3. A-sag: Drøftelse tilpasning af lokaludvalg (2020-0112498)

Vanløse Lokaludvalg drøfter tilpasning af lokaludvalg forud for den fælles drøftelse med BR-sekretariatet.

Tidligere beslutninger

Vanløse Lokaludvalg drøftede input til gruppeformandskredsen på ordinært møde den 27. februar 2020:
https://www.kk.dk/indhold/vanlose-lokaludvalgs-modemateriale/27022020/edoc-agenda/a5c07da0-1110-4bd3-818a-983e21335379/ededa1fa-aa46-4049-b0e4-c86d1f7371a3

og besluttede at bemyndige formanden til at sende en henvendelse til gruppeformandskredsen vedr. tilpasning af lokaludvalg på ordinært møde den 20. maj 2020:
https://www.kk.dk/indhold/vanlose-lokaludvalgs-modemateriale/20052020/edoc-agenda/f670e3af-123e-4f33-9ef8-aba581d0d3f0/e7179746-5beb-4cee-b1fc-3b37374a8f11

 

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Vanløse Lokaludvalg drøfter og samler op på tilpasning af lokaludvalg  

Problemstilling

Gruppeformandskredsen har i forlængelse af sidste års arbejde med Mangfoldig og Fokuseret Københavnerdialog besluttet en proces for tilpasning af lokaludvalg. Formålet med tilpasningen er at udarbejde et oplæg med forskellige modeller eller forslag til tilpasning af lokaludvalg, der kan tilvejebringe de bedst mulige og tidsvarende vilkår for lokaludvalgenes arbejde med københavnerinddragelse og repræsentativitet.

Vanløse Lokaludvalg havde en indledende drøftelse om tilpasning af lokaludvalg på ordinært møde den 27. februar 2020 og igen den 20. maj 2020, hvor formanden blev bemyndiget til at sende henvendelse til gruppeformandskredsen. Henvendelsen er vedhæftet som bilag.

Under drøftelserne var der en generel holdning i lokaludvalget, at Københavns Kommunes borgerdialog ikke bør foregå centralt fra rådhuset, men derimod lokalt i bydelene. En tilpasning af lokaludvalgene skal således være med til at styrke lokaludvalgets rolle i at koordinere og igangsætte borgerinddragelse lokalt i bydelene under et tættere samarbejde med forvaltninger og Borgerrepræsentationen. Dette for at sikre en lokal dialog, der er repræsentativ og mangfoldig.

Næstformand Hanne Larsen deltog, sammen med de andre lokaludvalgs formænd, i gruppeformandskredsens møde den 18.juni 2020, til en fælles drøftelse om tilpasning af lokaludvalg, hvor hun bl.a. fremførte at lokaludvalget vil gerne gå ind for ændrede og mindre bureaukratiske opstillingsregler, måske kombineret med indførelse af halvårlige repræsentantskabsmøder som led i borgerinddragelse dvs. annonceret. Dog uden begrænsning til to valgperioder. Gerne bopælspligt for alle medlemmer. Vigtigt at arbejde med bydelsplaner, hvorfor det er mærkeligt, at de uden videre foreslås afskaffet eller kraftigt reduceret af forvaltningen. Behov for at tage hensyn, der lægger vægt på strategien for et lokaludvalg, at det ikke fremover bliver muligt økonomisk at gennemføre alle forslag pga. behovet for at afsætte store investeringer til need-to formål + anlægsloft, og for at komme væk fra strategier, der går imod allerede vedtagne beslutninger i BR og Folketing.
Puljemidler med lidt flere penge tildelt til mindre anlægsinvesteringer -god ide.
Behov for politisering i bydelene og for at gøre det interessant for lokale politikere at deltage.

Lokaludvalget skal senere i dette møde drøfte tilpasningen med repræsentanter fra Borgerrepræsentationens sekretariat, der har stået for udarbejdelse af oplæg til gruppeformandskredsen. BR-sekretariatet står for opsamlingen på den fælles drøftelse.

Løsning

Vanløse Lokaludvalg drøfter og samler op på tilpasning af lokaludvalg  

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Vanløse Lokaludvalgs midler.

Videre proces

 

Diverse

/Bent Christensen

Beslutning

1. Vanløse Lokaludvalg drøftede og samlede op på tilpasning af lokaludvalg.