Mødedato: 27.11.2023, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 51

Bydelsplaner for sorteringspunkter i Bispebjerg, Brønshøj-Husum og Vanløse

Se alle bilag

I Cirkulær København, Ressource- og Affaldsplan 2024, indgår et initiativ om anlæg af sorteringspunkter på vej og offentlige arealer på tværs af København. Denne indstilling omhandler anlæg af i alt 150 sorteringspunkter i Bispebjerg, Brønshøj-Husum og Vanløse. 117 af disse sorteringspunkter forudsætter konvertering af i alt 179 parkeringspladser. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til bydelsplanerne for placering af sorteringspunkter i Bispebjerg, Brønshøj-Husum og Vanløse. Desuden skal Borgerrepræsentationen tage stilling til, om der skal frigives en anlægsbevilling til anlæg af disse sorteringspunkter.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

 1. at ”Bydelsplan for sorteringspunkter i Bispebjerg” danner grundlag for færdigprojektering og anlæg af sorteringspunkter i dette område, jf. bilag 2a, 2b, 2c.
 2. at ”Bydelsplan for sorteringspunkter i Brønshøj-Husum” danner grundlag for færdigprojektering og anlæg af sorteringspunkter i dette område, jf. bilag 3a, 3b, 3c.
 3. at ”Bydelsplan for sorteringspunkter i Vanløse” danner grundlag for færdigprojektering og anlæg af sorteringspunkter i dette område, jf. bilag 4a, 4b, 4c, 4d.

  Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 4. at godkende, at der frigives en anlægsbevilling på 66,8 mio. kr. i 2024 til anlæg af sorteringspunkter i Bispebjerg, Brønshøj-Husum og Vanløse på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, Takstfinansieret anlæg jf. økonomiafsnittet. De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af økonomiafsnittet.

Problemstilling

Sorteringspunkter er et centralt element i Cirkulær København, Ressource- og Affaldsplan 2024, og målet om, at 70 % af husholdningsaffaldet skal indsamles til genanvendelse. Det er hensigten, at alle borgere vil opleve en øget service og en bredere vifte af muligheder for at sortere deres affald, herunder f.eks. plast, papir og tekstiler. Sorteringspunkterne forventes samlet set at bidrage med indsamling af 12.100 tons husholdningsaffald til genanvendelse årligt, svarende til ca. 6 % af husholdningsaffaldet i København. Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 26. oktober 2020, at placering af sorteringspunkterne skal fastlægges via bydelsplaner for Københavns ti bydele, som skal godkendes af udvalget. Teknik- og Miljøudvalget har tidligere godkendt bydelsplaner for Amager Øst, Nørrebro, Østerbro, Indre By/Christianshavn, Vesterbro/Kongens Enghave, Valby og Amager Vest. Med denne indstilling skal der således tages stilling til placering af sorteringspunkter i de tre sidste bydele.

Løsning

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet bydelsplaner for placering af sorteringspunkter i Bispebjerg, Brønshøj-Husum og Vanløse.

 • Bydelsplanen for Bispebjerg beskriver placering af 44 sorteringspunkter og udgøres samlet set af 97 affaldsbeholdere fordelt på 31 nedgravede beholdere, 46 kuber og 20 affaldsskjul. Heraf er 14 sorteringspunkter placeret på privat fællesvej.
 • Bydelsplanen for Brønshøj-Husum beskriver placering af 55 sorteringspunkter og udgøres samlet set af 102 affaldsbeholdere fordelt på 29 nedgravede beholdere, 28 kuber og 45 affaldsskjul. Heraf er 24 sorteringspunkter placeret på privat fællesvej.
 • Bydelsplanen for Vanløse beskriver placering af 51 sorteringspunkter og udgøres samlet set af 108 affaldsbeholdere fordelt på 39 nedgravede beholdere 37 kuber og 32 affaldsskjul. Heraf er 15 sorteringspunkter placeret på privat fællesvej.

Der tages forbehold for evt. justeringer ifm. projektering, myndighedsgodkendelser og dispensationer.

Dialog- og inddragelsesproces
Inddragelse af københavnere og lokaludvalg er sket gennem en informationskampagne og inddragelsesproces, der omfatter pressemeddelelse, skiltning i lokalområderne, annoncering på Facebook og i lokalaviser, opstilling af prototyper i byrummet, løbende dialog og møder med lokaludvalg, borgermøder samt en digital kortløsning, hvor københavnerne har kunnet foreslå placering af sorteringspunkter. Inddragelsesprocessen gennemført i Bispebjerg, Brønshøj-Husum og Vanløse, flugter med inddragelsen gennemført i de øvrige bydele, som er besluttet af Teknik- og Miljøudvalget (TMU 26. oktober 2020), men med supplerende forvaltningen har gjort yderligere tiltag for at sikre øget borgerinddragelse i forbindelse med udarbejdelse af nærværende tre bydelsplaner (bilag 5).

Bispebjerg, Brønshøj-Husum og Vanløse Lokaludvalg har været inddraget i arbejdet med at finde placeringer i bydelen. Lokaludvalgene og flere borgere har indgivet forslag til placeringer gennem en digital kortløsning, og forvaltningen har desuden modtaget bemærkninger til udkastet til bydelsplanen for Vanløse fra Vanløse Lokaludvalg (bilag 4d). Forvaltningen modtog ikke kommentarer til bydelsplanerne for Bispebjerg og Brønshøj-Husum, fra hhv. Bispebjerg og Brønshøj-Husum Lokaludvalg.

Forvaltningen har på baggrund af dialog, både til borgermøde og med lokaludvalg, og på baggrund af skriftlige henvendelser, foretaget justeringer og fundet nye placeringer, samt ladet enkelte placeringer udgå, hvis et alternativ ikke kunne findes (bilag 2a, 3a og 4a).

Placering af sorteringspunkter
Udpegning af placeringer til sorteringspunkter er foretaget ud fra en samlet afvejning af en række forskellige forhold, såsom kapacitetsbehov, byrumskvalitet, bevægelsesmønstre, renovatørhensyn, trafikale forhold, flytning af parkeringspladser samt anlæggets kompleksitet. Sorteringspunkternes placering er udpeget efter fem principper, som er godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 26. oktober 2020, og som findes beskrevet i bydelsplanen.

Konvertering af parkeringspladser
I forbindelse med Budget 2023 (BR 6. oktober 2022) (B, C, D, I, O, V, Ø, og Å) er der indgået aftale om etablering af erstatningsparkeringspladser. Dette medfører, at parkeringspladser, hvor der skal etableres sorteringspunkter, vil blive konverteret til parkeringspladser et andet sted i bydelen. Det samlede antal parkeringspladser er således uændret. I forbindelse med Budget 2024 (BR 5. oktober 2023) (A, B, C, F, I, O og V) blev der afsat midler til etablering af 433 erstatningsparkeringspladser for de pladser, der, som følge af etableringen af sorteringspunkter, blev nedlagt i forbindelse med budget 2023.

Af bydelsplanerne for sorteringspunkter i Bispebjerg, Brønshøj-Husum og Vanløse fremgår det, at der skal etableres 150 sorteringspunkter. Ud af disse sorteringspunkter forudsætter 117 sorteringspunkter konvertering af parkeringspladser for at kunne blive anlagt. Der konverteres i alt 179 parkeringspladser (alle uden for betalingszonen). Heraf forventes 71 parkeringspladser at blive lejet i eksisterende parkeringsanlæg og 108 parkeringspladser at blive anlagt. I Bispebjerg forventes erstatningspladserne, som udelukkende vil udgøres af leje af eksisterende parkeringspladser, at kunne tages i brug senest juli 2024. Ibrugtagning af erstatningspladserne i Vanløse og Brønshøj-Husum, som hovedsageligt udgøres af anlæg af parkeringspladser, forventes fuldt indfaset i 2027.

Politisk handlerum
Nærværende bydelsplaner er forvaltningens bud på udmøntning af de politisk godkendte principper for placering af sorteringspunkter i Bispebjerg, Brønshøj-Husum og Vanløse. Udvalget kan vælge at:

 • forvaltningen skal afsøge muligheder for alternative placeringer af sorteringspunkter.
 • angive konkrete ønsker til placeringer af sorteringspunkter.

Vælger udvalget at gøre brug af det politiske handlerum, skal de afledte effekter for projektet afdækkes nærmere, da det kan påvirke projektets anlægsomkostninger og tidsplan.

Økonomi

Der er med vedtagelsen af Cirkulær København bevilget 385 mio. kr. til etablering og drift af sorteringspunkterne i planperioden, som finansieres af affaldsgebyrerne. Af disse er ca. 270 mio. kr. allokeret til etablering af sorteringspunkterne. Forvaltningen indstiller, at de resterende midler, 66,8 mio. kr., frigives til etablering af sorteringspunkter i Bispebjerg, Brønshøj-Husum og Vanløse, herunder bl.a. produktion af affaldsbeholdere og anlæg af sorteringspunkter samt til færdiggørelse af indsatsen.

Forvaltningen vil, i takt med at sorteringspunkterne projekteres, løbende holde styr på, at den samlede projektøkonomi holder sig inden for den økonomiske ramme allokeret til indsatsen. Med denne indstilling frigives i alt 66,8 mio. kr. i 2024 på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Takstfinansieret anlæg, funktion 1.38.60.3, til etablering af sorteringspunkter i Bispebjerg, Brønshøj-Husum og Vanløse, jf. tabel 1:

Tabel 1. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg

Aktivitet/
projekt

Bevilling
(nr. og navn)

Funktion

Beløb i 1.000 kr.

I 2024

TMU

RAP24, initiativ 1.4

2020 – Takstfinansieret anlæg

1.38.60.3

66.764

I alt

-

-

-

66.764

 

 

 

Midler til at dække provenutabet fra nedlæggelse af parkeringspladser blev bevilget med Budget 2023. Etablering af sorteringspunkterne i Bispebjerg, Brønshøj-Husum og Vanløse forudsætter konvertering af 179 parkeringspladser, som alle ligger uden for betalingszonerne. Nedlæggelsen af de 179 parkeringspladser medfører derfor ikke færre indtægter.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, vil forvaltningen igangsætte projektering af sorteringspunkterne i Bispebjerg, Brønshøj-Husum og Vanløse. I den forbindelse kan der eksempelvis blive afdækket anlægs- eller driftstekniske forhold, som medfører, at forvaltningen vil være nødt til at justere en placering eller sløjfe et sorteringspunkt. Forvaltningen forventer at påbegynde anlæg af sorteringspunkterne i Bispebjerg, Brønshøj-Husum og Vanløse i perioden ultimo 2024 til primo 2025. Sorteringspunkterne vil blive idriftsat løbende i takt med, at anlægsarbejdet på hvert enkelt sorteringspunkt afsluttes.

Teknik- og Miljøudvalget forelægges primo 2024 et notat, der redegør for de hidtidige erfaringer med brug af sorteringspunkterne.

                                             Søren Wille

                                                               / Karsten Biering Nielsen

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 27. november 2023

Indstillingens 1.-3. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

 

Indstillingens 4. at-punkt blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Det Konservative Folkeparti og Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

”For partierne er det væsentligt, som aftalt i Budget 2023, med en høj grad af samtidighed i forhold til oprettelse af erstatningsparkeringspladser i forbindelse med gennemførsel af projektet.”

Til top