Søg
Mødedato: 31.01.2022, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 51

Muligheder for overdækning af Øresundsmotorvejen og andre relevante motorveje i København, flere bydele

Se alle bilag

Teknik- og Miljøudvalget skal drøfte muligheder for overdækning af Øresundsmotorvejen ved Ørestad samt andre relevante motorvejsstrækninger i København.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller overfor Teknik- og Miljøudvalget,

  1. at Teknik- og Miljøudvalget drøfter, hvilke elementer der skal indgå i en eventuel foranalyse af en overdækning af Øresundsmotorvejen ved Ørestad samt drøfter muligheden for overdækning af andre motorvejsstrækninger i København.
  2. at der hermed er gjort op med medlemsforslag om delvis overdækning af Øresundsmotorvejen og andre motorvejsstrækninger i København stillet af Venstre, jf. Teknik- og Miljøudvalget den 11. oktober 2021, jf. bilag 2.

Problemstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 11. oktober 2021, på baggrund af et medlemsforslag fra Venstre, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal udarbejde en indstilling til politisk drøftelse af muligheder for en overdækning af Øresundsmotorvejen ved Ørestad samt andre relevante motorvejsstrækninger i København. På baggrund af drøftelsen udarbejdes et budgetnotat til forhandlingerne om Overførselssagen 2021-2022 om en foranalyse vedrørende dette.

Motiveringen bag medlemsforslaget er, at der i regeringens aftale om Infrastrukturplan 2035 indgår en udvidelse af Øresundsmotorvejen med et spor i hver retning med forventelig start i 2024. I den forbindelse ønskes det belyst, om udvidelsen giver anledning til at undersøge, om der kan etableres en støjreducerende overdækning, der også giver mulighed for et nyt byrum/rekreativt område, etablering af klimasikring og mulighed for integration af alternative energikilder.

Løsning

Nedenfor præsenteres først nogle grundlæggende forhold omkring muligheden for overdækning af Øresundmotorvejen, samt nogle generelle forhold vedrørende Infrastrukturplan 2035, som også er relevante at i forhold til muligheden for overdækning af andre motorvejsstrækninger. Dernæst præsenteres to punkter til drøftelse.

Overdækning af Øresundsmotorvejen ved Ørestad: Plangrundlag, parter og ejerforhold

Lokalplanen for Ørestad City Center muliggør, at Øresundsforbindelsens motorvejs- og baneanlæg overdækkes igennem Ørestad på strækningen mellem Center Boulevard og Kanalvej og indgår i bygnings- eller bymæssigt anlæg (bilag 3). For at udnytte byggefeltet over motorvejen forudsættes det, at der blandt andet udarbejdes supplerende lokalplanlægning.

Det er udviklingsselskabet By & Havn, der forvalter grundsalg og byggemodning i Ørestad og ejer byggeretten over Øresundsmotorvejen i Ørestad. By & Havn skal agere forretningsmæssigt, hvorfor der skal være betydelig byggemulighed for at finansiere omkostningerne til en overdækning. Udnyttelse af byggefeltet over motorvejen i Ørestad er indregnet i By & Havns aktiver, og byggeretten, der tidligere er anslået til ca. 200.000 etagemeter erhverv, tilhører derfor By & Havn. Udover By & Havn, der ejer byggeretten over Øresundsforbindelsen i Ørestad er der følgende væsentlige interessenter, som vil skulle inddrages:

  • A/S Øresund, der ejer Øresundsforbindelsens motorvejs- og baneanlæg. Det er et datterselskab i Sund & Bælt Holding A/S, som ejes af Staten.
  • Metroselskabet, hvis spor krydser over motorvejen

Derudover har projektet grænseflader til en række andre aktører, heriblandt Banedanmark, Tårnby Kommune og forsyningsselskaber.

I Infrastrukturplan 2035 er der afsat midler til reduktion af trafikstøj, og der skal, jf. planen, gives mulighed for kommunal medfinansiering til støjskærmsprojekter, hvor kommuner selv ønsker at bidrage til projekterne. Teknik- og Miljøforvaltningen har rettet henvendelse til Transportministeriet og Vejdirektoratet om ordningen. Transportministeriet meddeler, at der ikke er fastsat generelle kriterier for udformning af støjskærmsprojekterne i forbindelse med Infrastrukturplanen og at Vejdirektoratet i bredere forstand – altså ikke specifikt i forhold til Øresundsmotorvejen - er ved at se på overdækning, som et muligt tiltag. Vejdirektoratet meddeler, at der endnu ikke er taget stilling til, hvordan en ordning om kommunal medfinansiering skal udrulles.

Teknik- og Miljøforvaltningen har ligeledes været i dialog med Sund & Bælt, der meddeler, at de snarest igangsætter en VVM-analyse for motorvejsudvidelsen, der forventes færdig i 2023. Sund & Bælt vil, på baggrund af analysen vurdere, hvordan udvidelsen skal designes for at opfylde krav til anlægget, herunder håndtering af evt. støjbekæmpelse udover det eksisterende.

Drøftelse

På baggrund af ovenstående skal Teknik- og Miljøudvalget drøfte:

  • Hvilke elementer der skal indgå i et budgetnotat til Overførselssagen 2021/2022 om en foranalyse af en overdækning af Øresundsmotorvejen (og af eventuelle andre motorvejsstrækninger – se under pkt. 2)
  • Hvilke andre relevante motorvejsstrækninger, der skal indgå i foranalysen.

Indhold i foranalyse/budgetnotat vedr. Øresundsmotorvejen

Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår, jf. medlemsforslaget, at der i en teknisk foranalyse af mulighederne for en overdækning indgår følgende elementer:

  • en analyse af, om der kan og skal opføres bygninger og grønne byrum med gang- og cykelinfrastruktur på overdækningen
  • en analyse af muligheden for at integrere alternative energikilder og klimatilpasning i overdækningen
  • en interessentanalyse
  • en analyse af finansieringsmulighederne

Indhold i forananlyse/budgetnotat vedr. andre motorvejsstrækninger

Forvaltningen har screenet andre motorvejsstrækninger, hvor en overdækning vil kunne bidrage til at reducere trafikstøjen og binde et område sammen og foreslår på den baggrund, at der laves en foranalyse af Helsingørmotorvejen mellem Ryparken St. og Emdrup Sø (bilag 4).

Helsingørmotorvejen er en hovedindfaldsvej til København med ca. 84.600 køretøjer dagligt i 2019 og med bebyggelse tæt ved. Det er en statsvej, hvorfor Vejdirektoratet skal inddrages i en dialog for at afklare, hvordan de forholder sig til en overdækning. Derudover skal Banedanmark og eller DSB m.fl. inddrages. Forvaltningen foreslår, at en foranalyse kan indeholde en undersøgelse af Helsingørmotorvejen, da en overdækning vil have støjreducerende effekt og forøge de bymæssige kvaliteter ved at binde området sammen.

Hillerødmotorvejen er ligeledes en trafikeret indfaldsmotorvej til København. Forvaltningen vurderer dog, at en overdækning ikke vil have samme støjreducerende og sammenkoblende effekt, som for de andre to motorveje (Øresundsmotorvejen og Helsingørmotorvejen), da strækningen går igennem Utterslev Mose, Høje Gladsaxe Park og Tingbjerg Idrætspark, og der er derfor ikke nær så tæt bebyggelse som ved Helsingør- og Øresundsmotorvejen. Der er alene ét boligområde, der ligger tæt op ad motorvejen.  

Politisk handlerum

Udvalget kan vælge ikke at gå videre med en foranalyse med de foreslåede elementer og motorvejsstrækninger

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har drøftet sagen, vil forvaltningen på baggrund af drøftelsen udarbejde et budgetnotat til forhandlingerne om Overførselssagen 2021-2022 vedrørende en foranalyse, der beskriver mulighederne for overdækning af Øresundsmotorvejen i området ved Ørestad City og øvrige relevante motorvejsstrækninger, som udvalget udpeger i drøftelsen.

 

Søren Wille                                    

 

     / Peter Højer

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 31. januar 2022

 

Indstillingens 1. at-punkt blev drøftet.

 

Indstillingens 2. at-punkt blev godkendt uden afstemning
Til top