Mødedato: 31.05.2021, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse D på 1. sal

Handlingsplan for ladeinfrastruktur til elbiler i København - del 1

Se alle bilag
Borgerrepræsentationen skal tage stilling til ”Handlingsplan for ladeinfrastruktur i København – del 1” herunder til igangsætning af initiativer til etablering af ladeinfrastruktur i Københavns Kommune.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 1. at ”Handlingsplan for ladeinfrastruktur i København - del 1”, herunder mål og principper, danner grundlag for forvaltningens videre arbejde med at udbrede ladeinfrastruktur til el- og plug-in hybridbiler, jf. herunder og løsningsafsnittet.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

 1. at initiativ 3, 8, 9, 10 og 11, jf. løsningsafsnittet igangsættes nu indenfor forvaltningens eksisterende driftsramme.
 2. at der med denne indstilling nu er gjort op med medlemsforslag om lynladestationer, stillet af V og O på møde i Borgerrepræsentation 25. marts 2021, jf. bilag 5 og 6.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen har med Kommuneplan 2019 (vedtaget 27. februar 2020) besluttet at fremme ladeinfrastruktur og parkeringspladser til elbiler, så det er attraktivt at vælge en elbil frem for en benzin- eller dieselbil. På den baggrund besluttede Teknik- og Miljøudvalget 7. december 2020 at udvide rammen for antallet af parkeringspladser med ladeinfrastruktur fra 1.000 til i alt 5.000, samt at forvaltningen skal arbejde for at indføre tidsbegrænsning på alle p-pladser med ladestandere.

En veludbygget ladeinfrastruktur er en forudsætning for omstillingen til elbiler. Med øgede nationale ambitioner på området og en markant stigning i salget af elbiler det seneste år, er der derfor behov for en handlingsplan for ladeinfrastruktur, der sætter retningen for forvaltningens videre arbejde, og som udvalget skal tage stilling til. 

Løsning

Handlingsplanen er udarbejdet i dialog med en række kerneaktører, heriblandt bl.a. E.ON, CLEVER, Sperto, Spirii og Dansk Elbil Alliance, hvis anbefalinger forvaltningen har fulgt nøje. Generelt har de involverede kerneaktører givet positive tilbagemeldinger i forhold til planen og dens initiativer.

Planen fremlægges i to dele, som tilsammen skal sikre en sammenhængende, bydækkende og velfungerende ladeinfrastruktur i København, der er velintegreret i byens rum og har den nødvendige kapacitet. Initiativerne i planen adresserer primært opladning til beboere og erhverv i København, herunder virksomheder, varelevering, håndværkere og taxier, og sekundært pendlere og besøgende i byen. Samtidig bidrager initiativerne i planen til, at udrulningen af ladeinfrastruktur foregår på den mest omkostningseffektive måde for kommunen ved at følge det aktuelle behov og samtænke omstilling på private arealer. Den første del af handlingsplanen, der fremlægges nu, indeholder to mål, seks overordnede principper for den videre udrulning, samt 11 initiativer.

Anden del vil bygge videre på del 1 og samtænker indsatserne for ladeinfrastruktur med den politiske beslutning om niveauet for reduktion af CO2 fra vejtrafikken, der forventes at blive truffet ultimo juni 2021 i forbindelse med den politiske behandling af Tillæg til RoadMap 2021-2025 for KBH 2025 Klimaplanen, samt en eventuelt ændret lovgivning vedrørende ladeinfrastruktur for elbiler, som forventes at træde i kraft primo 2022. Anden del vil indeholde delmål og en udrulningsplan for ladeinfrastrukturen og forventes forelagt Teknik- og Miljøudvalget som en samlet handlingsplan for ladeinfrastruktur i 2022.

Handlingsplanens første del er koordineret med udarbejdelsen af første del af handlingsplan for delebiler. Handlingsplanen anden del vil ligeledes blive koordineret med udarbejdelsen af anden del af Handlingslan for delebiler samt en kommende parkeringsstrategi for Københavns Kommune.

Ud fra principperne i første del af planen er der, som nævnt, udarbejdet 11 initiativer, som indenfor eksisterende lovgivning kan igangsættes indenfor en kort tidshorisont, men som også forventes at være gældende og relevante trods en eventuel kommende ændring af lovgivningen.

Mål for udrulning af ladeinfrastruktur

Teknik- og Miljøforvaltningen har primo 2021 gennemført en analyse af behovet for ladeinfrastruktur til el- og plug-in hybridbiler i Københavns Kommune, jf. bilag 4. Analysen viser, at der i 2025 vil være behov for ca. 4.200 ladepunkter (udtag fra en ladestander) med normalladning på offentligt og privat areal, hvoraf ca. 2.100 (svarende til 1.050 ladestandere, da der typisk er to udtag på hver ladestander) forventes at skulle etableres på offentligt areal og 2.100 (1.050 ladestandere) på privat areal. Til sammenligning forventes der at være etableret min. 700 ladestandere (1.400 ladepunkter) på offentligt areal ved udgangen af 2021. Der kan imidlertid være større interesse fra markedet for opstilling af ladeinfrastruktur end analysen peger på.

Dansk Elbil Alliance vurderer overordnet for hele landet, at 1/3 af ladeinfrastrukturen vil skulle opstilles på offentligt areal, mens 2/3 opstilles på privat areal. I København er fordelingen mellem offentlige og private parkeringspladser i dag derimod ca. 50/50, hvilket Dansk Elbil Alliance også vurderer, fremadrettet vil være en rimelig fordeling.

Handlingsplanen har (jf. anbefalinger fra Dansk Elbil Alliance) primært fokus på normalopladning (op til 22kW) og sekundært på hurtigopladning (50 kW), da lynopladere (150-350 kW) er pladskrævende, kræver gode til- og frakørselsforhold og derfor egner sig bedst til områder, hvor bilerne opholder sig i kortere tid, fx på pladser langs motorvejsnettet, tankstationer mv. Lyn- og hurtigladning kan dog bidrage til at opnå en større samlet kapacitet i byen med et mindre antal ladestandere samt servicere fx taxier og virksomheder med større opladningsbehov. Derfor vil der i anden del af handlingsplanen blive set på mulighederne for at kombinere normal-, hurtig- og lynopladning i de forskellige bydele.

På baggrund af analysen og i dialog med en række eksterne aktører, har forvaltningen opstillet følgende to mål, som der vil blive fulgt op på årligt for at sikre, at ladeinfrastrukturen i Københavns Kommune kan følge med efterspørgslen:

 • Antal biler pr. ladepunkt: Der er maksimalt 10 el-og plug-in-hybridbiler per ladepunkt på offentligt areal
 • Afstandsmål: Der er maksimalt 250 meter til et offentlig tilgængeligt ladepunkt fra al etagebyggeri i København

Målene relaterer sig først og fremmest til områder, som kommunen kan påvirke, og er derfor fokuseret på offentlige/offentlig tilgængelige arealer. Målet for antal biler pr. ladepunkt omfatter alene ladepunkter på offentligt areal, da det er usikkert, hvor meget af ladeinfrastrukturen på privat areal, som i dag er eller som fremadrettet vil blive gjort offentlig tilgængelig.

Københavns Kommune har med det nuværende lovgrundlag begrænsede muligheder for at påvirke tempoet for udrulningen af ladeinfrastruktur i byen. En kommende lovændring kan forventeligt øge kommunens handlerum på området, men kommunen vil stadig i høj grad være afhængig af en vedvarende interesse fra det private marked for at investere i og drive ladeinfrastruktur i København.

Principper for udrulning af ladeinfrastruktur

For at sikre, at ladeinfrastrukturen i kommunen er velfungerende, fremtidssikret og optimalt integreret i byrummet, vil forvaltningen arbejde ud fra følgende seks principper for udrulning af ladeinfrastruktur:

Typer: At sikre tilstrækkelig udbredelse af alle typer ladeinfrastruktur (normal, hurtig, lyn).

Udbredelse: At sikre en bydækkende udbredelse af ladeinfrastruktur, der som minimum kan håndtere det aktuelle behov for opladning i byen, med særligt fokus på trafikale knudepunkter, erhvervspladser, private arealer, byudviklingsområder samt lokationer, hvor borgere og virksomheder har påpeget behov for ladeinfrastruktur.

Udnyttelse: At sikre optimal udnyttelse af eksisterende og kommende ladeinfrastruktur

Hensyn: At ladeinfrastruktur opstilles med hensyn til byrum og tilgængelighed.

Kommunen går forrest: At kommunen opstiller ladeinfrastruktur ved egne bygninger og prioriterer elbiler i egne lokalplaner. Kommunen vil desuden gå forrest ved at indgå i dialog og evt. samarbejder om ny teknologi og løsninger, som kan bidrage til at optimere ladeinfrastrukturen og brugen heraf.

Dialog og rådgivning: At kommunen påtager sig en samlende og rådgivende funktion ved at facilitere dialog, samarbejder mv. med kerneaktører, herunder netselskaber, operatører, boligforeninger, ejere af p-huse mv.

Initiativer i handlingsplanen

På baggrund af ovenstående mål og principper indgår forslag om følgende initiativer i første del af handlingsplanen:

Parkering og opstilling af ladeinfrastruktur

 1. Etablering af ramme på 2.000 parkeringspladser til elbiler uden ladeinfrastruktur (11,1 mio. kr. eks. provenutab).
 2. Implementering af tidsbegrænsning på p-pladser med ladestandere (0,8 mio. kr.).
 3. Dialog med operatører om etablering af ladeinfrastruktur på erhvervspladser (kan håndteres indenfor forvaltningens eksisterende driftsramme).
 4. Pilotforsøg med parkeringszone til nulemissionskøretøjer (0,9 mio. kr. eks. provenutab).
 5. Øget kontrol ved ulovlig parkering på el- og delebilspladser (7,3 mio. kr.).
 6. Midler til skiltning og afmærkning af fremtidige p-pladser med ladestandere (6,7 mio. kr. eks. provenutab).

Dialog og rådgivning

 1. Dialog med boligforeninger, virksomheder, borgere og udbydere samt rådgivning om udbredelse af ladeinfrastruktur og delebiler (1,8 mio. kr.).
 2. Dialog og samarbejde med Region Hovedstaden, KL og andre kommuner om ensretning og optimering af rammevilkår (kan håndteres indenfor forvaltningens eksisterende driftsramme).
 3. Dialog med staten om rammevilkår, herunder højere p-afgift for ulovlig parkering på p-pladser reserveret til elbiler samt mulighed for udbud og medfinansiering, mulighed for at sætte krav om p-pladser reserveret til elbiler i lokalplaner og byplanlægning (kan håndteres indenfor forvaltningens eksisterende driftsramme).

Mål og opfølgning

 1. Løbende monitorering af antal el- og plug-in hybridbiler og antal ladestandere (kan håndteres indenfor forvaltningens eksisterende driftsramme).
 2. Udvikling og implementering af digitalt værktøj til løbende monitorering af behovet for ladeinfrastruktur gennem borger- og virksomhedsinput. Initiativet blive tænkt sammen med allerede eksisterende værktøjer, som fx ”giv et praj” (kan håndteres indenfor forvaltningens eksisterende driftsramme).

Derudover er følgende initiativer allerede i proces:

 • Implementering af ladestanderbekendtgørelsen – ved byggesagsbehandling.
 • Revision af administrationsgrundlag for ladestandere, herunder krav til udformning og design.
 • Undersøge muligheder for og konsekvenser ved at indføre gratis parkering til plug-in hybridbiler under ladning.

Økonomi

Indstillingen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune. De igangværende initiativer samt initiativ 3, 8, 9, 10 og 11 vil kunne gennemføres indenfor forvaltningens eksisterende driftsramme. De indsatser, der kræver yderligere finansiering (initiativ 1, 2, 4, 5, 6 og 7) kan på baggrund af politisk bestilling indgå i kommende budgetforhandlinger, jf. bilag 7.

Provenutabet for konvertering af p-pladser vil som udgangspunkt ikke have finansiel betydning for Københavns Kommune, idet mindreindtægterne modregnes i afregningen med staten. Mindreindtægterne vil dog påvirke servicemåltallet med 1:1.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt indstillingen, vil forvaltningen igangsætte indsatser, der kan finansieres indenfor den eksisterende driftsramme (de igangværende initiativer samt initiativ 3, 8, 9, 10 og 11), jf. bilag 7.

Søren Wille

                                            /Lone Byskov

 


Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 31. maj 2021

 

Indstillingens 1. at-punkt blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Indstillingens 2. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

 

Enhedslisten afgav følgende protokolbemærkning:

”Enhedslisten mener ikke, at hybridbiler er særlig grønne og ønsker ikke, at de får samme vilkår som el-biler.”

 

Det Konservative Folkeparti og Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

”Det er vigtigt at udrulningen af elladestandere sker i samarbejde med de kommercielle aktører, så vi sikrer, at der er konkurrence på både pris og kvalitet, når københavnerne skal have ladet deres elbiler op. Det er vigtigt, at kommunen ikke fortrænger et kommercielt marked”.

 

Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet afgav følgende protokolbemærkning:

”Vi ønsker ikke at gøre det for besværligt at være elbil-bilist ved at tidsbegrænse alle elbilpladser med ladestandere til 3 timer i dagtimerne. Det vil føre til meget flyttekørsel og søgekørsel i myldretiden og tomme elbilpladser i dagtimerne, som i dag også fungerer som parkeringspladser for elbiler. Vi noterer os, at der er gode erfaringer med at oprette flere elbilpladser per ladestander (bilag 2 s. 17). Derfor skal indsatsen med at tidsbegrænse elbilpladserne (initiativ 2) kun ske samtidig med, at der skiltes flere p-pladser til elbiler nær ladestanderne (initiativ 1).”

 

Socialistisk Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

”Plugin-hybrid biler er ifølge den nye EU taksonomi og Klimarådet ikke en bæredygtig og klimavenlig teknologi. Plugin-hybrid bilerne kan helt konkret komme til at spærre ladestanderne for rigtige elbiler og dermed forhindre en reel grøn omstilling af transportsektoren. Vi ønsker en afklaring af denne problematik”.

Til top