Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 17.06.2021, kl. 18:00
Mødested: Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 2720 Vanløse

A-Sag: Orientering om arbejdet med bydelsplan

Vanløse Lokaludvalg tager status på Bydelsplan 2020-2021 til efterretning.

Tidligere beslutninger

Vanløse Lokaludvalg besluttede den 20. august 2020 at udarbejde bydelsplan, og at formandskabet skulle fremlægge forslag til proces bl.a. på baggrund af drøftelser i arbejdsgrupperne:  https://www.kk.dk/node/14403/20082020/edoc-agenda/36828b47-cc1b-4948-b6…

Vanløse Lokaludvalg drøftede den 17. september 2020 formål og målgruppe for bydelsplan, godkendte arbejdsgruppernes tovholdere og besluttede at afholde et seminar: https://www.kk.dk/node/14403/17092020/edoc-agenda/4df29a1f-d99d-4e4d-a9…

Vanløse Lokaludvalg drøftede indhold af Bydelsplanseminar i møde den 22. oktober 2020: https://www.kk.dk/node/14403/22102020/edoc-agenda/a55a9698-9f4c-4477-b6… 8b9-4bde-b868-f1ecac2336ea

Vanløse Lokaludvalg tog i møde den 19. november 2020 orientering om arbejdsgruppernes udvalgte projekter til efterretning og drøftede tovholdergruppens forslag til procesplan, disposition samt projektbeskrivelse for bydelsplan, herunder at det fremlægges til godkendelse i decembermødet: https://www.kk.dk/node/14403/19112020/edoc-agenda/2daa7b3b-26dd-427d-9b…

Vanløse Lokaludvalg drøftede den 10. december 2020 en overordnet rammebevilling til beslutning i januar 2021. Lokaludvalget tog orientering om Bydelsplanseminar og arbejdsgruppernes projekter til efterretning og godkendte procesplan, disposition og projektbeskrivelse for Bydelsplan:
https://www.kk.dk/node/14403/10122020/edoc-agenda/b227273c-a7e6-42a7-bc…

Vanløse Lokaludvalg godkendte den 18. marts 2021 at afsætte rammebevilling for Bydelsplan på 120.000 kr. i 2021-puljemidler: https://www.kk.dk/node/14403/18032021/edoc-agenda/e815aae2-d70d-4634-88…

Vanløse Lokaludvalg tog orientering om arbejdet med Bydelsplan til efterretning den 27. maj 2021: https://www.kk.dk/node/14403/27052021/edoc-agenda/1f624396-b117-4269-8b… 2021:  

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Vanløse Lokaludvalg tager orientering om status for arbejdet med bydelsplan til efterretning.

Problemstilling

Vanløse Lokaludvalg har besluttet at udarbejde Bydelsplan for Vanløse 2020-2021, som planlægges færdiggjort efter sommerferien, således at den kan anvendes i forbindelse med Kommunalvalget i efteråret 2021.

På seneste møde med tovholdergruppen gav tovholderne status for hvert projekt og hvilke opgaver, der skal løses frem til og med sommerferien. Herunder følger en opdatering på de projekter, hvor der er ny information/udvikling i projektet.

Multifunktionspladsen
Arbejdsgrupperne Børn og Unge samt Kultur og Fritid planlægger i samarbejde med en række aktører, herunder lokale motions- og idrætsforeninger, Damhusengens Skole, lokale fritidsklubber m.v., en større workshop i august, der skal give plads til udvikling af fælles visioner for motions- og idrætsfaciliteter i Vanløse, herunder Multifunktionspladsen. En nedsat arbejdsgruppe blandt interessenterne mødtes den 10. juni, hvor workshoppen, planlægningen og rammerne sættes for det videre arbejde med helhedsplanen.

Unge- og tryghedsnetværk
Arbejdsgruppen for Børn og Unge afholdte endnu et møde med unge- og tryghedsnetværket den 2. juni. Der inviteres til nyt møde i september. Netværket er et forvaltningsorienteret netværk, der arbejder med børn og unge på tværs af forvaltninger.

Demensvenligt Vanløse
I forbindelse med projektet har forvaltningen udarbejdet et spørgeskema, som sendes ud til medlemmerne af lokaludvalgets digitale borgerpanel i løbet af juni. For yderligere information, se sagsfremstillingen fra mødet den 27.maj:  https://www.kk.dk/node/14403/27052021/edoc-agenda/1f624396-b117-4269-8b…

Natur- og Miljøstation
Børne- og Ungeborgmester, Jesper Christensen, Gruppeformand og politisk leder for de Det Konservative Folkeparti i Borgerrepræsentationen, Jakob Næsager og Gruppeformand for Socialistisk Folkeparti i Borgerrepræsentationen, Klaus Mygind har alle været på besøg i Vanløse for at høre om planerne for en Natur- og Miljøstation på den gamle Pumpehusgrund.
Der er udarbejdet en projektbeskrivelse, som er sendt til Borgerrepræsentationens medlemmer i forbindelse med lokaludvalgets budgetprioriteringer for budget 2022.

Trafikplan
Arbejdsgruppen for Trafikplan arbejder på en opfølgning af de mange bemærkninger, der er indkommet i forbindelse med borgerpanelundersøgelsen, der ligger på hjemmesiden som standardrapport. Har man lyst til at deltage i arbejdet med trafikplanen er man velkommen.

Bymidten
Arbejdsgruppen holdt borgemøde med workshops om en sammenhængende bymidte i Café Oasen den 8. juni kl. 18-21. Borgermødet begyndte med paneldebat med oplæg og drøftelse mellem Københavns Kommunes Planchef Kenneth Horst Hansen, Rasmus Meyhoff fra Kronen/NREP og direktør Flemming Holberg Fenger, hvor det var muligt også at stille spørgsmål. Herefter fulgte workshops, hvor man kunne komme med bud på, hvad der er væsentligt at prioritere for at skabe en sammenhængende bymidte - f.eks. i spørgsmål om trafik, indretning og pladsdannelse m.v.

Herudover afholdes et fokusgruppemøde med repræsentanter fra erhvervslivet i bymidten til en drøftelse om, hvordan handelslivet i bymidten kan styrkes, samt hvilke prioriteter det lokale handelsliv har i en udvikling af bymidten.  

Sekretariatet har lavet en aftale med et konsulent bureau, der faciliterede borgermøde og  faciliterer fokusgruppemødet samt udarbejder en samlet opfølgning til lokaludvalget.

Løsning

Vanløse Lokaludvalg tager orientering om arbejdet med bydelsplan til efterretning.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Vanløse Lokaludvalgs puljemidler.

Videre proces

Arbejdet med bydelsplansprojekterne forsætter i lokaludvalgets arbejdsgrupper og i den nedsatte ad hoc-gruppe. Sekretariatet udarbejder et tekstudkast til bydelsplanen i juni måned, som bliver sendt til arbejdsgrupperne i august.
/Bent Christensen

Beslutning

1. Vanløse Lokaludvalg tog orientering om arbejdet med bydelsplan til efterretning.

Protokolbemærkning:
Erik Jønsson ønskede ført til protokols, at han ikke mente, man skulle hyre kaffevogne på torvet, som tidligere besluttet, men lave aftaler med de lokale caféer omkring torvet i stedet.

Til top