Mødedato: 09.05.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Orientering om endelig skrivelse om budgetønsker 2024 og den videre proces

Se alle bilag
Valby Lokaludvalg bedes tage den endelige skrivelse til efterretning og beslutte, hvordan budgetønskerne skal bæres videre i den politiske proces. 

Indstilling

Sekretariatet indstiller, 

1. at Valby lokaludvalg tager skrivelsen til efterretning.

2. At Valby lokaludvalg beslutter, hvordan budgetønsker kan bæres videre i processen. 

Problemstilling

Til budgetforhandlingerne drøfter politikerne i Borgerrepræsentationen hvilke initiativer og projekter, der skal afsættes penge til for de kommende år. Budgettet vedtages i oktober, men forhandlingerne starter i begyndelsen af året i de forskellige fagudvalg. 

Valby Lokaludvalg vedtog og indsendte allerede i april sine ønsker til Borgerrepræsentationen. Vi afventer en beregning fra Teknik- og Miljøudvalget, inden vi sender dem til Teknik- og Miljøudvalget, der har bedt om vores ønsker senest 8. maj, så de kan indgå i udvalgets drøftelse frem mod juniindstillingen, som lokaludvalget får i høring. Sidste høringsrunde ligger i august som sidste år.

Lokaludvalget kan med fordel drøfte, hvordan budgetønskerne ellers kan bæres videre i den politiske proces. 

Løsning

Valby Lokaludvalg tager skrivelsen til efterretning og beslutter, hvordan budgetønskerne skal bæres videre. 

 

Beslutning

Valby Lokaludvalg tager skrivelsen til efterretning med supplerende orientering om Teknik- og Miljøforvaltningens beregning af ønsket om trafikanalyse og generelle kommentarer til emnet. Disse bilag er vedlagt referatet. Emnet bæres videre i Lokaludvalgsforpersonkredsen. 

Lokaludvalget har også modtaget notat om affaldssortering ved Toftegårds Plads, der kan bruges i den videre dialog. 

Generel opfordring til at bære budgetønskerne videre politisk med særligt fokus på at der er projekter, der ved bevilling i 2023 kan indarbejdes i igangværende anlægsprojekter. 


Til top