Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 17.06.2021, kl. 18:00
Mødested: Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 2720 Vanløse

A-sag: Orientering om tilpasning af lokaludvalg

Vanløse Lokaludvalg tager orientering om status på tilpasning af lokaludvalg til efterretning.

Tidligere beslutninger

Vanløse Lokaludvalg havde en første indledende Temadrøftelse om tilpasning af lokaludvalg i møde den 27.2.2020: https://www.kk.dk/node/14403/27022020/edoc-agenda/a5c07da0-1110-4bd3-81…

Vanløse Lokaludvalg traf beslutning om henvendelse til gruppeformandskredsen i møde den 20.5.2020: https://www.kk.dk/node/14403/20052020/edoc-agenda/f670e3af-123e-4f33-9e…

Vanløse Lokaludvalg havde først en intern drøftelse om tilpasning af lokaludvalg i møde den 17.9.2020: https://www.kk.dk/node/14403/17092020/edoc-agenda/4df29a1f-d99d-4e4d-a9…

Dernæst havde lokaludvalget en fælles drøftelse med Borgerrepræsentationens sekretariat i samme møde den 17. 9. 2020: https://www.kk.dk/node/14403/17092020/edoc-agenda/4df29a1f-d99d-4e4d-a9…

Vanløse Lokaludvalg behandlede høring om Tilpasning af lokaludvalg i møde den 19.11.2020: https://www.kk.dk/node/14403/19112020/edoc-agenda/2daa7b3b-26dd-427d-9b…

Vanløse Lokaludvalg tog orientering om status på gruppeformandskredsens behandling til efterretning i møde den 25.2. 2021 : https://www.kk.dk/node/14403/25022021/edoc-agenda/08d7dce2-a4e1-4697-af…

Vanløse Lokaludvalg tog orientering vedr. tilpasning af lokaludvalg og gruppeformandskredsen og ØU's ændringsforslag til efterretning den 15. april 2021:  https://www.kk.dk/node/14403/15042021/edoc-agenda/a7dfdb83-58e4-47f5-aa…

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Vanløse Lokaludvalg tager orientering om tilpasning af lokaludvalg fra sekretariatschef Flemming Dubgaard Hansen til efterretning.

Problemstilling

Formålet med tilpasning af lokaludvalg er at tilvejebringe de bedst mulige og tidssvarende vilkår for lokaludvalgenes arbejde med københavnerinddragelse og repræsentativitet inden for den eksisterende økonomiske ramme for lokaludvalg. Det har været en forudsætning for arbejdet, at der ikke lægges op til en omstrukturering af lokaludvalgene, eller at der sker væsentlige ændringer i lokaludvalgenes ansvars- og kompetenceområder.

Borgerrepræsentationens 1. behandling  af tilpasning af lokaludvalg den 22. april 2021 kan ses her: https://www.kk.dk/node/14148/22042021/edoc-agenda/5a137cb5-6afa-4ecb-89…
Herunder det samlede bilagsmateriale, bl.a. bilag 26, Forslag til nyt samlet Regulativ for lokaludvalg og bilag 27, Forslag til nyt samlet Kommissorium for lokaludvalg.

Borgerrepræsentationens sekretariat har lavet en oversigt og sammenskrivning af de vedtagne ændringer, som blev udsendt med dagsorden til lokaludvalgets møde den 27. maj 2021 og vedhæftet under meddelelser. Bilaget kan ses her: https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/Attachments/28087779-4084043…

Vedtagne ændringer i kort form:

 • Etablering af repræsentantskab for hver enkelt bydel bestående af lokale foreninger, som skal godkende bydelsplan og inviteres til årlig opfølgning og evaluering af bydelsplan.
 • Bydelsplanen godkendes af lokaludvalget selv og af repræsentantskabet, men ikke i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Borgerrepræsentationen behandler bydelsplanerne i et temamøde (seminar), jf. styrelseslovens §9a.
 • Udvidelse af puljemidlernes anvendelsesområde til at omfatte udstyr og materiale.
 • Involvering af bydelens borgere i prioritering af puljemidler til forskellige indsatsområder.
 • Digital afstemning til valg af foreningsrepræsentanter
 • Valggrupper opretholdes og sikres repræsentation af flg. tre valggrupper: 1) børn, unge, idræt, kultur, fritid 2) ældre, sundhed, social og integrationsområdet 3) bolig, miljø og erhverv.
 • Valgbarhedsalder nedsættes til 16 år.
 • Altid 5 foreningsvalgte medlemmer mere end politiske repræsentanter i lokaludvalget.
 • Foreninger såvel som politiske partier kan udskifte deres repræsentanter, hvis denne ikke længere repræsenterer foreningen eller partiet.
 • Foreninger skal have min. et års dokumenteret eksistens og min. 15 medlemmer for at have valgbare medlemmer.
 • Høringsfrister på 6,8 og 12 uger præciseres og er eksklusiv ferie og helligdage.
 • Lokaludvalget er ikke forpligtet til at svare på høringer, men skal i sit svar redegøre for de fakta, den viden og københavnerinddragelse, der ligger til grund for udtalelsen/høringssvaret.
 • Systematisering af processer for tidlig inddragelse og fokus på samarbejde med forvaltningerne.
 • Hvis et medlem udebliver tre på hinanden følgende møder uden afbud, betragtes vedkommende som udtrådt af lokaludvalget, og suppleanten kan overtage pladsen.
 • Lokaludvalgets formandskab skal have folkeregister adresse i bydelen.

Herudover er Økonomiforvaltningen bl.a. blevet pålagt at udarbejde budgetnotater på hhv. forsøg med borgerbudgetter samt styrkelse og aktiv inddragelse af det lokale miljøarbejde i understøttelse af København som CO2-neutral hovedstad 2025.

Løsning

Vanløse Lokaludvalg tager orientering om tilpasning af lokaludvalg fra sekretariatschef Flemming Dubgaard Hansen til efterretning.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Vanløse Lokaludvalgs puljemidler.

Videre proces

Forslag til ændringer i 'Regulativ for lokaludvalg' bliver sendt efter Borgerrepræsentationens 1. behandling til godkendelse i Social- og Indenrigsministeriet. Den efterfølgende 2. behandling i Borgerrepræsentationen forventes at ske senere i løbet af sommeren 2021, således at tilpasningen af lokaludvalgenes arbejde kan implementeres i rimelig tid inden konstituering af nye lokaludvalg foråret 2022.

/Bent Christensen

Beslutning

1. Vanløse Lokaludvalg tog orientering om tilpasning af lokaludvalg til efterretning.
Til top