Mødedato: 31.05.2021, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse D på 1. sal

Endelig vedtagelse af lokalplan Oliefabriksvej 100, Amager Vest

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til endelig vedtagelse af lokalplan Oliefabriksvej 100. Lokalplanforslaget muliggør opførelse af et grønt boligområde med boligbebyggelse i et område ved Oliefabriksvej i Amager Vest.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 1. at godkende lokalplan Oliefabriksvej 100 (bilag 2) med ændringer som foreslået i afsnittet Løsning.

Problemstilling

Grundejer ønsker at opføre ca. 20 boliger som række- og dobbelthuse. Projektet forudsætter en ny lokalplan, da projektet omfatter nedrivning, nybyggeri og en ændring af anvendelsen, og dermed har en karakter, der er lokalplanpligtig efter planloven. Lokalplanforslaget (bilag 2) blev godkendt i Teknik- og Miljøudvalget den 30. marts 2020 med ændringsforslag om beplantning på facader og parkeringsnorm. Forslaget har været i høring fra den 21. april 2020 til den 16. juni 2020 og forvaltningen har modtaget 11 henvendelser (bilag 4). Høringen har givet anledning til ændringsforslag fra forvaltningen (bilag 6). Tårnby Kommune indgav veto mod lokalplanforslaget, som Indenrigs- og Boligministeriet efterfølgende har behandlet og afvist.

Løsning

Lokalplanen muliggør, at bygherre kan opføre ca. 2.000 m2 boliger. Byggeriet kan opføres med stuetage og udnyttet tagetage, og må for hovedparten ikke overstige 8,5 m i højden. Tre huse mod Oliefabriksvej kan dog være op til 10 m i højden. Boligerne opføres med facader i træ og med saddeltage. På baggrund af ændringsforslag fra udvalget til lokalplanforslagets vedtagelse kan tre huse opføres med facader dækket med beplantning. I midten af området placeres et grønt fællesareal med mulighed for et fælles drivhus/orangeri og fælleshus. Der stilles krav til placering af 45 nye træer i området. Parkeringsnormen for boliger er 1 parkeringsplads pr. 175 m2 bolig. Det muliggjorte projekt er yderligere beskrevet i lokalplanen (bilag 2) og i faktaarket (bilag 3).

Forslag til ændringer af lokalplanforslaget

Høringen har givet anledning til, at forvaltningen foreslår ændringer i afsnit om spildevandsplan og vandforsyningsplan, da tilslutning ifølge HOFOR skal ske til Tårnby Vandforsyning. Bygherre ønsker et tagmateriale, der har længere levetid, og foreslår mulighederne for materiale på tag suppleret med metal, dog ikke zink, derved foreslås §7 stk.3 ændret. Herudover foreslår forvaltningen at §7 stk. 3 suppleres med en bestemmelse, så tage har mulighed for samme farvepalette som facader. §10 stk. 2 foreslås suppleret med flere muligheder for håndtering af regnvand. I §11 foreslås mulighed for, at enfamilieshuse kan udstykkes med grunde på mindst 600 m2 i henhold til Kommuneplan 2019 for områdetype B1- boligformål og suppleres med en note om, der menes enfamiliehuse, der ikke er sammenhængende. Forvaltningen foreslår på baggrund af høringssvar fra kolonihaveejere om skyggegener, at lokalplanen suppleres med skyggediagrammer af de eksisterende bygninger, så de ændrede skyggeforhold fremgår tydeligt. Det præcise forslag til ændring fremgår af bilag 6 og 7.

Høring

De 11 modtagne henvendelser i høringsperioden vedlægges som bilag 5. I bilag 6 er henvendelserne refereret med forvaltningens bemærkninger. Høringssvar fra H/F Sydgrænsen er refereret under borgernes henvendelser. Bane Danmark og Metroselskabet har ingen bemærkninger.

Henvendelse fra Amager Vest Lokaludvalg, HOFOR, Tårnby Kommune og Københavns Museum

Amager Vest Lokaludvalg har ingen bemærkninger (bilag 4, henvendelse nr. 3).

 1. HOFOR bemærker, at husspildevand og vandforsyning ikke frit kan vælges, men det skal ske til Tårnby (bilag 4, henvendelse 11).
 2. Tårnby Kommune nedlægger i sit høringssvar veto mod lokalplanforslaget. De bemærker, at lokalplanområdets ringe kollektive transportforbindelser, områdets placering op af Tårnby Kommune samt Københavns Kommunes p-norm potentielt kan medføre mangel på parkeringspladser i Tårnby Kommune. Herudover mener Tårnby kommune at en bred anvendelse af området samt lukning af eksisterende vejadgang menes at forøge strømmen af trafik via den nordlige vejadgang og kan forøge risikoen for uheld med cyklister på cykelsti langs Oliefabriksvej (bilag 4, henvendelse nr. 6).
 3. Københavns Museum orienterer, at området kan have mulighed for spor af aktiviteter fra middelalderen og der er i oplandet fundet spor helt tilbage fra stenalderen. Museet vil gerne kontaktes, inden der påbegyndes jordarbejder (bilag 4, henvendelse nr. 9).

Forvaltningens bemærkninger:

 1. Lokalplanen foreslås ændret, så husspildevand og vandforsyning skal ske fra Tårnby Forsyning.
 2. Med hjemmel i planlovens § 29 b kan en kommunalbestyrelse fremsætte veto mod en nabokommunes planforslag, hvis forslaget har væsentlig betydning for kommunens udvikling. Veto er ophævet, da der den 26. marts 2021 blev truffet afgørelse af Indenrigs- og Boligministeriet. I Kommuneplan 2019 er området fastsat med en parkeringsnorm for boliger på 1 pr. 214 m2, men giver mulighed for en konkret vurdering, når et boligområde har stor afstand til offentlig transport, hvilket forvaltningen vurderer er aktuelt for dette lokalplanområde. Lokalplanforslaget blev derved fastsat med en parkeringsnorm på 1 pr. 175 m2, der foreslås fastholdt i den endelige lokalplan. Forvaltningen vurderer ikke, at lokalplanen har en bred anvendelse, da lokalplanen stiller krav til at boligandelen skal udgøre mindst 95 % af bruttoetagearealet. En udført trafiksikkerhedsanalyse, der belyser oversigtsforholdene for den kommende adgangsvej til Oliefabriksvej 100, viser, at udkørselsforholdene er acceptable. Forholdet vedr. vejadgang vil blive håndteret konkret i byggesagen i dialog med Tårnby Kommune.
 3. I lokalplanens redegørelse er et afsnit om museumsloven, som oplyser, at museet bør kontaktes med henblik på en forundersøgelse.

Hovedsynspunkter i borgernes henvendelse

 1. I to henvendelser er der ønske om lavere bebyggelse og færre skyggegener.
 2. To henvendelser ønsker ikke, at lokalområdet forbindes med kolonihavernes stisystem.
 3. En henvendelse ønsker, at der ikke kommer indtrængende elektrisk lys til kolonihaverne.

Forvaltningens bemærkninger

 1. For at mindske skyggepåvirkningen i kolonihaveområdet og tilpasse den lokale skala, regulerer lokalplanen byggeriet, så det er højest mod Oliefabriksvej og lavest mod kolonihaverne. Lokalplanen foreslås suppleret med skyggediagrammer af de eksisterende bygninger. Skyggediagrammer for de eksisterende bygninger viser, at der ved jævndøgn også falder skygger på kolonihaverne om formiddagen, hvilket der også gør for de nye bygninger. Lokalplanforslagets bestemmelser foreslås fastholdt.
 2. I lokalplanen stilles ikke krav til, at lokalplanområdet og kolonihavernes stisystem skal forbindes, dette muliggøres dog. En sammenlægning kan kun ske hvis begge grundejere er indstillet herpå eller hvis kommunalbestyrelsen planlægger for en offentlig sti. Lokalplanforslagets bestemmelser foreslås fastholdt.
 3. Da lokalplanen muliggør helårsboliger, mener forvaltningen det er væsentligt at sikre trygge boligomgivelser i aftentimerne og vinterhalvåret. Der er derfor stillet krav til belysning af byrum, indgangspartier og passager i lokalplanen. Desuden stilles der i lokalplanen krav til at belysning ikke må være til ulempe for omgivelserne. Lokalplanforslagets bestemmelser foreslås fastholdt.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har vedtaget lokalplanen, bekendtgør Teknik- og Miljøforvaltningen denne i henhold til reglerne i planloven.

 

           Søren Wille
                                           /Karsten Biering Nielsen

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 31. maj 2021

 

Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag til 1. at-punkt:

 

”At parkeringsnormen fastsættes til en parkeringsplads pr 100 m2 bolig.”

 

Ændringsforslaget blev ikke vedtaget med 2 stemmer mod 8. Ingen medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: C og V.

Imod stemte: A, F, O, Ø og Å.

 

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med 8 stemmer mod 2. Ingen medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: A, F, O, Ø og Å.

Imod stemte: C og V.

 

 

Det Konservative Folkeparti og Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

”Vi ønsker at imødekomme Tårnby Kommunes veto om parkeringsnormen, så Københavns Kommune ikke skaber unødige parkeringsproblemer i Tårnby Kommuner, men at København selv er med til at løse parkeringsproblemerne. København skal ikke blot eksporterer problemet med manglende parkeringspladser i København til nabokommunerne.”

Til top