Søg
Mødedato: 31.01.2022, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 51

Genetablering af fire busstoppesteder på Vesterbrogade, Vesterbro

Se alle bilag

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til projektforslag omkring genetablering af fire busstoppesteder på Vesterbrogade. Anlægget af de fire stoppesteder muliggør en busomlægning i området, der sørger for busbetjening af Vesterbrogade.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at projektforslag til genetablering af fire busholdepladser på Vesterbrogade, jf. bilag 4, danner grundlag for færdigprojektering og anlæg.
  2. at nedlæggelsen af fire parkeringspladser i blå betalingszone, som medfører et indtægtstab på 0,01 mio. kr. i 2022 og 0,03 mio. kr. fra 2023 og frem, håndteres som beskrevet i økonomiafsnittet.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen godkendte den 4. november 2021 Økonomiforvaltningens forslag om tilpasninger i busnettet på baggrund af Movias evaluering af ”Nyt Bynet”, herunder overførslen af en anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Teknik- og Miljøudvalget til genetablering af fire busstoppesteder på Vesterbrogade for at kunne realisere omlægningen af busruter i området.

I 2019 indførte Movia ”Nyt Bynet” med det formål at tilpasse busnettet til Cityringen, så der blev skabt et sammenhængende kollektivt transportsystem. I Movias nylige evaluering af ”Nyt Bynet” fremgår det, at Vesterbrogade mellem Platanvej/Vester Fælledvej og Frederiksberg Allé endte uden busbetjening, mens Platanvej blev overbelagt med bustrafik, da samtlige buslinjer blev lagt forbi metrostationen på Frederiksberg Allé.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til projektforslag til fire busstoppesteder, der skal betjene Vesterbrogade i forbindelse med omlægningen af busruterne samt nedlæggelsen af fire parkeringspladser indenfor betalingszonen for at få plads til stoppestederne. 

Løsning

Med de planlagte busruteomlægninger bliver ruten for linje 26 lagt om, så den bliver ført ad Vesterbrogade på strækningen mellem Platanvej og Værnedamvej, hvor der ikke er busdækning i dag. For at betjene strækningen er det nødvendigt at genetablere fire stoppesteder (to stoppestedpar) på Vesterbrogade, jf. bilag 4.

Med Borgerrepræsentationens godkendelse af Økonomiforvaltningens indstilling om busruteomlægningen reduceres antallet af busser på Platanvej fra to til én buslinje (linje 9A). Vesterbrogade vil igen få busbetjening mellem Platanvej og Frederiksberg Allé med linje 26. Derudover vil Vesterbrogade, Frederiksberg Allé og Gammel Kongevej alle få en mere ensartet og dermed mere forståelig busbetjening, end de har i dag.

Projektet har ingen konsekvenser for træer eller cykelparkering.

Konsekvenser for bilparkering

Der nedlægges som konsekvens af projektet i alt fire parkeringspladser indenfor blå betalingszone, jf. bilag 4. Der flyttes en erhvervsparkeringsplads fra Vesterbrogade 84 til en placering i umiddelbar nærhed. Den nye placering fremgår af bilag 4. Parkeringsbelægningen i det samlede område er på 107 % og 119 % henholdsvis kl. 12.00 og kl. 22.00. Det er ikke muligt at reetablere parkeringspladser i området.

Strækning

Højeste belægningspro-cent 2021

Nedlæggelse af bilparkering

Reetablering af bilparkering

Enghavevej – Valdemarsgade

0 % kl. 22.00*

2

0

Valdemarsgade – Ohlenschlagergade

150 % kl. 22.00

2

0

I alt

4

0

* Parkeringstællinger på veje/vejstrækninger foretages to gange årligt på tre forskellige tidspunkter af døgnet. Parkeringsbelægningsprocenter beregnes ud fra parkeringstællingerne. Forvaltningen tager udgangspunkt i tællingen kl. 22, da det giver det bedste billede af belægningsgraden når den er tættest. Det er muligt, at parkeringspladser er blokeret eller andre forhold hindrede parkering ved seneste tælling. Forvaltningen ved dog ikke om dette kunne være årsagen til, at belægningsprocenten er 0 % i ovenstående tilfælde.

Høring

Projektet er godkendt af Københavns Politi og Movia. Økonomiforvaltningen har hørt samtlige berørte Lokaludvalg (Valby, Vesterbro og Kgs. Enghave, Indre By, Nørrebro, Bispebjerg, Amager Øst og Amager Vest) i forbindelse med den politiske vedtagelse af de overordnede tilpasninger af busnettet på baggrund af Movias evaluering af Nyt Bynet (BR 4. november 2021).

De berørte lokaludvalg i forholdt justeringerne af buslinjer omkring Frederiksberg Allé St. og Vesterbrogade (Vesterbro og Kgs. Enghave Lokaludvalg, og Valby Lokaludvalg) er overvejende positive over for projektforslaget.

Vesterbro og Kgs. Enghave Lokaludvalg er særligt positive over for nedlæggelsen af erhvervsparkeringspladsen, da den skaber trafikale udfordringer. De påpeger, at de foretrækker en løsning, hvor Vesterbrogade bliver betjent af 7A og med et stoppested foran Sundhedshuset på Vesterbrogade 121.

Frederiksberg Kommune støtter initiativet.

Økonomiforvaltningens bemærkninger

Økonomiforvaltningen har bemærket, at projektet blot genopretter stoppesteder, hvor de var placeret før introduktionen af Nyt Bynet, og at stoppestederne har en afstand på 170-270 meter til Sundhedshuset.

Samlet set har bemærkningerne ikke givet anledning til ændringer i projektforslaget. Økonomiforvaltningen fortsætter dialogen med lokaludvalgene om de forslag, de peger på i deres høringssvar.

Politisk handlerum

Planlægning af busruter, og busområdet generelt, hører under Økonomiudvalgets ressort, mens anlæg på offentlig vej er Teknik- og Miljøudvalgets ressort. Der er således ikke handlerum for Teknik- og Miljøudvalget til at ændre på den busføring, der er en genetablering af busstoppestederne, og som ligger til grund for projektforslaget. 

Økonomi

Borgerrepræsentationen godkendte 4. november 2021 at overføre en anlægsbevilling på 0,675 mio. kr. (2021 p/l) fra Økonomiudvalget til Teknik- og Miljøudvalget til genetablering af fire busstoppesteder på Vesterbrogade.

Nedlæggelsen af de fire parkeringspladser i blå betalingszone medfører et provenutab på 0,014 mio. kr. i 2022 og 0,028 mio. kr. fra 2023 og frem, som vil blive korrigeret med augustindstillingen til Budget 2023, såfremt Økonomiudvalget godkender den justering af budgetmodellen for betalingsparkering, som foreslås med Indkaldelsescirkulæret for Budget 2023 (ØU 26.01.22). I modsat fald vil provenutabet indgå i beregningen af årets samlede provenuændring, og en eventuel manko søges kompenseret i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger. Provenutabet har ingen finansiel betydning for Københavns Kommune, men påvirker servicemåltallet 1:1.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt indstillingen, igangsættes projektering og anlæg jf. projektforslaget. Genetableringen af de fire busstoppesteder forventes ibrugtaget ultimo juni 2022.

 

Søren Wille

                                                                 / Peter Højer

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 31. januar 2022

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

 

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

 

”Konservative så gerne, at de fire tabte parkeringspladser bliver reetableret i nærområdet og inden for projektets økonomi.”

Til top