Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 30.11.2020, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 2. sal, Festsalen

Godkendelse af ”boligsocial helhedsplan for Lundtoftegade m.fl. og Indre Nørrebro 2021-2024”, Nørrebro

Se alle bilag

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til den kommende boligsociale helhedsplan på Nørrebro gældende for perioden 2021-2024.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at den ”boligsociale helhedsplan for Lundtoftegade m.fl. og Indre Nørrebro 2021-2024” (NørrebroByggerne 2021-2024) godkendes og anbefales til støtte overfor Landsbyggefonden (bilag 2).

Problemstilling

De to igangværende boligsociale helhedsplaner i områderne udløber omkring årsskiftet. Landsbyggefonden har, som konsekvens af deres nye rammer for støtte til boligsociale indsatser i regeringens Grøn boligaftale 2020, besluttet at sammenlægge helhedsplanerne til én boligsocial helhedsplan fra januar 2021. Helhedsplanernes samlede budget bliver væsentligt beskåret i forhold til tidligere år, som følge af Landsbyggefondens beskårede pulje til boligsociale indsatser.

Den ”boligsociale helhedsplan for Lundtoftegade m.fl. og Indre Nørrebro 2021-2024” vedrører almene boligafdelinger, der ligger i et udsat boligområde. Lundtoftegade figurerer samtidigt på statens ghettoliste. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til indholdet i den boligsociale helhedsplan, der arbejder med uddannelse, beskæftigelse, kriminalitetsforebyggelse og medborgerskab, og anbefale helhedsplanen overfor Landsbyggefonden.

Løsning

Som afløsning for to selvstændige boligsociale helhedsplaner udarbejdes én samlet boligsociale helhedsplan for perioden 2021-2024, der arbejder både på indre og ydre Nørrebro og kommer til at omfatte de almene boligafdelinger: Lundtoftegade, Titanparken, Lundtoftegården, Blågården og Prater (se bilag 3 for kort over afdelingernes placering). Disse afdelinger er i varierede grad præget af klassiske boligsociale problemstillinger. Problemstillingerne og løsningsforslagene i helhedsplanen er mangestrengede og familien er det overordnede omdrejningspunkt for indsatserne.    

I et samarbejde mellem Københavns Kommunes forvaltninger, de almene boligorganisationer Boligselskabet AKB København ved KAB, HAB ved DAB og Boligforeningen fsb er der gennemført analyser af boligafdelingernes boligsociale udfordringer og hvordan de boligsociale helhedsplaner bedst understøtter og brobygger til den kommunale kernedrift såsom Børne- og Ungdomsforvaltningens skole- og daginstitutioner, Socialforvaltningens tilbud og ydelser til socialt udsatte børn, unge og voksne. Analyserne har bidraget til forvaltningernes administrative godkendelse af boligorganisationens prækvalifikationsansøgning.

I 2017 blev de to oprindelige, selvstændige helhedsplaner igangsat – Indre Nørrebro administreret af Boligforeningen fsb og Lundtoftegade m.fl. administreret af AKB København ved KAB. Imidlertid har Landsbyggefonden på baggrund af de nye rammer for støtte (jf. Landsbyggefondens regulativ om tilskud til boligsociale indsatser i udsatte almene boligafdelinger, 2020) vurderet, at Indre Nørrebro ikke kan fortsætte som en selvstændig helhedsplan. Afdelingerne Blågården og Prater er dog tilstrækkelig udsat til at modtage en støtte og indgå i helhedsplanen for Lundtoftegade m.fl. Kommunens forvaltninger vurderer, at behovet for en boligsocial indsats er til stede i alle fem afdelinger, som beskrevet i forvaltningernes svar til boligorganisationernes prækvalifikationsansøgning.

Med Landsbyggefondens nye regulativ samt tilhørende vejledning (gældende for 1. januar 2020) prioriteres puljen for boligsociale indsatser til områder, der er omfattet af Almenboliglovens § 61a, dvs. udsatte boligområder, ghettoområder, hårde ghettoområder. Der kan dog ydes støtte til udsatte almene afdelinger/boligområder og afdelinger i tilknytning hertil. De boligsociale indsatser finansieres fortsat med midler fra Landsbyggefonden (75 %), lokal medfinansiering fra boligorganisationerne og medfinansiering fra Københavns Kommune svarende til minimum 25 %. Landsbyggefondens samlede nominelle støtte til områderne er dog væsentligt reduceret. De to helhedsplaner har tidligere haft et fireårigt budget på 14,5 mio. kr. og 18,5 mio. kr. Med sammenlægningen af de to helhedsplaner er helhedsplanens samlede fireårige budget på 23,21 mio. kr.

Borgerrepræsentationen besluttede den 8. oktober 2020, at kommunen kan støtte helhedsplanen med det nominelle kontante støttebeløb afsat til områderne Indre Nørrebro og Lundtoftegade m.fl., såfremt boligorganisationerne kan lægge samme medfinansiering, og dermed matche kommunens samlede støtte. Med denne indstilling muliggøres en samlet kommunal medfinansiering til den nye samlede helhedsplan på i alt 4,1 mio. kr. Disse matches af boligorganisationerne og giver en samlet medfinansiering på 8,21 mio. kr. svarende til i alt 35 % i forhold til Landsbyggefondens støtte (bilag 4 med Budget og økonomioversigt).

Helhedsplanernes indsatsområder og mål

Den boligsociale helhedsplan består af en strategisk aftale og fire delaftaler, defineret efter Landsbyggefondens fastlagte indsatsområder a) Uddannelse og Livschancer, b) Beskæftigelse, c) Kriminalitetsforebyggelse og d) Sammenhængskraft og Medborgerskab. Den strategiske samarbejdsaftale sætter rammerne for den samlede indsats med strategiske målsætninger og styringsredskaber. Under de fire delaftaler beskrives forvaltningernes og boligorganisationernes samarbejde for at imødekomme områdets udfordringer. Helhedsplanens problemkompleks, de strategiske mål og delaftaler er vedlagt som bilag 2 mens bilag 5 viser et overblik over helhedsplanens mål og indikatorer.

Med godkendelse af den boligsociale helhedsplan tilkendegiver kommunen, at den støtter op om og arbejder for at indfri helhedsplanernes specifikke målsætninger om følgende:

  • Der skal ske et fagligt løft af børn og unge, så flere bliver skoleparate, og flere tager en uddannelse
  • Flere skal tilknyttes arbejdsmarkedet
  • Børn og unge skal støttes i et liv uden kriminalitet, og områderne skal opleves trygge
  • Flere skal blive en del af fællesskabet og deltage aktivt i samfundet.

Den boligsociale helhedsplan vil spille tæt sammen med igangværende initiativer såsom analyserne til fysiske forandringsplaner i Lundtoftegade (BR 1. oktober 2020) (A, B, C, F, O, V, og Kåre Traberg Smidt) og initiativer målrettet udsatte børn og unge i Blågårds Plads-kvarteret. De udsatte familier tilbydes en helhedsorienteret indsats, der støtter op om den enkelte familie, og som bygger bro til de kommunale forvaltninger og øvrige samarbejdspartnere.

Helhedsplanen arbejder for at understøtte og bidrage til, at København skal være en mangfoldig, sammenhængende og tryg by, hvor der er plads til og brug for alle byens borgere (Politik for Udsatte Byområder, 2017). Herudover understøtter de boligsociale helhedsplaner Københavns Kommunes vision om, at ingen københavnske boligområder er udpeget på statens ghettoliste eller listen over udsatte boligområder i 2030 (Kommuneplan 2019).

Økonomi

Ved Overførselssagen 2018-2019 (BR 9. maj 2019) (A, B, F, V, C, O og I) blev der afsat 26,4 mio. kr. til kommunal medfinansiering af den almene boligsektors boligsociale indsatser, hvoraf 3,664 mio. kr. anvendes til den nye ”boligsociale helhedsplan for Lundtoftegade m.fl. og Indre Nørrebro, 2021-2024” (NørrebroByggerne 2021-2024) (jf. bilag 4 med Økonomi og budgetoversigt).

Den kommunale kontante medfinansiering af den boligsociale helhedsplaner er på 3,664 mio. kr. Beløbet går udelukkende til boligsocialt arbejde i helhedsplanerne og indeholder ikke udgifter til administration i kommunen. Udover den kontante medfinansiering bidrager Københavns Kommune med koordination og facilitering svarende til 0,441 mio. kr.

Midlerne til både den kontante medfinansiering og kommunens koordination og facilitering er allerede frigivet ved vedtagelsen af Overførselssagen 2018-2019, så denne indstilling har ingen yderligere økonomiske konsekvenser for Teknik- og Miljøforvaltningen. Bevillingen Byfornyelse anlæg er omfattet af Teknik- og Miljøforvaltningens anlægsmåltal. Teknik- og Miljøudvalget har 29. april 2019 besluttet at prioritere anlægsmåltal til projektet for 2021. Der er ikke taget stilling til anlægsmåltal for efterfølgende år.

Samarbejdsaftalerne indgået imellem kommunen og de boligsociale helhedsplaner har heller ikke økonomiske konsekvenser for øvrige politiske udvalg, idet de ressourcer, der investeres i samarbejdet, er en del af den allerede eksisterende kommunale indsats i de afdelinger, der er omfattet af helhedsplanerne.

Videre proces

Den boligsociale helhedsplans effektuering og den følgende kommunale medfinansiering afhænger af en godkendelse i det almene beboerdemokrati. Organisationsbestyrelsen og beboerne, via afdelingsmøder i AKB København ved KAB, HAB ved DAB og Boligforeningen fsb, har godkendt at indgå i den boligsociale helhedsplan og dennes økonomi og medfinansiering.

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt den boligsociale helhedsplan, vil den boligsociale helhedsplan blive endeligt behandlet i Landsbyggefonden med henblik på igangsættelse af indsatserne den 1. januar 2021 i forlængelse af den eksisterende boligsociale helhedsplan for Lundtoftegade, der udløber den 31. december 2020.

                                                   Søren Wille

                                                                 /Karsten Biering Nielsen

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 30. november 2020

 

Sagen blev udsat.

Til top