7. A-sag: Orientering og drøftelse om arbejdet med bydelsplan (2020-0213537)

Vanløse Lokaludvalg drøfter punkter til en overordnet rammebevilling for bydelsplanen. Lokaludvalget tager orientering om arbejdsgruppernes projekter og bydelsplanseminar til efterretning. Vanløse Lokaludvalg godkender procesplan, disposition og projektbeskrivelse i forbindelse med bydelsplan. 

Tidligere beslutninger

Vanløse Lokaludvalg besluttede den 20. august 2020 at udarbejde bydelsplan, og at formandskabet skulle fremlægge forslag til proces bl.a. på baggrund af drøftelser i arbejdsgrupperne:  https://www.kk.dk/node/14403/20082020/edoc-agenda/36828b47-cc1b-4948-b6a2-b3755561c750/08d6bc2e-f6bf-46bb-9dcc-88b2125bf738

Vanløse Lokaludvalg drøftede den 17. september 2020 formål og målgruppe for bydelsplan, godkendte arbejdsgruppernes tovholdere og besluttede at afholde et seminar: https://www.kk.dk/node/14403/17092020/edoc-agenda/4df29a1f-d99d-4e4d-a96f-11b8751d76c4/7a8d3014-a457-4b3a-a36b-ec364d05c32a

Vanløse Lokaludvalg drøftede indhold af Bydelsplanseminar i møde den 22. oktober 2020: https://www.kk.dk/node/14403/22102020/edoc-agenda/a55a9698-9f4c-4477-b660-1f745341f7ac/1f9101e9-b8b9-4bde-b868-f1ecac2336ea

Vanløse Lokaludvalg tog i møde den 19. november 2020 orientering om arbejdsgruppernes udvalgte projekter til efterretning og drøftede tovholdergruppens forslag til procesplan, disposition samt projektbeskrivelse for bydelsplan, herunder at det fremlægges til godkendelse i decembermødet: https://www.kk.dk/node/14403/19112020/edoc-agenda/2daa7b3b-26dd-427d-9b4e-26a411982a29/3c67a447-e594-4ef8-9a88-132be86a318e

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Vanløse Lokaludvalg drøfter, hvad en overordnet rammebevilling for bydelsplanen skal indeholde af budgetposter, herunder annoncer, boost, borgerrettede aktiviteter m.m. Lokaludvalgets arbejdsgrupper melder punkter tilbage til sekretariatet inden lokaludvalgsmødet i januar. 

2. at Vanløse Lokaludvalg tager orientering om bydelsplanseminaret og arbejdsgruppernes projekter til efterretning. 

3. at Vanløse Lokaludvalg godkender tovholdergruppens forslag til procesplan, disposition samt projektbeskrivelse for bydelsplan.

 

Problemstilling

Bydelsplanen er borgernes mulighed for at komme med ideer til bydelens fremtidige udvikling og er samtidig et vigtigt grundlag for, at Rådhusets politikere kan orientere sig og tage stilling til lokale visioner og udfordringer. Vanløse Lokaludvalg besluttede på lokaludvalgsmødet i august at udarbejde en bydelsplan i 2020-2021 i et anderledes format end tidligere.

Vanløses bydelsplan vil kunne fungere som et oplæg til det kommende kommunalvalg og som en introduktion til et nyvalgt lokaludvalg i 2022 (der herefter forventes at udarbejde en ny bydelsplan).

Rammebevilling
For at gøre arbejdet med bydelsplan lettere skal der udarbejdes en overordnet rammebevilling, der præsenteres på lokaludvalgsmødet i januar, som kan indeholde alt fra midler til annoncer, sociale medie-boost, borgerrettede aktiviteter, herunder midler til KV21 vælgermøde hvor politikere møder bydelen og bydelsplanen, konsulent eller anden bistand til bydelsplanarbejdet m.m. Den overordnede rammebevilling skal ses som et supplement til bevillinger til de enkelte projekter. Således kan rammebevillingen eksempelvis anvendes til generel drift og kommunikation i forbindelse med bydelsplanen. Lokaludvalget, herunder arbejdsgrupper, har mulighed for at indmelde punkter til rammebevillingen senest den 14 januar ved at skrive til sekretariatet. Hvis rammebevillingen ikke indeholder alt, som hver enkelt bydelsplanprojekt har brug for, skal der enten bevilges midler til de enkelte konkrete projekter eller rammebevillingen forøges løbende. Sekretariatet samler løbende op de enkelte projekter i forhold til de til rådighed stående midler.

Bydelsplanseminar
Den 26. november blev der afholdt bydelsplanseminar, hvor repræsentanter fra hver arbejdsgruppe præsenterede deres bydelsplanprojekter. Der blev givet feedback til de forskellige projekter og spørgsmål blev stillet. Bydelsplanseminaret gav deltagerne indblik i hvilke projekter de forskellige arbejdsgrupper har valgt at beskæftige sig med. 

Arbejdsgruppernes projekter 
Alle arbejdsgrupper har indmeldt 1-2 udvalgte projekter, som de vil fokusere på i forbindelse med bydelsplanen. Kultur og Fritid, Social og Sundhed, Børn og Unge samt Trafik og Plan har indsendt skabeloner, der giver indblik i den borger- og brugerinddragelse og politikerinddragelse, som arbejdsgrupperne har til hensigt at gennemføre i bydelsplanperioden. Skabelonerne giver samtidig en beskrivelse af den forudgående borgerinddragelse og politikerinddragelse, som arbejdsgrupperne allerede har foretaget i forbindelse med projekterne (Se bilag).

Procesplan, disposition og projektbeskrivelse 
Tovholdergruppen afholdt koordineringsmøde d. 8. oktober 2020 og er på den baggrund kommet frem til forslag til procesplan, disposition og projektbeskrivelse som fremgår af bilagene. Projektbeskrivelsen er for at lave en overordnet ramme for arbejdsgruppernes beskrivelse af projekter i selve bydelsplanen.

Løsning

Vanløse Lokaludvalg drøfter, hvad der skal indgå i en overordnet rammebevilling, herunder annoncering, borgerrettede aktiviteter, boost m.m., og melder punkter tilbage til sekretariatet senest den 14. januar. Til januar præsenteres en overordnet rammebevilling for bydelsplanen på baggrund af de indkomne tilbagemeldinger og sekretariatets vurdering af løbende bydelsplanudgifter.

Vanløse Lokaludvalg tager orientering om bydelsplanseminar og arbejdsgruppernes projekter til efterretning. 

Vanløse Lokaludvalg godkender tovholdergruppens procesplan, disposition og projektbeskrivelse. 

Økonomi

Der er pt. ikke udarbejdet en overordnet rammebevilling for bydelsplanarbejdet, men den forventes præsenteret i januar 2021 på baggrund af indkomne tilbagemeldinger og sekretariatets vurdering af løbende bydelsplanudgifter.

Videre proces

Der udarbejdes en overordnet rammebevilling til lokaludvalgsmødet i januar 2021, og arbejdsgrupperne begynder at planlægge deres aktiviteter, der skal tages højde for myndighedernes anbefalinger og restriktioner i forbindelse med coronavirus. 

 

Diverse

/Bent Christensen

Beslutning

1. Vanløse Lokaludvalg drøftede en overordnet rammebevilling, som besluttes på ordinært møde til januar 2021.

2. Vanløse Lokaludvalg tog orientering om Bydelsplanseminar og arbejdsgruppernes projekter til efterretning, med bemærkning om, at "evt" slettes fra "evt. afholdelse af interessentmøde" under Asfalten/Multifunktionspladsen.

3. Vanløse Lokaludvalg godkendte tovholdergruppens forslag til procesplan, disposition og projektbeskrivelse for Bydelsplan.