Søg
Mødedato: 31.01.2022, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 51

Byrumsforbedringer og skybrudssikring Grønningen NV – Bispeparken, Bispebjerg

Se alle bilag

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til projektforslag for Grønningen NV – Bispeparken og Borgerrepræsentationen til frigivelse af resterende anlægsbevilling til byrumsforbedringer.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at projektforslaget i bilag 4 danner grundlag for videre projektering og anlæg af projektet i Grønningen NV - Bispeparken

    Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
     
  2. at der frigives en anlægsbevilling på 23,1. mio. kr. til anlæg af byrumsforbedringer på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg jf. økonomiafsnittet og bilag 7.

Problemstilling

Formålet med projektet er at afhjælpe oversvømmelse i lavere liggende områder og udover at håndtere skybrudsvand skabe en park med nye muligheder for ophold og aktivitet for de lokale. Kvaliteten af Grønningen NV og Bispeparken skal højnes med et fysisk og socialt løft, som både tager hensyn til aksen mod Grundtvigskirken, de eksisterende kvaliteter samt de lokale ønsker.

Projektet har samlet 38,2 mio. kr. til skybrud og 27,6 mio. kr. til byrum, i alt 65,8 mio. kr., jf. bilag 7. Den 4. juni 2020 godkendte Borgerrepræsentationen forhøjelse og frigivelse af midler til projektet samt at Teknik- og Miljøforvaltningen overtager bygherrerollen for den del af området, som fsb ejer, så projekterne udføres samlet.

På den baggrund skal der tages stilling til projektforslag for Grønningen NV - Bispeparken samt til frigivelse af den resterende bevilling.

Løsning

Projektets formål er dels at håndtere skybrudsvand, dels at omdanne den eksisterende park til en nutidig, tryg park med mulighed for ophold og aktivitet for beboere i lokalområdet. Der er bevilliget skybrudsmidler i forbindelse med godkendelse af Projektpakke 2018 (BR 22. juni 2017) samt byrumsmidler ved Budget 2019 (BR 4. oktober 2018) (A, B, C, F, I, O og V) til at skabe et fysisk og social løft. Det er disse midler, der søges frigivet med denne indstilling.

Projektområdet ligger i udkanten af Nordvest på kanten til Bispebjerg Bakke. Projektområdet omfatter to adskilte parkområder, Bispeparken i Nord, der ejes af fsb og Grønningen NV i syd, der ejes af Københavns Kommune, jf. bilag 3. Parkerne ligger omgivet af boligblokke med grønne gårdrum mod øst og vest, som afgrænses af henholdsvis Frederiksborgvej og Tagensvej. Tuborgvej skærer sig igennem de to parkområder på tværs og danner en fysisk barriere. Mod syd ligger Tagensbo Skole, jf. bilag 3. Projektet Grønningen NV - Bispeparken er et klimatilpasnings- og byrumsprojekt, der udover at håndtere regnvand, har til formål at skabe et trygt, fysisk og socialt løft af de to grønne parkrum, så de indbyder til ophold og rekreative aktiviteter og skaber nye oplevelser med en større variation af beplantning end i dag.

Skybrudssikring og Klimatilpasning

For at kunne håndtere skybrudsvand fra det lokale opland indrettes både den nordlige og sydlige park med et samlet forsinkelsesvolumen på ca. 3500 m3 på terræn, der kan forsinke vandet, inden det ledes videre til en ledning i Hovmestervej. Boligforeningerne i syd, AAB, afd. 33 samt AKB Bispevænget, vil på sigt lede afkoblet regnvand fra tagflader og gårdrum ind i parkens lavninger i render. Renderne opfanger samtidig skybrudsvandet. Projektet vil afhjælpe oversvømmelse i lavere liggende områder og ligger på et skrånende terræn, hvor vandet tilbageholdes i små og større lavninger, nogle våde og andre tørre. Lavningerne er alle forbundne.

Park og byrum

Grønningen NV og Bispeparken omdannes til en mere tryg lokal park, bl.a. ved hjælp af ændret indretning af parken og mere belysning. Parkområderne er indrettet til ophold og aktivitet, til tilfældige møder og større arrangementer for derigennem at styrke kvarterets sammenhængskraft og det helt lokale.

Våde lavninger vil bidrage med ny beplantning og nogle steder trædesten samt oplevelser. Tørre lavninger vil give mulighed for leg og aktivitet. Fællesplæner indrettes til større samlinger eller arrangementer, Lommepladser ligger i kanten af parken, og Bunkerbakkerene bygger videre på det kuperede terræn omkring de eksisterende bunkers og vil skærme for støj fra de større veje. Grønningen bindes sammen af en slynget langsgående stiforbindelse, der varierer mellem klinker og slået græs. I Bispeparken består stien af grus.

En ny beplantning indplantes i den eksisterende og vil danne mindre rum og variation. Nye træer vil på sigt tage over for de gamle tjørn og suppleres af en frugthave og områder med højt eller slået græs og blomstrende urter. En ny belysning vil understøtte det sociale liv i parken og øge trygheden. I kantzonerne i syd møder parken boligforeningerne og her indrettes gavlrummene mod vest til vandhåndtering og ophold og på begge sider af parken får brandvejene ny belægning.

Konsekvenser for parkering

Der er i dag 47 parkeringspladser indenfor projektområdet. Der nedlægges 18 parkeringspladser, heraf ni på Tuborgvej mellem Frederiksborgvej og Tagensvej og ni på Hovmestervej mellem Magistervej og Bogtrykkervej. Området er udenfor betalingszone. I forbindelse med Budget 2019 blev det anslået, at der skulle nedlægges 10-14 parkeringspladser. Det har vist sig nødvendigt at nedlægge yderligere to parkeringspladser på Hovmestervej for at skabe en Kys og Kør-plads med bedre oversigt for skolebørn samt to parkeringspladser på Tuborgvej, for at udvide parken, skabe visuel sammenhæng mellem parkerne samt en slynget cykelsti. Kys og Kør-pladsen har otte parkeringspladser, hvor det bliver muligt at parkere udenfor dagtimerne. Tidsrummet for Kys og Kør bliver fastlagt i hovedprojektfasen og bliver minimum 12 timer.

Der foreligger ingen registreringer af parkeringsbelægningen på de berørte delstrækninger.

Konsekvenser for træer

I projektområdet er der i dag 107 træer. 49 af træerne indgår i to ikoniske trærækker, der understreger aksen mod Grundtvigskirken, jf. bilag 3. Størstedelen af disse (ca. 80%) er tjørn, hvor de fleste er vurderet til at have en restlevetid på under 25 år. For at gøre plads til lavninger, fældes der i alt 18 træer, 12 ikoniske i Grønningen og seks ikke-ikoniske i Bispeparken. Der plantes 128 træer, henholdsvis 86 i Grønningen og 42 i Bispeparken, jf. bilag 6. Den nye beplantning tilføjer nye arter, som fx kirsebær, hæg, æble og fyr til området, som bidrager til øget biodiversitet. Der vil således i projektområdet blive i alt 235 træer. Skybrudsløsningen er udformet, så færrest muligt træer fældes, og de nye træer placeres, så de på sigt kan tage over for de gamle tjørn.

Høring og inddragelse

Projektet er udviklet med inddragelse af lokalområdet i form af beboere, besøgende, lokaludvalg og bestyrelserne for de omkringliggende boligforeninger. Borgerne har gennem samtaler, arrangementer og møder bidraget til projektet med viden om områdets udfordringer og potentialer og delt deres ønsker og drømme for fremtidens park.

Projektforslaget har været i høring hos Bispebjerg Lokaludvalg og hos de tre bestyrelser AAB, AKB og fsb. Høringssvar fremgår af bilag 5, som også indeholder forvaltningens særskilte bemærkninger dertil.

Bispebjerg Lokaludvalg giver sin fulde opbakning til projektet og udtrykker, at projektet bliver et løft til området, med rødder i stedets identitet, og at parken fortsat vil være målrettet de lokale.

Fsb, Bispeparkens bestyrelse bakker overordnet op om projektet og har nogle konkrete ønsker til fx valg af klinker, valg af beplantning, krav til kanter samt aftale om drift. De er derudover bekymrede for, hvorvidt den største lavning, Fællesplænen, stadig kan benyttes som festplads med opsætning af telt mv.
Forvaltningen undersøger i næste anlægsfase muligheden for at udvide arealet ved Fællesplænen og afklarer desuden om og i givet fald hvordan, at de konkrete ønsker kan imødekommes.

AAB, afd. 33’s bestyrelse og administration udtrykker, at projektforslaget rummer mange fine tiltag og retter primært opmærksomhed på forhold på og omkring AABs matrikel ved gavlrummene ud mod Grønningen. Høringssvaret angiver, at AAB’s gavlrum delvist skal benyttes til storskrald og dermed alligevel ikke kan frigives fuldt ud til projektet.
Forvaltningen har i projektforslaget derfor foreløbigt reserveret et område til affaldshåndtering og vil i næste fase afstemme konkret udformning af arealet i dialog med AAB.
AAB stiller desuden en række spørgsmål omkring driftsgrænser og vintervedligehold, som forvaltningen vil afklare i næste fase, herunder udarbejde en driftsaftale i samarbejde med AABs afdelingsbestyrelse og administration.

AKB, Bispevængets bestyrelse udtrykker ønske om, at grillplads rykkes fra den foreslåede placering til en placering længere væk fra altanerne. Desuden ønsker bestyrelsen en ændring i den foreslåede belægning på brandvejen langs parken, som indebærer egenbetaling fra boligforeningen.
Forvaltningen forsøger i næste anlægsfase at finde en alternativ placering til grillplads. Forvaltningen ønsker at bibeholder den projekterede belægning på brandvejen, så der er symmetri i anlægget, og så fast belægning minimeres. Desuden er det ikke muligt inden for projektets økonomiske ramme at ændre belægningen.

Københavns Politi har givet samtykke til projektforslaget.  

Politisk handlerum

Det er muligt at indarbejde mindre konkrete ændringer i projektet. Det er ikke muligt at gennemføre projektet ved at nedlægge færre parkeringspladser eller at finde erstatningspladser i projektområdet, men forvaltningen forventer, at erstatningspladser kan findes i lokalområdet. Den økonomiske konsekvens for dette er dog ikke klarlagt. Da der er tale om en projektudvidelse, kan projektområdet søges udvidet via beslutning i Borgerrepræsentationen, så midler til at etablere eventuelle erstatningspladser kan findes inden for projektets bevilling. Alternativt kan midlerne søges via kommende budgetforhandlinger. For at gennemføre skybrudssikringen, er det nødvendigt at fælde de anførte træer, hvor så få træer som muligt fældes.

Økonomi

I Budget 2019 blev der afsat 27,6 mio. kr. (2019 p/l) til en tryg, klimatilpasset park i Nordvest. Heraf blev 5,5 mio. kr. (2019 p/l) stjernemarkeret og dermed frigivet med budgetvedtagelsen. Med denne indstilling skal de resterende 22,1 mio. kr. (2019 p/l) frigives. Det svarer til 23,1 mio. kr. i 2022 p/l, jf. bilag 7.

Teknik- og Miljøudvalget berosatte 7. januar 2019 projektet og igangsatte det igen 29. april 2019. Projektet fik på Teknik- og Miljøudvalgets møde 16. december 2019 revideret ibrugtagning til december 2023. Ibrugtagningsdato er dog ændret grundet corona, da forvaltningen var nødt til at afholde borgermøder enten digitalt eller i mindre fora. Ny ibrugtagning er juli 2024.

Videre proces

Når indstillingen er godkendt, vil forvaltningen igangsætte udbud og kontraktindgåelse om anlæg på Grønningen NV - Bispeparken. Projektet forventes fysisk igangsat i marts 2023 og ibrugtaget i juli 2024.

Søren Wille

                                                        / Peter Højer 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 31. januar 2022

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

Indstillingens 2. at-punkt anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

 

”Projektet lød oprindelig på tab af 10-14 parkeringspladser. Nuværende beskrivelse er nu oppe på 18 pladser. Vi ønsker, at parkeringspladserne skal reetableres i nærområdet og inden for projektets økonomi.”

Til top