Søg
Mødedato: 31.01.2022, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 51

Dispensation fra lokalplan 398 med tillæg 1 og 2, Ørestad Syd til ændring af parkeringsnorm ved UN17 Village på Else Alfelts Vej 110-202, Amager Vest

Se alle bilag

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal gives dispensation til ændring af lokalplanens bilparkeringsnorm ved en boligbebyggelse med familie og bofællesskabsboliger, UN17 Village, Else Alfelts vej 110–202, 2300 København S.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at Teknik- og Miljøforvaltningen meddeler dispensation fra lokalplan 398 med tillæg 1 og 2 Ørestad Syd til at krav om parkeringspladser følger parkeringsnormerne i Kommuneplan 2019 ved Else Alfelts vej 110-202, som beskrevet under Løsning.

Problemstilling

En bygherre har søgt dispensation til at ændre antallet af parkeringspladser i forbindelse med etablering af boligbyggeriet UN17Village, Else Alfelts Vej 110-202, i Ørestad Syd. Byggeriet er planlagt til at have 469 familieboliger og 66 bofællesskabsboliger. Bygherre ønsker at følge parkeringsnormerne i Kommuneplan 2019.
Der søges om dispensation fra lokalplan 398 med tillæg 1 og 2 Ørestad Syd vedtaget af Borgerrepræsentationen den 28. januar 2016 (bilag 5). Dispensationen har været i naboorientering i perioden den 14. oktober 2021 til den 4. november 2021. Dispensationen forelægges Teknik- og Miljøudvalget, da naboorienteringen har medført 21 høringssvar (bilag 2 og 3).

Løsning

Parkeringsnormen følger i dag gældende lokalplan. Formålet med dispensationen er at reducere parkeringskravet ved UN17 Village, Else Alfelts Vej 110-202, så det følger parkeringskrav for boliger og kollegie- og ungdomsboliger i Kommuneplan 2019. Bygherre har oplyst, at antallet af parkeringspladser vil blive reduceret fra 218 til 131 pladser. Ansøgningen skal ses i sammenhæng med, at bygherre ønsker at fremme en mere bæredygtig transport i tråd med Kommuneplan 2019.

Teknik- og Miljøforvaltningen kan anbefale dispensationen, da området med en afstand på 800 meter til nærmeste metro, er defineret som et stationsnært område jf. Kommuneplan 2019 og er i overensstemmelse med Borgerrepræsentationens beslutning om, at der kan dispenseres fra krav om parkering i ældre lokalplaner, så de følger parkeringsnormerne i Kommuneplan 2019. Desuden oplyser bygherre, at de har et ønske om at etablere og drive en delebilsordning ved UN17 Village med udgangspunkt i ti el-delebiler. Ifølge ”Handlingsplan for delebilisme 2021-2025” (TMU 31. maj 2021) bidrager alle delebilsordninger i større eller mindre grad til, at københavnerne udskyder eller undlader at købe bil. Bygherre er ikke forpligtet til at etablere en delebilsordning, men har ytret ønske herom.

Dispensationen omhandler de forhold, der i skemaform er vist nedenfor.

 

Muliggjort i lokalplan nr. 398 ’Ørestad Syd’ med tillæg 1 og 2

Muliggøres med dispensation:

Forvaltningens vurdering:

Af § 8, stk. 1 fremgår, at parkeringsdækningen skal være af størrelsesordenen og må ikke overstige 1 plads pr. 150 m2 etageareal, dog 1 plads pr. 300 m2 etageareal for til daginstitutioner, kollegie- og ungdomsboliger samt plejeboliger, 1 plads pr. 600 m2 etageareal til folkeskole og 1 plads pr. 100 m2 etageareal til butiksformål.

At parkeringsnormerne følger Kommuneplan 2019’s parkeringsnormer for Tætby og Byudviklingsområder for boliger og kollegie- og ungdomsboliger, så parkeringsdækningen beregnes ud fra følgende tal:

1 parkeringsplads pr. 250 m2ved boliger.

1 parkeringsplads pr. 857 m2 ved studie- og ungdomsboliger.

 

Dispensationen kan anbefales, da der er god kollektiv trafikbetjening samt at området i kommuneplanen er udpeget som Byudviklingsområde, som bestræber sig på at skabe CO2-neutralitet og mindre bilafhængighed.

Muligheden for at dispensere fra en lokalplan

En dispensation er en tilladelse til at fravige en konkret lokalplanbestemmelse, eventuelt med betingelse om at opfylde særlige vilkår. Formålet med dispensationsmuligheden er at give en vis fleksibilitet i administrationen af lokalplaner. Efter planlovens § 19 kan kommunen dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Dog kan der dispenseres fra principperne, hvis dispensationen tidsbegrænses til maksimalt at gælde tre år, dog 10 år for studieboliger.

Særligt om dispensation fra parkeringskrav i ældre lokalplaner som følge af Kommuneplan 2019

Borgerrepræsentationen godkendte den 17. september 2020, at Teknik- og Miljøforvaltningen bemyndiges til efter en konkret vurdering at dispensere fra parkeringskrav i ældre lokalplaner, så normerne følger Kommuneplan 2019.

Proces for dispensationer

Teknik- og Miljøforvaltningen orienterer Teknik- og Miljøudvalget om dispensationer gennem ”Liste med dispensationer og naboorienteringer” på Aflæggerbordet. Et udvalgsmedlem kan altid bruge sin initiativret til at få en konkret ansøgning om dispensation på udvalgets dagsorden, uanset om naboorienteringen har medført mange eller vægtige høringssvar

Høring

Dispensationen har været i naboorientering i perioden fra den 14. oktober 2021 til den 4. november 2021. Forvaltningen har modtaget 21 henvendelser (bilag 3). Borgernes hovedsynspunkter i henvendelserne er anført nedenfor.

Hovedparten af bemærkningerne i henvendelserne er imod, at der gives tilladelse til en lavere parkeringsnorm.

Hovedsynspunkter i borgernes henvendelser

  1. 20 henvendelser mener, at det generelt er svært at finde en ledig parkeringsplads i området. Det nærliggende parkeringshus på Richard Mortensen vej er i forvejen overtegnet ,og det kan være svært for områdets beboere at finde en plads. Gæster i området kan ikke få adgang til parkeringshuset. Beboere oplever derfor ofte at måtte tage til et andet parkeringshus længere væk for at finde parkering. Syv henvendelserne påpeger desuden at de finder det for dyrt at parkere i Ørestad Syd, også dyrere end i andre dele af København.
  2. Ti henvendelser påpeger, at en reducering af parkeringskrav vil være til gene for de kommende beboere, der vil skulle finde parkering i området hvor det i forvejen er svært at finde parkering. Dette vil medføre en endnu større belastning for hele området.
  3. To henvendelser påpeger, at en dispensation til at anvende lavere parkeringsnorm især vil ramme ældre og gangbesværede. Disse grupper oplever i forvejen, at det er vanskeligt at parkere i overkommelig afstand til deres bopæl, og bemærker at 800 meter til offentligtransport er for langt.
  4. Én henvendelse mener, at alle biler om 10-15 år vil være el-biler, hvilket vil være i tråd med ønsket om at Ørestad skal være CO2-neutralt, og derfor bør der ikke dispenseres til en lavere parkeringsnorm.

Forvaltningens bemærkninger

  1. Bygherre er udelukkende pålagt at løse det parkeringsbehov, som grundejerens byggeri udløser. Ift. UN17 Village håndteres parkering i egen parkeringskælder under byggeriet, som det er tilfældet med ca. 1/5 af byggerierne i området. Øvrige beboere i området skal parkere i By & Havns parkeringshuse. By & Havn har i juni 2021 oplyst overfor forvaltningen, at belægningen i p-huset Richard Mortensen er tæt på 100 % i aften- og morgentimerne (målt i perioden fra januar til marts 2021). Disse tal bekræfter beboernes oplevelse, men kan ikke løses af bygherre af UN17 Village, der som nævnt håndterer egen parkering.
  2. Antallet af p-pladser er fastsat ud fra normen jf. Kommuneplan 2019 og vurderes derfor som tilstrækkelig for boliger samt kollegie- og ungdomsboliger i Tætby og Byudviklingsområder.
  3. Et stationsnært område afgrænses af en afstand på højest 1000 meter fra en station, og afstanden fra UN17Village til nærmeste metrostation på 800 meter er dermed i tråd med Kommuneplan 2019. Der etableres afsætningspladser og handicap-parkering tæt på boligerne.
  4. Med Kommuneplan 2019 har København en ambition om at skabe en CO2-neutral og mindre bilafhængig by. Denne ambition skal understøttes af god kollektiv trafikbetjening, herunder metroen, som betjener bl.a. Ørestad Syd, for på den måde at være med til at mindske behovet for egen bil.

Politisk handlerum

Hvis udvalget ønsker at imødekomme henvendelserne om yderligere parkering, er det muligt efter en konkret vurdering at give dispensation til en mindre reduktion af bilparkeringskravet end det ansøgte, hvilket efterfølgende kan danne præcedens i andre lignende ansøgninger om dispensation.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt dispensationen, vil forvaltningen meddele dispensationen.

 

                                Søren Wille

                                                           /Karsten Biering Nielsen

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 31. januar 2022

 

Indstillingen blev godkendt med 8 stemmer mod 2. Ingen undlod at stemme.

 

For stemte: A, B, F, Ø og Å.

Imod stemte: C og V.

 

Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet afgav følgende protokolbemærkning:

”Hvis bygherre etablerer en delebilsordning, opfordrer partierne til, at bygherre samarbejder med beboerne i etableringen og driften af ordningen.”

 

Det Konservative Folkeparti og Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

”Partierne understreger, at parkeringsnormen for biler fastsættes til 1 pr. 100 m2 bolig, så parkering kan holdes på egen grund uden at belaste de offentlige vejarealer.”

Til top