4. A-sag: Oplæg og drøftelse tilpasning af lokaludvalg (2020-0070672)

Vanløse Lokaludvalg drøfter tilpasning af lokaludvalg med sekretariatschef Flemming Dubgaard Hansen, Anja Englev og Maria Petersen Ølholm fra Borgerrepræsentationens sekretariat.

Tidligere beslutninger

Vanløse Lokaludvalg drøftede input til gruppeformandskredsen på ordinært møde den 27. februar 2020:
https://www.kk.dk/indhold/vanlose-lokaludvalgs-modemateriale/27022020/edoc-agenda/a5c07da0-1110-4bd3-818a-983e21335379/ededa1fa-aa46-4049-b0e4-c86d1f7371a3

og besluttede at bemyndige formanden til at sende en henvendelse til gruppeformandskredsen vedr. tilpasning af lokaludvalg på ordinært møde den 20. maj 2020:
https://www.kk.dk/indhold/vanlose-lokaludvalgs-modemateriale/20052020/edoc-agenda/f670e3af-123e-4f33-9ef8-aba581d0d3f0/e7179746-5beb-4cee-b1fc-3b37374a8f11

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

  1. at Vanløse Lokaludvalg tager oplæg om tilpasning af lokaludvalg til efterretning.
  2. at Vanløse Lokaludvalg drøfter ideer til tilpasning af lokaludvalg og kommer med input.

Problemstilling

Der har i flere år været arbejdet med at forbedre Københavns Kommunes dialog med københavnerne. En del af dette arbejde har været at se på lokaludvalgenes rolle i dialogen, og hvordan denne kan udvikles.
Vanløse Lokaludvalg og sekretariat har i lighed med de 11 andre lokaludvalg, bidraget med input om arbejdet med høringsprocesser og meget andet. Dette materiale og en række andre spørgeskemaer m.v. har ledt frem mod et idékatalog til tilpasning af lokaludvalg

Forvaltningens oplæg har 5 fokusområder: 

1) Formål med lokaludvalg

2) Lokaludvalgenes opgaver - herunder samarbejde med forvaltninger og arbejdet med egne projekter og opgaver. 

3) Repræsentativitet og valg

4) Geografisk inddeling

5) Administrativ organisering

På Vanløse Lokaludvalgs møde den 17. september vil sekretariatschef for Borgerrepræsentationens Sekretariat Flemming Dubgaard Hansen, projektleder Anja Englev Olsen og projektmedarbejder Maria Petersen Ølholm kort præsentere idéer til tilpasning og derefter vil der være en dialog med lokaludvalget.
Der tages udgangspunkt i det vedhæftede bilag 1, som blev præsenteret for gruppeformandskredsen i juni, og som er forslag til tilpasninger, der vurderes at kunne gennemføres inden for den eksisterende økonomiske ramme for lokaludvalg. 

Derudover er der samlet en rapport, som berører udfordringer inden for hvert område, hvor der stilles en række ideer til tilpasning. Enkelte af de samlede ideer til tilpasninger i ’Rapport over data og erfaringer om lokaludvalg’ kan dog ikke udelukkes at medføre en ekstra etablerings- og/eller driftsudgift, der ligger uden for den eksisterende ramme. Rapporten fremstår som bilag 4 i gruppeformandskredsens drøftelse den 18. juni 2020:
https://www.kk.dk/indhold/gruppeformandskredsen/18062020/edoc-agenda/4b981265-1160-42e6-bcd0-10a2fbb17d5e/7217838f-7e48-4592-9a44-ea73bf98fca3

Input og tilbagemeldinger fra alle lokaludvalg tages med i det videre arbejde. Nogle forslag vil kunne implementeres efter vedtagelse i Borgerrepræsentationen, andet vil skulle godkendes i Social - og Indenrigsministeriet. Store tiltag kan næppe vedtages i den indeværende valgperiode, særligt de der skal godkendes i ministeriet.

Løsning

Vanløse Lokaludvalg tager oplæg om tilpasning af lokaludvalg til efterretning.

Vanløse Lokaludvalg drøfter ideer til tilpasning af lokaludvalg og kommer med input.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Vanløse Lokaludvalgs midler.

Videre proces

30. september høring af og dialogmøder med lokaludvalg afsluttet.

November 2020: Intern høring af lokaludvalg vedr. resultat opsamling (4 uger).

Primo 2021: Gruppeformandskredsen behandler indstilling.

Marts/april 2021: Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen behandler indstilling og eventuelle forslag til tilpasning af lokaludvalg. 

Sommer 2021: Godkendelse af eventuelle ændringer i Social- og Indenrigsministeriet.

Efterår 2021: 2. vedtagelse i Borgerrepræsentationen.

Målet er at en revideret model for lokaludvalgene kan få virkning fra konstituering af nye lokaludvalg foråret 2022.

Diverse

/Bent Christensen

Beslutning

1. Vanløse Lokaludvalg tog oplæg om tilpasning af lokaludvalg til efterretning.

2. Vanløse Lokaludvalg drøftede ideer og kom med input til tilpasning af lokaludvalg.

3. Vanløse Lokaludvalg besluttede at bemyndige formand og sekretariat til at skrive et kort svar med udgangspunkt i hovedpointer fra henvendelsen til gruppeformandskredsen og fokus på mere beslutningskompetence og lokal forankring.