Mødedato: 22.05.2023, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 51

Gæstelicenser i tidsbegrænsede parkeringszoner, bydækkende

Se alle bilag
Med Budget 2022 blev det vedtaget, at der skal etableres 15 tidsbegrænsede 3-timers zoner, og at der udarbejdes en model for gæstelicenser. Gæstelicensen skal gælde i både eksisterende og kommende tidsbegrænsede zoner. Forvaltningen har tidligere haft løsningsforslag i høring i forbindelse med tids- og geografisk afgrænsning af de kommende zoner, først i perioden 21. marts - 2. maj 2022 (fase 1), dernæst i perioden 23. maj - til 4. juli 2022 (fase 2). Dette løsningsforslag blev desuden præsenteret på en række borgermøder i 2022. Efter politisk orientering var der et ønske om betydelige ændringer af løsningsforslaget. Derfor er der foretaget en ny høring i perioden 31. oktober 2022 - 19. december 2022. Teknik- og Miljøudvalget skal med denne indstilling tage stilling til løsningsforslaget til en model for gæstelicenser.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

 1. at der udstedes et ubegrænset antal gæstelicenser af tre kalenderdages varighed til beboere over 15 år, med bopæl i nuværende eller kommende tidsbegrænsede parkeringszoner.
 2. at gæstelicensordningen evalueres inden udgangen af 2026.
 3. at forvaltningen arbejder videre ud fra ”Kommissorium for evaluering (bilag 5).

Problemstilling

I Budget 2022 (BR 7. oktober 2021) (A, B, F, O, V, Ø, Frie Grønne og Kåre Traberg Smidt) blev det besluttet, at der skal etableres 15 nye tidsbegrænsede parkeringszoner med 3-timers tidsbegrænsning i otte områder, og at der skal udarbejdes en model for gæstelicenser. Gæstelicensen vil gælde i eksisterende og kommende tidsbegrænsede zoner. Parterne bag Budget 2022 har et ønske om, at der i Københavns Kommune skal være en ordning med gæstelicenser, der ligner den i Frederiksberg Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen har derfor udarbejdet et forslag til en model for gæstelicenser i Københavns Kommune, som har været i offentlig høring.

Udmøntning af de første fire parkeringszoner (Kongens Enghave, Bispebjerg, Strandvejen og Grøndal) afventer endelig politisk behandling. De resterende ni parkeringszoner behandles i særskilt indstilling. Alle zoner forventes at træde i kraft i 2023/24.

Løsning

Forvaltningen foreslår en model, hvor borgere med adresse indenfor en tidsbegrænset zone, kan ansøge digitalt ved brug af NemID/MitID, om et ubegrænset antal gæstelicenser af tre kalenderdages varighed. Det forudsætter, at man har NemID/MitID, da det dels er med til at verificere personen og dels, at gæstelicensen modtages i e-Boks. Det vil være muligt for personer, der er digitalt undtaget, og derfor ikke har adgang til NemID/MitID, at søge om gæstelicensen ved at ringe/skrive til Kontaktcenter Teknik og Miljø. Samme håndtering benyttes i dag til ansøgninger om parkeringslicenser til personer, der er digitalt undtaget.

Der er ikke begrænsning på, hvor mange licenser, hver borger (ansøger) kan ansøge om eller hvor mange, man kan ansøge om på samme tid. Da der ikke er en begrænsning på antallet af licenser, forventer forvaltningen derfor ikke, at det vil nødvendigt at ansøge på andres vegne (fx andre personer i husstanden, som er digitalt undtaget).

Borgeren som ansøger, skal indtaste registreringsnummer til det køretøj, der skal på besøg. Licensen udstedes til det køretøj, der skal på besøg og ikke til den besøgende som enkeltperson. Afgørelse på ansøgningen om gæstelicens (afslag eller bekræftelse) sendes til borgeren, der ansøger på vegne af sin gæst. Ansøger indtaster CPR/CVR på gæsten ved ansøgning, hvorefter der vil blive sendt en orientering i e-Boks til borgeren, der skal anvende gæstelicensen.

Forvaltningen anbefaler, at gæstelicensen gælder til tre kalenderdage ad gangen. Det bemærkes, at de tidsbegrænsede zoner kun gælder på hverdage. I et tidligere løsningsforslag havde gæstelicensen en varighed af én kalenderdag, hvilket betød, at borgene skulle ansøge om fem licenser for at opnå én uges gæsteparkering. For at begrænse antallet af ansøgninger, og samtidig minimere muligheden for misbrug af ordningen, anbefaler forvaltningen derfor varigheden af tre kalenderdage. For at opnå én uges gæsteparkering, vil der derfor kun ansøges om gæstelicens af to omgange. Når licensen udstedes til flere dage, begrænser det, hvor ofte borgeren skal ansøge om gæstelicenser, og dermed også omfanget af administrativt arbejde, der skal behandles manuelt.

Af hensyn til blandt andet klagebehandling vedrørende parkeringsafgifter, fejlagtige udstedte gæstelicenser mv., vil informationer om gæstelicenser, blive opbevaret i fem år.

Løsningsforslaget giver mulighed for:

 • Beboere med adresse i 3-timers tidsbegrænsede zoner (eksisterende og kommende) kan ansøge om gæstelicens.
 • Der kan udstedes et ubegrænset antal gæstelicenser til alle beboere over 15 år med adresse indenfor zonen.
 • Licensen er gratis. Det skyldes, at store dele af områderne i de eksisterende og kommende tidsbegrænsede zoner er privat fælles veje, hvor det ikke er muligt for forvaltningen at opkræve betaling for licenser.
 • Licensen undtager gæsteparkeringer fra 3-timers tidsbegrænsning i de tidsbegrænsede zoner.
 • Gæstelicensen vil gælde tre kalenderdage.

For at undersøge effekten af gæstelicenser, vil der blive foretaget nye parkeringstællinger, som sammenlignes med tidligere indsamlet data i de gældende tidsbegrænsede zoner. Som det fremgår af Kommissorie for evaluering (bilag 5), vil der desuden blive foretaget en offentlig høring, hvor borgerne har mulighed for at afgive kommentarer til modellens udformning. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt for forvaltningen at estimere ressourcetrækket forbundet med behandlingen af ansøgninger om gæstelicenser, idet omfanget af ansøgninger endnu ikke er kendt. 

Høring

Løsningsforslaget har senest været i høring ved alle lokaludvalg, og i offentlig høring, fra den 31. oktober 2022 til den 19. december 2022. Der har tidligere været foretaget høringer af løsningsforslag i forbindelse med høring af tid- og geografisk afgrænsning af de kommende tidsbegrænsede zoner.

Høringssvarene fra seneste høring fremgår af bilag 3. Der er indkommet 46 høringssvar fra borgere og lokaludvalg. Af de 46 svar er otte positive overfor løsningsforslaget i sin helhed, 17 er imod løsningsforslaget og indførelse af gæstelicens, mens de resterende 21 er stemt for indførelsen af en gæstelicensløsning, men imod det fremlagte løsningsforslag. Af de indkommende høringssvar foreslår flere et løsningsforslag med en begrænset gæstelicens, enten i tid eller i antal.

Hovedparten af høringssvarene fra borgerne giver udtryk for, at de er for en gæstelicens, men at de ikke støtter op om dette løsningsforslag, dels på grund af en bekymring for misbrug af ordningen, og dels en bekymring for, at det høje antal gæstelicenser ikke løser udfordringerne med pres på parkering i områderne. Af bilag 4 fremgår en opsummering af lokaludvalgenes bemærkninger.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen har ikke tidligere haft en lignende ordning. Ordningen vil derfor, som det fremgår af kommissoriet (bilag 5), blive evalueret i 2026.

Politisk handlerum

Teknik- og Miljøudvalget kan beslutte, at

 • der skal udstedes færre gæstelicenser end forvaltningens anbefaling.
 • gæstelicensen kan gælde i flere eller færre kalenderdage, fx én eller fem dage.
 • skærpe kravene til, hvem der skal kunne bestille licenser, fx at det kun er personer over 18 år.
 • ikke at udstede en gæstelicens.
 • ordningen skal evalueres tidligere end 2026.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, da omkostningerne til etablering af gæstelicensordningen forventes at være afholdt inden for de afsatte midler. Den foreslåede løsning afviger dog markant fra det oprindelige forslag, ligesom projektet i sin helhed er blevet væsentligt forsinket, hvorfor den oprindeligt estimerede pris for implementering, samt de estimerede årsværk til drift ikke nødvendigvis er tilstrækkelige, hvilket kan udfordre det oprindelige driftsbudget.

Forvaltningen har modtaget nyt prisoverslag på it-udviklingen og –drift, som indikerer, at særligt orienteringen af ansøger og bruger vil kunne blive omkostningstungt. Afhængigt af om borgerne er digitalt undtaget eller ej, vil hver orientering om en gæstelicens koste imellem 60 øre og 2 kr. 

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt indstillingen, igangsætter forvaltningen de it-tekniske ændringer, som kræves for at oprette en gæstelicens. Licensen forventes at kunne tilbydes til borgere i de tidsbegrænsede zoner fra ultimo 2023/primo 2024, samtidig med udrulningen af de nye tidsbegrænsede zoner.

Forvaltningen evaluerer ordningen inden udgangen af 2026 jf. kommissoriet.

Søren Wille

/ Lena Kongsbach

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 22. maj 2023

 

Konservative Folkeparti stillede følgende ændringsforslag som tilføjelse til 1. at-punkt:

 

”at Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder et oplæg til udstedelse af sommerlicenser for kolonihaveejer, sejlklub medlemmer og andre berørte borgergrupper.”

 

Ændringsforslaget blev forkastet med 2 stemmer mod 9. Ingen undlod at stemme.

 

For stemte: C

Imod stemte: A, B, F, V, Ø og Å

 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

 

Det samlede udvalg afgav følgende protokolbemærkning:

 

”I forbindelse med tidligere behandling af emnet omkring gæstelicenser; stillede det partierne ændringsforslag om at Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder et oplæg til udstedelse af sommerlicenser for kolonihaveejere i parkeringszonerne – ændringsforslaget blev vedtaget enstemmigt, derfor forventer vi også, snarligt at se et oplæg fra forvaltningen der behandler denne problemstilling”.

 

Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

"Venstre opfordrer forvaltningen til at tage kontakt til de berørte grundejere for de private fællesveje, inden de sætter kommunale skilte op, for at høre om grundejerne har planer om at hyre et privat parkeringsfirma, da der dermed ikke vil være brug for de kommunale skilte."

Til top