Mødedato: 27.05.2024, kl. 15:00
Mødested: Østbanegade 135, 2100 Kbh Ø (AP Pension)

Godkendelse af udviklingsplan for Valby Idrætspark, Valby

Se alle bilag

Ved Budget 2024 blev det besluttet, at der i det videre arbejde med en udviklingsplan for Valby Idrætspark, foruden nye idrætsfaciliteter, skal indarbejdes mulighed for boliger og erhverv. Dette på baggrund af en visionsplan fremlagt af repræsentanter fra idrætten. I Overførselssagen 2023-2024 blev der afsat midler til videreudvikling af planen, herunder nyt neurorehabiliteringscenter, og der foreligger nu et forslag til en udviklingsplan. Planen er udarbejdet i bredt samarbejde med bl.a. idrætten, der tilslutter sig udviklingsplanens indhold. Udviklingsplanen er holdt på et overordnet niveau, idet det centrale er det fysiske hovedgreb og tilknyttede strategier, som er illustreret i udviklingsplanen. Realisering af planen afhænger af finansiering ved kommende budgetforhandlinger. Flere beslutninger angående områdets disponering vil først blive beskrevet ifm. en evt. startredegørelse og/eller lokalplanforslag.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Økonomiforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at godkende udviklingsplan for Valby Idrætspark.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

2. at finansiering af Neurorehabiliteringscenter Kbh. henvises til Budget 2025.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

3. at planlægning af flytning af hockeybane udskydes til 2026 med henblik på bl.a. afklaring om placering.

Problemstilling

Valby Idrætspark er Nordeuropas største idrætsanlæg med mange daglige brugere, men anlægget er nedslidt og præget af utryghed og knopskydende udbygning uden en sammenhængende udviklingsplan. Området er omfattet af lokalplan 515 Valby Idrætspark (BR 26. februar 2015). Med udviklingsplanen lægges der op til, at den skal erstattes af en ny lokalplan. Den 15. december 2022 besluttede Borgerrepræsentationen at placere Neurorehabiliteringscenter Kbh. – en need-to kapacitet i Københavns Kommune – i Valby Idrætspark. Med Budget 2023 (BR 6. oktober 2022) (B, C, D, I, O, V, Ø og Å) blev det vedtaget, at det såkaldte Scenarie Y skulle udgøre rammen for udvikling af en mere sammenhængende idrætspark i Valby. Repræsentanter for idrætten i Valby Idrætspark henvendte sig i december 2022 til Kultur og Fritidsforvaltningen med en visionsplan, der beskriver mulighed for at placere bolig-, erhverv- og flere idrætskvadratmeter i området. Med Budget 2024 (BR 5. oktober 2023) (A, B C, F, I, V og O) blev det vedtaget at igangsætte en udviklingsplan for Valby Idrætspark med udgangspunkt i Scenarie Y i dialog med repræsentanter fra idrætten og med inspiration fra deres visionsplan.

Løsning

Forslaget til udviklingsplan for Valby Idrætspark er udarbejdet i et samarbejde mellem Økonomiforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen, Sundhed- og Omsorgsforvaltningen samt repræsentanter for idrætten. Udviklingsplanen er holdt på et overordnet niveau, idet det centrale er det fysiske hovedgreb og tilknyttede strategier. Samtidig har udviklingsplanen en realiserbarhed for øje, der tager højde for en kontinuerlig drift af idrætsparken og foreningsaktiviteterne. Dertil lægges op til en planlægning, hvor byggefelter kan realiseres uafhængig af hinanden, hvilket sikrer en mere smidig fremdrift i finansiering og anlæggelse af Idrætsbyen i Valby Idrætspark. Byudviklingen i Valby Idrætspark er i god tråd med det bydelsoverblik for Valby Syd, som Økonomiforvaltningen har fået udarbejdet (se bilag 3). Bydelsoverblikket viser, hvordan de enkelte projekter i bydelen kan bidrage ind i en samlet byudvikling og sikre en koordineret og sammenhængende udvikling i et område som i dag er relativt diffust og opdelt af store trafikale barrierer.

Idrætsbyen – et nyt bykvarter i Valby
Visionen for Valby Idrætspark er et nyt bykvarter – en idrætsby for hele København, hvor mangfoldigheden af faciliteter, boligformer og brugere skaber liv, synergier og fællesskab igennem idræt og bevægelse. Visionen er at give idrætten et betydeligt løft af kapaciteten med mulighed for 15-20.000 m2 yderligere idrætsfunktioner placeret i to klynger i samspil med de eksisterende anlæg, der bringer mere aktivitet og sammenhæng til idrætsparken. Derudover skabes der mulighed for 4-500 boliger (ca. 45-50.000 m2) og ca. 15.000 m2 erhverv, herunder et hotel. Sammen med kommunale funktioner, herunder et neurorehabiliteringscenter, skæve boliger og daginstitution bliver området fuldendt som en ny bydel. De endelige placeringer af anvendelser, volumener og etagemeter vil blive kvalificeret i en evt. startredegørelse og/eller lokalplanforslag.

Valby Idrætspark bliver åbnet op med flere nye adgange og internt bundet sammen af et byrumsforløb kaldet ”Sportspromenaden", der også forbinder bydelen med det omkringliggende Valby. Der er fokus på at indrette veje og stier, så det er trygt og sikkert at gå og cykle, mens parkeringen placeres decentralt i områdets periferi. Idrætsbyen ligger ca. 700 m i gåafstand fra København Syd Station, der bl.a. med åbningen af metrolinjen M4 i 2024 bliver en af Danmarks største stationer. Der skal hen mod evt. startredegørelse og/eller lokalplanforslag arbejdes med at skabe gode koblinger til stationen, så området kan udvikles som en delvist bilfri bydel med fokus på bevægelse. Sportspromenaden er et gennemgående aktivitets- og bevægelsesstrøg, som bliver et mødested for områdets brugere, beboere og kunder, hvor nye fællesskaber og synergier kan opstå. Det er målet at skabe liv i området og større tryghed i Idrætsbyen. En afledt effekt heraf kan være afhjælpning af en del af boligmanglen i København på en stationsnær placering.

Udskydelse af flytning af hockeybane
I Budget 2023 blev der, som en del af det oprindelige scenarie Y, afsat en planlægningsbevilling til flytning af den eksisterende hockeybane for at give mulighed for nye faciliteter og byrum. Beslutningen fra Budget 2024 om fortætning med boliger har ændret for grundlaget for projektet, både ift. planmæssige forudsætninger og tidsplan for realisering. Udskydelse af planlægning af flytningen til 2026 vil give mulighed for fornyet stillingtagen om placeringsmuligheder, med henblik på at banen kan indgå i bedst mulig sammenhæng med idrætsfaciliteter, beboelse og området som helhed. Samtidigt giver udskydelse mulighed for styrket sammenhæng ved, at flytningen kan indgå i realiseringstakten i udviklingsplanen. Budgetnotat om en anlægsbevilling forventes at indgå i forhandlingerne om Budget 2027.

Forhold, der kræver yderligere afklaring og politisk beslutning
Flere tekniske forhold, herunder endelige størrelse og placering af bygningsvolumener, trafik, støj og endelig parkeringsløsning udestår. Det samme gør beslutning om endelig størrelse på byggefeltet for Neurorehabiliteringscenter Kbh. Alle disse forhold er foreløbigt indarbejdet i udviklingsplanen for at give et billede af den fremtidige Valby Idrætspark – uden at fastlåse alle detaljer. Derudover udestår kvalificeringen af bygningshøjderne. Udviklingsplanen tager udgangspunkt i kommuneplanrammerne for blandede bolig- og serviceerhverv med en bygningshøjde på 24 m. Derudover viser udviklingsplanen et tårn på 40 m, som skal vurderes ud fra en planmæssig sammenhæng med projekterne for omkringliggende bebyggelse, herunder København Syd og Strømmen.

Trafik
En kommende trafikanalyse skal redegøre for, om der under hensyn til trafikafviklingen på Ellebjergvej kan etableres et nyt lyskryds til Julius Andersens Vej ved neurorehabiliteringscentret og et nyt lyskryds ved Poppelstykket for at give de bløde trafikanter adgang til bl.a. København Syd fra en stiforbindelse gennem den gamle Ellebjerg Station. I analysen skal der også redegøres for den mulige stitunnel under Køge Bugt-banen til Blushøjvej og Folehaven mm.

Støj og konsekvenser for bebyggelsesplan
Valby Idrætspark er støjudsat fra flere kilder: bilstøj fra Ellebjergvej, jernbanestøj fra S-bane og godsbane samt støj fra fodbold- og hockeybaner og Valby Stadion. Der pågår yderligere tekniske analyser for endeligt at fastsætte støjudbredelser og konsekvenser for særligt boliger og andre støjfølsomme funktioner. Den foreløbige konklusion er, at støj fra vej og jernbaner er håndteret med placering af parkeringshus og erhverv mod Ellebjergvej samt afværgeforanstaltninger for neurorehabiliteringscentret Kbh. Ift. jernbanestøj mindsker jernbanernes placering hhv. på en dæmning og i en banegrav støjpåvirkningen herfra. Den foreløbige konklusion for trafik og idrætsfaciliteter kvalitetssikres i de tekniske undersøgelser frem mod en evt. startredegørelse og/eller lokalplanforslag.

Miljø- og Fødevareklagenævnet traf i 2023 en afgørelse om, at der i vurderingen af, om støjgener fra ovennævnte anlæg er væsentlig, bør tages udgangspunkt i de vejledende støjgrænser for virksomhedsstøj.  Her er der særlig opmærksomhed på boliger ud til Sportspromenaden mod syd. Den fremlagte bebyggelsesplan forventes at kunne realiseres inden for disse støjgrænser. Yderligere tekniske analyser og forslag til afværgeforanstaltninger, herunder gener fra lysmaster, er under udarbejdelse.

To forslag til parkeringsløsning
Udviklingsplanen indeholder to forslag til parkeringsløsning i området. Forslagene tager udgangspunkt i det samme parkeringsregnskab, der skal give plads til ca. 900-1.000 parkeringspladser (dertil ca. 290 eksisterende pladser ved Bauhaus), jf. gældende p-normer og beregninger af yderligere spidsbelastning ved arrangementer i Valbyhallen og Valby Stadion. Forskellen mellem de to forslag er, at parkering ved Hafnia hallen enten sker i et p-hus med ca. 240 pladser eller med terrænparkering med ca. 140-180 pladser.

Forslag 1 placerer størstedelen af parkeringen i to parkeringshuse. Ét ud til Ellebjergvej med ca. 680 parkeringspladser og ét parkeringshus langs Køgebugt-banen med ca. 240 parkeringspladser. Forslag 2 placerer et parkeringshus ud til Ellebjergvej med op til ca. 800 stk. parkeringspladser, og de resterende ca. 140-180 stk. parkeringspladser etableres på terræn langs Køge Bugt-banen. Forslag 2 giver derudover mulighed for et byggefelt til rækkehuse/byggefællesskaber mellem Køge Bugt-banen og de eksisterende almene ungdomsboliger.

Frem mod en evt. startredegørelse og/eller lokalplanforslag skal det nærmere afklares om parkering ved Hafnia hallen skal ske på terræn eller i parkeringshus. Samt deraf følgende justering af fordeling mellem parkering ved Hafnia hallen og ved Ellebjergvej.

Neurorehabiliteringscenter Kbh.
Neurorehabiliteringscenter Kbh. er need-to kapacitet i Københavns Kommune. Ved Overførselssagen 2023/2024 er der bevilget 1,5 mio. kr. til forundersøgelser for Valby Idrætspark. I den forbindelse er der gjort opmærksom på, at planlægningen af Neurorehabiliteringscenter Kbh. har vist, at der er behov for et større byggefelt, og at byggeriet bliver større end de forudsatte 10.000 bruttoetagemeter. Der er indarbejdet et forslag til udvidelse af byggefelt til Neurorehabiliteringscentret i udviklingsplanen.

Det er en forudsætning for det udvidede byggefelt, at der kan foretages en delvis flytning af eksisterende Julius Andersens Vej mod øst (samt tilkobling af nyt vejkryds hertil). Flytning af vejen forudsætter transformation og delvis nedrivning af omklædningsbygning til Gl. Valbyhal. Bygningen er kategoriseret med høj bevaringsværdi (SAVE 3) og er ca. 2.000 m2, hvoraf 400 m2 – dvs. ca. 20 % af bygningsmassen – ønskes nedrevet. Resten af bygningen ønskes transformeret og udbygget til daginstitution.

Politisk handlerum

  • Udviklingsplanen kan justeres fx i forhold til anvendelse og parkering. Dette vil også blive nærmere kvalificeret i en evt. startredegørelse og/eller lokalplanforslag. Placeringen af Neurorehabiliteringscenter Kbh. er politisk besluttet og kan derfor ikke ændres.
  • Realisering af planen afhænger af finansiering ved kommende budgetforhandlinger. Finansiering af realiseringen af udviklingsplanen kan henvises til forhandlingerne om Budget 2025 ved at godkende et ændringsforslag herom.

Økonomi

Der er i forbindelse med udviklingsplanen udarbejdet en indikativ businesscase baseret på funktioner og arealomfang. Beregningerne er udarbejdet af RED Associates og COWI med input fra fagforvaltninger. Nøgletallene fordeler sig således:

  • Forventede indtægter på salg af byggeretter: 300-400 mio. kr.
  • Forventede udgifter til idrætsfunktioner (haller, stadion, klubfaciliter, svømmehal mv): 850-950 mio. kr.
  • Forventede udgifter til friarealer (stier/byrum), veje og parkering: 300-400 mio. kr.

Disse tal er eksklusive omkostninger til skæve boliger, daginstitution og Neurorehabiliteringscenter Kbh. Beregning af indikativ businesscase er behæftet med betydelig usikkerhed på dette stadie – særligt hvad angår priser, men også arealomfang, der for mange funktioner bliver justeret, når byggerierne detaljeres i senere faser. Økonomien kan blive yderligere kvalificeret, når der er vedtaget et nyt plangrundlag.

Videre proces

Der vil til Budget 2025 blive søgt om en tidlig anlægsbevilling til Neurorehabiliteringscenter Kbh. og samtidig om et fornyet mandat til det udvidede byggeri og deraf forventet større anlægsudgifter. Byggeri København sender Neurorehabiliteringscenter Kbh. i udbud ultimo 2024. Som ”need to” kapacitet er rettidig realisering af Neurorehabiliteringscenter Kbh. afgørende. Forudsætningerne for realiseringen vil blive beskrevet i en evt. startredegørelse og/eller lokalplanforslag.

Tekniske undersøgelser, herunder af trafik- og parkeringsløsning samt støj afsluttes i efteråret 2024 og indarbejdes også i en evt. startredegørelse og/eller lokalplanforslag.

Ved Budget 2025 søger Økonomiforvaltningen midler til både Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen til udarbejdelse af lokalplan, rådgivning til udarbejdelse af lokalplan samt realisering. Kultur- og Fritidsforvaltningen søger planlægningsbevilling til ny tribune med klubhusfaciliteter, bl.a. med henblik på input til lokalplanen. En evt. startredegørelse til lokalplan for Valby Idrætspark forventes forelagt til politisk vedtagelse ultimo 2024. Lokalplanforslaget forventes forelagt til endelig vedtagelse medio 2026, så tidsplanen for Neurorehabiliteringscenter Kbh. kan overholdes.

 

Søren Hartmann Hede                            Søren Wille                                             Søren Tegen Pedersen

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 27. maj 2024

 

Indstillingens 1. at-punkt blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

”Det Konservative Folkeparti støtter udviklingsplanen; men ønsker at understrege vigtigheden af tilstrækkeligt med parkeringsfacilitet, såfremt det fulde potentiale for Valby Idrætspark skal realiseres. Desuden ser vi meget gerne parkering i konstruktion, fremfor terræn, for at optimere udnyttelsen af området.”

 

Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

”Venstre ønsker at præcisere, at der i Overførselsag 2023-2024 blev indskrevet følgende: "Partierne er enige om at drøfte alternative scenarier for udvikling af Valby Idrætspark, herunder modeller for offentligt-privat samarbejde frem mod budget 2025 på baggrund af den visionsplan, der er fremlagt for store dele af idrætten i Valby."

Venstre ønsker fortsat, at der udarbejdes et konkret grundlag og notat for den videre drøftelse af alternative scenarier for ejerformerne af Valby Idrætspark”.”

 

Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

"Partierne ser frem til den videre proces for Valby Idrætspark med udgangspunkt i udviklingsplanen og til den kommende dialog om de forhold, der kræver yderligere afklaring og politisk beslutning."

Til top