6. A-sag: Drøftelse om Bydelsplan for Vanløse (2020-0213537)

Vanløse Lokaludvalg drøfter formål og målgruppe for Vanløses bydelsplan og finder 1-2 medlemmer udover formandskabet, der kan være med i koordineringsgruppen for bydelsplanen. 

Tidligere beslutninger

Vanløse Lokaludvalg behandlede bydelsplanlægning i ordinært møde den 20. august 2020: Vanløse Lokaludvalg drøftede udarbejdelse af bydelsplan med planchef Kenneth Horst Hansen, hvorefter lokaludvalget besluttede at udarbejde en bydelsplan for Vanløse og at formandskabet fremlægger et forslag til proces på næste lokaludvalgs møde bl.a. på baggrund af drøftelser i arbejdsgrupperne og deres tilbagemeldinger, herunder om eventuelle ekstra tovholdere.
https://www.kk.dk/indhold/vanlose-lokaludvalgs-modemateriale/20082020/edoc-agenda/36828b47-cc1b-4948-b6a2-b3755561c750/08d6bc2e-f6bf-46bb-9dcc-88b2125bf738

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Vanløse Lokaludvalg drøfter formål og målgruppe for bydelsplan. 

2. at Vanløse Lokaludvalg finder evt. ekstra medlemmer, der skal indgå i den koordinerende arbejdsgruppe for bydelsplanen udover formandsskabet. 

Problemstilling

Ifølge Kommissorium for Lokaludvalg er en af lokaludvalgenes arbejdsopgaver at udarbejde en bydelsplan i samarbejde med Økonomiforvaltningen. En bydelsplan er en anledning til at få borgerne til at tage aktivt stilling til deres bydel – og fungerer som et lokalt indspark til Borgerrepræsentationen, så de kan få et indblik i, hvilke lokale udfordringer og potentialer, der optager borgere i de forskellige bydele.

Økonomiforvaltningen arbejder med et nyt koncept for bydelsplan i forbindelse med tilpasning af lokaludvalg, og har ladet det være op til hvert enkelt lokaludvalg at beslutte, hvorvidt man vil udarbejde en bydelsplan i denne valgperiode. Forvaltningen vil fortsat understøtte arbejdet i et vist omfang, men bydelsplanerne vil ikke komme til at indgå i den almindelige planproces og skal ikke godkendes i Borgerrepræsentationen. Vanløse Lokaludvalg besluttede på lokaludvalgsmødet i august at udarbejde en bydelsplan i 2020-2021 i et anderledes format end tidligere. 

Borgerdialogen er en central del af bydelsplanlægningen og et vigtigt grundlag for, at politikerne kan orientere sig og tage stilling til lokale ønsker og visioner. Derfor skal der lægges vægt på både borgerinddragelse og politikerinddragelse i forbindelse med arbejdet med Vanløses bydelsplan. Bydelsplanen kan på den måde fungere som både oplæg til kommunalvalget og en introduktion til et nyvalgt lokaludvalg i 2022 (der derefter kan udarbejde en ny bydelsplan).

For at opstarte arbejdet med bydelsplan er det vigtigt at konkretisere, hvem der er målgruppen for den færdige bydelsplan, og hvad formålet er med at udarbejde bydelsplan, for på den måde at gøre bydelsplanen skarp og målrettet. Målgruppen for bydelsplanen kan eksempelvis være borgere, lokaludvalg eller politikere, hvor formålet eksempelvis kan være at skabe et arbejdsdokument for lokaludvalget eller en visionsplan, der henvender sig til politikere. 

Lokaludvalget besluttede på lokaludvalgsmødet i august at udarbejde en bydelsplan. Derfor skal der nedsættes en arbejdsgruppe, der kan foretage tværgående koordinering af bydelsplanen. Den tværgående koordinering består eksempelvis af at sørge for, at der ligger en færdig procesplan og en disposition for bydelsplanen til lokaludvalgsdagsordenen i oktober. Det første møde afholdes i uge 41 i oktober måned efter arbejdsgruppemøderne. 

Lokaludvalgets arbejdsgrupper udarbejder selv projektbeskrivelser, der er baseret på den borgerdialog og politikerinddragelse, de selv har foretaget i forbindelse med de 1-2 vigtigste projekter, som de beskæftiger sig med. Det betyder, at borgerdialog i forbindelse med bydelsplanen skal integreres i arbejdsgruppernes nuværende vigtigste projekter i løbet af efteråret 2020 og starten af 2021. 

Til dagsordenen for lokaludvalgsmødet i november skal lokaludvalgets arbejdsgrupper have indmeldt de 1-2 udvalgte projekter, som de vil beskæftige sig med i forbindelse med bydelsplanen samt indmelde en plan for borgerdialog i bydelsplanperioden forbindelse med projekterne og en beskrivelse af den forudgående borgerdialog i forbindelse med projekterne. Sekretariatet udsender en skabelon som arbejdsgrupperne kan tage afsæt i til arbejdsgruppemøderne i oktober. 

Løsning

Vanløse Lokaludvalg drøfter formål og målgruppe for bydelsplan. 

Vanløse Lokaludvalg finder evt. ekstra medlemmer, der skal indgå i den koordinerende arbejdsgruppe for bydelsplanen udover formandsskabet. 

Arbejdsgrupperne vil til lokaludvalgsdagsordenen i november indmelde de 1-2 projekter, der skal være en del af bydelsplanen sammen med en plan for borgerdialogen i forbindelse med projekterne samt en beskrivelse af den forudgående borgerdialog i forbindelse med projekterne. 

Økonomi

Der er pt. ikke udarbejdet en plan og budget for bydelsplanarbejdet, men der må forventes at skulle afsættes midler til forskellige aktiviteter på et senere møde i år.

Videre proces

 

Diverse

/Bent Christensen

Beslutning

1. Vanløse Lokaludvalg drøftede formål og målgruppe for bydelsplan.

2. Vanløse Lokaludvalg godkendte arbejdsgruppernes indmeldte medlemmer/tovholdere og afventer tilbagemelding fra børn og unge arbejdsgruppen.

3. Vanløse Lokaludvalg besluttede at afholde et heldagsseminar en weekenddag i november for medlemmer og arbejdsgruppemedlemmer om Bydelsplanlægning.