Mødedato: 09.01.2023, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 51

Dispensation fra lokalplan 244-1 til spamiljø, Nordhavn

Se alle bilag
En bygherre ønsker dispensationen til at etablere et midlertidig spaområde i Ydre Nordhavn. Grunden ligger i dag ubenyttet hen. Dispensationen forventes givet for tre år. Spaområdet indrettes bl.a. med vildmarksbade og saunaer.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

 1. at Teknik- og Miljøforvaltningen meddeler dispensation fra lokalplan 244-1 Ydre Nordhavn til at opføre udendørs spaområde med dertilhørende faciliteter.

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget en ansøgning om dispensation til at opføre udendørs spaområde med tilhørende faciliteter for enden af Vesterhavsvej i Ydre Nordhavn i en tidsbegrænset periode på tre år. Det forudsætter dispensation fra lokalplan 244-1 Ydre Nordhavn, vedtaget af Borgerrepræsentationen i 1994. Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til havneformål, og det kræver derfor en dispensation, at området midlertidigt benyttes til serviceerhverv i form af udendørs spaområde. Dispensationen har været i naboorientering fra den 20. oktober til den 10. november 2022. Forvaltningen har modtaget fire henvendelser. Sagen forelægges for Teknik- og Miljøudvalget, da Enhedslisten har hævet den fra dispensationslisten den 14. november 2022.

Løsning

Området ligger i et byudviklingsområde i Ydre Nordhavn tæt på den nuværende Skudehavn mod Svanemøllebugten ved Vesterhavsvej. Området er i Kommuneplan 2019 udlagt til havneformål. Grunden, hvor spamiljøet ønskes etableret, ligger i dag ubenyttet hen med græs. Omkring projektområdet ligger der større og mindre erhverv. Projektområdet udgør et areal på ca. 555 m2. Der planlægges etableret 155 m2 midlertidige bebyggelser bestående af otte vildmarksbade, tre saunaer, samt omklædnings- og toiletfaciliteter og lager- og personalerum (bilag 6). Der etableres et befæstet areal på ca. 170 m2 med køreplader og traller af hensyn til varekørsel. De øvrige friarealer udlægges til naturgrund med hjemmehørende arter.
Ansøger har redegjort for, at der ikke er miljømæssige problemer i forhold til de eksisterende virksomheder. Ansøger forventer, at de fleste besøgende vil ankomme via cykel, kollektiv trafik og gang, og at projektet derfor ikke vil medføre trafikale gener virksomheder og beboere i området. Ansøger har yderligere dokumenteret, at projektet ikke vil påvirke bilag IV-arten grønbroget tudse.

Teknik- og Miljøforvaltningen kan anbefale dispensationen, da der en tale om midlertidig anvendelse og da den rekreative funktion vil kunne trække mere liv til et byudviklingsområde.

Muliggjort i lokalplan 244-1 Ydre Nordhavn:

Muliggøres med dispensation:

Forvaltningens vurdering:

Af § 4, stk. 1, fremgår, at: ”Hele området fastlægges til havneformål, herunder må området anvendes til produktionsanlæg for bro- og tunnelbyggeri med dertil knyttede funktioner (…)”

Det muliggøres at benytte området til serviceerhverv i form af spamiljø med vildmarksbade og saunaer.

Teknik- og Miljøforvaltningen kan anbefale projektet, da det midlertidigt vil trække mere liv og andre funktioner til et byudviklingsområde. Grunden vil benyttes rekreativt i stedet for at ligge uudnyttet hen. Samtidig vurderes det, at projektet er forsøgt begrænset mest muligt, og derfor efterlader plads til naturen. Projektet vurderes ikke at medføre trafikale gener. Ansøger har redegjort for opretholdsen af den økologiske funktionalitet af bilag IV-arten grønbroget tudse. Redegørelsen er godkendt af forvaltningen.


Naboorientering

Dispensationen har været i naboorientering fra den 20. oktober til den 10. november 2022. Forvaltningen har modtaget fire henvendelser (bilag 3).

Hovedsynspunkter i henvendelserne modtaget i forbindelse med naboorienteringen

 1. Der udtrykkes bekymring for, at et serviceerhverv vil have trafikale konsekvenser for erhvervsfunktioner i området.
 2. Der udtrykkes bekymring for, at projektet vil medføre øget trafik.
 3. Der gøres opmærksom på, at arealet bruges til ophold og arrangementer som teltovernatning, grillarrangementer og af den færøske klub på Vesterhavsvej.
 4. Der udtrykkes bekymring for brugen af ild tæt på træhuse.
 5. Der stilles spørgsmål til kloakering.
 6. Grundejer gør opmærksom på, at dette projekt ikke må ligge til hinder for fremtidig anden anvendelse af tilstødende grund mod syd.

Forvaltningens bemærkninger:

 1. Projektet er midlertidigt og det er forvaltningens vurdering, at projektet vil trække liv til området og ikke begrænse eksisterende erhverv.
 2. På baggrund af erfaringer fra Refshaleøen forventes det, at størstedelen af de besøgende vil ankomme ved hjælp af cykel eller kollektiv transport.
 3. Projektet er begrænset mest muligt så al pladsen ikke optages. Det bemærkes desuden, at området er privat areal.
 4. Opvarmning af bade og saunaer sker kontrolleret ved hjælp af brændefyrede ovne i lukkede systemer.
 5. Rent vand til spabadene pumpes ind fra havnen og tilsættes hverken kemikalier eller sæbe inden det ledes tilbage til havet.
 6. Dispensationen forventes givet i tre år, men grundejer kan selv i udlejning af arealet begrænse brugen til et kortere tidsrum. Grundejer oplyser, at ansøgers fuldmagt begrænses til ét år og ansøger skal undersøge, om der er en problematik i forhold til planlagt anden anvendelse på tilstødende grund. Hvis fuldmagten ikke kan forlænges til tre år af grundejer, bliver det en sag mellem grundejer og ansøger.

Politisk handlerum

Det kan besluttes ikke at dispensere til projektet. Det vil betyde, at projektet ikke kan realiseres.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt dispensationen, vil forvaltningen meddele dispensationen.

 

                              Søren Wille                   
                                                           / Karsten Biering Nielsen

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 9. januar 2023

 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top