Mødedato: 08.06.2020, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, Festsalen

Adgang til erhvervsparkeringspladser for hjemmeplejens køretøjer

Se alle bilag
Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til betingelser for at give adgang til erhvervsparkeringspladser for køretøjer tilhørende kommunens hjemmepleje.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at køretøjer tilhørende kommunens hjemmepleje får adgang til en række erhvervsparkeringspladser i aften- og nattetimer som beskrevet i løsningsafsnittet.

Problemstilling

Ved behandlingen af sagen Forslag til oprettelse af flere erhvervsparkeringspladser besluttede Teknik- og Miljøudvalget den 28. oktober 2019, at forvaltningen skulle fremlægge en indstilling om mulighed for, at biler i sundhedstjeneste (læger på hjemmebesøg, lægevagt, sygetransport, der bringer borgere hjem fra hospitalet og hjemmeplejen, og hjemmesygeplejen) kan benytte de reserverede erhvervspladserne uden at skulle investere i nye gulpladebiler.

Teknik- og Miljøforvaltningen har indledt reservering af  420 parkeringspladser, der forbeholdes erhvervskøretøjer med gule nummerplader. 220 af disse reserveres hele døgnet. Den primære målgruppe for erhvervsparkeringspladserne er håndværkere og lignende erhverv, som overvejende vurderes at have brug for pladserne i dagtimerne. Pladserne vil derfor ofte stå tomme aften og nat. Det er samtidig i aften- og nattetimerne, at kommunens hjemmepleje i mange tilfælde har særlig svært ved at finde ledige p-pladser, når der skal udføres opgaver i medfør af serviceloven. Der skal derfor tages stilling til, om kommunens hjemmepleje kan få adgang til pladserne.

Løsning

Forvaltningen har gennemgået de juridiske muligheder for at stille  erhvervsparkeringspladser til rådighed for køretøjer uden gule nummerplader og  i dialog med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, nærmere undersøgt hjemmeplejens  parkeringsbehov i forbindelse med de opgaver, de er pålagt i henhold til gældende lovgivning. Det er Teknik- og Miljøforvaltningens konklusion, at hvis udvalget beslutter at prioritere hjemmeplejens behov, kan pladserne i et begrænset tidsrum stilles til rådighed for den kommunale hjemmeplejes køretøjer. 

Forvaltningen foreslår, at hjemmeplejens køretøjer i tidsrummet fra kl. 17-07 på hverdage får adgang til de 220 erhvervspladser. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har givet udtryk for, at de er indforstået med en sådan ordning, og at det er i dette tidsrum, der er et behov. Hjemmeplejen har sværest ved at finde ledig parkering i aften- og nattetimerne, da parkeringspresset typisk er højere her, og tidsrummet  samtidig ligger uden for de fleste håndværkeres normale arbejdstid. Adgang for den kommunale hjemmepleje vil være i tråd med de reserverede pladsers oprindelige formål.  

Forvaltningens vurdering af formålet og det juridiske grundlag for ikke kun at kunne reservere pladserne til bestemte typer af køretøjer, men nu også bestemte typer af erhverv, beror på, om der er tungtvejende grunde og om det tjener almene, offentligretlige hensyn at fravige bestemmelser i færdselsloven og i bekendtgørelser udstedt med hjemmel i færdselsloven. Den kommunale hjemmeplejes køretøjer udfører lovbestemte opgaver, der som udgangspunkt ikke kan udføres af andre, og som borgere har et særligt krav på ifølge serviceloven. De er derfor essentielle for de borgere, der har fået bevilliget ydelserne.

Forvaltningen finder til gengæld ikke, at der er juridisk grundlag for, at pladserne også gøres tilgængelige for læger på hjemmebesøg, lægevagt, sygetransport, der bringer borgere hjem fra hospitalet, og den private hjemmepleje. Dertil er der ikke tilstrækkelige tungtvejende argumenter, som kan danne et grundlag for at give netop disse erhvervsgrupper adgang til pladserne, når øvrige, tilsvarende erhvervsgrupper ikke får samme adgang.

For at kunne udvide rammen for, hvilke køretøjer der kan parkere på erhvervspladserne, og for sagligt at kunne opretholde den nuværende reservering, er det vigtig, at antallet af potentielle nye brugere ikke udvides for meget. Derfor vil det kun være kommunes egne køretøjer, som udelukkende anvendes i hjemmeplejen i forbindelse med udførelsen af de lovbestemte opgaver, der vil kunne få adgang til pladserne. Denne ordning, med reservation til hjemmeplejens biler, kræver desuden samtykke fra politiet.

Der vil fortsat være en mulighed for, at andre erhvervsgrupper, som i en vis udstrækning tjener almene offentligretlige hensyn, også vil kunne kræve samme begunstigede vilkår.

Forvaltningen vil administrere ordningen som en licensløsning, hvor køretøjer, indregistreret under kommunens cvr-nr. og anvendes i hjemmeplejen, vil kunne få en gratis licens til at parkere på pladserne i det nævnte tidsrum. Parkeringsvagterne vil således kunne identificere, hvilke køretøjer uden gule nummerplader, der har lov til at holde på pladserne.

Økonomi

Udgifter til udvikling af en licensløsning, der udgør ca. 50.000 kr., samt løbende administration forventes at kunne håndteres inden for udvalgets eksisterende ramme.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt indstillingen, igangsætter forvaltningen udvikling af en licensløsning, som forventeligt er på plads i andet halvår af 2020.

Søren Wille

/ Hans Christian Karsten


Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 8. juni 2020

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top