Mødedato: 11.03.2024, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 51

Endelig vedtagelse af lokalplan Slotsherrensvej Vest med kommuneplantillæg, Vanløse

Se alle bilag
To grundejere ønsker at udvikle to erhvervsgrunde til boliger, herunder private ungdomsboliger og almene boliger, et plejecenter med mulighed for sundhedscenter samt et supermarked på Slotsherrensvej 111-113, Vanløse. Der ligger fire bevaringsværdige bygninger på grunden, der skal omdannes til boliger. Lokalplanen har været i høring. Høringen har givet anledning til, at forvaltningen foreslår ændringer af lokalplanforslagets bestemmelser vedr. værn omkring friarealet ovenpå supermarkedet.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,  

 1. at godkende lokalplan Slotsherrensvej Vest (bilag 2) med de ændringer, der er beskrevet i bilag 7.

  Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

 2. at godkende tillæg til Kommuneplan 2019 uden ændringer (bilag 2).

Problemstilling

To grundejere ønsker at udvikle to erhvervsgrunde til boliger, heriblandt private ungdomsboliger og almene boliger, supermarked og et plejecenter med mulighed for sundhedshus på Slotsherrensvej 111-113. Fire bevaringsværdige bygninger på Slotsherrensvej 113 omdannes til boliger. De almene boliger placeres på Slotsherrensvej 113 i en bevaringsværdig bygning og i nybyggeri.

Lokalplanforslaget blev godkendt i Borgerrepræsentationen den 21. september 2023, med et ændringsforslag om, at der stilles krav om hjemmehørende træarter jf. liste over 32 hjemmehørende arter af træer og enkelte buske. Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget har været i høring fra den 29. september 2023 til den 24. november 2023. Borgerrepræsentationen vedtog et ændringsforslag vedrørende krav om hjemmehørende træarter til lokalplanforslaget. Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget 11 henvendelser i høringsperioden. Høringen har givet anledning til ændringsforslag fra forvaltningen.

Løsning

Lokalplanområdet ligger i bydelen Vanløse tæt ved kommunegrænsen til Rødovre og grænser op til bydelen Brønshøj-Husum. Bebyggelsen ligger ud til den befærdede Slotsherrensvej, som fungerer som indfaldsvej til København og Frederiksberg. Slotsherrensvej opleves som en grøn korridor med vejtræer. Lokalplanområdet ligger omkranset af villagrunde mod øst og syd, Slotsherrensvej mod nord og erhverv mod vest. Villaerne omkring området er i 1-2,5 plan med en bygningshøjde mellem 4,5-11,5 m. Villahavernes høje træer dominerer i området og bidrager til områdets grønne udtryk.

På Slotsherrensvej 111 muliggøres et plejecenter med sundhedshus, der i grundplan danner et ”H”. Den tværgående bygning er placeret, så der dannes en mindre forplads mod nord og Slotsherrensvej og et større haverum mod syd. Et terrænfald giver mulighed for, at bygningen ud mod Slotsherrensvej får en underetage. På Slotsherrensvej 113 muliggøres boliger og et supermarked samt omdannelse af fire bevaringsværdige bygninger til boliger. De bevaringsværdige bygninger er en del af en nedlagt radiofabrik opført i 1946 er tegnet af arkitekt Svend Eske Kristensen. Lokalplanen muliggør tre nybyggerier på Slotsherrensvej 113, ét ud til Slotsherrensvej og to mod det øst- og vestlige skel. Bygningshøjden på nybyggeriet svarer til de bevaringsværdige bygninger og tagkote på nogle af de omkringliggende villaer.

De muliggjorte projekter er yderligere beskrevet i lokalplanen (bilag 2 s. 6-12) og i faktaarket (bilag 3)

Forslag til ændringer af planforslagene

Høringen har givet anledning til, at forvaltningen bl.a. foreslår en tilføjelse til lokalplanforslagets bestemmelser om bygningshøjde for tre etager på Slotsherrensvej 111, da bygningshøjden ved tre etager ikke er specificeret.

Desuden foreslås listen over hjemmehørende træarter opdateret, så der også muliggøres frugttræer og bærbuske i lokalplanen jf. møde i Borgerrepræsentationen den 21. september 2023.

De præcise forslag til ændring fremgår af bilag 6. Høringen har ikke givet forvaltningen anledning til at foreslå ændringer af kommuneplantillægget.

Høring

Forvaltningen har modtaget 11 henvendelser i høringsperioden (bilag 4). I bilag 5 er henvendelserne refereret med forvaltningens bemærkninger. Der blev afholdt borgermøde den 7. november 2023, hvor ca. 35 antal borgere deltog. Referat af mødet er vedlagt (bilag 7). Borgernes hovedsynspunkter i høringen er anført nedenfor.

Vanløse Lokaludvalg har følgende hovedsynspunkter (bilag 4, henvendelse nr. 6):

 1. Lokaludvalget er positiv over for de nye planer for området og glæder sig over, at området bliver åbnet op, og nybyggeriet integrerer sig med de bevaringsværdige industribygninger og samlet holder et arkitektonisk flot niveau
 2. Lokaludvalget mener, at det vil være interessant for bydelen, hvis man fx inviterede kreative erhverv ind i området, samt at der bliver fastholdt en mere fleksibel ramme for et bredt udvalg af publikumsorienteret detail- og serviceerhverv.

Forvaltningens bemærkninger

Lokaludvalgets synspunkter er delvist sammenfaldende med borgernes henvendelser. Forvaltningen kommenterer lokaludvalgets synspunkter nedenfor.

 1. Lokalplanforslaget har krav til nybyggeriet, så der mellem de bevarede bygninger og nybyggeriet er et arkitektoniske samspil.
 2. Lokalplanen tillader alle typer af publikumsorienteret serviceerhverv samt detailhandel. Bygherre har ikke et ønske om specifikt at have kreative erhverv, fordi bygherre igennem flere år uden held har prøvet at udleje bygningerne til bl.a. kreative erhverv.

Hovedsynspunkter i borgernes henvendelser

 1. I fire henvendelser er der bekymring til bygningshøjderne ved Slotsherrensvej 11
 2. Tre henvendelser udtrykker bekymring for indbliksgener fra plejecentret på Slotsherrensvej 111
 3. Tre henvendelser udtrykker bekymring for skygger fra plejecentret på Slotsherrensvej 111
 4. Tre henvendelser er positive over, at en stor del af radiofabrikken bevares
 5. Tre henvendelser ser gerne, at lokalplanen muliggør boliger for autister og andre udsatte grupper

Forvaltningens bemærkninger

 1. Forvaltningen foreslår, at bestemmelserne om bygningshøjder får tilføjet en maks. bygningshøjde på 11,5 m ved 3 etager.
 2. Byggefeltet til plejecentret er placeret med en afstand på ca. 36 m til matrikelskel på den modsatte side af Slotsherrensvej. Derudover er bygefeltet trukket ca. 8 m tilbage fra det østlige skel. Samtidig har lokalplanen krav til beplantning i skel og ud til Slotsherrensvej. Det vurderes, at afstande til skel og beplantningen vil minimere indbliksgener.
 3. Skyggediagrammer viser, at skygger ikke når over på grundene ovre på de anden side af Slotsherrensvej, men at de når ind på grundene øst for Slotsherrensvej 111 efter kl. 16 ved jævndøgn og kl. 19 i juni. Bygningen er tilbagetrukket fra skel, det vurderes derfor at skyggegener er mindsket
 4. Taget til efterretning.
 5. Begge grunde i lokalplanområdet er privat ejet. Københavns Kommune kan ikke umiddelbart pålægge en privat grundejer at opføre boliger til en særlig gruppe borgere, og en lokalplan kan ikke, ifølge planloven, stille krav om det.

Politisk handlerum

Det kan besluttes at,

 • Mindske bygningshøjden, den maksimale størrelse for butikker, bygningernes omfang og placering, samt beplantning.
 • Udpege flere bygninger som bevaringsværdige.
 • Nye ændringer i planloven giver bl.a. mulighed for at fastlægge, at private ustøttede ungdomsboliger kun må anvendes til studerende, at en andel af parkeringspladserne skal være til el- eller delebiler, og at der kan stilles krav om bedtykkelser. Disse regler træder i kraft med virkning for lokalplanforslag, der er sendt i offentlig høring efter 1. januar 2024. Det kan dog besluttes, at de nye bestemmelser skal indarbejdes i denne lokalplan, som har været sendt i offentlig høring før 1. januar 2024. Det vil kræve, at sagen sendes retur til forvaltningen med henblik på at sende lokalplanforslaget i ny offentlig høring og forelægge et nyt lokalplanforslag til politisk behandling. Det nye lokalplanforslag vil dermed blive offentliggjort, efter de nye regler er trådt i kraft, og det er dermed muligt at bruge reglerne. Det bemærkes, at der følger en vis procesrisiko med en sådan beslutning. Hvis der ikke er andre saglige begrundelser for ikke at vedtage lokalplanen i sin nuværende form, kan det være i strid med reglerne for god forvaltningsskik at undlade at vedtage en lokalplan alene fordi, ny lovgivning ønskes indarbejdet. Der henvises til sag til orientering om ændringer af planloven m.m. på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 29. januar 2024.

Ændringerne vil kræve, at sagen sendes retur til forvaltningerne, hvor der evt. vil være forhandlinger med bygherre om projektets udformning. Det vil kræve en supplerende eller ny offentlig høring og vedtagelse af lokalplanen.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Udnyttelse af lokalplanens byggemulighed vil betyde, at der skal nedlægges ca. fem parkeringspladser på Slotsherrensvej, som er på offentlig vej. Slotsherrensvej har ikke betalingsparkering. Der er derfor ikke et provenutab for Københavns Kommune for de pladser, der nedlægges.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har vedtaget planforslagene, bekendtgør forvaltningerne disse i henhold til reglerne i planloven.

 

                           Søren Hartmann Hede                Søren Wille

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 11. marts 2024

 

Socialistisk Folkeparti stillede følgende ændringsforslag som erstatning af 1. at-punkt:

“at sagen sendes tilbage til forvaltningen mhp. på at sende lokalplanforslaget i ny offentlig høring med krav om studieaktivitet.”

 

Ændringsforslaget blev vedtaget med 7 stemmer mod 3. Ingen undlod at stemme.

For stemte: B, F, V, Ø og Å

Imod stemte: A og C

 

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

”Det Konservative Folkeparti mener, at parkeringsnormen bør fastsættes til en parkeringsplads pr. 100 m2 familiebolig, så parkering kan holdes på privatgrund fremfor på offentlige arealer.”

Til top