, eller brug en af vores standarder
  Hent Københavns Kommunes standard afspærringsplaner (pdf)
 5.  Se vores FAQ for at finde de mest stillede spørgsmål: Hent FAQ for Råden over vej (pdf)
 6. Hav jeres medarbejdersignatur klar, når I søger. I får svar på ansøgningen inden for 10 arbejdsdage, hvis ansøgningen overholder opstillede krav.
 • Vær opmærksom på, at det ansøger, som bliver faktureret for taksten, hvis det ansøgte materiel, opstilles på offentligt vejareal. Det vil sige, at den signatur som bruges til at ansøge med, vil blive registreret til at skulle faktureres. Det derfor vigtigt, at I bruger det rigtige MIT-id/medarbejdersignatur til at ansøge med.
   
 • OBS: Når adressen vælges, er det vigtig at du anvender drop-down menuen og vælger vej/gadenavn fra listen. For at sikre en hurtig og korrekt sagsbehandling kan du benytte ”bemærkningsfeltet” til at skrive eventuelle særlige forhold, der knytter sig til ansøgningen.
   
 • Hvis jeres sag bliver returneret med status ”Mangler info”, skal I gå ind på sagen og læse i bemærkningsfeltet. Her står, hvad der mangler.

Har I yderligere spørgsmål, kan I henvende jer direkte til den vejinspektør, der behandler jeres sag.

Spørgsmål og svar om opstilling på vejareal

Vis alle

Hvad skal vi søge tilladelse til?

På offentlige og private fællesveje skal I altid søge om tilladelse hos Container- og Gravetilladelser til midlertidigt at opstille materiel på vejarealet.

I skal være opmærksomme på tilladelserne skal være på plads, inden arbejdet påbegyndes. Tilladelsen gælder kun for det ansøgte areal, og en kopi af tilladelsen skal ligge på arbejdsstedet.

For at sikre at det ansøgte areal er ledigt, skal der opsættes autoriserede færdselstavler minimum 24 timer før ankomst på vejarealet.

Eventuelle parkerede biler på det ansøgte areal, skal registreres hos Københavns Politi. 

Klik her for at finde blanket fra Københavns Politi til registrering af parkerede biler på den ansøgte areal.

Vær opmærksom på, at I skal indsende en ansøgning for hver materieltype, f.eks. kran, lift, flyttevogn m.v., og at tilladelsen kun er gældende for den materieltype, der er ansøgt om på den enkelte vej.

Ved ansøgningen som forening, virksomhed eller privatperson anvendes cvr/cpr. 

Der kan ikke søges tilladelse til køretøjer under 3.500 kg

Der kan kun søges tilladelse til arbejdskøretøjer til arbejdsformål på over 3.500 kg. Gives der tilladelse, må de holde indenfor for afspærringen. Det kan fx være kran, lift, flyttevogn, cementvogn, skurvogne mv.

Der skal søges tilladelse til råden over vej, med mindre at færdselslovens bestemmelser overholdes og det ikke er til gene for færdslen på vejarealet, I denne situation vil regler for parkering i Københavns Kommune være gældende.

Alle køretøjer på under 3.500 kg må ikke holde bag byggehegnet. Det kan fx være varevogn, almindelige personbiler, flyttebil mv.

Hvordan ansøger jeg om tilladelse til materiel/byggeplads eller arbejdskøretøjer til råden over vej på vejareal?

Tilladelse gælder for alle former for materiel og byggepladser, fx containere, big bags, stillads mv. og køretøjer til arbejdsformål på over 3500 kg. som fx kran, lift, flyttebil, cementvogn mv.  

Her har du mulighed for at finde oplysninger om luftledninger og placering af master, inden du indsender din ansøgning om råden over vej til lift eller kran.

Klik her for at finde funktionen i Koordineringskort PRO

Når du kommer på kortet, skal du gå ned under rubrikken ”Ledninger og Forsyninger” og trykke på ”Eludstyr over gadeniveau”, som folder ud. Herefter aktiverer du de to underkategorier ”ledninger og Wire” og ”Master og Armaturer”, så de lyser grønt.  

Du har nu mulighed for at se, om arbejdet reelt kan udføres på en konkret adresse, inden du søger.

Vi håber, at funktionen vil lette dig i dit arbejde, når du søger om råden over vej.

Privat fællesvej og partshøring

Forvaltningens påtænkte afgørelser om opstilling af materiel sendes i partshøring hos sagens parter. Det er Teknik- og Miljøforvaltningen lovgivningsmæssigt forpligtet til, jf. forvaltningsloven. Sagens parter er typisk den tinglyste ejer af vejmatriklen. Partshøringen medfører en sagsbehandlingstid på ca. 15. arbejdsdage, da sagens parter skal have passende tid til at indgive høringssvar.

Bemærk at sagsbehandlingstiden kan blive længere, hvis høringsparterne gør indsigelse. Når høringsperioden er slut skal opstillingen af materiel godkendes af politiet, inden tilladelsen kan udstedes.

Sagsbehandlingen hos politiet kan også medføre forlænget sagsbehandlingstid. Sagsbehandlingstiden kan dog også forkortes, hvis ansøger indhenter en forhåndsgodkendelse hos sagens parter.

Partshøring og forhåndsgodkendelse

Ansøger kan forkorte sagsbehandlingstiden ved at indhente en forhåndsgodkendelse hos sagens parter, dvs. typisk hos ejeren af vejmatriklen. Forhåndsgodkendelse skal vedhæftes ansøgning om opstilling af materiel til Teknik- og Miljøforvaltningen.

Her på siden finder du en vejledning til, hvordan du undersøger, om en vej er en privat fællesvej og hvordan du finder oplysninger om ejeren af vejmatriklen. Du kan evt. også forhøre dig hos den grundejer mv., som du udfører opgaver for/ som har bestilt opstilling af materiel, om hvem vejejer er.

Hent vejledning (PDF)

Her på siden finder du også en forhåndsgodkendelsesskabelon, som du kan anvende, hvis du ønsker, at indhente en forhåndsgodkendelse. Bemærk at forhåndsgodkendelse som minimum skal indeholde oplysninger om ansøger, tidsrum for opstilling, placering samt bekræftelse på forhåndsgodkendelse evt. ved en underskrift. Er du i tvivl om den/de præcise opstillingsdato/er, så udvid den tidsperiode, du får forhåndsgodkendelse til at opstille materiel på det givne sted.

Hent skabelon til forhåndsgodkendelse (PDF)

Når forvaltningen modtager ansøgning med forhåndsgodkendelse, så kontrolleres det, om de rigtige er blevet hørt og om oplysningerne i forhåndsgodkendelsen er i overensstemmelse med oplysningerne i ansøgningen om opstilling af materiel på privat fællesvej. I de tilfælde, hvor forhåndsgodkendelse er mangelfuld, er indhentet hos den/de forkerte eller oplysningerne ikke stemmer overens, vil den påtænkte afgørelse blive sendt i partshøring.

Takster 2024

Borgerrepræsentationen og Teknik- og Miljøudvalget har vedtaget at indføre en takst for midlertidig råden over offentligt vejareal i Københavns Kommune fra og med 1. januar 2023. Taksten reguleres årligt.

Taksten bliver kun opkrævet for opstilling af materiel på offentlig vej.

Taksten er fastsat til kr. 0,46 pr. m2 pr. dag. Taksten gælder for alle kategorier af midlertidig råden over offentligt vejareal, dvs. containere, byggepladser, materiel, stilladser, big bags mv. samt arbejdskørertøjer over 3.500 kg. Til arbejdsformål fx kran, lift, Cementvogn, flyttebil mv.

Betalingen udregnes for det område som afspærres/benyttes, Taksten udregnes således (0,46 kr.) x bredde x længde x antal enheder x antal opstillingsdage

Eksempelvis vil opstilling af en standardcontainer på 15 m2 i 20 dage koster 138 kroner (0,46 x 15 x 20).

Enheder stablet i højden, bliver der kun opkrævet betaling med udgangspunkt i nederste areal, inkl. trappe. Stablede enheder skal godkendes af Vejtilsyn.

Faktureringen af tilladelser vil ske bagudrettet på månedlig basis. Taksten vil blive reguleret årligt af Teknik- og Miljøudvalget i Københavns kommune.

 

Typiske spørgsmål til takst

Har forvaltningen en vejledning til, hvordan jeg kan afmelde, annullere, forlænge eller tage en kopi min tilladelse?

Ja, klik her for at hente vejledningen.

Hvad skal man gøre, hvis materialet nedtages før den angivne tidsperiode i tilladelsen?

Du som ansøger er ansvarlig for at afmelde sagen på virk.dk. Såfremt dette ikke sker, vil der blive opkrævet takst frem til afmeldingsdato.

Jeg modtager fortsat fakturaer på takst, selvom materiellet er hjemtaget?

Du skal afmelde sagen på virk.dk, når du ikke længere gør brug af vejarealet, således at du betaler takst for den korrekte periode.

Jeg har betalt for en periode, hvor jeg ikke har brugt tilladelsen?

Det er dig som ansøger, der er ansvarlig for at afmelde sagen. Hvis sagen ikke er afmeldt anses sagen for ikke at være afsluttet, og som udgangspunkt skal du derfor betale takst indtil perioden udløber eller tilladelsen afmeldes.

Hvilket MitID-signatur skal jeg bruge som erhverv?

Det er vigtigt, at du er opmærksom på at bruge medarbejdersignatur, så virksomheden bliver faktureret.

Hvilket MitID skal jeg bruge som privatperson?

Hvis det er dig selv som privatperson der ansøger, skal du bruge dit eget MitID, så modtager du personligt fakturaen.

Hvad skal jeg gøre, hvis vejarealet er angivet forkert?

Det er dig som ansøger, der er ansvarlig for at rette arealet i ansøgningen.

Afspærringsplaner

Husk at sende en afspærringsplan sammen med jeres ansøgning.

Brug en færdigudviklet afspærringsplan eller lav jeres egen

I kan bruge en af vores færdigudviklede og godkendte afspærringsplaner, hvis de passer til de faktiske forhold dér, hvor I opsætter jeres materiel.

Download de færdigudviklede afspærringsplaner

Hvis ingen af planerne svarer til forholdene på stedet, skal I udarbejde en konkret afmærkningsplan for opgaven.

For at tegne din egen tegning, skal du først gå ind under funktionen i Koordineringskort PRO. Tryk på blyanten ”tegn og mål” og tryk på ”Tegn (gemmes ikke)”.

Herefter kommer en boksen ”skitsetegning” frem, hvor du kan bruge tegneværktøjet til at indsætte figurer, skrive og farvelægge kortet, som hjælp til at beskrive ansøgningen.

Når tegningen er færdig, kan den udskrives eller du kan danne en pdf, som kan vedhæftes ansøgningen. Målforhold og dato er inkluderet på kortet. For at udskrive eller gemme, skal du trykke på printerikonet ”Udskriv kortet til en pdf-fil” og trykke på knappen ”udskriv”.

Herefter åbnes en ny side, hvor kortet kan udskrives eller gemmes.

Jeg skal flytte til København – Hvad gør jeg?

Jeg anvender et flyttefirma eller lejer en flyttecontainer:

Det er flytte- eller containerfirmaet, der skal søge om tilladelse til "råden over vej" og sørge for eventuelle skilte og afspærringer m.v.

Jeg flytter selv med flyttebil:

Hvis du anvender et køretøj med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg, skal du søge tilladelse til at råde over et vejareal.

Hvis du anvender et køretøj med en tilladt totalvægt på under 3.500 kg (lille kørekort), fx bil, varevogn eller lille lastbil, gælder i stedet regler for parkering, standsning, af- og pålæsning m.v., som administreres af Center for parkering.

Du kan stille spørgsmål om parkering på tlf. 7080 8090 eller klik her for at sende spørgsmål  på e-mail til Center for parkering 

Her kan du læse mere om parkering i Københavns Kommune

 • Du skal være opmærksom på at tilladelsen kun gælder for det ansøgte areal.
 • Sørg for at have dine tilladelser på plads inden arbejdet påbegyndes.
 • Tilladelsen skal forefindes på arbejdsstedet.
 • For at sikre at det ansøgte areal er ledigt skal der opsættes autoriserede færdselstavler minimum 24 timer før flyttebilen ankommer.
 • Eventuelle parkerede biler registreres hos Københavns Politi. Registreringen skal ske med brug af blanketten Anmeldelse af midlertidigt stopforbud i Københavns politikreds.

Vi opfordrer til, at du kontakter et afspærringsfirma specialiseret i trafiksikkerhed. De kan hjælpe med at søge tilladelse, opsætning af skilte osv.

I’m moving to Copenhagen – what to do?

When you move to Copenhagen, usually it is the moving company that applies for the temporary parking permit.

The City of Copenhagen can issue a temporary parking permit, since you do not have a “MitID”, which is required for the application.

Please note that the temporary parking permit only concerns a specific location

 1. To make sure that the specific area is kept free, authorized traffic signs must be placed 24 hours before the truck arrives.
   
 2. The location must be photographed for documentation. Registration number of any parked cars must be noted. All documentation must be sent to the Danish Police using this form (Danish). 
   
 3. If you are not able to set up traffic signs etc., we strongly recommend that you contact a company specialized in road safety (paperwork, permits, signs etc.)

If you are moving with your own vehicle, then one of two different conditions may apply:

If the vehicle used, has a permissible total weight of more than 3.500 kg. then you must apply for permission for “right to the street” and follow the instructions above.

If the vehicle used, has a permissible total weight of less than 3.500 kg e.g., like a car, a van, or a small truck/lorry you don’t have to apply for a permit, but the vehicle is subject to applicable rules for parking, stopping, unloading and loading etc. This is administered by the Center for parking.

Find more information on parking in the City of Copenhagen

Ophør

Skader på omkringværende vejarealer som følge af materielopsætningen skal udbedres, inden arbejdets afslutning.

En tilladelse kan tilbagekaldes øjeblikkeligt, hvis bestemmelserne ikke følges. Container- og gravetilladelser kan ikke drages til økonomisk ansvar for omkostninger i forbindelse med tilbagekaldelse af en tilladelse.

Kontakt

Container- og Gravetilladelser

Islands Brygge 37

2300

Telefontid

Mandag - fredag kl. 09.00 - 16.00